top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 10. വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ കലവറ

40. ഭീകര ഭാഷകളും പൊള്ളയായ സാമൂഹിക പ്രത്യയശാസ്ത്ര ചിന്തകളും 👉👇

തീയരുടെ DNA കണ്ടെത്തിയ വിദേശ പാതകളിൽപോയി ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ, മലബാറിലേയും മറ്റുനാടുകളിലേയും ജനക്കൂട്ടങ്ങളുടേയും, പോരാത്തതിന്, ലോകത്തിന്റെ മറ്റ് പലദേശങ്ങളിലേയും പലവിധ ജനക്കൂട്ടങ്ങളുടേയും DNAയുടെ നേരിയ സൂചനകളെങ്കിലും കണ്ടെത്തിയേക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നൽ, ഈ വിധ DNAയെക്കുറിച്ച് കേട്ടറിവല്ലാതെ, കണ്ടോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അവയെക്കുറിച്ച് അഗാധമായ വിവരം ലഭിച്ചതോ ആയ യാതോരു അനുഭവവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ


ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി യാതൊന്നും ഈ എഴുത്തുകാരന് പറയാൻ ആവില്ല.


എന്നാൽ ഭൌതിക യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന പ്രതിഭാസവും, പോരാത്തതിന് ജീവൻ എന്ന പ്രതിഭാസവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും, അതിനെ നടത്തിപ്പുചെയ്യുന്നതും, ഒരു അതീന്ത്ര്യ സോഫ്ട്വേർ സംവിധാനമാകാമെന്ന് എന്ന് ഈ എഴുത്തുകാരൻ പണ്ടെഴുതിയ ഏതാനും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അന്ന് എഴുതിയത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് കൃത്യമായി ഇന്ന് ഓർമ്മയില്ല. എന്നാൽ, ഈ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞത്, Codes of reality! What is language? എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും, Software codes of mantra, tantra, witchcraft, black magic, evil eye, evil tongue &c. എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നു.


ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യന്റെ DNAയും Genesസും അതുമായിബന്ധപ്പെട്ട ക്രോമോസോമുകളും മറ്റും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നത്തെ സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾക്കും മനുഷ്യ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മറ്റും അനുഭവബോധ്യമാകാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ പത്യക്ഷജ്ഞാനം ലഭിക്കാനോ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള രൂപമോ, ഭൌതിക ഘടനയോ ഇല്ലാത്ത, അതി അമാനുഷികവും ഭൌതിക പ്രകൃത്യതീതവുമായ ഏതോ കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനത്തിൽ അതേപോലെ നിഗൂഡമായുള്ള സോഫ്ട്വേർ ഭാഷകളിൽ എഴുതിയെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സോഫ്ട്വർ കോഡുകളുടെ പ്രവർത്തന സംവിധാനങ്ങൾ ആണ് എന്നാണ് ഈ എഴുത്തുകാന്റെ മനസ്സിൽ കയറിവന്നിട്ടുള്ള അറിവ്. ഈ വിധ കോഡുകൾക്ക് മനുഷ്യരൂപഘടനയേയും സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളേയും നിർവ്വചിക്കാനും സ്വാധീനിക്കാനും ആവും എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു.


ഈ വിധ അറിവ് ശരിയാണ് എന്ന സൂചന ലഭിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ അവിചാരിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ എഴുത്തുകാരന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആ വിധ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല.


എന്നാൽ ഇത്രമാത്രം ഇവിടെ എഴുതിച്ചേർക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു. മനുഷ്യർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷകളും ഒരുതരം സോഫ്ട്വർ സംവിധാനങ്ങൾ തന്നെയാവാം. അവയക്ക്, മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച, DNAയുടേയും Genesസിന്റേയും സോഫ്വേറുകളുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിക്കാനും അവയെ സ്വാധീനിക്കാനും, അവയിൽ തിരുത്തലുകളും പിശകുകളും മറ്റും, എഴുതിച്ചേർക്കാനും ആയേക്കാം എന്ന് വ്യക്തം. ഈ വിഷയം ഇവിടെ വിടുകയാണ്, തൽക്കാലത്തേക്ക്.


ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും, രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതും മറ്റുമായ മനുഷ്യരും സമൂഹങ്ങളും അല്ല ഇങ്ഗ്ളിഷ് പോലുള്ള നിരപ്പുള്ള ഭാഷകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. വ്യക്തികളിലും വ്യക്തികൾ തമ്മിലും സമത്വം എന്ന സങ്കൽപ്പം നടപ്പിലാക്കാൻ വളരെയധികം പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും വിപ്ളവങ്ങൾ നടത്തുന്നതും മറ്റും ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ സമൂഹങ്ങളിലാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇതിനായി പലവട്ടം പലവിധ കോലാഹങ്ങൾ അവരുടെ നാട്ടിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടൊന്നും ഇങ്ഗ്ളണ്ടിലെ ആളുകളുടെ സ്വാഭാവികവും സാധാരണവുമായ വ്യക്തിത്വം അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടാനായിട്ടില്ലതന്നെ. അതേ സമയം ഇങ്ഗ്ളണ്ടിലും, രാജകുടുംബവും പ്രഭുവംശങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നുതാനും.


ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ മനുഷ്യവ്യക്തിത്വത്തിനായും മനുഷ്യസമത്വത്തിനായും വിപ്ളവഗാഥകൾ ഉണ്ട്. പഴയകാല ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ ഈ വിധ ഗാഥകളും ഈ വിധ മനുഷ്യസമത്വത്തിനായുള്ള വിപ്ളവങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസംതന്നെയായിരിക്കാം. ഈ വിധം നോക്കിയാൽ ഫ്രഞ്ചുകാരാണ് മനുഷ്യസമത്വത്തിനായി നിലകൊള്ളുന്നത്, എന്ന് തോന്നാം. മലയാളത്തിന്റേയു കഥ ഈ വിധം തന്നെ.


നാറാണത്തു ഭ്രാന്തൻ എന്ന കവിതയുടെ ഇതിവൃത്തം തന്നെ, മനുഷ്യസമത്വത്തിനായുള്ള ആശയും അഭ്യർത്ഥനയുമാണ്. മലയാളം എന്ന തനി ഫ്യൂഡൽ ഭാഷ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പലവിധ ഹീനമനോഭാവങ്ങളും ഈ കവിതയിൽ എണ്ണിരേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന രീതിയിൽതന്നെ കാണുന്നുണ്ട്.


എന്നാൽ അതിമനോഹരങ്ങളായ വാക്കുകളെ സംസ്കൃത്തിൽനിന്നും തമിഴിൽനിന്നും അതിസൂക്ഷ്മമായ കൃത്യതയോടുകൂടി വലിച്ചെടുത്ത് നിരത്തിവച്ച്, ഈ വിധ ആവലാതികൾ ഈണത്തിൽ പാടിയാൽ ലഭിക്കുന്നത് മനുഷ്യവ്യസനങ്ങളുടെ ദൈനീയാവസ്ഥയെ മാസ്മരികമായുള്ള രൂപലാവണ്യത്തിലും, അതിഭാവുകത്വം നിറഞ്ഞുതുളുമ്പി രോമഹർഷങ്ങൾ മനസ്സിൽ താനേകയറിവരുന്ന ഭാവത്തിലും ഉള്ള, വൻ അഗാധതയുണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന, പൊള്ളയായ സാമൂഹിക പ്രത്യയശാസ്ത്ര ചിന്തകളാണ്. ആസ്വാദകന് ഭാഷ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭീകര മനുഷ്യഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനാവുന്നില്ലതന്നെ. മറിച്ച്, ആ ആൾ തെല്ലൊരു ഉന്മത്താവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും, ഇതേ ഭീകര ഭാഷയോടുതന്നെ ആരാധന പോലുള്ള ഭാവങ്ങൾ മനസ്സിൽ കയറുകയും ചെയ്യും.


Vicious circle എന്ന ഒരു പദപ്രയോഗം ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ ഉണ്ട്. അതിന്റെ മലയാളത്തിൽ കാണുന്ന വാക്ക് വിഷമവൃത്തം എന്നാണ്. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, ഈ വിധമെല്ലാം കാണുന്നു:


Vicious circle is a problem or difficult situation that has the effect of creating new problems which then cause the original problem or situation to occur again


എന്നുംVicious circle is a complex chains of events which reinforce themselves through a feedback loop.


ഈ മുകളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന പൊതുവായുള്ള ആശയം, പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് ശ്രമിക്കുന്ന അതേ സംഗതിതന്നെ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ്, വീണ്ടും അതേ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നാണ്.


മലയാളം പോലുള്ള ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളും മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച കവിതകളും, ഈവിധ പൈശാചിക കോഡുകളും പാതകളും ഉള്ളവയാണ്. ഈ കവിത എഴുതിയ ആളും മലയാളം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭീകര മനുഷ്യഭാവങ്ങളെ എണ്ണമിട്ട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതേ ഭാഷയെത്തന്നെ ഈ നാട്ടിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനാണ് പൊതവേദികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ അടുത്തകാലത്ത് ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടിരുന്നു.


എഴുത്ത് ചെറുതായി പാതവിട്ടു നീങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു. അടുത്ത എഴുത്തിൽ വാക്കുകളെ എഴുത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.1. ഒച്ചവച്ചും കൂക്കിവിളിച്ചും അട്ടഹസിച്ചും


2. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലെ അഹിംസയ്ക്കുള്ളിലെ


3. നാട്ടിലും വീട്ടിലും ഇരുന്ന് ധ്യാനിച്ചാൽ,


4. ദിവ്യത്വത്തിനായി ആർത്തി വളർത്തുന്നതും,


5. മാനസികാവസ്ഥയെ മലക്കം മറിക്കുന്ന


6. സാമൂഹിക ഉന്നതങ്ങളിലെ ജനതയുടെ


7. തീയരെ ഇഴവരായി രേഖപ്പെടുത്തിത്തുടങ്ങിയത്


8. ഈഴവർക്ക് തീയരുടെ ഇടയിലേക്ക്


9. തീയരെ തരംതാഴ്ത്തി ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിന്


10. തിരുവിതാകൂറിനേയും മലബാറിനേയും


11. തീയരുമായുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായുള്ള


12. തീയരിൽ ആകർഷകമായ മാനസിക ഉച്ചത്വവും


13. തീയരെ തിരുവിതാകൂറിലെ ഈഴവ മെമ്മോറിയലിൽ


14. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിഡ്ഢികളാക്കാനുള്ള


15. വാക്കുകളുടെയെല്ലാം Etymologyയിലും സ്വരങ്ങൾ


16. മുത്തപ്പൻ എന്ന പ്രതിഭാസം


17. മുത്തപ്പൻ പ്രതിഭാസത്തിന് പിന്നിൽ


18. ജനിച്ചനാൾമുതൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ


19. കീഴിൽ ആളെക്കൂട്ടാനും കൂറെ ആജ്ഞാനു


20. സർക്കാർ തീയരേയും ഈഴവരേയും ഒന്നിച്ചു


21. Tellicherryയിലെ തീയക്കമ്മറ്റി


22. ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ പ്രവർത്തന കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ


23. കപട ബ്രാഹ്മണമത പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ


24. പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിലെ വൻ പ്രബുദ്ധത


25. 'സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും


26. ഒരു ബ്രാഹ്മണമത ക്ഷേത്രം കൈയിലിരിക്കുന്നത്


27. മലയെപ്പിടിച്ച് മലയണ്ണാന്റെ കീഴിൽ


28. വൻ പർവ്വതഉയരങ്ങളുടെ മാനസിക ഭാവം


29. ജാതീയമായ സർപ്പവിഷം മനസ്സിലും, വിഷ


30. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ തരംതാഴ്ത്തപ്പെടുന്നതു


31. ഇങ്ഗ്ളിഷ് കൊളോണിയൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ


32. വിപരീത വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതൾ പ്രകടമാക്കിയ


33. ഏക ലിപി ശബ്ദ നീളമുള്ള ഒരു വാക്കിന്റെ ശക്തിയും


34. സമൂഹത്തിലെ അലങ്കാരമാതൃകയെക്കുറിച്ച്


35. അന്ന്യനെ തമർത്തണം എന്ന ചിന്താഗതിയെ


36. ഉന്നത വ്യക്തിത്വത്തിലേക്കുള്ള ദിശാകോഡുകൾ


37. തീയരെ ഈഴവരാക്കാനുള്ള വൻ പദ്ധതി


38. കാശ്മീരി മുസ്ലിംസുമായി ഒരു താരതമ്യം


39. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ജനത്തിന്റെ അതേ തലയെടുപ്പിന്റെ


40. ഭീകര ഭാഷകളും പൊള്ളയായ സാമൂഹിക


41. സാമൂഹികാധിപന്മാരുടെ ഏറ്റവും കീഴിലുള്ള


42. രണ്ട വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളുടെ പേര് മലയാളം


43. സാമൂഹിക മേധാവികളുടെ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷ


44. ഓരോ ഭാഷയിലും നൈസർഗ്ഗികമായി ഉള്ള


45. ഭാഷയെന്ന സോഫ്ട്വേർ സംവിധാനത്തിന്റെ


46. ഭാഷയ്ക്കും വാക്കുകൾക്കും Verbal രൂപവും non-Verbal


47. മലബാറി മലയാളത്തിന്റെ pattern-designനിന്മേൽ


48. ഇങ്ഗ്ളിഷുകാരുടെ കീഴിൽനിന്നും വിട്ട് മാറി,


49. രണ്ട് തികച്ചും വ്യത്യസ്ത ഭാഷാ


50. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിലെ Indicant word code


bottom of page