top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 13. പുതിയ ജീവിത ശൈലി പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ

1. ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ തരംതാഴ്ത്തിയ നായർമാരെക്കുറിച്ചും


2. നായർമാരിൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്നു കളരി നൈപുണ്യത്തെക്കുറിച്ച്


3. വൻ ആയുധ നൈപുണ്യത്തിന്റേനയും അമിത ധൈര്യത്തിന്റേചയയും കാര്യം


4. വൻ ധൈര്യശാലികളായ നായർമാർ ഓടിയൊളിച്ചതു എന്തുകൊണ്ടാവാം


5. ചളിപ്രദേശത്തിൽ വൻ നീളമുള്ള മുളകൾ കുത്തി നിർത്തിയതുമാരിതിയായുള്ളവർ


6. നായർമാർ കാഴ്ചവച്ച പ്രതിലോമ പെരുമാറ്റങ്ങൾ


7. നാട്ടുപ്പടയാളികളും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന പ്രാകൃതഭാവങ്ങൾ


8. അമിത ധൈര്യത്തിന്റേയും അതിശയകരമായ ഗുണമേന്മയുടേയും സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ


9. സാമൂഹിക പരിഷ്ക്കരണം ഒരു വൻ പൊല്ലാപ്പായതിനെക്കുറിച്ച്


10. സർവ്വസ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകി കീഴ്ജനത്തിനെ തുറന്നുവിട്ടാലുള്ള വിന


11. കീഴ്ജനത്തിന്റെര വാക്കുകളും ചിന്തകളും അഭിപ്രായങ്ങളും


12. എതിർകോണുകളിൽ ഉള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ദീശാ ഘടാകാംശങ്ങളുടെ അനുപാതം


13. Indicant Index Number എന്ന നിഗൂഢ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതയെക്കുറിച്ച്


14. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ അടിമപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ഗ്ളിഷ് അനുഭവം ലഭിച്ചാൽ


15. ദിശാകോഡുകൾ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഉള്ള കണ്ണികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന സാമൂഹിക ഘടന


16. IVRSസിൽ പൊട്ടലും ദിശാതിരിയലും സംഭവിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്


17. വ്യക്തികളെ തമ്മിൽ വിഘടിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന ഉച്ചനീചത്വ തുണ്ടുകൾ


18. നായർമാരെ കഠിന അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചത്


19. നായർമാർ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൽനിന്നും പുറത്തേക്ക് ചാടിയില്ല


20. പുതിയ ജീവിത ശൈലി പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ


21. കൈയിൽ കിട്ടിയപാടെ സ്വകാര്യ സ്വത്താക്കിമാറ്റപ്പെട്ട വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ച്


22. മറ്റുള്ളവരെ സ്വന്തം മതത്തിൽ ചേർക്കുന്നതിന് ഉള്ള പ്രേരണ


23. ഹിന്ദു - മുസ്ലീം വർഗ്ഗീയ വിരോധത്തിലെ വിരോധാഭാസങ്ങൾ


24. പഴയ അധികാരങ്ങളെ പുതിയ നിയമങ്ങൾ തടഞ്ഞുതുടങ്ങിയപ്പോൾ


25. ദക്ഷിണ മലബാറിലെ മാപ്പിളലഹളയുടെ ആരംഭത്തിലേക്ക് ഒരു എത്തിനോട്ടം


26. ബൃട്ടിഷ്-മലബാറിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങൾ


27. ഈ ഉപദ്വീപിൽ ഇസ്ലാമിനോട് വൻ വിരോധം വരുത്തിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന്


28. നേത്രങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മറയും അരിപ്പക്കടലാസും വെക്കേണ്ടുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം


29. മാപ്പിളയെന്ന വാക്കിനെക്കുറിച്ച്


30. അറക്കൽ കുടുംബത്തിന്റെക ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ച്


31. മറ്റ് മാപ്പിളമാരെക്കുറിച്ചും, മാപ്പിളയെന്ന വാക്കിന്റെ് മറ്റൊരു ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും


32. വള്ളുവനാടിലെ കാര്യം


33. മലബാർ മുഹമ്മദ്ദീയർക്കുള്ളിലെ വ്യത്യസ്ത ജനവംശങ്ങൾ


34. മാപ്പിള അടിമവ്യാപാരികളെക്കുറിച്ച്


35. കുടുംബത്തേയും കുടുംബ മഹിമയേയും പരിചയപ്പെടുത്താനും സ്ഥാനീകരിക്കാനുമായി


36. അഹമ്മദ്ദീയ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റും


37. പശു ആരാധനയെക്കുറിച്ച്


38. മലബാറീ മുഹമ്മദീയരിലെ ചില പലവിധ കാര്യങ്ങൾ


39. മുണ്ട് ഇടത്തോട്ട് വലിച്ചുകെട്ടുന്നതിനെക്കുറിച്ച്


40. മലബാറീ മുഹമ്മദീയരിലെ വാക്കുകൾ


41. മലബാറീ മുഹമ്മദീയരിലെ കുറച്ചുകൂടി വാക്കുകൾ


42. പറുദീസയും പറുദീസയിലെ ഹൂറിമാരും മറ്റും


43. മലബാറീ മുഹമ്മദീയർ ജനാധിപ്യ കുത്തൊഴുക്കിലേക്ക്


44. സംഘടിച്ച് നിന്നാലെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളുവെന്ന മാനസികഭാവം


45. മലബാറിലെ മുഹമ്മദീയ മേൽവിലാസത്തിൽ കീഴ്ജനം കയറിയപ്പോൾ


46. ഇങ്ഗ്ളിഷ് മനുഷ്യ-വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ബൃട്ടിഷ്-മലബാറിലേക്ക് ഇറക്കുമതിചെയ്യാൻ വേണ്ടി


47. ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെവ അലകൾ മലബാറിൽ


48. സംഭവ ചരിത്രത്തെ സിനിമാക്കാർ തിരുത്തിയെഴുതുന്നതിനെക്കുറിച്ച്


49. ജനിച്ച ദിവസത്തിന് തൊട്ടുമുൻപുള്ള കാര്യങ്ങൾ


50. പാതി ഇരുണ്ടതും പകൽവെളിച്ചം പോലെ തെളിഞ്ഞു കാണുന്നതും


bottom of page