top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 13. പുതിയ ജീവിത ശൈലി പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ

17. വ്യക്തികളെ തമ്മിൽ വിഘടിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന ഉച്ചനീചത്വ തുണ്ടുകൾ

ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിലും ദക്ഷിണേഷ്യയിലും നിലനിൽക്കുന്ന അദൃശ്യ കൽപ്പന - അനുസരണ കണ്ണിയെ Indicant vector route segments (IVRS) എന്ന് പേരിടുകയാണ്.


तू आप्प्

👇👆

तू👇👆

👇👆

👇👆

👇👆

👇👆

👇👆आप्प्

👇👆

👇👆

👇👆

👇👆

👇👆

👇👆


ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ, പട്ടാളത്തിലെ Commissioned Officers മുതൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഓരോ Sepoyവരേയും നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു ഉച്ചനീചത്വ കണ്ണി (IVRS) പട്ടാളത്തിനുള്ളിൽ അദൃശ്യമായി നിലനിൽക്കും എന്നതു പോലെ,


പഴയ കാലങ്ങളിൽ നമ്പൂതിരിമാർ മുതൽ അങ്ങ് കീഴിലുള്ള നായർമാർ വരെ ഈ വിധമുള്ള ഭാഷാ കോഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും നിലനിർത്തുന്നതുമായ അദൃശ്യമായ കണ്ണികളുടെ ഒരു കൂട്ടം തന്നെയുണ്ടാവും.


ശിപായിമാരെ വൻ ശമ്പളവും ഗംഭീരമായ മറ്റ് സൌകര്യങ്ങളും നൽകിതന്നെയാണ് സാധാരണ പൌരന്മാരുടെ നിലവാരത്തിൽ നിന്നും വൻ ഉയരത്തിൽ നിർത്തുന്നത്.


അതേ പോലെതന്നെ നായർമാരേയും പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ വൻ സാമൂഹിക അധികാരങ്ങളും മേൽനോട്ട അധികാരങ്ങളും സമ്പത്തും ഭാഷാകോഡുകളിൽ ചില മികച്ച സ്ഥാനീകരണവും നൽകിക്കൊണ്ടാണ് അനേകായിരം കീഴ്ജനങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ നിലനിർത്തിയിരുന്നത്.


പട്ടാളത്തിലെ ഈ വിധ കണ്ണികളിൽ ഒന്നിൽ, മുകളിൽ ചിത്രീകരിച്ചതു പോലെ, വ്യക്തികളെ നിലനിർത്തുന്നത് കഠിവും മൃഗീയവും, കുറച്ചൊക്കെ മനുഷ്യത്വ രഹിതവും, ആയ പരിശീലനം ആദ്യംതന്നെ നൽകിക്കൊണ്ടാണ്.


കാരണം, പട്ടാളത്തിൽ ചേരുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും പലരീതയിലും മറ്റുള്ള പലരുമായി വാക്ക് കോഡുകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നവരാണ്. അച്ഛൻ, അമ്മാവൻ, ജ്യേഷ്ഠൻ, ഗുരു, കായിക താരം, അദ്ധ്യാപകൻ, അങ്ങിനെ പലരീതികളിലും आप्प् വാക്കുകൾ പോലുള്ളവ സ്വീകരിച്ചു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരായിരിക്കാം.


പോരാത്തിതിന്, അവരും ഇതേ പോലെതന്നെ പലരോടും അടിയാളത്തം പ്രകടിപ്പിച്ചും അവരെ ആദരിക്കുന്നവരും ആവാം.


എന്നുവച്ചാൽ ഇവർ തന്നെ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ണിയിൽ (IVRSസ്സിൽ) യാതോരു സ്ഥാനവും ഇല്ലാത്ത മറ്റു പല आप्प् - तू (ആപ്പ് - തൂ) (അങ്ങ് - നീ) കണ്ണികളിൽ പെട്ടിരിക്കും.


ഇന്ത്യൻ പട്ടാള പരിശീലനത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ ഒന്ന്, ശിപായി സ്ഥാനത്തിലേക്ക് പരിശീലനത്തിനായി കയറിവരുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും പട്ടാളത്തിനുള്ളിലെ ഉച്ച-നീചത്വ കണ്ണിക്ക് ബദലായുള്ളതും ബാഹ്യമായുള്ളതുമായ എല്ലാ കണ്ണികളേയും മയച്ചുകളയുകയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ അവയെ നിർജ്ജീവമാക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാവും.


അല്ലാതെ മറ്റ് പോംവഴി ഇല്ലതന്നെ.


കാരണം. പട്ടാളത്തിന്റെ കൽപനാ - അനുസരണ കണ്ണിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, ബാഹ്യമായ മറ്റൊരു ദിശിയിലേക്ക് ചൂണ്ടുന്ന അടിയാളത്തമോ അനുസരണമോ ആദരവോ, അധികാരമോ നൽകുന്ന കണ്ണി ഈ ശിപായി പട്ടാളക്കാരനിൽ നിലനിന്നാൽ, പട്ടാളത്തിന്റെ ചിട്ടകളിൽ ഈ വ്യക്തി ഒതുങ്ങിനിൽക്കില്ല.


മാത്രവുമല്ല, പട്ടാള ഓഫിസർമാർക്ക് ഈ ആളെ നിയന്ത്രിക്കാനും പ്രയാസം നേരിടും.


ഉദാഹരണത്തിന്, മുകളിൽ നിൽകിയ കണ്ണികളിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ, നീ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യാൻ ആവുന്ന ഒരു കുടുംബ ബന്ധ സ്ഥാനത്തുള്ള ആൾ, ആ വ്യക്തിക്ക് കീഴിൽ സ്ഥാനീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ, താഴെക്കുള്ള तू (തൂ - നീ ) മാറി, आप्प् (ആപ്പ് - അങ്ങ്) കയറിവരും.


അതോടെ ആ കണ്ണിയിൽ (IVRSസിൽ) അവിടെ ഒരു പൊട്ടലും ദിശാതിരിയലും സംഭവിക്കും.


പട്ടാളത്തിൽ ശിപായിമാരായുള്ള വ്യക്തികളിലും, വൻ ധീഷണശാലികളും ഗുരുക്കാന്മാരും തത്വചിന്തകരും സാമൂഹിക പരിഷ്ക്കർത്താക്കളും മറ്റും മറ്റും കണ്ടേക്കാം. എന്നാൽ ഈ വിധ ഭാവങ്ങൾ പുറത്ത് പ്രകടിപ്പിച്ച് ഭാഷാ കോഡുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കണ്ണിയിൽ (IVRSസിൽ) വിഘടനം സംഭവിപ്പിക്കാൻ പട്ടാളച്ചിട്ട അനുവധിക്കില്ലതന്നെ.


പട്ടാളത്തിലെ അനുസരണ കണ്ണിയിൽ (IVRSസിൽ) പെട്ട ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി കീഴ് സ്ഥാനക്കാരനെ ആദരിക്കാൻ പോയാൽ, ആ കണ്ണിയിൽ (IVRSയിൽ) ആ സ്ഥാനത്ത് വിഘടനം സംഭവിക്കും.


ആ വിഘടനത്തെ ഏതാണ്ട് ഇതേ പോലെ ചിത്രീകരിക്കാനായേക്കാം.


👇👆

👇👆 ☝️👇

👇👆 ☝️👇

👇👇 ☝️👇

👇☝️

☝️👇

☝️👆

👇👆

👇👆

👇👆

👇👆

👇👆

👇👆ഈ ഒരു കാര്യം ഇന്ന് പോലീസിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല.


പട്ടാളത്തിലെ അനുസരണ കണ്ണിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ, ഇങ്ഗ്ളിഷ് പട്ടാളത്തിലെ കാര്യം ഇവിടെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.


ഇങ്ഗ്ളിഷ് പട്ടാളത്തിലും Commissioned Officers മുതൽ Private വരെയുള്ള ഒരു അനുസരണ കണ്ണി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവിടെ പട്ടാള ചിട്ടയക്ക് അനുസൃതമായ ഒരു ഉച്ചനീചത്വത്തിന് മേൽ മറ്റൊരു ഉച്ചനീചത്വ കോഡിങ്ങ് superimpose ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. അതായത്, आप्प् - तू എന്ന മറ്റൊരു കോഡിങ്ങിന്റെ അതി ശക്തമായ മറ്റൊരു ഉന്തിപ്പൊക്കലും പിടിച്ചുതാഴ്ത്തലും മുട്ടുകുനിപ്പിക്കലും മറ്റും ഇല്ലതന്നെ.


ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിലെ Commissioned Officersന്റെ മാത്രം കാര്യം എടുക്കാം. അവർ തമ്മിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ മാത്രം ആശയവിനിമയവും സംസാരവും ചെയ്താൽ, ഏതാണ്ട് പരന്നതുമാതിരിയുള്ള വ്യക്തി ബന്ധ കണ്ണികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം, കുറച്ചൊക്കെ പോരായ്മകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുതന്നെ.


എന്നാൽ അവർ തമ്മിൽ ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിക്കുകയും ആശയവിനിമയം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അവരുടെ വ്യക്തി ബന്ധ കണ്ണികൾ IVRSന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് spontaneousആയി മാറും.


ഈ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിൽ ഉള്ള Commissioned Officersമാരുടെ മാനോഭാവങ്ങളും വ്യക്തിത്വവും തമ്മിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.

ഈ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ ഒരു ശരാശരിയിൽ ആയിരിക്കും ഇന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ പട്ടാള Commissioned Officers ഓഫിസർമാർ.


ഇന്ത്യൻ പട്ടാള Commissioned Officerമാർക്ക് പട്ടാളത്തിലെ ഏത് കീഴ് സ്ഥാനത്തുള്ള പട്ടാളക്കാരനേയും തൂ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യാം. അങ്ങിനെ ചെയ്താൽ, കീഴ്സ്ഥാനക്കാരൻ ഉടൻ വിധേയത്വത്തിൽ നിന്നുകൊടുക്കും.


എന്നാൽ ഈ Commissioned Officerമാർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സാധാരണ പൌരനേയും സാധാരണ അവസരങ്ങളിൽ ഈ വിധം തൂ അഥവാ നീ എന്ന വാക്കിനാൽ സംബോധന ചെയ്യാൻ ആവില്ല. എന്നുവച്ചാൽ, മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച കണ്ണി, ശിപായി എന്ന സ്ഥാനക്കാരന്റെ വക്കിൽ വച്ച് അവസാനിക്കുന്നു.


ഇതും ഇങ്ഗ്ളിഷിലെ അവസ്ഥയുമായി വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നാണ്.


ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ സമൂഹം മൊത്തവും ഈ വിധ അനവധി ഉച്ചനീചത്വ കണ്ണികൾ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവ ഓരോന്നും ചെറിയ ചെറിയ ഒറ്റപ്പെട്ട തുണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്നു. ഓരോ കണ്ണിയുടേയും മുകളിലേയും കീഴിലേയും അറ്റത്തിന് അപ്പുറത്തും, അതുമല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ണിക്ക് ബാഹ്യമായും നിൽക്കുന്നവരേയും, ആ കണ്ണിയെ വലിച്ചു നീട്ടിക്കൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പലപ്പോഴും ആവില്ലതന്നെ.


പഴയ കാല ഇങ്ഗ്ളണ്ടിലെ സമൂഹവും ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ സമൂഹവും തമ്മിൽ ഉള്ള വൻ വ്യത്യാസങ്ങളിൽ ഒന്ന്, അവിടങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുനിൽക്കുന്നതും, ഉച്ചനീചത്വ കോഡുകൾ ദിശാഘടകാംശത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു വച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ഈ വിധമായുള്ള അനവധി കണ്ണികൾ സമൂഹത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നില്ല എന്നതുതന്നെയാവാം.


ഇത്രയും കാര്യം ഇവിടെ മുകളിൽ പറഞ്ഞത്, പഴയ കാല നായർമാർ ശിഥിലീകരിച്ചു നന്നിരുന്ന അവസ്ഥയെ വിശദ്ധീകരിക്കാനാണ്.


ഓരോ കുട്ടിരാജ്യത്തിലേയും കുഗ്രാമത്തിലേയും കൊച്ചു പട്ടണത്തിലേയും നായർ കൂട്ടായ്മയെ, ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിലെ ഏറ്റവും കീഴിൽ വരുന്ന സ്ഥാനങ്ങളുടെ കണ്ണികളുമായി ഉപമിക്കാവുന്നതാണ്.


അതായത്,


तू👇 Havildar 👆आप्प् &c.

तू👇 Naik 👆आप्प् &c.

तू👇 Lance Naik 👆आप्प् &c.


तू👇 ഏറ്റവും കീഴിൽ


Sepoy 👆आप्प् / साब् / मेम साब


എന്ന രീതിയിൽ.


ഇങ്ങിനെയുള്ള ഓരോ കൂട്ടായ്മയും അവയുടെ IVRSസും, ഓരോ കുഗ്രാമത്തിലും പട്ടണത്തിലും. കുട്ടിരാജ്യത്തിലും.


വ്യത്യസ്ത നായർ ഉച്ചനീചത്വ കൂട്ടായ്മകൾക്ക് തമ്മിൽ യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാത്തരീതിയിൽ ഈ വിധം തുണ്ടുതുണ്ടായുള്ള ഓരോ IVRSസും ഒറ്റപ്പെട്ടു നിൽക്കും.


കാരണം, കുറെ കുട്ടിരാജ്യങ്ങളിലേയും കുഗ്രാമങ്ങളിലേയും നായർമാരെ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടമായി നിർത്തിയാൽ, അവരോരോരുത്തരും വ്യക്തമായും ഓരോ വ്യത്യസ്ത അദൃശ്യ IVRSന്നുള്ളിലെ അംഗങ്ങൾ തന്നെയായി നിലനിൽക്കും.


ഇങ്ഗ്ളണ്ടിൽ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലത്തേതുപോലെ, Come on Harry! എന്ന രീതിയിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു നായർ വ്യക്തി, അന്യ IVRSസ്സിനുള്ളിലെ മറ്റൊരു നായർ വ്യക്തിയെ വിളിച്ചാൽ, വൻ വാത്സല്യം ആയിരിക്കണം എന്നില്ല പലപ്പോഴും പ്രചോദിക്കപ്പെടുക.


ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ സാമൂഹികാവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചരിക്കുന്നത്. സമൂഹം മുഴുവനും ഈ വിധം കുറേ കണ്ണികൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഇവയെ മാച്ചുകളഞ്ഞാലെ സമൂഹത്തിന് പഴയ കാല ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനെ പോലെയാവാൻ പറ്റുള്ളു.


ഇതൊന്നും വിഭാവനം ചെയ്യാനാവാത്ത പല വിദ്വാന്മാരും ഇന്ത്യയെ ഇങ്ഗ്ളണ്ടുമായി താരതമ്യവും സാമ്യപ്പെട്ടുത്തലും മറ്റും ചെയ്യുന്നത് ഓൺലൈൻ വേധികളിൽ പലതിലും കാണാനാവുന്നുണ്ട്.

1. ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ തരംതാഴ്ത്തിയ


2. നായർമാരിൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്നു കളരി


3. വൻ ആയുധ നൈപുണ്യത്തിന്റേനയും


4. വൻ ധൈര്യശാലികളായ നായർമാർ


5. ചളിപ്രദേശത്തിൽ വൻ


6. നായർമാർ കാഴ്ചവച്ച പ്രതിലോമ


7. നാട്ടുപ്പടയാളികളും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന


8. അമിത ധൈര്യത്തിന്റേയും


9. സാമൂഹിക പരിഷ്ക്കരണം ഒരു


10. സർവ്വസ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകി


11. കീഴ്ജനത്തിന്റെര വാക്കുകളും


12. എതിർകോണുകളിൽ ഉള്ള രണ്ട്


13. Indicant Index Number എന്ന നിഗൂഢ വ്യക്തിത്വ


14. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ അടിമപ്പെടുത്ത


15. ദിശാകോഡുകൾ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും


16. IVRSസിൽ പൊട്ടലും ദിശാതിരിയലും


17. വ്യക്തികളെ തമ്മിൽ വിഘടിപ്പിച്ചു


18. നായർമാരെ കഠിന അടിമത്തത്തിൽ


19. നായർമാർ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ


20. പുതിയ ജീവിത ശൈലി പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ


21. കൈയിൽ കിട്ടിയപാടെ സ്വകാര്യ


22. മറ്റുള്ളവരെ സ്വന്തം മതത്തിൽ ചേർക്കുന്നതിന്


23. ഹിന്ദു - മുസ്ലീം വർഗ്ഗീയ വിരോധത്തിലെ


24. പഴയ അധികാരങ്ങളെ പുതിയ നിയമങ്ങൾ


25. ദക്ഷിണ മലബാറിലെ മാപ്പിളലഹളയുടെ


26. ബൃട്ടിഷ്-മലബാറിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന


27. ഈ ഉപദ്വീപിൽ ഇസ്ലാമിനോട്


28. നേത്രങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മറയും


29. മാപ്പിളയെന്ന വാക്കിനെക്കുറിച്ച്


30. അറക്കൽ കുടുംബത്തിന്റെക


31. മറ്റ് മാപ്പിളമാരെക്കുറിച്ചും,


32. വള്ളുവനാടിലെ കാര്യം


33. മലബാർ മുഹമ്മദ്ദീയർക്കുള്ളിലെ


34. മാപ്പിള അടിമവ്യാപാരികളെക്കുറിച്ച്


35. കുടുംബത്തേയും കുടുംബ മഹിമയേയും


36. അഹമ്മദ്ദീയ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും


37. പശു ആരാധനയെക്കുറിച്ച്


38. മലബാറീ മുഹമ്മദീയരിലെ ചില പലവിധ


39. മുണ്ട് ഇടത്തോട്ട് വലിച്ചുകെട്ടുന്നതിനെ


40. മലബാറീ മുഹമ്മദീയരിലെ വാക്കുകൾ


41. മലബാറീ മുഹമ്മദീയരിലെ കുറച്ചുകൂടി


42. പറുദീസയും പറുദീസയിലെ ഹൂറിമാരും


43. മലബാറീ മുഹമ്മദീയർ ജനാധിപ്യ


44. സംഘടിച്ച് നിന്നാലെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ


45. മലബാറിലെ മുഹമ്മദീയ മേൽവിലാസത്തിൽ


46. ഇങ്ഗ്ളിഷ് മനുഷ്യ-വ്യക്തിത്വങ്ങൾ


47. ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെവ


48. സംഭവ ചരിത്രത്തെ സിനിമാക്കാർ


49. ജനിച്ച ദിവസത്തിന് തൊട്ടുമുൻപുള്ള


50. പാതി ഇരുണ്ടതും പകൽവെളിച്ചം