top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 12. മലബാറിലെ നമ്പൂതിരിമാർ, അമ്പലവാസികൾ, നായർമാർ എന്നിവരെക്കുറിച്ച്

21. മുകളിലോട്ട് എടുത്തുചാടാനും, കീഴിൽ ആരെയെങ്കിലും പിടിച്ചുനിർത്താനും ഉള്ള അത്യാഗ്രഹം

അമ്പലവാസികളെക്കുറിച്ച് എഴുതിത്തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായി സമന്തൻ (Samantan) എന്ന കൂട്ടർ ആരാണ് എന്ന് പറയാം. ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ഇപ്പോൾ Malabar & Anjengoയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു.


അമ്പലവാസികളെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്ന ഇടത്തുനിന്നാണ് ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ലഭിച്ചത്. വടക്കേ മലബാറിലേയും തെക്കേ മലബാറിലേയും ആഭിജാത്യമുള്ളതും കുലീനതയുള്ളതും പ്രഭുജന സവിശേഷതകൾ ഉള്ളവരുമായ കൂട്ടരെയാണ് Samantan എന്ന പൊതുവായ വാക്കിൽ നിർവ്വചിക്കുന്നത് പോലും.


വടക്കേ മലബാറിലെ നമ്പിയാർ, ഉണ്ണിത്തിരി, അടിയോടി തുടങ്ങിയവരും തെക്കേ മലബാറിലെ നെടുങ്ങാടി, വള്ളോടി, ഏറാടി, തിരുമുൽപ്പാട് തുടങ്ങിയവരും Samantanമാർ ആണ് പോലും.


എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്പിയാർ, അടിയോടി തുടങ്ങിയ പേരുകൾ നായർമാരിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പോലും. അതേ സമയം, നെടുങ്ങാടി, ഏറാടി, വള്ളോടി തുടങ്ങിയ പേരുകൾ നെടുങ്ങനാട്, ഏറനാട്, വള്ളുവനാട്, തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ Samantanമാരിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക നാമങ്ങൾ ആണ് പോലും. ചിലപ്പോൾ ഇവർ നാട്ടുരാജാക്കളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആയിരുന്നിരിക്കാം.


കോഴിക്കോട് ഭരച്ചിരുന്ന സാമൂതിരി കുടുംബക്കാർ ഏറാടി ജാതിക്കാരായിരുന്നു പോലും. എന്നാൽ ഏറാടി എന്ന ജാതിപ്പേര് കിരിയാട്ടിൽ നായർമാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നും എഴുതിക്കാണുന്നു. സാമൂതിരി കുടുംബം ക്ഷത്രിയർ ആണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടും എന്നത് തീർച്ചയാണ്. അങ്ങിനെ വരുമ്പോൾ, അവരുടെ സ്ഥാനപ്പേര് ഒരു കൂട്ടം നായർമാർ കൈവശപ്പെടുത്തിയതാണ് എന്ന ചിന്തയും വരാം.


എന്നാൽ സാമൂതിരി കുടുംബം മലബാറിലേക്ക് മറ്റ് വല്ല കടൽത്തീര പ്രദേശത്തുനിന്നും കുടിയേറി വന്നവരും ആയേക്കാം. വളരെ പണ്ടത്തെകാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ആ കാര്യം അന്വേഷിച്ചുപോയാൽ സുഖകരമല്ലാത്ത ജാതി / ജന ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടാവാം. ആർക്കും സ്വന്തം ദേഹത്ത് കീഴ്ജന ബന്ധത്തിന്റെ ഒരു നേരിയ മണം പോലും പതിക്കുന്നത് സഹിക്കില്ലതന്നെ.


അധികാര സ്ഥാനം ലഭിച്ചാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും നോക്കുന്നത് ഉന്നത കുല ബന്ധമാണ്. ബ്രാഹ്മണ രക്തപാതയിൽ അംഗത്വം ലഭിക്കാൻ പറ്റില്ലായെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയ ബന്ധമെങ്കിലും പൂർവ്വികരിൽ കാണേണം. അല്ലാത്തത് വല്ലതും ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ കരുതിക്കൂട്ടിത്തന്നെ മാച്ചുകളയേണം. പൂർവ്വികരോടുള്ള കൂറം കടപ്പാടും അത്രമാത്രമേ പാടുള്ളു, പറ്റുള്ളു.


വള്ളുവനാടിലെ രാജകുടുംബം വള്ളോടി ആയിരുന്നു.


മഞ്ചേരിയിലേയും നിലമ്പൂരിലേയും പ്രാദേശിക അധികാരി കുടുംബക്കാരായിരുന്നു തിരുമുൽപ്പാടുകൾ. മഞ്ചേരിലുള്ളവർക്ക് കർണ്ണമുൽപ്പാട് എന്നാണ് സ്ഥാനപ്പേരുണ്ടായിരുന്നത് പോലും.


തിരുമുൽപ്പാടുകളിലെ സ്ത്രീകൾ കോൽപ്പാട് (Kolpdas) അഥവാ കോയിലമ്മ (കോവിൽ അമ്മ) ആയിരുന്നു. ഈ വിധം തന്നെ വേണം, കീഴ്ജനം ഈ സ്ത്രീകളെ സംബോധന ചെയ്യാനും പരാമർശിക്കാനും.


വടക്കേ മലബാറിലെ നമ്പിയാർമാർ തങ്ങൾ Samantanമാർ ആണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുതുടങ്ങിയെന്ന് Malabar & Anjengoയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വിധമുള്ള അവകാശവാദം ശരിയല്ലായെന്നും, അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ നായർമാർ മാത്രമാണ് എന്നും എഴുതിക്കാണുന്നു. തങ്ങളേക്കാൾ ഉയരത്തിലുള്ളവാരാണ് തങ്ങൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ ഉള്ള പ്രചോദനം ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾ നിത്യവും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും.


1891ൽ മലബാറിൽ സെൻസസ് എടുത്തപ്പോൾ 1225 Samantanമാരേയാണ് കണ്ടെത്തിയത്. എന്നാൽ 1901ൽ സെൻസസ് എടുത്തപ്പോൾ Samantanമാരുടെ എണ്ണം 4351ആയി ഉയർന്നുകണ്ടുപോലും. ഇത്, നായർമാർ Samantan ഗണത്തിലേക്ക് ചാടിക്കയറിയത് കൊണ്ടാവാം എന്നാണ് ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിന്റെ അന്നത്തെ വിലയിരുത്തൽ.


ക്ഷത്രിയർ പൂണൂൽ ധരിക്കും പോലും. എന്നാൽ Samantanമാർ സാധാരണയായി ഇത് ചെയ്യാറില്ല. മിക്ക ക്ഷത്രിയരും ബ്രഹ്മണരോടൊപ്പം ഇരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കും പോലും. എന്നാൽ, Samantanമാർ ഇതും ചെയ്യാറില്ല.


ക്ഷത്രിയരുടെ പുല 11രാത്രികൾ ആണ് പോലും. ബ്രാഹ്മണരുടേത് 10 ദിവസമാണ്. അതേ സമയം യഥാർത്ഥ അമ്പലവാസികളുടേത് 12 ദിവസമാണ്. ഇങ്ങിനെ നോക്കുമ്പോൾ ക്ഷത്രിയരുടെ സ്ഥാനം ബ്രാഹ്മണർക്കും അമ്പലവാസികൾക്കും ഇടയിലാണ്.


എന്നാൽ Samantanമാരുടെ പുല 15 ദിവസമാണ്. ഇതിൽനിന്നും ഇവരുടെ സാമൂഹിക സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം എന്നു പറഞ്ഞുകാണുന്നു.


(Note: പുല എന്നത് ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ആ ആളുടെ ബന്ധുക്കളിൽ കുറച്ചു ദിവസത്തോളം കാണപ്പെടും എന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന അശുദ്ധിയാണ്.)


അവരിൽ മരുമക്കത്തായ കുടുംബസമ്പ്രദായമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവരുടെ സ്ത്രീകൾ ബ്രാഹ്മണരോടും ക്ഷത്രിയരോടും മാത്രമാണ് സമ്പന്ധബന്ധങ്ങളിൽ ചേരുള്ളു.


Samantanമാരുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല. എന്നാൽ ഇവർ നായർമാർക്ക് മുകളിൽ ആണ് എന്ന് വ്യക്തം.


പൊതുവേ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഏത് കൂട്ടർക്കും തങ്ങളേക്കാൾ ഉയരത്തിലുള്ള കൂട്ടരാണ് തങ്ങൾ എന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള വെമ്പൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ പല പുതിയ സ്ഥാനക്കാർ വന്നുപെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. അതിനാൽത്തന്നെ പലപ്പോഴും ജാതീയമായ വിവരങ്ങളിൽ പലവിധ ആശയക്കുഴപ്പം ജനിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാന വിവരങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം.


ഇന്ന് പോലീസ് വകുപ്പിൽ പുതുതായി രൂപീകൃതമായ Civil police officer എന്ന തസ്തികപോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. 'Officer' എന്ന വാക്ക് കേട്ടാൽ, IPSസിനെയാണ് ഓർമ്മവരിക. അത് പോലീസ് വകുപ്പിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഉള്ള സ്ഥാനമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് പോലീസ് വകുപ്പിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലും ഏറ്റവും കീഴിലും Officerമാരണ് ഉള്ളത്. ഈ രണ്ട് ഓഫിസർമാർക്കും ഇടയിലാണ് മറ്റ് പോലീസ് വകുപ്പ് ജീവനക്കാർ.


ഈ വിധമുള്ള ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം വരുത്തുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ നീങ്ങുമ്പോൾ, ഇനിയും കടുപ്പമേറിയ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ ഇവർക്കിടയിലും മുകളിലും കീഴിലും വന്നുചേരും. കാരണം, ഈ Civil police officer സ്ഥാനക്കാർക്കും സാമൂഹികമായി വൻ ആദരവും അധികാരവും വന്നുചേരുമ്പോൾ, അവർക്കും കീഴിൽ ആരേയെങ്കിലും ഉണ്ടായേതീരു.


ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയിലെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്.

1. മറ്റേതോ അദൃശ്യ വേദിയിൽ


2. സ്വസ്തി ചിഹ്നം, ഇരട്ട ആര്യന്മാർ,


3. പഴമയിലേക്കുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ


4. പഴമയിലെ അവ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ


5. വേദോപദേശങ്ങൾ സാർവ്വത്രികമായി


6. ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തിന്റൊ അംഗങ്ങൾക്ക്


7. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ സർവ്വവ്യാപിയായ


8. ധർമ്മാധർമ്മങ്ങൾ, പാപങ്ങൾ, അപരാധങ്ങൾ


9. ശിപായി റാങ്കുകാരൻ ഓഫിസറായി


10. ദിവ്യവ്യക്തിത്വത്തിനും അപ്പുറത്തായുള്ള


11. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ രാഷ്ട്രത്തിൽ പടർന്നു


12. ചട്ടക്കൂടിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആളെ


13. കാപട്യവും പ്രഹസനവും നിറഞ്ഞുതുളുമ്പുന്ന


14. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമവും പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളും


15. വാനപ്രസ്ഥം


16. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളെ തുരത്തിയാൽ കലിയുഗ?


17. പ്രാകൃത ആചാരങ്ങളിൽ വെറങ്ങലിച്ചവയും


18. ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വവും സംസ്കൃത ഭാഷാ


19. അനുലോപ ബന്ധവും പ്രതിലോമ ബന്ധവും


20. ഒന്നാം പരിഷകളും രണ്ടാം പരിഷകളും


21. മുകളിലോട്ട് എടുത്തുചാടാനും, കീഴിൽ


22. അമ്പലവാസികളിലും ഉളള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ


23. അമ്പലവാസികളെക്കുറിച്ച് പൊതുവായി


24. മൂത്തത് അഥവാ മൂസ്സത് എന്നവരെക്കുറിച്ച്


25. പുഷ്പകരെക്കുറിച്ച്


26. ചാക്യാർമാർ


27. ഉള്ളിൽക്കയറിക്കൂടി സ്വന്തം സ്വർത്ഥതാൽപ്പര്യ


28. ചാക്ക്യാർ കൂത്ത്


29. ചാക്ക്യാർ നമ്പ്യാർ


30. തീയാട്ടുണ്ണികളും നമ്പീശന്മാരും


31. വാര്യർമാരെക്കുറിച്ച്


32. മാരാൻമാർ


33. ക്ഷത്രിയരെക്കുറിച്ച്


34. മലബാറിലെ ക്ഷത്രിയ കുടുംബങ്ങൾ


35. തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജാ കുടുംബക്കാരെ


36. തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിലെ


37. നായർമാരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതുടങ്ങുന്നതിന്


38. മൃഗീയ ഭാഷാ സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക്


39. നായർമാരുടെ ഉത്ഭവം


40. മേൽനോട്ടക്കാരും നിമയവാഴ്ച


41. നായർമാർക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള രക്തബന്ധ


42. നായർമാരിൽ ചിലർക്ക് ഹീനജന പൈതൃക


43. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾ പടർന്നുപിടിപ്പുക്കുന്ന


44. ചർണ നായർമാരും ശൂദ്ര നായർമാരും


45. വിദേശീയരായ നായർമാരെക്കുറിച്ച്


46. വടക്കേ മലബാറിലെ ഉന്നത നായർമാരിലെ


47. മധ്യ നിലവാരത്തിലുള്ള നായർ ഉപ


48. നായർമാരിലെ ഏറ്റവും കീഴിലുള്ള ജന


49. യോഗി-ഗുരുക്കൾമാരും വയനാടൻ ചെട്ടികളും


50. തിരുവിതാംകൂറിലെ നായർമാരെക്കുറിച്ച്

bottom of page