top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 10. വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ കലവറ

1. ഒച്ചവച്ചും കൂക്കിവിളിച്ചും അട്ടഹസിച്ചും, കപട വീരന്മാർക്ക് വൻ കൈയ്യടിയും പിന്തുണയും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ


2. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലെ അഹിംസയ്ക്കുള്ളിലെ അത്യുഗ്ര ഹിംസയെക്കുറിച്ച്


3. നാട്ടിലും വീട്ടിലും ഇരുന്ന് ധ്യാനിച്ചാൽ, ലഭിക്കാത്ത എന്ത് ഏകാഗ്രതയാണ് കാട്ടിൽനിന്നും ഗുഹയിൽനിന്നും ലഭിക്കുക?


4. ദിവ്യത്വത്തിനായി ആർത്തി വളർത്തുന്നതും, അതേ സമയം വൻ മത്സരബുദ്ധി മറ്റുള്ളവരിൽ ജനിപ്പിക്കുന്നതും ആയ ഭാഷ

5. മാനസികാവസ്ഥയെ മലക്കം മറിക്കുന്ന ഇൻഡിക്കന്റ് വാക്ക് കോഡുകൾ


6. സാമൂഹിക ഉന്നതങ്ങളിലെ ജനതയുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും സൂചിപ്പിക്കുന്നതും അവകാശപ്പെടുന്നതും

7. തീയരെ ഇഴവരായി രേഖപ്പെടുത്തിത്തുടങ്ങിയത്


8. ഈഴവർക്ക് തീയരുടെ ഇടയിലേക്ക് കയറാനുള്ള പഴുതുകൾ


9. തീയരെ തരംതാഴ്ത്തി ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിന് പരചയപ്പെടുത്തിയത്


10. തിരുവിതാകൂറിനേയും മലബാറിനേയും ഒന്നാക്കിയെടുക്കനുള്ള പെടാപ്പാടുകൾ

11. തീയരുമായുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായുള്ള പെടാപ്പാടുകൾ


12. തീയരിൽ ആകർഷകമായ മാനസിക ഉച്ചത്വവും ശ്രേഷ്ഠമ്മന്യതയും ഉള്ളതായി തോന്നിയത്


13. തീയരെ തിരുവിതാകൂറിലെ ഈഴവ മെമ്മോറിയലിൽ ചേർത്തെഴുതിയതിനെക്കുറിച്ച്


14. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിഡ്ഢികളാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച്


15. വാക്കുകളുടെയെല്ലാം Etymologyയിലും സ്വരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാമ്യതയിലും കയറിയുള്ള വിക്രിയങ്ങൾ


16. മുത്തപ്പൻ എന്ന പ്രതിഭാസം


17. മുത്തപ്പൻ പ്രതിഭാസത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതീന്ത്ര്യ സോഫ്ട്വേർ യന്ത്രസംവിധാനം


18. ജനിച്ചനാൾമുതൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തെ ബാധിക്കുന്നത്


19. കീഴിൽ ആളെക്കൂട്ടാനും കൂറെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളേയും സൃഷ്ടിക്കാൻ


20. സർക്കാർ തീയരേയും ഈഴവരേയും ഒന്നിച്ചു ചേർത്തത്


21. Tellicherryയിലെ തീയക്കമ്മറ്റി

22. ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ പ്രവർത്ത കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ


23. കപട ബ്രാഹ്മണമത പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ


24. പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിലെ വൻ പ്രബുദ്ധത അവകാശപ്പെടുന്നവരെപ്പറ്റി


25. 'സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും മുന്നോക്കത്തിലുള്ള' സമുദായത്തിന് നേതൃത്വം


26. ഒരു ബ്രാഹ്മണമത ക്ഷേത്രം കൈയിലിരിക്കുന്നത് നല്ലതുതന്നെ


27. മലയെപ്പിടിച്ച് മലയണ്ണാന്റെ കീഴിൽ അമർത്തിവച്ചതുമാതിരി


28. വൻ പർവ്വതഉയരങ്ങളുടെ മാനസിക ഭാവം സിദ്ധിച്ചിരുന്നവർക്ക് സംഭവിച്ചത്


29. ജാതീയമായ സർപ്പവിഷം മനസ്സിലും, വിഷ ദംശതയ്യാറെടുപ്പുള്ള വിഷപ്പല്ലുകൾ പ്രവർത്തനവേദിയിലും കൊണ്ടുനടക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച്


30. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ തരംതാഴ്ത്തപ്പെടുന്നതു തടയാനുള്ള വാക്യായുധങ്ങൾ

31. ഇങ്ഗ്ളിഷ് കൊളോണിയൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എഴുത്തുകളിലെ പോരായ്മകൾ


32. വിപരീത വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതൾ പ്രകടമാക്കിയ രണ്ടു വ്യത്യസ്തതരം തീയർ


33. ഏക ലിപി ശബ്ദ നീളമുള്ള ഒരു വാക്കിന്റെ ശക്തിയും വിപരീതഭാവത്തിലുള്ള പലവിധ അർത്ഥങ്ങളും


34. സമൂഹത്തിലെ അലങ്കാരമാതൃകയെക്കുറിച്ച്


35. അന്ന്യനെ തമർത്തണം എന്ന ചിന്താഗതിയെ തരിശായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തുടച്ചുമാറ്റാനാവുമോ?


36. ഉന്നത വ്യക്തിത്വത്തിലേക്കുള്ള ദിശാകോഡുകൾ അറിവില്ലാത്തവരുടെ സാമൂഹിക പരിവർത്തനപദ്ധതികൾ

37. തീയരെ ഈഴവരാക്കാനുള്ള വൻ പദ്ധതി

38. കാശ്മീരി മുസ്ലിംസുമായി ഒരു താരതമ്യം

39. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ജനത്തിന്റെ അതേ തലയെടുപ്പിന്റെ ഒരു നേരിയ സൂചന


40. ഭീകര ഭാഷകളും പൊള്ളയായ സാമൂഹിക പ്രത്യയശാസ്ത്ര ചിന്തകളും


41. സാമൂഹികാധിപന്മാരുടെ ഏറ്റവും കീഴിലുള്ള പണിക്കാരുടെ കീഴിൽ പെട്ടുപോയാൽ


42. രണ്ട വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളുടെ പേര് മലയാളം എന്ന് ആയതിനെക്കുറിച്ച്


43. സാമൂഹിക മേധാവികളുടെ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷ പഠിക്കില്ലായെന്ന് കീഴ്ജനം നിശ്ചയിച്ചാൽ


44. ഓരോ ഭാഷയിലും നൈസർഗ്ഗികമായി ഉള്ള അലങ്കാരമാതൃക


45. ഭാഷയെന്ന സോഫ്ട്വേർ സംവിധാത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിലുള്ള നിഗൂഡതകളെക്കുറിച്ച്

46. ഭാഷയ്ക്കും വാക്കുകൾക്കും Verbal രൂപവും non-Verbalആയുള്ള രൂപവും ഉണ്ട് എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച്

47. മലബാറി മലയാളത്തിന്റെ pattern-designനിന്മേൽ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട ആധുനിക മലയാളം എന്ന പുതിയ ഭാഷ


48. ഇങ്ഗ്ളിഷുകാരുടെ കീഴിൽനിന്നും വിട്ട് മാറി, ഹിന്ദിക്കാരുടെ അടിയിൽ പോയിനിന്നാൽ ലഭിക്കുന്ന മഹിമ!

49. രണ്ട് തികച്ചും വ്യത്യസ്ത ഭാഷാ അലങ്കാരമാതൃകാ ഡിസൈനുകളുടെ സാന്നിദ്ധ്യവും അസ്തിത്വവും

50. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിലെ Indicant word codeഡുകളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം


 

BUY from Amazon💥

Asian Paint Royale Shyne Luxury Emulsion

 

Model Color WWIII British Armour & Infantry