top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 3 - ബൃട്ടിഷ്-മലബാറിലെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് പരിസരസ്വാധീനം

5. അനൌപചാരിക വാണിജ്യവിവരങ്ങളും ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും

'വിദ്യാഭ്യാസം' എന്ന വിഷയം പിന്നീട് തൊടാമെന്ന് വച്ചതാണ്. എന്നാൽ പെട്ടന്ന് മനസ്സിൽ ചില ചിന്തകൾ വന്നു. അതിനാൽ അത് ഇവിടെ കുറിച്ചിടുകയാണ്.


ഈ എഴുത്തുകാരൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എതിരും, ആളുകളെല്ലാം വിവരമില്ലായ്മയിലേക്ക് നീങ്ങണമെന്നും ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന നിഗമനത്തിൽ ദയവായി എത്തരുത്.


'വിദ്യാഭ്യാസം' എന്നത്, ഇന്ന് ഔപചാരികമായി നിർബന്ധിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യവുമായി കാര്യമായ ബന്ധമില്ലാ എന്നേ പറയുന്നുള്ളു. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ കാര്യമായി ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, മൌലികമായി വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് നിർവ്വചിക്കപ്പെടുന്നതുമായി കാര്യമായ ബന്ധമില്ലാ എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എന്നാൽ, പൊതുവെ ആളുകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ പലതരം വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. അല്ലാതെയും പല അറിവ് മറ്റ് രീതിയികളിലൂടെയും ലഭിക്കും.


ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞകാര്യങ്ങൾ സമർത്ഥിക്കാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടിവരും. അതിനുള്ള അവസരമാണോ ഇത് എന്ന് അറിയില്ല.


എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മവരുന്ന കാര്യം ഇവിടെ കുറിച്ചിടാം.


പ്രായം അന്ന് ഏതാണ്ട് 2 മുതൽ 8 വരെ. വർഷം 1964 മുതൽ 1970 വരെ.


1964ൽ ദേവർകോവിൽ വന്നു. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ വിദൂരത്തിലുള്ള ഒരു ഇങ്ഗ്ളിഷ് സ്ക്കൂൾ ബോർഡിങ്ങ് ഹോമിൽ താമസിച്ചു. 1970തോടുകൂടി ആലപ്പുഴയിലേക്ക് മാറി പിന്നീട് തിരുവിതാംകൂറിൽ കോളെജ് ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ കാലം കഴിച്ചതും, അതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് ഇടങ്ങളിൽ തങ്ങിയത് കൊണ്ടും ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ചിത്രീകരണം എത്രത്തോളം ആഴത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ ആവില്ല.


'മാപ്പിളക്കുട്ടി'കളാണ് (വടക്കേ മലബാറിലെ മുസ്ലിം ആൺകുട്ടികൾ) പ്രതിപാദ്യവിഷയം. അവർക്ക് വയസ്സ് വെറും നാലു മുതൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വരെ. സ്ക്കൂൾ വിദ്യാഭാസം ചെറുതായി ഉണ്ട്. എന്നാൽ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും Everready ബാറ്ററിയുടെ കാർഡ് ബോഡ് പെട്ടിപോലുള്ള എന്തിലെങ്കിലും നിലക്കടലയുമായ 'കടല', 'കടല' എന്ന് ഉച്ചരിച്ച് കൊണ്ട് തെരുവിൽ വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് കാണാം. ചില കുട്ടികൾ ഇലഞ്ഞിപ്പൂമാല വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് കാണാം.


ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, വീട്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കില്ല. കുട്ടികൾ ചീത്തയാകാൻ വേറെന്തുവേണം?


കുട്ടികൾ അടുത്തുള്ള ചെറിയ പട്ടണങ്ങളിൽ സംഘടിതരായി പോയി നിലക്കട മൊത്തമായി വാങ്ങി, എന്തെല്ലാമോ കച്ചവട ഉടമ്പടികൾ തമ്മിൽ നടത്തി, തെരുവിൽ 5 പൈസക്കും 10 പൈസക്കും വിൽക്കുന്നു. വീട്ടിൽ പണമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല.


ഇന്ന് പല വിദ്യാഭ്യാസ അതിവിദഗ്ദരും Team work, Resourcefulness, MBA, Business studies എന്നല്ലാമോ ഉള്ള സാങ്കേതിക പദപ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ വിവരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പല സംഗതിയും ഈ വിധ പ്രവർത്തനത്തിലും നിത്യേനെ, യതോരു കരുതിക്കൂട്ടലും ഇല്ലാതെ തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവണം.


Most of the items defined by super experts in education, by such technical words as Teamwork, Resourcefulness, MBA, Business studies, must have taken place in these endeavours, without any great premeditation.


ഈ എഴുത്തുകാരൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ പോയി വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഗണിതത്തിൽ LCF, HCM, Mean/Mode/Median, Pythagoras theorem, Number line, Zero, Volume & Surface area, Metrics, Logarithm, Trigonometry, Quadrilateral equations, Geometry, Algebra, Polynomials, Calculus, Probability and statistics, Graph and coordinates എന്ന് വേണ്ട, പലതരം ഗണിത വിവരങ്ങളുടേയും കുറേ തുണ്ടുകൾ പഠിച്ചു.


ഇതേ പോലെ തന്നെ ഊർജ്ജതന്ത്രത്തിലും, രസതന്ത്രത്തിലും, ജൈവശാസ്ത്രത്തിലും, ചരിത്രത്തിലും, സാമൂഹിക ശാസ്ത്രത്തിലും മറ്റും അനവധി കാര്യങ്ങളുടെ തുണ്ട് വിവരങ്ങൾ പരീക്ഷാമാർക്കിന് വേണ്ടി പഠിച്ചു.


എന്നാൽ ഇങ്ഗ്ളിഷ് എന്ന ഏറ്റവും അത്യുഗ്രൻ സംഗതി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്നുമാണ് കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അത് കളവായിരിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച സമുദ്രത്തിന്റെ പതപോലെ അതി വിശാലമായ വിവരത്തുണ്ടുകൾ ജീവതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉപകാരമുള്ളതായി ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല.


എന്നാൽ ഈ വിധ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഗുണം ലഭിച്ചവരെ പലരേയും അറിയാം. അവർക്ക് പലതരം സർക്കാർ തൊഴിലുകളും ലഭിച്ചു. കാരണം, ഇത്യാദി തൊഴിലുകൾ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചവർക്ക് മാത്രം സംവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടവയാണ്. എന്നാൽ ആ തൊഴിലുകളും ഈ പഠിച്ച വിവരങ്ങളുമായി കാര്യമായ ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല.


എന്നാൽ 99.9% ആളുകൾക്കും ഈ വിധം ലഭിച്ച വിവരത്തുണ്ടുകൾകൊണ്ട് യാതോരു ഉപകാരവുമില്ലാ എന്നാണ് പൊതുവായി തോന്നുന്ന കാര്യം. ഈ എഴുത്തുകാരന് ഈ വിധ വിവരത്തുണ്ടുകൾ ജീവിത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുവാൻ അവസരപ്പെട്ടിരുന്നോ എന്ന് ഓർമ്മവരുന്നില്ലതന്നെ.


Metrics, Logarithm, Trigonometry തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് മിക്ക ആളുകൾക്കും ചെസ്സ് കളിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. കൂടുതൽ വിദ്യകൾ ചെസ്സിൽ പഠിച്ചാൽ അത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കൂടുതൽ നന്നായി ചെസ്സ് കളിക്കാൻ പറ്റും.


അത് പോലെ തന്നെ Metrics കൂടുതൽ നന്നായി പഠിച്ചാൽ, ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാവും? കൂടുതൽ നന്നായി Metrics ചെയ്യാനാവും. കാറോടിക്കാനോ, ആശാരിപ്പണിചെയ്യാനോ, വസ്ത്രം തുന്നാനോ, കാർഷിക തൊഴിൽചെയ്യാനോ, കച്ചവടം നടത്താനോ, സിനിമ ഉണ്ടാക്കാനോ, ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്ങ് ചെയ്യാനോ, കമ്പ്യൂട്ടർ നന്നാക്കാനോ, ഗ്രാഫിക്ക് ഡിസൈനിങ്ങ് ചെയ്യാനോ, ഗാനം രചിക്കാനോ, നീന്താനോ ഒന്നും തന്നെ ഇത് കൊണ്ട് യതോരും ഗുണവും ലഭിക്കില്ല.


കൊളജ് ജീവിതം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, വാണിജ്യപരമായും സാങ്കേതികമായും മറ്റും യാതോരു വിവരവും ഇല്ലാ എന്നാണ് തോന്നിയത്. പലതരം വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു, ലോറികൾ വിദൂരങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നു, ചരക്കുകൾ വരുന്നു, പോകുന്നു, പലതരം സാമഗ്രികൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതെല്ലാം എന്താണ് എന്നൊന്നും യാതോരു വിവരവും ഇല്ലതന്നെ.


ഇത് പരസ്യമായി പറയാനാവുന്ന കാര്യമല്ല. കാരണം, വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചവർക്ക് സാമൂഹിക ബഹുമാനം പിടിച്ച് വാങ്ങണമെങ്കിൽ, എന്തെല്ലാമോ അതിഗംഭീര വിവരങ്ങൾ തലയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ധ്വനിയായും, ഭാവത്തോടും പെരുമാറെണം. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ സാമൂഹിക ബഹുമാനം അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കാര്യമാണ്.


ഈ എഴുത്തുകാരൻ കോളെജ് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് ഒരിക്കൽ ദേവർകോവിൽഇൽ വന്നപ്പോൾ, അറിഞ്ഞത് പണ്ട് ചെറുപ്പകാലത്ത് 'കടല', 'കടല' എന്ന് തെരുവിലൂടെ വിളിച്ച് നടന്ന കുട്ടികൾ അപ്പോഴേക്കും, പലവിധ വാണിജ്യ പ്രവർത്തന വേദികളിൽ ചെറുതും വലുതുമായ കച്ചവടക്കാരും മറ്റുമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവരിൽ ചിലർക്ക് വൻകിട കച്ചവടവും മറ്റും ഉണ്ട്. എന്നാ്ൽ അവർക്ക് LCF, HCM ഉം, Polynomials, Calculusഉം മറ്റും അറിയില്ലല്ലോ എന്നത് വിദ്യാഭ്യാസംലഭിച്ചവർക്ക് ചാരിതാർത്ഥ്യം നൽകും.


അവർക്ക് ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ പരിജ്ഞാനം കുറവാണ് എന്നത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാമെങ്കിലും, ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച ഒട്ടുമുക്കാൽപേർക്കും ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ പരിജ്ഞാനം ഇല്ലാ എന്നത് കൊണ്ട് അത് വച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യാനും ആവില്ലതന്നെ.


ചെറുപ്രായത്തിൽ തൊഴിൽവേദികളിൽ പ്രവർത്തിച്ച പലരും പലവിധ വാണിജ്യപ്രവർത്തനത്തിലും നൈപുണ്യം നേടിയിരുന്നു.


1. ഈ എഴുത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന ബഹുമുഖ വസ്ത്തുക്കൾ


2. പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെട്ട മനോവൃത്തി


3. ഒരു വഹനനൌക മാത്രം


4. മുട്ടികൊണ്ട് തലയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന വ്യർത്ഥവിവരങ്ങൾ


5. അനൌപചാരിക വാണിജ്യവിവരങ്ങളും ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും


6. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സംസ്ക്കാര വിദ്യാഭ്യാസം അനുവഭപ്പെട്ടുതും, ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസം അനുഭവിച്ചുതീർത്തതും


7. ആശയവിനിമയത്തിൽ ഉയർന്ന മ്യൂല്യങ്ങൾ നിലനിർത്തിയ Anglo-Indian വംശജർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു


8. കലർപ്പില്ലാത്ത-ഇങ്ഗ്ളിഷ് വിദ്യാഭ്യാസ സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ ഗുണമേന്മ


9. ഉന്തുംതള്ളും ഉള്ള സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക്


10. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സൌകുമാര്യത വിറങ്ങലിച്ചുപോയി


11. അതി ഗംഭീരമായ ആശയവിനിമയ ലാളിത്യം


12. മറ്റവൻ വളർന്നാൽ, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ കോഡുകളിൽ ആപത്താണ്


13. ഇങ്ഗ്ളിഷ് എന്ന ഒറ്റ മന്ത്രംമാത്രം ചാലകശക്തിയായുള്ള ഒരു ഭരണ ചക്രം


14. രാഷ്ട്രതന്ത്ര ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിടിപ്പുകേട്


15. പഴയ ഇങ്ഗ്ളിഷ് പരിസരസ്വാധീനം തേഞ്ഞ്മാഞ്ഞ് പോയിരിക്കുന്നു


16. വ്യത്യസ്ത മനോഭാവക്കാരായ പാതിരിമാർ


17. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷാ പരമായി രണ്ടുതട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന പാതിരിമാർ


18. ജനാധിപത്യം ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ


19. രുചികരമായ പാഠപുസ്തകങ്ങളും അരോചകമായവയും


20. മലബാറി ഭാഷയുടെ കഥകഴിച്ചതെങ്ങിനെ


21. കുത്തനെ മറിഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസം


22. 'ഞാനാണ് മുമ്പൻ' എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ത്വര


23. ഇങ്ഗ്ളിഷിലെ സ്വാഭാവിക അച്ചടക്കം


24. അതീന്ത്രിയ സോഫ്ട്വേർ കോഡുകളിൽ അക്കങ്ങളുടെ മൂല്യത്തിന്റെ വിസ്തൃതി


25. വാക്ക് കോഡുകളിലൂടെയുള്ള ആന്തോളനം


26. വിറങ്ങലിച്ച ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠനവും കുറെ വിഡ്ഢി വ്യാകരണ നിയമങ്ങളും


27. കുത്തിമറിഞ്ഞ സാമൂഹീകാന്തരീക്ഷം


28. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ ഉച്ചാരണ പിശക് പടർത്തിയ തിരുവിതാംകൂർ ഭാഷ


29. വളർച്ചയെ വിവേചനപരമായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയിലൂടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം


30. എതിർ ദിശകളിലേക്ക് ചൂണ്ടുന്ന ചരിത്രങ്ങൾ


31. Macaulayയ്ക്ക് കാര്യമായ തെറ്റ് പറ്റിയത് എവിടെ


32. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലെ കോഡുകൾക്ക് ദുഷ്ടസ്വഭാവമാണ് ഉള്ളത്


33. പ്രാദേശിക സാമൂഹിക നേതാക്കളുടെ വെപ്രാളം


34. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയുടെ ദിവ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ


35. ആരും ചെയ്യാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്ത കാര്യം


36. ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യയും


37. അന്തർദ്ദേശീയ ചരിത്രങ്ങളിൽ ഉള്ള സ്ഥലനാമങ്ങൾ


38. എവിടാണ് ഈ ഇന്ത്യ?


39. കേരളോൽപ്പത്തിയുടെ ഉൽപ്പത്തി


40. പുതിയ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള നീക്കം


41. പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് പാരമ്പര്യങ്ങൾ


42. മൃഗീയമായ നഖം കൊണ്ടു പിടികൂടപ്പെട്ട അവസ്ഥ


43. ഓലക്കുടയുടെ സാമൂഹിക മഹിമ


44. വാക്ക് കോഡുകളുടെ ആന്തോളനമേൽക്കുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന മാനസികരോഗാവസ്ഥ


45. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷ സ്വായത്തമാക്കുന്നതിലൂടെ വ്യക്തിത്വം അടിമുടി മാറുന്നതിനെക്കുറിച്ച്


46. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാനസിക സ്വാസ്ഥ്യവും, അസ്വാസ്ഥ്യവും


47. ഈ ഉപദ്വീപിലെ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ അപമര്യാദയുള്ളവയാണ്


48. ഒരു IP ഓഫിസറുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പിൽ നിന്നും


49. അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് രണ്ട് വ്യത്യസ്തതരം അഭിരുചികൾ


50. അദ്ധ്യാപകർ സ്വർണ്ണ ഗോപുരങ്ങളിലും, വിദ്യാർത്ഥികൾ നാറുന്ന നിലത്തും എന്നും ആകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം

bottom of page