top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 12. മലബാറിലെ നമ്പൂതിരിമാർ, അമ്പലവാസികൾ, നായർമാർ എന്നിവരെക്കുറിച്ച്

1. മറ്റേതോ അദൃശ്യ വേദിയിൽ അനുസരണനത്തിന്റേയും ഒരുമയോടുള്ള നീക്കത്തിന്റേയും ശക്തി നിറയുന്നതിനെക്കുറിച്ച്


Image details: Licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License

Image author: Rojypala


കഴിഞ്ഞ എഴുത്തിൽ പരാമർശിച്ച ജാതകർമസംസ്കാരം എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെകൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ നോക്കുക:


QUOTE 1: പിന്നീട് കുട്ടിയുടെ വലത്തെ ചെവിയിൽ 'വേദോസീതി' എന്ന് മെല്ലെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കും. ........... ഇടത്തെ ചെവിയിലും ഇതേ പോലെ 'വേദോസീതി' എന്ന് മന്ത്രിക്കുന്നു.


QUOTE 2: ആദ്യം വലത്തേ മുലയിലേയും പിന്നീട് ഇടത്തെ മുലയിലേയും പാൽ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കണം പോലും. END OF Quotes


പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ ഒരു കാര്യം കയറിവന്നു. ചോദ്യം ഇതാണ്, ആദ്യം വലത്തേതിന് പകരം, ഇടത്താണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തകരാറുണ്ടോ? ഈ വലതും ഇടതും എന്നെല്ലാം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടോ? ഇതെല്ലാം യാതോരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ലാത്ത പൊള്ളയായ കുറേ വിഡ്ഢി പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളും ആചാരമര്യാദാസംഹിതകളും (protocolളുകളും) മറ്റും അല്ലേ?


വലതിന് പകരം ഇടത് ചെവിയും ഇടത് മുലയും ആണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം സംഭവിക്കുമോ? അതുമല്ല, ആ അവസരത്തിൽ തോന്നുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ചെവിയും മുലയുമാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തന്നതെങ്കിൽ, എന്താണ് പ്രശ്നം?


ഇതിന് ഉത്തരമായി പറയേണ്ടത്, പടിപടിയായുള്ള എത് അച്ചടക്കപ്രസ്ഥാനത്തിലും വ്യക്തമായ കീഴ്വഴക്കങ്ങളും പടിപടിയായള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമെന്നതാണ്.


ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പട്ടാളത്തിലെ Parade അഥവാ Marching എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക. English പട്ടാള സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നും വളർന്നുവന്നിട്ടുള്ള ഏത് Marchingങ്ങും ആരംഭിക്കുന്നത് ഇടത് കാൽ മുന്നോട്ട് നീക്കിക്കൊണ്ടാണ്. അതേ സമയം വലത് കൈയാണ് അതോടൊപ്പം മുന്നോട്ട് വീശുക. ഇത് ആ പട്ടാളക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഒത്തൊരുമിച്ചും ഏകമനസ്സോടും ഉള്ള നീക്കത്തിന് വൻ ശക്തിതന്നെ നൽകും.


പട്ടാളത്തിൽ Marching അഥവാ Paradeകൊണ്ട് എന്താണ് ഉപയോഗം എന്നത് ചിന്തിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. നിശ്ചിതമായ ഉത്തരവുകൾക്ക് അനുസൃതമായി നൈസർഗികമായി (instinctiveആയി) എന്നതുപോലെ എത്രവലിയ കൂട്ടം പട്ടാളക്കാരും ഒരേ ചുവടുവെച്ച് ഒരേ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതും മറ്റുമാണ് ഈ വിധ പരിശീലനങ്ങളിലൂടെ പരിചയിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട്, നേരതിരിഞ്ഞ് പിന്നോട്ട്, ഇടത്തോട്ട്, വലത്തോട്ട് എന്നെല്ലാമുള്ള ഉത്തരവുകളും നീക്കങ്ങളും ഉണ്ട്.


ഇതിന് പകരം March ചെയ്യാൻ ഉത്തരവ് ലഭിക്കുമ്പോൾ, ഓരോ പട്ടാളക്കാരനും അയാൾക്ക് തോന്നുന്ന കാലും കൈയും മുന്നോട്ട് നീക്കിയാൽ ആ പട്ടാളക്കൂട്ടത്തിലെ ഓരോ പട്ടാളക്കാരുടേയും വ്യക്തിപരമായ ശക്തികളുടെ മൊത്തമായുള്ള സംഖ്യയല്ല സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക. മറിച്ച്, ഓരോ വ്യക്തിയും മറ്റൊരുവ്യക്തിയുടെ ശക്തിയെ നിർവ്വീര്യമാക്കുകയാണ് (neutralise ചെയ്യുകയാണ്) ചെയ്യുക.


എന്നാൽ ഇവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ടുനിൽക്കുന്ന ഓരോ നമ്പൂതിരി കുടുംബത്തിലും, തമ്മിൽ ഭൌതികമായി മറ്റ് നമ്പൂതിരി കുടുംബങ്ങളിലെ സംഭവങ്ങളുമായി യാതോരു ബന്ധവുമില്ലാതെ, നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഈ വിധം ഒരു പട്ടാളക്കാരുടെ കൂട്ടം എന്നതുപോലെ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചേക്കാം.


ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് പറയാം.


എന്നാൽ ഇവിടെ പറയാനുള്ള കാര്യം നാം ഭൌതികമായി കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നണിയിൽ ഒരു അതീന്ത്ര്യ സോഫ്ട്വേർവേദിയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ്. ആ വേദിയിൽ നൂറുകണക്കിന് ഒറ്റപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പലവിധത്തിൽ ഒന്നിച്ചും, ഏകോപിപ്പിച്ചും, വ്യത്യസ്ത അടുക്കുകളിൽ വച്ചും, അതുമല്ലായെങ്കിലും ascending orderറിലോ descending orderറിലോ ഞൊടിയിടകൊണ്ട് അടുക്കിവെക്കാനും ആ രീതിയിൽ വീക്ഷിക്കാനും പറ്റും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.


ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം, Google Mapൽ Temples Malabar എന്ന് തിരഞ്ഞാൽ, മലബാറിലെ അമ്പലങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടികതന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. എന്നാൽ ഈ പട്ടികയിൽ കാണുന്ന മിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളും ഭൌതികമായി തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ടുനിൽക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്റർനെറ്റിനെക്കുറിച്ച് യാതോരു വിവരവും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഭാവനചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന ഇടത്ത്, ഇവയെല്ലാം പലരീതിയിൽ നിരത്തിവെക്കപ്പെടുകയും തമ്മിൽ പലരീതിയിൽ ബന്ധമുള്ളതായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യും.


ഇതേ പോലെ ഇന്നും മനുഷ്യന് അറിവില്ലാത്ത പല അതിന്ത്ര്യവേദികളിലും, വ്യക്തികളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടാവാം. ഇവിടെ ചെറുതായി ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി ബ്രാഹ്മണ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മുടങ്ങാതെ നടന്നുപോന്നിരുന്ന പ്രഭാതത്തിലേയും സന്ധ്യനേരത്തിലേയും പൂജകളും മറ്റും, ഏതോ അദൃശ്യമായതും അശ്രാവ്യമായതും (inaudible) ആയ ഏതോ ഭേരീനാദതാളത്തിന്റേയോ (drum beat / band) പെരുമ്പറ ശബ്ദതാളത്തിന്റേയോ (Timpani) കാഹളമുഴക്കതാളത്തിന്റേയോ (bugle / trumpet) ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കൽപ്പനകൾക്ക് അനുസൃതമാവാം നടത്തപ്പെടുന്നത്. ഇവയെല്ലാം നൂറുകണക്കിനും ആയിരക്കണക്കിനും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ രാവിലേയും വൈകുന്നേരവും ബ്രാഹ്മണർ നൂറ്റാണ്ടുകളോളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, മറ്റേതോ അദൃശ്യ വേദിയിൽ / വേദികളിൽ ഏതോവിധത്തിലുള്ള ബലവും അനുസരണനത്തിന്റേയും ഒരുമയോടുള്ള നീക്കത്തിന്റേയും ശക്തി നിറയ്ക്കുന്നുണ്ടാവാം.


ഇനി ഷോഡശക്രിയകളിലെ ആറാമത്തെ ചുവടിലേക്ക് പോകാം.


അത് നിഷ്ക്രമണസംസ്കാരം ആണ്.


വിക്കീപ്പീഡിയ പേജിൽ നിന്നും ഉദ്ദരിക്കുന്നു:


QUOTE: ശിശുവിന്റെ ജനനശേഷം മൂന്നാമത്തെ ശുക്ലപക്ഷ തൃതീയയിലോ നാലാം മാസത്തിൽ ശിശുവിന്റെ ജന്മതിഥിയിലോ, സൂര്യോദയ സമയം തെളിഞ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ശിശുവിനെ വീട്ടിനകത്തുനിന്നും എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി പ്രകൃതിദർശനം നടത്തുന്ന ചടങ്ങാണ് നിഷ്ക്രമണസംസ്കാരം. ഈ ചടങ്ങ് കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒന്നിച്ചു ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ആദിത്യദർശനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് രാത്രി (അല്ലെങ്കിൽ പറ്റുന്നു ഒരു ദിവസം) ചന്ദ്രദർശനം നടത്തണമെന്നാണ് ആചാരം. END OF QUOTE


ശുക്ലപക്ഷം എന്നത് വെളുത്തവാവാണ്. തൃതീയ എന്നത് തിഥികളിൽ ഒന്നാണ്. അത് ഒരുപ്രത്യേക ദിവസം ആണ് എന്ന് പൊതുവായി മനസ്സിലാക്കുക.


പ്രകൃതി ദർശനം എന്നത് ഒരു വൻകാര്യംതന്നെയാണ്. ചുറ്റും ചുമരുകൾ ഉള്ള വീടിനക്കത്തുള്ള മുറിയിൽ ജീവിച്ചുവളരുന്ന വ്യക്തിയുടെ മസ്തിഷ്ക സോഫ്ട്വേറിലേക്ക് വിവരങ്ങളും മറ്റ് ഭൌതിക ഡാറ്റകളും ചെല്ലുന്നതിൽ ചെറിയ ഒരു കുറവുണ്ടായേക്കാം. ഇതിന് ഒരു പരിഹാരമാകാം ഈ പ്രകൃതി ദർശനം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനേക്കാം. അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല.


എന്നാൽ നിഷ്ക്രമണസംസ്കാരം എന്നതിൽ കൃത്യമായി സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തിഥികളുടേയും ശുക്ലപക്ഷത്തിന്റേയും പ്രസക്തിയും മറ്റും എന്താണ് എന്ന് അറിയില്ല. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളുടെ ആന്തരിക കോഡുകളുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധംകണ്ടേക്കാം.


ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ, ഈ എഴുത്തുകാരൻ ഈ വിധ അറിവുകളുടെ എന്തോ ചെറിയ അംശം മനസ്സിൽ കയറി, ഈ വിധം ഒരു പരിശീലനം സ്വന്തമായി നടത്തിയത് ഓർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ എഴുത്തുകാരൻ ഓത്തുള്ളതോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഓത്തില്ലാത്തതോ ആയ നമ്പൂതിരി അല്ലതന്നെ. മാത്രവുമല്ല, ഈ വിധ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയത് ഷോഡശക്രിയകളെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ടും അല്ലതന്നെ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് കൂടുതലായി പ്രതിപാദിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നു.

ഇനി ഷോഡശക്രിയകളിലെ ഏഴാമത്തെ ചുവടിലേക്ക് പോകാം.


അന്നപ്രാശന സംസ്കാരം


വിക്കീപ്പീഡിയ പേജിൽ നിന്നും ഉദ്ദരിക്കുന്നു:


QUOTE: ഷോഡശക്രിയകളിൽപ്പെടുന്ന ഏഴാമത്തെ ക്രിയ ആണ് അന്നപ്രാശനം. (സംസ്കൃതം: अन्नप्राशन), ചോറൂണ് എന്നും ഇതിന് പറയാറുണ്ട്.


ശിശു ആദ്യമായി അരി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അന്നു മുതലാണ്.


അതുവരെ അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ മാത്രം കഴിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് അന്നു മുതൽ എല്ലാ ഭക്ഷണവും കൊടുത്തുതുടങ്ങുന്നു.


ആറാമത്തെ മാസത്തിലോ എട്ടാമത്തെ മാസത്തിലോ ഈ ക്രിയ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. (ഏഴാം മാസം നിഷേധിച്ചു കാണുന്നു.) END OF QUOTE


ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായി പറയാനായി മനസ്സിൽ യാതൊന്നും ഇല്ല. എന്നാൽ ഓർക്കുക, ഇതും ഓത്തുള്ള നമ്പൂതിരിമാരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ വരുന്നകാര്യമാണ്. മറ്റുള്ളവർ ഇതിനെ കഥയറിയാതെ അനുകരിക്കുന്നു എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എന്നാൽ, ആദ്യമായി കട്ടി ആരാഹം നൽകുക എന്നത് പലജനങ്ങളിലും കാണുന്ന ഒരു നടപടിക്രമം തന്നെയാണ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്.


മുകളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ചിത്രം ചോറൂണിന്റേതാണ്. ഇത് അന്നപ്രാശന സംസ്കാരം എന്ന രീതിയിൽ ആണ് കൊണ്ടാടപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ, എന്താണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് അറിയില്ല. കാരണം, അന്നപ്രാശന സംസ്കാരം എന്നത് ഓത്തുള്ള നമ്പൂതിരിമാരുടെ സാമൂഹികാന്തസ്സിന്റേയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബുദ്ധിപരമായ കോഡിങ്ങുകളും മറ്റും കുട്ടിയുടെ അതീന്ത്ര്യ സോഫ്ട്വേർ കോഡുകളിൽ ആലേഖനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നിഗൂഢ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാം. മറ്റ് ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ ചോറൂണ് എന്ന ആചാരം നടത്തുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ ഗൂഡോദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന് അറിയില്ല.

1. മറ്റേതോ അദൃശ്യ വേദിയിൽ


2. സ്വസ്തി ചിഹ്നം, ഇരട്ട ആര്യന്മാർ,


3. പഴമയിലേക്കുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ


4. പഴമയിലെ അവ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ


5. വേദോപദേശങ്ങൾ സാർവ്വത്രികമായി


6. ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തിന്റൊ അംഗങ്ങൾക്ക്


7. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ സർവ്വവ്യാപിയായ


8. ധർമ്മാധർമ്മങ്ങൾ, പാപങ്ങൾ, അപരാധങ്ങൾ


9. ശിപായി റാങ്കുകാരൻ ഓഫിസറായി


10. ദിവ്യവ്യക്തിത്വത്തിനും അപ്പുറത്തായുള്ള


11. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ രാഷ്ട്രത്തിൽ പടർന്നു


12. ചട്ടക്കൂടിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആളെ


13. കാപട്യവും പ്രഹസനവും നിറഞ്ഞുതുളുമ്പുന്ന


14. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമവും പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളും


15. വാനപ്രസ്ഥം


16. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളെ തുരത്തിയാൽ കലിയുഗ?


17. പ്രാകൃത ആചാരങ്ങളിൽ വെറങ്ങലിച്ചവയും


18. ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വവും സംസ്കൃത ഭാഷാ


19. അനുലോപ ബന്ധവും പ്രതിലോമ ബന്ധവും


20. ഒന്നാം പരിഷകളും രണ്ടാം പരിഷകളും


21. മുകളിലോട്ട് എടുത്തുചാടാനും, കീഴിൽ


22. അമ്പലവാസികളിലും ഉളള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ


23. അമ്പലവാസികളെക്കുറിച്ച് പൊതുവായി


24. മൂത്തത് അഥവാ മൂസ്സത് എന്നവരെക്കുറിച്ച്


25. പുഷ്പകരെക്കുറിച്ച്


26. ചാക്യാർമാർ


27. ഉള്ളിൽക്കയറിക്കൂടി സ്വന്തം സ്വർത്ഥതാൽപ്പര്യ


28. ചാക്ക്യാർ കൂത്ത്


29. ചാക്ക്യാർ നമ്പ്യാർ


30. തീയാട്ടുണ്ണികളും നമ്പീശന്മാരും


31. വാര്യർമാരെക്കുറിച്ച്


32. മാരാൻമാർ


33. ക്ഷത്രിയരെക്കുറിച്ച്


34. മലബാറിലെ ക്ഷത്രിയ കുടുംബങ്ങൾ


35. തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജാ കുടുംബക്കാരെ


36. തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിലെ


37. നായർമാരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതുടങ്ങുന്നതിന്


38. മൃഗീയ ഭാഷാ സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക്


39. നായർമാരുടെ ഉത്ഭവം


40. മേൽനോട്ടക്കാരും നിമയവാഴ്ച


41. നായർമാർക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള രക്തബന്ധ


42. നായർമാരിൽ ചിലർക്ക് ഹീനജന പൈതൃക


43. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾ പടർന്നുപിടിപ്പിക്കുന്ന


44. ചർണ നായർമാരും ശൂദ്ര നായർമാരും


45. വിദേശീയരായ നായർമാരെക്കുറിച്ച്


46. വടക്കേ മലബാറിലെ ഉന്നത നായർമാരിലെ


47. മധ്യ നിലവാരത്തിലുള്ള നായർ ഉപ


48. നായർമാരിലെ ഏറ്റവും കീഴിലുള്ള ജന


49. യോഗി-ഗുരുക്കൾമാരും വയനാടൻ ചെട്ടികളും


50. തിരുവിതാംകൂറിലെ നായർമാരെക്കുറിച്ച്

bottom of page