top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 12. മലബാറിലെ നമ്പൂതിരിമാർ, അമ്പലവാസികൾ, നായർമാർ എന്നിവരെക്കുറിച്ച്

50. തിരുവിതാംകൂറിലെ നായർമാരെക്കുറിച്ച്

തിരുവിതാംകൂറിലെ നായർമാരെക്കുറിച്ച് ഇനി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനായി Travancore State Manual Vol2 പരിശോധിക്കുകയാണ്.


Travancore State Manual Vol2 എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വ്യക്തമായി കാണുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്.


ഒന്ന് ബൃട്ടിഷ്-മലബാറും തിരുവിതാംകൂറും ഒരേ പ്രദേശത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ആണ് എന്ന ഒരു അവകാശവാദം പുതുതായി ഈ രണ്ടാം വോള്യത്തിൽ സാവധാനത്തിൽ കയറിക്കൂടുന്നതായി കാണുന്നു.


രണ്ട്, ഈ രണ്ട് പ്രദേശത്തിലേയും ജനവിഭാഗങ്ങൾ മിക്കവാറും ഒരേ തരക്കാരാണ് എന്ന, അടിസ്ഥാന രഹിതമായ, ചിന്താഗതിയും അത് സമർത്ഥിക്കാനായുള്ള ശ്രമവും.


മുന്ന്, ഹൈന്ദവ പാരമ്പര്യങ്ങളോട്, അതായത് ബ്രാഹ്മണ പാരമ്പര്യങ്ങളോട്, വൻ ആദരവും, അവയെ പ്രകീർത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും


നാല്, നായർമാർ എന്നത് ഒരു ഗംഭീരമായ ജനവിഭാഗമാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാനുള്ള പലവിധ സൂചനകൾ, അങ്ങും ഇങ്ങും നിന്നുമെല്ലാം പെറുക്കിയെടുത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ചുകാണുന്നു.


👉Travancore State Manual Vol1ൽനിന്നും ഈ കാരണത്താൽ Travancore State Manual Vol2 എന്ന ഗ്രന്ഥം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമായാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടേയും എഴുത്തുകാരനായി രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നത് വി. നാഗം അയ്യതന്നെയാണ്.


Travancore State Manual Vol2ൽ നായർമാരെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മിക്കവയും ഉത്തര മലബാറിലേയും ദക്ഷിണ മലബാറിലേയും നായർമാരുടെ കാര്യങ്ങളുമായി വ്യക്തമായും കുഴച്ചിട്ടുകൊണ്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നും തിരുവിതാംകൂറിലെ നായർമാരുടെ കാര്യം വ്യത്യസ്തമായി പെറുക്കിയെടുക്കാൻ ചെറിയൊരു പ്രയാസം നേരിടുന്നുണ്ട്.


ഉത്തര മലബാറിലെ നായർമാർക്ക് ദക്ഷിണ മലബാറിലെ നായർമാരോട് ഒരു superiority ഭാവം ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലും വ്യക്തമായിത്തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്.


QUOTE from Travancore State Manual Vol2:


The Nayars of North Malabar consider themselves to be socially higher than those of South Malabar clan for clan. END OF QUOTE.


ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പരാർമർശിച്ചതിൽ പ്രശ്നം ഇല്ല.


എന്നാൽ മലബാറിലെ വിവിധ നായർമാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ നായർമാർ എന്ന ഒരു സൂചന നൽകാമായിരുന്നു. പോരാത്തതിന്, തിരുവിതാംകൂറിലെ നായർമാർ മലബാറിലെ വടക്കൻ ഭാഗത്തുള്ളവരോടോ തെക്കൻ ഭാഗത്തുള്ളവരോടോ ആണ് തുല്യർ എന്നോ സമക്കാർ (equals) എന്നോ കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.


ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ നായർമാർക്ക് നിശ്ചയമായും തിരുവിതാംകൂറിലെ നായർമാരേക്കാൾ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ടതില്ലതന്നെ. കാരണം, തിരുവിതാംകൂറിൽ പലവിധ ഓച്ചാനിക്കലും നമ്പൂതിരിമാർക്കും രാജകുടുംബക്കാർക്കും നിത്യവും നൽക്കി, കുനിഞ്ഞും വണങ്ങിയും തന്നെയാണ് തിരുവിതാംകൂർ നായർമാർ നിത്യജീവിതം നയിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക.


അതേ സമയം ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിന് കീഴിൽ വൻ തലയെടുപ്പോടും, കാര്യമായ ഓച്ചാനിക്കലില്ലാതെയും ആവും മലബാറിലെ നായർമാരിലെ പുതിയ തലമുറക്കാർ.


പോരാത്തതിന് വീട്ടിലെ സ്ത്രീജനങ്ങളെ നമ്പൂതിരിമാർക്ക് വളരെ അയഞ്ഞകണ്ണികളുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് നൽകേണ്ടുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയും മലബാറിൽ അസ്തമിച്ചിരിക്കും. കാരണം, ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം ലിഖിത രൂപത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായാണ് നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നത്. വീട്ടിലെ വനിതകളെ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പാദസേവ (sycophancy) കൊണ്ട് യാതോരു പ്രയോജനവും ഇല്ലതന്നെ ഇനി മുതൽ.


പോരാത്തതിന്, ഉപദ്വീപിന്റെ വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലെവിടെയോ ഉണ്ടായിരുന്നതായി സിദ്ധാന്തീകരിക്കപ്പെടുന്ന ആർഷഭാരത സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ പിടിവലികളും അവയെ പൊക്കിപ്പിടിച്ച് കാണിച്ച് ജനക്കൂട്ടങ്ങളെ കീഴ്ജനമാക്കുന്ന ആദ്ധ്യാത്മിക വാരിപ്പിടുത്തവും മാഞ്ഞുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നിരിക്കും മലബാറിൽ


മലബാറിലെ വൻ തലയെടുപ്പുള്ള നായർമാരോട് തിരുവിതാംകൂറിലെ നായർമാർക്ക് ബന്ധം അവകാശപ്പെടാൻ വൻ താൽപ്പര്യം തന്നെ വരും എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ടതില്ലതന്നെ.


മലബാറിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം വരികയും, കുടുംബ ബന്ധത്തെ 'ഭാര്യ-ഭർത്താവ്, അവരുടെ കുട്ടികൾ' എന്ന രീതിയിൽ വ്യക്തമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പുതിയ ചന്താഗതികൾ സാമൂഹത്തിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം പടർത്തിയെടുത്തതും, തിരുവിതാംകൂറിലെ നായർമാരിലും അവരുടെ മനോഭാവങ്ങളിലും വൻ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കും എന്നത് വാസ്തവം തന്നെയാവാം.


ഇതോടുകൂടി, നായർമാരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സംബന്ധമെന്ന അഴിഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉള്ള സ്ത്രീ-പുരുഷ ബന്ധങ്ങളേയും, ചിലയിടങ്ങളിൽ അവരിൽ തന്നെ നിലനിന്നിരുന്ന ബഹുഭർതൃത്വ (polyandry) കുടുംബ രീതികളേയും സാവധാനത്തിൽ ചരിത്രരേഖകളിൽ നിന്നുംതന്നെ മാച്ചുകളയാനുള്ള ഒരു പ്രവണതതന്നെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്.


ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ cherry-picking എന്ന വാക്യപ്രയോഗം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കണ്ടത്. അതായത്, ചരിത്ര രേഖകളിൽ അങ്ങും ഇങ്ങും കാണപ്പെടുന്ന സൂചനകളിൽനിന്നും വേണ്ടുന്നവ മാത്രം പെറുക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് പുതിയ രീതിയൽ നായർമാരെ പുനഃരവതരിപ്പിക്കുക.


എന്തൊക്കെയാണ് ബൃട്ടിഷ്-മലബാറിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം പുതുതായി കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നത്, അവയെല്ലാം നമ്മുടെ (നായർമാരുടെ) പാരമ്പര്യത്തിൽ പണ്ടേയുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന രീതിൽ ഒരു എഴുത്താണ് Travancore State Manual Vol2ൽ നായർമാരുടെ കാര്യത്തിൽ ചില സൂക്ഷ്മ ഇടങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നത്.


Rev. Samuel Mateer എഴുതിയ 👉Native Life in Travancoreൽ നായർമാരെ 'MALAYALAM SUDRAS' എന്ന തലക്കെട്ടുള്ള ഒരു അദ്ധ്യായത്തിലാണ് അവതിരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലും ആഴം തീരെയില്ലാത്ത ഒരു എഴുത്താണ് നായർമാരെക്കുറിച്ച് കാണപ്പെട്ടത്. വി. നാഗം അയ്യയോ Rev. Mateerറോ മലബാറിൽ താമസിച്ചതായി അറിവില്ല. പിന്നെയെങ്ങിനെയാണ് അവർ മലബാറിലെ സാമൂഹിക കാര്യങ്ങൾ വളരെ ആധികാരികതയോടുകൂടി എഴുതുക എന്ന ചോദ്യം മനസ്സിൽ കയറിവന്നേക്കാം.


നായർമാരിൽ 130ഓളം ഉപവിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് തൊട്ട് മുൻപ് നടന്ന Censusൽ കണ്ടെത്തിയതായി Travancore State Manual Vol2ൽ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും പ്രധാനമായും അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത ജനവംശങ്ങൾ നായർമാരിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്.


ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ മലബാറിലെ നായർമാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിലും, മലബാറിലെ നായർമാരെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിവരം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇല്ലായെന്നാണ് തോന്നുന്നത്.


പ്രസ്താവിച്ച അഞ്ച് നായർ വിഭാഗങ്ങൾ ഇവയാണ്:


1. കിരിയത്തിൽ നായർമാർ (Kiriyathil Nayars).- ഇക്കൂട്ടർ മുഖ്യമായും Cochinനിലും British-Malabarറിലും ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു.


പിന്നെന്തിനാണ് ഇവരെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ എഴുതിച്ചേർത്തത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. മുഴുവൻ നായർമാരെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാധിക്കാനാണ് ഇത് ചെയ്തത് എങ്കിൽ, വടക്കേ മലബാറിൽ മറ്റു പല ഉന്നത നായർമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു.


QUOTE from Travancore State Manual Vol2:


Kiriyathil Nayars. These belong more to Cochin and British Malabar than to Travancore and are supposed to represent the highest class. END OF QUOTE.


2. ഇല്ലക്കാർ.- തിരുവിതാംകൂറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നായർ ജനവംശം ഈ കൂട്ടർ ആയിരുന്നു പോലും. നമ്പൂതിരി ഇല്ലങ്ങളിൽ സവിശേഷമായ (special) മതപരമായതും ഗാർഹികമായുതമായ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത പാരമ്പര്യം ഉള്ളവർ ആയിരുന്നു ഈ കൂട്ടർ എന്നതിനാലാണ് പോലും ഇവർക്ക് ഈ പേര് ലഭിച്ചത്.


Travancore State Manual പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കാലത്തും, Azhvanchery, Pattazhi, Sripadam, Kumaranallur, Kollur, Neduvazhi, Tennur എന്നീ ഇല്ലങ്ങളിൽ സേവനം അനുഷ്ടിക്കുന്ന നായർ കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പോലും. ഈ വിധ സേവനങ്ങളെ special എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഗാർഹിക സേവനങ്ങളെ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയുടെ തരംതാഴ്ത്തുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഈ special പ്രയോഗം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.


കാരണം നമ്പൂതിരി ഇല്ലങ്ങളിലും മറ്റ് വാസസ്ഥലങ്ങളിലും തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവേശനം നായർമാർക്ക് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.


മുറി വൃത്തിയാക്കുക, അരി ഇടിക്കുക, പാത്രം കഴുകുക, ധാന്യം അരിക്കുക, പാറ്റുക (winnow), വസ്ത്രം അലക്കുക എന്നെല്ലാം ഉള്ള തൊഴിലുകൾ അവർ ചെയ്യും എന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്നതേയുള്ളു. എന്നാൽ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയുടെ അന്തരീക്ഷവും, കീഴ്ജനങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ എല്ലാ വിധ സാമൂഹിക അടപ്പുകളേയും തള്ളിമാറ്റി ഉയർന്നുവരുന്ന അന്തരീക്ഷം തിരുവിതാംകൂറിലും ആസന്നമാണ് എന്ന തോന്നലും കൊണ്ടാവാം, ഈ വിധമായുള്ള വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങൾ, ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലേക്ക് വാക്കുകൾ എഴുതിച്ചേർത്തവർ, എഴുതാൻ കൂട്ടാക്കാതിരുന്നത്.


എന്നാൽ നാഗം അയ്യ ഈ ശ്രമത്തിനെ തകിടംമറിക്കാനായി, ഒരു ഫോട്ടോ ചേർത്തുകളഞ്ഞു എന്നു കാണുന്നു. അത് മുകളിൽ നൽകിയ ചിത്രം ആണ്. ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന വ്യക്തികളേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് വ്യക്തിത്വം ഉള്ള മരുമക്കത്തായ തീയർ വ്യക്തികൾ Tellicherryയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളർന്നുവന്നു പന്തലിച്ചു നിന്നിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഈ എഴുത്തുകാരന് നേരിട്ട് അറിവുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്.


ഈ വിധ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം, വി. നാഗം അയ്യ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുന്ന അവസരത്തിൽ ആ പരിശ്രമത്തിൽ മറ്റ് പല വ്യക്തികളും ഇടപെടുകയും, അവരുടേതായ ആശയങ്ങളും എഴുത്തുകളും തിരുകിച്ചേർക്കുകയും, ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവരിൽ പലരും proof-read ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ അവർക്ക് അരോചകമായുള്ള വിവരങ്ങൾ മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കും എന്നതാണ്.


വി. നാഗം അയ്യതന്നെ തന്റെ പരിശ്രമത്തിന് സഹായം നൽകിയവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. QUOTE from TSM:


I have had that aid from all sides — officers of Government, retired public servants, vakils, journalists, private individuals, land-lords, planters, bankers, merchants, agriculturists, Vydians, Mantravadis, Christian metrans, bishops and missionaries and numerous other correspondents of divers sorts. END OF QUOTE.


ഈ മുകളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട സഹായികളിൽ മിക്കവരും നായർമാരോ അതിന് മുകളിൽ ഉള്ള ജനവംശങ്ങളോ ആയിരുന്നിരിക്കും എന്ന് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ ബൃട്ടിഷ് പൌരന്മാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വൻ മതിപ്പ് ഉളവാക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് നൽകാവൂ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ കൂട്ടർക്കെല്ലാം ആഗ്രഹം കാണും എന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്നതേയുള്ളു.


ഇന്ന് ഇങ്ഗ്ളണ്ടിലും അമേരിക്കയിലും ഉള്ള ഇന്ത്യാക്കാരുടെകാര്യം പറഞ്ഞത് പോലെയാണ്. അവർക്ക് ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ സാമൂഹിക നിലവാരം അവിടങ്ങളിൽ ആരും അറിയുന്നതിൽ താൽപ്പര്യം ഇല്ലതന്നെ.


ഇവിടെയുള്ള ഭാഷകൾ തനി തെമ്മാടി ഭാഷകൾ ആണ് എന്ന കാര്യം അവിടങ്ങളിൽ പറഞ്ഞുപോയാൽ അവർക്ക് അസഹ്യമായ വ്യക്തിവിരോധം തന്നെ വരും എന്ന അനുഭവം ഈ എഴുത്തുകാരന് ഉണ്ട്.


അതിന് പകരം ഹിന്ദി സിനിമകളിലെ മാസ്മരിക ചിത്രീകരണങ്ങളും പഴയ മലയാളം സിനിമകളിലെ മാദക സൗന്ദര്യം കുത്തിയൊഴുകുന്ന 👈ഗാനങ്ങളും മറ്റും കാണിച്ചും കേൾപ്പിച്ചുമാണ് അവർ ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ അവരുടെ സ്വദേശത്തെ ചിത്രീകരിച്ചും പരിചയപ്പെടുത്തിയും കൊടുക്കുന്നത്, അവിടങ്ങളിൽ.


തുടരും👇

1. മറ്റേതോ അദൃശ്യ വേദിയിൽ


2. സ്വസ്തി ചിഹ്നം, ഇരട്ട ആര്യന്മാർ,


3. പഴമയിലേക്കുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ


4. പഴമയിലെ അവ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ


5. വേദോപദേശങ്ങൾ സാർവ്വത്രികമായി


6. ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തിന്റൊ അംഗങ്ങൾക്ക്


7. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ സർവ്വവ്യാപിയായ


8. ധർമ്മാധർമ്മങ്ങൾ, പാപങ്ങൾ, അപരാധങ്ങൾ


9. ശിപായി റാങ്കുകാരൻ ഓഫിസറായി


10. ദിവ്യവ്യക്തിത്വത്തിനും അപ്പുറത്തായുള്ള


11. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ രാഷ്ട്രത്തിൽ പടർന്നു


12. ചട്ടക്കൂടിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആളെ


13. കാപട്യവും പ്രഹസനവും നിറഞ്ഞുതുളുമ്പുന്ന


14. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമവും പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളും


15. വാനപ്രസ്ഥം


16. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളെ തുരത്തിയാൽ കലിയുഗ?


17. പ്രാകൃത ആചാരങ്ങളിൽ വെറങ്ങലിച്ചവയും


18. ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വവും സംസ്കൃത ഭാഷാ


19. അനുലോപ ബന്ധവും പ്രതിലോമ ബന്ധവും


20. ഒന്നാം പരിഷകളും രണ്ടാം പരിഷകളും


21. മുകളിലോട്ട് എടുത്തുചാടാനും, കീഴിൽ


22. അമ്പലവാസികളിലും ഉളള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ


23. അമ്പലവാസികളെക്കുറിച്ച് പൊതുവായി


24. മൂത്തത് അഥവാ മൂസ്സത് എന്നവരെക്കുറിച്ച്


25. പുഷ്പകരെക്കുറിച്ച്


26. ചാക്യാർമാർ


27. ഉള്ളിൽക്കയറിക്കൂടി സ്വന്തം സ്വർത്ഥതാൽപ്പര്യ


28. ചാക്ക്യാർ കൂത്ത്


29. ചാക്ക്യാർ നമ്പ്യാർ


30. തീയാട്ടുണ്ണികളും നമ്പീശന്മാരും


31. വാര്യർമാരെക്കുറിച്ച്


32. മാരാൻമാർ


33. ക്ഷത്രിയരെക്കുറിച്ച്


34. മലബാറിലെ ക്ഷത്രിയ കുടുംബങ്ങൾ


35. തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജാ കുടുംബക്കാരെ


36. തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിലെ


37. നായർമാരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതുടങ്ങുന്നതിന്


38. മൃഗീയ ഭാഷാ സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക്


39. നായർമാരുടെ ഉത്ഭവം


40. മേൽനോട്ടക്കാരും നിമയവാഴ്ച


41. നായർമാർക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള രക്തബന്ധ


42. നായർമാരിൽ ചിലർക്ക് ഹീനജന പൈതൃക


43. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾ പടർന്നുപിടിപ്പുക്കുന്ന


44. ചർണ നായർമാരും ശൂദ്ര നായർമാരും


45. വിദേശീയരായ നായർമാരെക്കുറിച്ച്


46. വടക്കേ മലബാറിലെ ഉന്നത നായർമാരിലെ


47. മധ്യ നിലവാരത്തിലുള്ള നായർ ഉപ


48. നായർമാരിലെ ഏറ്റവും കീഴിലുള്ള ജന


49. യോഗി-ഗുരുക്കൾമാരും വയനാടൻ ചെട്ടികളും


50. തിരുവിതാംകൂറിലെ നായർമാരെക്കുറിച്ച്