top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 12. മലബാറിലെ നമ്പൂതിരിമാർ, അമ്പലവാസികൾ, നായർമാർ എന്നിവരെക്കുറിച്ച്

11. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ രാഷ്ട്രത്തിൽ പടർന്നുപന്തലിച്ചുനിൽക്കുന്ന സർവ്വവ്യാപിയായ ചട്ടക്കൂട്

ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തിന്റേയും ജീവിക്കുന്ന രാഷ്ട്രത്തിന്റേയും ചട്ടക്കൂടിന് പുറത്തുകടന്ന്, അവിടുള്ള സാമൂഹിക ഘടനയ്ക്ക് അനുസൃതമല്ലാതെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും അസാദ്ധ്യമായ കാര്യമാണ്. വ്യക്തികൾക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ചെറുതായുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും വ്യക്തിബന്ധങ്ങളുടെ കഠിനമായ കെട്ടുകളിൽനിന്നും അയഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയും ലഭിക്കുന്നത് pristine-English പ്രദേശങ്ങളിലാണ്. എന്നാൽ അവിടേയും ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം ഇത് മിക്കവർക്കും അസാദ്ധ്യം തന്നെയാവാം.


എന്നാൽ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തികൾ കഠിനമായതും അതേ സമയം അദൃശ്യമായതുമായ ചരടുകളിൽ കഠിനമായി കുടുക്കിവെക്കപ്പെട്ടിരിക്കും.


'അയാൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാമായിരുന്നു', 'അങ്ങേരോട് അയാൾക്ക് ഈ വിധം പറയാമായിരുന്നു', 'അയാൾക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ കയറിച്ചെല്ലാമായിരുന്നു' എന്നെല്ലാം പറയാൻ എളുപ്പമാണെങ്കിലും, ഓരോ വ്യക്തിയേയും അദൃശ്യമായ ചരടുകൾ പിടിച്ചുനിർത്തുകയും പലവിധത്തിൽ വലിക്കുകയും ഉന്തുകയും, ചില അദൃശ്യമായ വാതിലുകൾ അയാൾക്ക് നേരെ അടഞ്ഞുകിടക്കുകയും, മറ്റ് ചിലത് തുറന്നുനിൽക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും.


ഇങ്ഗ്ളിഷിലും ഈ വിധമെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാമെങ്കിലും, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളോട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, അവ വളരേ മൃദുലവും കാഠിന്യരഹിതവുമാവും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്.


കഴിഞ്ഞ എഴുത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷയിൽ അതീവ പ്രാവീണ്യമുള്ള കീഴ്ജന വ്യക്തി തന്റെ മകനെ, അയാളുടെമേൽ വന്നുപതിക്കാവുന്ന അദൃശ്യമായ ചരടുകളിൽ നിന്നും വിടുവിച്ചും, വേർപെടുത്തിയും അകന്നുനിർത്തിയും (detach ചെയ്തുകൊണ്ട്) വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.


അസാമാന്യ ദൃഡനിശ്ചയവും ലക്ഷ്യബോധവും കാര്യവിവരവും, സ്വന്തം ചുറ്റുപാടുകളുടെ താഴ്മയ്ക്ക് അതീതമായുള്ള മാനസികകാഴ്ചപ്പാടും, ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഉപരിയായി അതിഗംഭീര ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷാ പ്രാവീണ്യവും ആവശ്യം ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും സ്വതന്ത്രമായ വരുമാന ശ്രോതസുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിധമായുള്ള ഒരു ഉദ്യമത്തിന് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക ഊർജ്ജം പിന്നണിയിൽ നിന്നും സഹായമേകിയേക്കാം.


ഇന്ത്യപോലുള്ള ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വ്യക്തമായി കാണപ്പെടന്ന സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവും ആയുള്ള ചട്ടക്കൂട് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ framework ആണ്. ഇതിന് ഒരു ക്ഷേമരാഷ്ട്ര (welfare state) സംവിധാനത്തിന്റെ പരിവേഷമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പൊതുവേ പറയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഈ രാജ്യത്തിൽ ഇത് ഒരു പടിച്ചുപറിപ്രസ്ഥാനം (extortion organisation) തന്നെയാണ്. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേരുന്നവരുടെ പൊതുവായുള്ളതും, ഓരോ അംഗത്തിന്റേയും വ്യക്തി താൽപ്പര്യങ്ങളും ലക്ഷ്യംവച്ചാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.


ഇത് മുകളിൽ നിന്നും താഴെക്കുംവരെ ഒരു വൻ ഫ്രെയ്ം ആയി നിലനിൽക്കുന്നു. ഇതിൽ അംഗങ്ങൾ അല്ലാത്തവർ ഓരോരുത്തരും ഇതിന് കീഴിലും അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും നിലവാരത്തോടും അടുത്തുനിന്നും സ്വന്തം താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതെന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യങ്ങളും പ്രയോജനങ്ങളും ലാഭങ്ങളും ആദായങ്ങളും മറ്റും, കുനിഞ്ഞുനിന്നും സോപ്പിട്ടും മുഖസ്തുതി പറഞ്ഞും പാദസേവ ചെയ്തും കൈക്കൂലികൊടുത്തും കരസ്ഥമാക്കുന്നു.


ഓരോ വ്യക്തിക്കും വ്യക്തമായ സ്ഥാനവും സ്ഥാനീകരണവും, ഉന്നതരും കീഴിലുള്ളവരും ഈ ചട്ടക്കൂടിൽ ഉണ്ട്. ഈ ചട്ടക്കൂടിന് ഉള്ളിൽത്തന്നെയുള്ള പലവിധ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി, ഈ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ തന്നെ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും നീങ്ങാനാവും. മത്സരപരീക്ഷകളിലൂടെ വൻ തൊഴിലുകളിലേക്ക് ചേരലും, പലവിധ വ്യപാരങ്ങളിലൂടെ വാണിജ്യപരമായുള്ള വിജയങ്ങളും മറ്റുമാണ് പലപ്പോഴും മുകളിലോട്ടുള്ള നീക്കത്തെ തരപ്പെടുത്തുക.


ഈ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ വ്യക്തികളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും, ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ഉയർച്ചത്താഴ്ചകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതും നിർവ്വചനം ചെയ്യുന്നതും, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയിലെ Indicant word codes ആണ്. കുടുംബമഹിമ, സർക്കാർ തൊഴിൽ, മറ്റ് ജോലികൾ, ജാതീയമായ ഉയർച്ചത്താഴ്ച, ഭൂസ്വത്തുക്കളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം തുടങ്ങിയ പലതും ഈ Indicant word codeഡുകളെ സ്വാധീനിക്കാം.


ഇതേ ചട്ടക്കൂടിനോട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചും അള്ളിപ്പിടിച്ചും തന്നെ പലവിധ മറ്റ് ചട്ടക്കൂടുകളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ, അണുകുടുംബങ്ങൾ (nuclear families) വാണിജ്യപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അങ്ങിനെ പലതും.


ഈ വിധമായുള്ള ഒരു വൻ ചട്ടക്കൂടിന് പുറത്തേക്ക് കടന്നു നിൽക്കുന്ന ആളും, അതുമല്ലെങ്കിൽ ചട്ടക്കൂടിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും കീഴ്വഴക്കങ്ങൾക്കും വിധേയനായി ജീവിക്കാത്ത ആളും, ആ ചട്ടക്കൂടിനെ സമ്പന്ധിച്ചെടുത്തോളം ഒരു പുകഞ്ഞപുള്ളി തന്നെയാവും. ഈ പുകഞ്ഞപുള്ളിയെന്നത് ഒരു പ്രശ്നക്കാരൻ തന്നെയാണ്. കള്ളൻ, തെമ്മാടി പിടിച്ചുപറിക്കാരൻ എന്നെല്ലാം ഉള്ളവർ ഈ വിധമായുള്ള ഒരു പുകഞ്ഞപുള്ളിയാവില്ലതന്നെ. കാരണം, ഈ വിധ കുറ്റവാളികൾ എല്ലാം തന്നെ ഈ വൻ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽനിന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ആണ്.


ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പുകഞ്ഞപുള്ളി, ഈ ചട്ടക്കൂടിന്റെ ആകൃതിക്കകത്ത് നിൽക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത ആളാണ്. കള്ളനോ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള യാതോരു തെമ്മാടിയോ മറ്റോ അല്ലതന്നെ.


ഈ ചട്ടക്കൂട് ഒരു സത്യസന്ധതയുള്ളതും, വഞ്ചനയില്ലാത്തതും കാപട്യമില്ലാത്തതും ആത്മാർത്ഥതയുള്ളതും ശുദ്ധവും ന്യായവും നീതിയുക്തവും നിഷ്പക്ഷവും, വ്യക്തികളെ തമ്മിൽത്തമ്മിൽ വിവേചനം ചെയ്യാത്തതും ആയതുമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ആണ് എങ്കിൽ ഈ പുകഞ്ഞപുള്ളി ഒരു തെറ്റുകാരനായ ദുർമാർഗ്ഗി (miscreant) തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഈ രാഷ്ട്രത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചട്ടക്കൂട് ഒരു പിടിച്ചുപറി പ്രസ്ഥാനമായ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രസ്ഥാനത്തിൽനിന്നും പടർന്നുപന്തലിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.


അതിനാൽത്തന്നെ ഈ ചട്ടക്കൂടിൽനിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്ന പുകഞ്ഞപുള്ളി ഒരു തെറ്റുകാരൻ ആവണം എന്നില്ല. ഈ ആൾ ഭീരകവാദിയോ വെടിക്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളോ, കൊലപാതകിയോ കൊലപാതകത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ആളോ അല്ലതന്നെ.

ഈ എഴുത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ, ഈ രാഷ്ട്രത്തിൽ എല്ലായിടത്തും സർവ്വവ്യാപിയായി പടർന്നുകിടക്കുന്ന ഈ ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്ന്, സ്വന്തം മകനെ പലവിധ കെട്ടുപാടുകളുടേയും പിടിച്ചുവലികളിൽനിന്നും വിടുവിച്ചു വളർത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.


പഴയകാല ഇങ്ഗ്ളിഷ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഈ വിധമായുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം അത്രകണ്ട് പ്രയാസകരമായുള്ള ഒന്നാകണം എന്നില്ല. എന്നാൽ ആ വിധ ഇടങ്ങളിൽ ഈ വിധമായുള്ള ഒരു ഉദ്യമത്തിന്റെ ആവശ്യകത വളരെ പരിമിതമായിരിക്കാം.


കാരണം, ആ സാമൂഹിക ചട്ടക്കൂടിന് സമൂഹത്തിന്റെ മണ്ണിൽനിന്നും ഒരു വൻ മതിലിന്റെ മുകളിലേക്ക് പടർന്നു പന്തലിച്ചുനിൽക്കുന്ന ഒരു വള്ളിച്ചെടിയുടെ പരിവേഷം ഇല്ലതന്നെ. മറിച്ച് സമൂഹം ഏതാണ്ട് ഒരു പരന്ന പന്തലിൽ പടർന്നുകിടക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത വള്ളിച്ചെടികൾ പോലെയാണ്. പലരീതിയിലും ഓരോ വ്യക്തിയും സ്വതന്ത്രരും അതേ സമയം പലരീതിയിലും തമ്മിൽ സഹകരിക്കുന്നവരും പ്രയോജനങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നവരും ആണ്.


ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് ഈ രാഷ്ട്രത്തിൽ പടർന്നുപന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചട്ടക്കൂടിൽനിന്നം തന്റെ മകനെ വിടുവിക്കേണം എന്ന ആഗ്രഹം വന്നത് തന്നെ തന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിശബ്ദമായി നിറഞ്ഞുതുളുമ്പുന്ന pristine-English ഭാഷ നൽകുന്ന മാനസികോത്സാഹവും ഉത്സാഹത്തിമിർപ്പും ആണ്. എന്നാൽ ഇത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഉത്സാഹമായതിനാൽ പുറത്ത് വൻ ഒച്ചപ്പാടുകൾ പ്രകടമാക്കിയേക്കില്ല.


നിശബ്ദമായ തയ്യാറെടുപ്പിലും വൻ കരുത്തും പ്രഭലമായ ഇച്ഛാശക്തിയും ഉറഞ്ഞുതുള്ളുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷ.

1. മറ്റേതോ അദൃശ്യ വേദിയിൽ


2. സ്വസ്തി ചിഹ്നം, ഇരട്ട ആര്യന്മാർ,


3. പഴമയിലേക്കുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ


4. പഴമയിലെ അവ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ


5. വേദോപദേശങ്ങൾ സാർവ്വത്രികമായി


6. ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തിന്റൊ അംഗങ്ങൾക്ക്


7. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ സർവ്വവ്യാപിയായ


8. ധർമ്മാധർമ്മങ്ങൾ, പാപങ്ങൾ, അപരാധങ്ങൾ


9. ശിപായി റാങ്കുകാരൻ ഓഫിസറായി


10. ദിവ്യവ്യക്തിത്വത്തിനും അപ്പുറത്തായുള്ള


11. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ രാഷ്ട്രത്തിൽ പടർന്നു


12. ചട്ടക്കൂടിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആളെ


13. കാപട്യവും പ്രഹസനവും നിറഞ്ഞുതുളുമ്പുന്ന


14. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമവും പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളും


15. വാനപ്രസ്ഥം


16. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളെ തുരത്തിയാൽ കലിയുഗ?


17. പ്രാകൃത ആചാരങ്ങളിൽ വെറങ്ങലിച്ചവയും


18. ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വവും സംസ്കൃത ഭാഷാ


19. അനുലോപ ബന്ധവും പ്രതിലോമ ബന്ധവും


20. ഒന്നാം പരിഷകളും രണ്ടാം പരിഷകളും


21. മുകളിലോട്ട് എടുത്തുചാടാനും, കീഴിൽ


22. അമ്പലവാസികളിലും ഉളള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ


23. അമ്പലവാസികളെക്കുറിച്ച് പൊതുവായി


24. മൂത്തത് അഥവാ മൂസ്സത് എന്നവരെക്കുറിച്ച്


25. പുഷ്പകരെക്കുറിച്ച്


26. ചാക്യാർമാർ


27. ഉള്ളിൽക്കയറിക്കൂടി സ്വന്തം സ്വർത്ഥതാൽപ്പര്യ


28. ചാക്ക്യാർ കൂത്ത്


29. ചാക്ക്യാർ നമ്പ്യാർ


30. തീയാട്ടുണ്ണികളും നമ്പീശന്മാരും


31. വാര്യർമാരെക്കുറിച്ച്


32. മാരാൻമാർ


33. ക്ഷത്രിയരെക്കുറിച്ച്


34. മലബാറിലെ ക്ഷത്രിയ കുടുംബങ്ങൾ


35. തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജാ കുടുംബക്കാരെ


36. തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിലെ


37. നായർമാരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതുടങ്ങുന്നതിന്


38. മൃഗീയ ഭാഷാ സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക്


39. നായർമാരുടെ ഉത്ഭവം


40. മേൽനോട്ടക്കാരും നിമയവാഴ്ച


41. നായർമാർക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള രക്തബന്ധ


42. നായർമാരിൽ ചിലർക്ക് ഹീനജന പൈതൃക


43. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾ പടർന്നുപിടിപ്പിക്കുന്ന


44. ചർണ നായർമാരും ശൂദ്ര നായർമാരും


45. വിദേശീയരായ നായർമാരെക്കുറിച്ച്


46. വടക്കേ മലബാറിലെ ഉന്നത നായർമാരിലെ


47. മധ്യ നിലവാരത്തിലുള്ള നായർ ഉപ


48. നായർമാരിലെ ഏറ്റവും കീഴിലുള്ള ജന


49. യോഗി-ഗുരുക്കൾമാരും വയനാടൻ ചെട്ടികളും


50. തിരുവിതാംകൂറിലെ നായർമാരെക്കുറിച്ച്

bottom of page