top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 12. മലബാറിലെ നമ്പൂതിരിമാർ, അമ്പലവാസികൾ, നായർമാർ എന്നിവരെക്കുറിച്ച്

41. നായർമാർക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള രക്തബന്ധപാതാ പൈതൃകം

Travancore State Manualലിൽ ഈ വിധം ഏതാനും വാക്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്.


QUOTE: From the prevalence to a large extent of serpent worship in malabar some writers identify the Nayars with some of the Naga tribes of Scythian origin.


In support of this theory is mentioned the fact that the present Singhalese, who are supposed to be the descendants of Naga settlers, reckon kindred through females as do the Nayars and that the peculiar institutions regarding the union of the sexes and inheritance prevalent among the Nayars are supposed to be the vestige of the state of society in which their Scythian ancestors lived. END OF QUOTE


ഇതു പ്രകാരം നോക്കിയാൽ, Scythianനിരിൽനിന്നും വളർന്നുവന്ന ചില നാഗ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരിൽ നിന്നുമാണ് സിലോണിലെ സിംഹാളികളും ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ നായർമാരും വളർന്നുവന്നത്, എന്നുതോന്നാം. എന്നാൽ Travancore State Manualലിൽ ഈ വാക്കുകൾ എഴുതിയ വ്യക്തി ചിന്തിക്കാതിരുന്ന ഒരു വസ്തുതയുണ്ട്. സിംഹാലികളിൽ നിന്നുമാകാം തിരുവിതാകൂറിലെ ഈഴവർ വളർന്നുവന്നത് എന്ന കാര്യം പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട്.


ഈ വിധം കാര്യങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ, നായർമാർക്ക് അവരുടെ പൂർവ്വികാരണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന Scythianരിലൂടെ ഒരു ഈഴവ ബന്ധം വേണമെങ്കിൽ ചികഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.


ഈ വിധമായുള്ള ethnographic studiesസിലുള്ള മുഖ്യമായ ന്യൂനത, നായർമാർ എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ethnic വംശമാണ് എന്ന ധാരണയാണ്.


എന്നാൽ വാസ്തവം മറ്റൊന്നാവാം എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞകാര്യമാണ്.


ഓത്തുള്ള നമ്പൂതിരി, ഓത്തില്ലാത്ത നമ്പൂതിരി, പുറംനാട്ടു ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയർ, സമന്തനർ എന്നിവയും, മൂത്തത്, പുഷ്പകൻ, നമ്പീശൻ മറ്റും തുടങ്ങിയ അമ്പലവാസികളും ഉള്ള രക്തബന്ധ പാതയാണ് തങ്ങളിൽ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നതിലും കേൾക്കുന്നതിലും നായർമാർക്ക് പ്രശ്നം കണ്ടേക്കില്ല.


എന്നാൽ, തങ്ങൾക്ക് ഈവഴ രക്തബന്ധം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കേട്ടാലും പ്രശ്നം തന്നെയായേക്കാം. കാരണം, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ കോഡുകളിൽ അത് പ്രതിലോമ രക്തബന്ധപാതയാണ്. വാക്കുകൾക്ക് ചീയൽ സംഭവിക്കുന്ന പാതയാണ് അത്.

പണ്ടുള്ള പലപല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന് പുറത്തുനിന്നും ഈ പ്രദേശത്തിലൂടെ യാത്രചെയ്ത പല എഴുത്തുകാരും നായർമാരെക്കുറിച്ച്, അവർ കണ്ടതും കേട്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ എല്ലാം വായിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം, ഈ വക എഴുത്തുകാർ അവർ നേരിട്ടു കണ്ട കൊച്ചുകൊച്ചു പ്രദേശങ്ങളിലെ കാഴ്ചകളിൽ നിന്നുമാണ് കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്നതാണ്.


എന്നാൽ ഈ വക രേഖകൾ ആ ചെറിയ സമയ പരിധിക്കും പ്രാദേശിക ദൂരത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് വലിച്ചുനീട്ടി, സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, അവയുടെ കൃത്യതയുടെ പരിമിതിയെക്കുറിച്ചും പരിധികളെക്കുറിച്ച് ബോധവാനാവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.


ആ എഴുത്തുകാരോട് ഓരോ വ്യക്തിയും സ്വന്തം സാമൂഹികാവസ്ഥ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിക്കുമ്പോൾ, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയുടെ ചരടുവലികൾ വാസ്തവ വിവരങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഉയർച്ചത്താഴ്ചകൾ ആ വിവരണത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം എന്ന കാര്യം വ്യക്തമായും മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.


ഉദാഹരണത്തിന്, ഏതാണ്ട് 1980കളിൽ കേരളത്തിലെ അന്നത്തെ പ്രമുഖ ഇങ്ഗ്ളിഷ് വാർത്താ പത്രത്തിൽ നായർമാരെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും വന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ Research വിദ്യാർത്ഥിനികൾ എഴുതിയ തീസിസിലെ (Thesisസിലെ) ഏതാനും അദ്ധ്യായങ്ങൾ ഒരു ലേഖന പരമ്പരയായി വന്ന കാര്യം ഓർക്കുന്നു.


Thesisസിലെ അദ്ധ്യായങ്ങൾ എങ്ങിനെയാണ് വാർത്താ പത്രത്തിൽ വന്നത് എന്നതുതന്നെ, തിരുവിതാംകൂറിലെ സാമൂഹിക വിരോധങ്ങളിലേക്ക് ഒരു വൻ വളിച്ചം വീഴ്ത്തുന്ന കാര്യം ആണ്.


'നായർ' എന്നത് കേരളത്തിലെ ക്ഷത്രിയരുടെ പേരാണ് എന്നും, അവർ സൈനിക ജാതിയാണ് എന്നും, ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ ബ്രാഹ്മണർക്ക് തൊട്ട് താഴെ ഉള്ള ജാതിയാണ് എന്നുമൊക്കെയാണ് Thesisസിലെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ. ഈ Thesis എഴുതിയ വൻ വിവരജ്ഞകൾക്ക് അമേരിക്കയിൽ ഡോക്ടറെയ്റ്റ് ലഭിച്ചിരിക്കാം.


ഈ Research വിദ്യാർത്ഥിനികൾ നായർമാരെക്കുറിച്ച് പഠന റിപ്പോട്ട് തയ്യാറാക്കാനായി ചെയ്ത വളരെ കാര്യക്ഷമമായ കാര്യം തിരുവിതാംകൂറിലെ ഏതൊക്കെയോ നായർമാരോട് അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിയുകയാണ് ചെയ്തത്, എന്നാണ് തോന്നുന്നത്.


പൊതുവേ പറഞ്ഞാൽ അന്നൊക്കെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷാ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന പലർക്കും ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ പ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകളുടെ മാനസിക പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ തുച്ഛമായ വിവരമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു എന്ന് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ്.


സ്വന്തക്കാരെക്കുറിച്ചും, തങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറയുന്ന ഓരോ വിവരവും ഭാഷാകോഡുകളിൽ ഒളിഞ്ഞും അല്ലാതെയും ഇരിക്കുന്ന indicant word codes എന്ന ഫിൽട്ടറിലൂടെ ഒന്ന് കടത്തിവിട്ട്, ഉഗ്രരൂപത്തിലുള്ള മഹനീയമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പെറുക്കിയെടുത്താണ് പലപ്പോഴും ഫ്യൂഡൽ ഭാഷക്കാർ കാര്യങ്ങൾ പറയുക.


ഞാൻ ഡോക്ടറല്ല, എന്നാൽ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത ബന്ധുവാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ വൻ ഗുണമുണ്ട്. എന്നാൽ, അപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനത്തിലെ കീഴ്ജോലിക്കാരൻ ബന്ധുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കുകളിൽ ഇടിവ് സംഭവിക്കും.


ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ച് യാതോരു വിവരവും ഇല്ലാതെ, ഈ വിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വന്ന്, ആളുകളോട് വിവരവും അഭിപ്രായവും ചോദിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ, മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഫിൽട്ടറിലൂടെ വിജയകരമായി കടന്നുവന്നവ മാത്രമായിരിക്കും.


സാമൂഹികമായി മസ്തരിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാലും, ഇതേ പോലെയന്നെയാണ്. വൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ, അതിലും നാമവിശേഷണത്തിലൂടേയും (adectivesസിലൂടേയും) മാത്രമല്ല, മറിച്ച് indicant word codesകളുടെ രൂപഭാവത്തിലൂടേയും വ്യക്തികളിലും സംഭവങ്ങളിലും അഴുക്കു പുരട്ടാനാവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 'അദ്ദേഹം' എന്നതിന് പകരം 'അയാൾ' എന്നും 'അവൻ' എന്നും, 'വെറും പേരും', കീഴ്ജന ബന്ധവും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള കാര്യമാണ് സൂചിപ്പിച്ചത്.


അമേരിക്കയിൽ നിന്നും വന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികൾ Trivandrumത്ത് പാളയം റോഡിൽ ഉള്ള Trivandrum Public Libraryയിൽ പോയി, Travancore State Manual ഒന്നെടുത്ത് വായിച്ചാൽ മാത്രംമതിയായിരുന്നു, നായർമാരെക്കുറിച്ച് അവർ എഴുതിക്കൂട്ടിയ ഗഹനമായ Thesisസിന്റെ പൊള്ളത്തരം മനസ്സിലാക്കാൻ.


നായർമാരെ ശൂദ്രർ എന്നരീതിയിൽ ആണ് ഈ വക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, വാസ്തവവും ഈ ശൂദ്രവാക്കിലും ഒതുങ്ങി നിൽക്കില്ലതന്നെ. നായർമാരിൽ ഒഴുകുന്നത് ക്ഷത്രിയ രക്തം അല്ല. മറിച്ച് ബ്രാഹ്മണ രക്തത്തിന്റ തോതു വളരെ കൂടുതൽ ഉള്ള രക്തമാണ് നായർമാരിൽ ഉള്ളത്.


എന്നാൽ ഇതും കൃത്യമായ ethnographic വാസ്തവം ആയിരിക്കില്ല.


വാസ്തവം നേരത്തെ സമഗ്രമായി വിവരിച്ച കാര്യം തന്നെയായിരിക്കാം. അതായത്, ദക്ഷിണ മലബാർ, ഉത്തര മലബാർ, ട്രാവൻകൂർ എന്നീ മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങളിലും നായർമാർ എന്ന ഒരു സാമൂഹിക സ്ഥാനം നമ്പൂതിരിമാർക്ക് കീഴിൽ ഉണ്ട്. ഈ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പഴമയിലെ അനവധി നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പല വ്യത്യസ്ത ജനവംശങ്ങളിൽ പെട്ട ആളുകൾ കയറിക്കൂടിയിട്ടുണ്ട്.


എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾക്ക് ഈ വിധം നായർമാരായി മാറാൻ താൽപ്പര്യം എന്നത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർക്ക് മനസ്സിലാകണം എന്നില്ല. കുഗ്രാമത്തിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർക്കും പോലീസ് ശിപായി ആവണം എന്ന് തോന്നുന്നതിന്റെ പ്രചോദനത്തിന് സാമ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് നടക്കുന്നത്.


ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് Malabar and Anjengoയിൽ ഈ വിധം എഴുതിക്കാണുന്നു.


QUOTE: Under the Native Rajas, Nayars thought nothing of cutting down on the spot a member of the lower castes who had approached within polluting distance of his person. END OF QUOTE


ആശയം : തങ്ങളെ അയിത്തപ്രകാരം അശുദ്ധമാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അടുത്തു വരുന്ന ഏത് കീഴ്ജന വ്യക്തിയേയും നായർമാർ യാതോരു പശ്ചാത്താപ വിചാരവും ഇല്ലാതെതന്നെ വെട്ടിമുറിച്ചിടുമായിരുന്നു. END.


അന്ന് പൊന്നാനിപ്പുഴ എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഭാരതപ്പുഴയുടെ മുകളിലൂടെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട നീണ്ട പാലത്തിലൂടെ കീഴ്ജനത്തിന് നടക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. അവർ വളരെ ദൂരങ്ങൾ പലവിധ വളഞ്ഞ വഴികളിലൂടെ നടന്നുവേണം അന്ന് ഭാരതപ്പുഴയുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ.(Source: Malabar and Anjengo)


Malabar and Anjengoയിൽ നിന്നുമുള്ള മറ്റൊരു ഉദ്ദരണി:


It is noteworthy that neither Jews, Christians or Muhammadans are considered to convey this "atmospheric pollution”, and this is true even of converts to the two latter religions from the lowest castes. It is evident what an immense inducement is thus afforded to the latter to raise themselves in the social scale and rid themselves of so many vexations and degrading restrictions and disabilities by embracing Islam or Christianity.


ആശയം: യഹൂദർക്കും, കിസ്ത്യാനികൾക്കും, ഇസ്ലാം മതസ്തർക്കും ഈ വിധമായുള്ള വിഷാശം അന്തരീക്ഷത്തിൽ പടർത്താൻ പറ്റില്ല. അതിനാൽ തന്നെ കീഴ്ജനത്തിന് ക്രിസ്തീയ മതത്തിലേക്കും ഇസ്ലാമിലേക്കും പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ വൻ താൽപ്പര്യ തന്നെവന്നിരുന്നു. End.


എന്നാൽ വളരെപണ്ടു കാലത്തുതന്നെ ഇതിനേക്കാൾ ഉഗ്രനായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതി ചില ജനവംശങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തിയിരുന്നു. അതായത്, ഏതെങ്കിലും വിധേനെ നായർമാരായിമാറുക. പിന്നെ അയിത്തം ഇല്ലാ എന്നും, കീഴിൽ പലവിധ ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ അയിത്ത ജാതിക്കാരായി അണിനിരക്കും എന്നും മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ കോഡുകളിൽ ഗോപുരമുകളിൽ വാസന്ത ചന്ദ്രൻ ഗോരോചനക്കുറിയും അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് കയറിനിൽക്കുന്നതു പോലെ സാമൂഹികമായി വെട്ടിത്തളങ്ങി നിൽക്കാം, നിലയുറപ്പിക്കാം.

Note 1: Words taken from Old Malayalam 👈filmsong


അതിന് വേണ്ടുന്ന വ്യക്തിത്തപരിവേശം, നമ്പൂതിരിമാരോട് കഠിനമായ വിധേയത്തവും കീഴ്ജനങ്ങളോട് കഠിമായ ഭാവവും ആണ്.


1883ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Native Life in Travancoreറിൽ നമ്പൂതിരിമാരോട് ശൂദ്രർക്ക് (നായർമാർക്ക്) ഉള്ള വിധേയത്തത്തെക്കുറിച്ച് ഈ വിധം എഴുതിക്കാണുന്നു:


QUOTE: Sudras meeting Brahmans adore them, folding both hands together ; the Brahman, in return confers his blessing by holding the left hand to the chest and closing the fingers. END OF QUOTE.


ഈ എഴുത്തുകാരൻ Travancoreറിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത്, അവിടുള്ള നായർമാർക്ക് തങ്ങൾ ശൂദ്രരാണ് എന്ന പരാമർശം തികച്ചും അസഹ്യമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. തങ്ങൾ യാതോരു രീതിയിലും ഒരു പിന്നോക്ക വിഭാഗം അല്ലാ എന്നുതന്നെയാണ് അവർ എടുത്ത സാമൂഹിക നിലപാട്.


എന്നാൽ അന്ന് അവരെ വളരെ വിരോധത്തിൽ വീക്ഷിച്ചിരുന്നവർ അവിടുള്ള ഈഴവർ ആണ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതേ സമയം ഇന്ത്യാ രാജ്യത്തിലേക്ക് പിടിച്ചു ചേർക്കപ്പെട്ട തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിൽ ഈഴവർ സാമൂഹികമായി തുറന്നുവിടപ്പെട്ടു. അതോടെ നമ്മളും നിങ്ങളും ഒരേ നിലക്കാരാണ് എന്ന നിലപാട് ഈഴവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അല്ലാ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നിലവാരത്തിലുള്ളവർ അല്ലാ എന്ന നിലപാട് നായർമാരും തുറന്നു അടിച്ചു.


തിരുവിതാംകൂറിൽ അന്ന് നായർ - ഈഴവ ശത്രുതയുടെ ഒരു അടിയൊഴുക്ക് സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു.


ഈ വിധം ഉള്ള ഒരു വിരോധം അന്ന് വടക്കേ മലബാറിൽ മരുമക്കത്തായ-തീയരും നായർമാരും തമ്മിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്.


എന്നാൽ ദക്ഷിണ മലബാറിൽ മക്കത്തായ തീയരും നായർമാരും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നടമാടിയ മാപ്പിള ലഹളയ്ക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇതായിരുന്നിരിക്കാം.


ഈഴവർക്ക് അവരേക്കാൾ കീഴിൽ ഉള്ള ഹിനജനത്തിനെ അറപ്പായിരുന്നിരിക്കാം. എന്നാൽ, നായർമാരോട് വിരോധമാണ് എങ്കിലും, അറപ്പിന് വകുപ്പില്ലതന്നെ.


നായർമാരും ഈഴവരും തമ്മിലുള്ള വിരോധത്തിന് പലവിധ കാരണങ്ങളും കണ്ടേക്കാം. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രതിപാധിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നീട് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യം ആഴത്തിൽ പോയി ഒന്ന് നോക്കാം.


വടക്കേ മലബാറിലെകാര്യം പറയുമ്പോൾ, Tellicherry, Cannanore തുടങ്ങിയ പല പ്രദേശങ്ങളിലെ മരുമക്കത്തായ തീയരുടെ കാര്യം മറ്റ് ഉൾനാടുകളിലെ മരുമക്കത്തായ തീയരുടെ കാര്യത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നിരിക്കാം. പോരാത്തതിന്, തീയരിൽതന്നെ ഉന്നത കുടുംബക്കാരും കാർഷിക തൊഴിലാളി കുടുംബക്കാരും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സാമൂഹിക തട്ടിൽ ഉള്ളവർ ആയിരുന്നിരിക്കാം.


അതിനാൽത്തന്നെ തീയരെക്കുറിച്ച് പൊതുവായ ഒരു നിരീക്ഷണ വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ രണ്ട് പക്ഷത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രമായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത.


Malabar and Anjengoയിൽ വടക്കെ മലബാറിലെ തീയർ അയിത്ത വിഷാംശം അന്തരീക്ഷത്തിൽ പടർത്തുന്ന ഒരു കീഴ്ജനം അല്ലാ എന്ന ഒരു വാദം തീയരിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ഉന്നത തീയ കുടുംബങ്ങളുടെ കാര്യം ആയേക്കാം.


QUOTE: In North Malabar for instance the Tiyans claim to be a caste which does not convey distance pollution at all. END OF QUOTE


തിരുവിതാംകൂറിൽ 1980കളിൽ ഈഴവർ, നായർമാരെ ശൂദ്രൻ എന്നും ശൂദ്രച്ചി എന്നും പരാമർശിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലെ വിരോധമാണ് ഈ വാക്കുകളിൽ പുറത്തുവരുന്നത്.


അതേ സമയം നായർമാർ, ഈഴവരെ കൊട്ടി, ചൊവ്വൻ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ച് പരമാർശിക്കുന്നതും കേട്ടിട്ടുണ്ട്.


കൊട്ടിയെന്നത് തെങ്ങിന്റെ മുകളിൽ കയറി കള്ള് ഉറ്റിവീഴ്ത്താനായി പൂക്കുലയിൽ കൊട്ടുന്നതിന്റെ കാര്യമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ കാര്യം നേരത്തെ ഒരിക്കൽ ഈ എഴുത്തിൽ പരാമർശിച്ച കാര്യമാണ് എന്ന് ഒരു നേരിയ ഓർമ്മ.


തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യം ഇല്ലാതാവുകയും, ഈഴവർക്ക് പാരമ്പര്യമായി നിലവിലുള്ള സാമൂഹികവും സർക്കാർ തൊഴിൽ സംബന്ധവുമായ അതിരുകളും വേലിക്കെട്ടുകളും മാഞ്ഞുപോയതും, തിരുവിതാംകൂറിൽ നായർമാരെയായിരിക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനസികമായി പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചത്.


തങ്ങളെ ശൂദ്രർ എന്ന് നിർവ്വചിച്ചാൽ, ഈഴവരേക്കാളും കീഴിലേക്ക് വാക്ക് കോഡുകളും സാമൂഹിക ശാസ്ത്രവും ചരിത്രവും തങ്ങളെ പിടിച്ചുതാഴ്ത്തും എന്നും ഉള്ള ഒരു ദുഃസ്വപ്നം അവരെ അലട്ടിയിരിക്കാം. ഇതിന് പ്രതിവിധിയായി അവർ, കാണുന്ന ഇടത്തെല്ലാം, 'നായർ' എന്നവാക്കിനോടൊപ്പം ബ്രാക്കറ്റിൽ 'ക്ഷത്രിയ' എന്നും എഴുതിച്ചേർക്കും. അതായത്, നായർ (ക്ഷത്രിയ).


ഇതേ കാര്യംതന്നെയാണ് 1980തുകളിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷ് വാർത്താ പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച, നായർമാരെക്കുറിച്ചുള്ള Thesisസിന്റേയും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച വൻ പ്രചോദനം എന്നു തോന്നുന്നു.

1. മറ്റേതോ അദൃശ്യ വേദിയിൽ


2. സ്വസ്തി ചിഹ്നം, ഇരട്ട ആര്യന്മാർ,


3. പഴമയിലേക്കുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ


4. പഴമയിലെ അവ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ


5. വേദോപദേശങ്ങൾ സാർവ്വത്രികമായി


6. ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തിന്റൊ അംഗങ്ങൾക്ക്


7. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ സർവ്വവ്യാപിയായ


8. ധർമ്മാധർമ്മങ്ങൾ, പാപങ്ങൾ, അപരാധങ്ങൾ


9. ശിപായി റാങ്കുകാരൻ ഓഫിസറായി


10. ദിവ്യവ്യക്തിത്വത്തിനും അപ്പുറത്തായുള്ള


11. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ രാഷ്ട്രത്തിൽ പടർന്നു


12. ചട്ടക്കൂടിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആളെ


13. കാപട്യവും പ്രഹസനവും നിറഞ്ഞുതുളുമ്പുന്ന


14. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമവും പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളും


15. വാനപ്രസ്ഥം


16. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളെ തുരത്തിയാൽ കലിയുഗ?


17. പ്രാകൃത ആചാരങ്ങളിൽ വെറങ്ങലിച്ചവയും


18. ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വവും സംസ്കൃത ഭാഷാ


19. അനുലോപ ബന്ധവും പ്രതിലോമ ബന്ധവും


20. ഒന്നാം പരിഷകളും രണ്ടാം പരിഷകളും


21. മുകളിലോട്ട് എടുത്തുചാടാനും, കീഴിൽ


22. അമ്പലവാസികളിലും ഉളള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ


23. അമ്പലവാസികളെക്കുറിച്ച് പൊതുവായി


24. മൂത്തത് അഥവാ മൂസ്സത് എന്നവരെക്കുറിച്ച്


25. പുഷ്പകരെക്കുറിച്ച്


26. ചാക്യാർമാർ


27. ഉള്ളിൽക്കയറിക്കൂടി സ്വന്തം സ്വർത്ഥതാൽപ്പര്യ


28. ചാക്ക്യാർ കൂത്ത്


29. ചാക്ക്യാർ നമ്പ്യാർ


30. തീയാട്ടുണ്ണികളും നമ്പീശന്മാരും


31. വാര്യർമാരെക്കുറിച്ച്


32. മാരാൻമാർ


33. ക്ഷത്രിയരെക്കുറിച്ച്


34. മലബാറിലെ ക്ഷത്രിയ കുടുംബങ്ങൾ


35. തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജാ കുടുംബക്കാരെ


36. തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിലെ


37. നായർമാരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതുടങ്ങുന്നതിന്


38. മൃഗീയ ഭാഷാ സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക്


39. നായർമാരുടെ ഉത്ഭവം


40. മേൽനോട്ടക്കാരും നിമയവാഴ്ച


41. നായർമാർക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള രക്തബന്ധ


42. നായർമാരിൽ ചിലർക്ക് ഹീനജന പൈതൃക


43. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾ പടർന്നുപിടിപ്പുക്കുന്ന


44. ചർണ നായർമാരും ശൂദ്ര നായർമാരും


45. വിദേശീയരായ നായർമാരെക്കുറിച്ച്


46. വടക്കേ മലബാറിലെ ഉന്നത നായർമാരിലെ


47. മധ്യ നിലവാരത്തിലുള്ള നായർ ഉപ


48. നായർമാരിലെ ഏറ്റവും കീഴിലുള്ള ജന


49. യോഗി-ഗുരുക്കൾമാരും വയനാടൻ ചെട്ടികളും


50. തിരുവിതാംകൂറിലെ നായർമാരെക്കുറിച്ച്