top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 12. മലബാറിലെ നമ്പൂതിരിമാർ, അമ്പലവാസികൾ, നായർമാർ എന്നിവരെക്കുറിച്ച്

32. മാരാൻമാർ

ഇനി മാരാർമാരെ കുറിച്ച് എഴുതാം. മാരാൻ എന്നും മാരാർ എന്നും എഴുതിക്കാണുന്നുണ്ട്. തീയൻ എന്നും തീയർ എന്നും പറയുന്നത് മാതിരിയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് എന്ന് തോന്നുന്നു. മലബാറിയിൽ ഒരുത്തൻ എന്നും ഒരുത്തര് എന്നും പറയുന്നത് പോലെയാവാം ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾ എന്നും തോന്നുന്നു. ആദ്യത്തേത് ഓനും, രണ്ടാമത്തേത് ഓരും.


മാരാൻമാരെക്കുറിച്ച് Malabar Manualലിലും Malabar and Anjengoവിലും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽനിന്നും കുറച്ചെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ ആണ് Travancore State Manualൽ പറയുന്നത്. പോരാത്തതിന്, മലബാറിൽ തന്നെ വടക്കൻ മലബാറിലെ വിവരങ്ങളിൽ നിന്നും ചെറുതായെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമാണ് തെക്കൻ മലബാറിലെ വിശേഷങ്ങൾ.


എന്നുവച്ചാൽ, മലബാറിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം വരുന്നതിന് മുൻപ്, കാര്യമായ ബന്ധങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന ഈ മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങളിലും നമ്പൂതിരിമാർക്ക് കീഴിൽ മാരാൻ എന്ന സ്ഥാനത്തിൽ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് വാസ്തവം തന്നെ. എന്നാൽ അവർ എല്ലാവരും അവരവരുടെ പൈതൃകപരമായി ഒരേ ജനമോ വംശമോ ആയിരിക്കേണം എന്നില്ലാ എന്നാണ് തോന്നുന്നത്.


ആദ്യം മലബാറിലെ കാര്യം എടുക്കാം.


മാരാൻമാർ അമ്പലങ്ങൾ അടിച്ചുവാരുന്നവരും അമ്പലങ്ങളിൽ സംഗീതതോപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരും ആണ് എന്ന് Malabar Manual പറയുന്നു. ചെണ്ട, കരുംകുഴൽ, തിമില, ഇടയ്ക്ക, ധമനം (ഒരുതരം Kettle-drum) എന്നീ സംഗീതോപകരണങ്ങൾ ആണ് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലും. ഇവർ മറ്റ് അമ്പലവാസികളോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല പോലും. ഇവർ മരുമക്കത്തായക്കാരാണ് പോലും. ഇവരിൽ ഒരു കൂട്ടർ ബ്രാഹ്മണരുടെ പുണ്യാഹകർമ്മങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് പോലും.


ഇനി Malabar and Anjengo പറയുന്നത് നോക്കാം.


മരാൻമാരുടെ ജാതീയമായ സ്ഥാനം കൃത്യമായി പറയാൻ ആവുന്നില്ല പോലും. അനവധി ജാതിക്കാരും ഉപജാതിക്കാരും വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും അവർ ഓരോ കൂട്ടരും മറ്റ് പലർക്കും മുകളിലും കീഴെയും ആയി വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വളർന്നുപൊന്തുപ്പോൾ, ഈ വിധ ഉയർച്ചത്താഴ്ചാ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും എന്നത് വാസ്തവം തന്നെ. ഈ കാര്യം വളരെ നിസ്സാരമായി അവതരിപ്പിക്കാനായി ഈ വിധം കാണുക: -


ഒരു സ്ഥലത്ത് a എന്ന ജനം c എന്ന ജനത്തിന് മുകളിൽ ആണ്. മറ്റൊരുടത്ത്, c എന്ന ജനം b എന്ന ജനത്തിന് മുകളിൽ ആണ്. അതേ സമയം മൂന്നാമൊരിടത്ത്, b എന്ന ജനം, a എന്ന ജനത്തിന് മുകളിൽ ആണ്. ഇങ്ങിനെ വരുമ്പോൾ, ഈ മൂന്ന് കൂട്ടരും ഒരേ പ്രദേശത്ത് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ വൻ പ്രശ്നം തന്നെ വന്നേക്കാം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലതും പറയാനുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല.


ഏത് നിലവാരത്തിലുള്ളവർക്കാണ് തങ്ങൾ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നതും ഓരോ ജനത്തിന്റേയും പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള ഉയർച്ചത്താഴ്ചയെ സ്വാധീനിക്കാം.


എല്ലാകൂട്ടരും, അങ്ങ് ആകാശത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്പൂതിരിമാരോട് ഉള്ള ദൂരം കുറച്ച് കാണിക്കാനായി പലവിധ കഥകളും പഴമകളും പുരണങ്ങളും ഐതീഹ്യങ്ങളും കൈവശം☝️വെക്കും എന്നും ഓർക്കുക.


മലബാറിൽ മരാർ എന്ന ജനത്തിൽ രണ്ട് ഉപവിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നോ, അതുമല്ലെങ്കിൽ അതേ പേരിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ജാതിക്കാർ ഉണ്ട് എന്നോ Malabar and Anjengo പറയുന്നു. ഇവരിൽ മുന്തിയ കൂട്ടർ അമ്പലങ്ങളിൽ പാണി കൊട്ടുകാരാണ് പോലും. പാണിയെന്നത് ചെണ്ടയും മദ്ദളവും ചേർന്ന രൂപമുള്ള വാദ്യോപകരണം ആണ്.


ഇതേ കൂട്ടർ തങ്ങൾ ദക്ഷിണ മലബാറിലെ ചെണ്ട-പൊതുവാളുകാർ ആണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് പോലും.


മലബാറിലെ മരാൻമാരിലെ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ മാരായൻമാരാണ് പോലും. ഇവർ അക്കാലങ്ങളിൽ ഉത്തര മലബാറിൽ ആണ് മുഖ്യമായും ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവർ ക്ഷൌരം ചെയ്യുക (shave ചെയ്യുക), നായർമാരുടേയും ബ്രാഹ്മണരുടേയും മരണാനന്തര കർമ്മങ്ങളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു പോലും.


ദക്ഷിണ മലബാറിലെ അട്ടിക്കുറിസി നായർമാരും ഇവരും ഒരേകൂട്ടരാകാം എന്നും ഒരു അഭിപ്രായം കാണുന്നു. എന്നാൽ ഈ അട്ടിക്കുറിസി നായർമാരെക്കുറിച്ച് (Attikurrissi Nayarമാരെക്കുറിച്ച്) യാതോരു വിവരവും ഓൺലൈനായി തിരഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടില്ല.


Cannanoreലെ ചിറക്കൽ താലൂക്കിൽ ഏഴ് വ്യത്യസ്ത മാരായൻമാറുണ്ടായിരുന്നു പോലും. ഇവർ തമ്മിൽത്തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കില്ലായിരുന്നു പോലും. വ്യത്യസ്ത ജനവംശങ്ങൾ ഒരേ സ്ഥാനപ്പേരിൽ വന്നുപെട്ടതുകൊണ്ടാവാം ഈവിധമുള്ള ഒരു അകൽച്ച.

ഇവരിലെ പുല (അശുദ്ധികാലം) 15 ദിവസമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ കൂട്ടർ അമ്പലവാസികൾ അല്ലായെന്നും ശൂദ്രർ ആവാനാണ് സാധ്യതയെന്നും അഭിപ്രായം കാണുന്നു.


ഇനി Travancore State Manual Vol2ൽനിന്നും തിരുവിതാംകൂറിലെ കാര്യം എടുക്കാം.


ഈ Vol2ൽ, തിരുവിതാംകൂർ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം മലബാർ എന്ന വാക്കാണ് ചിലയിടത്തെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചു കാണുന്നത്. തങ്ങളും മലബാറുകാരാണ് എന്ന ധ്വനി ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉള്ള കാര്യം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.


മാരാർമാർ അമ്പങ്ങളിലെ തൊഴിലുകാരും ചെണ്ട കൊട്ടുകാരും ആണ് എന്നാണ് എഴുതിക്കാണുന്നത്. ഇവർ അമ്പലവാസികളിലെ കീഴെതട്ടിലുള്ളവാർ ആണ് പോലും. എന്നാൽ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ശീലങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടും, മാംസം ഭക്ഷിക്കാത്തവർ ആയതിനാലും, ഇവർ ശൂദ്രരേക്കാളും ഉയർന്നവർ ആണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുക.


അതേ സമയം, ഇവർ തങ്ങളേക്കാൾ താഴെയുള്ളവർ ആണ് എന്ന് വ്യക്തമായിത്തന്നെ ശൂദ്രർ പ്രസ്താവിക്കും. ശൂദ്രർക്ക് ഇവരോട് ഈ വിധമായുള്ള ഒരു മത്സരബുദ്ധിയുണ്ട് പോലും. ഈ രണ്ട് പക്ഷക്കാരും തമ്മിൽ വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കില്ല.


തിരുവിതാംകൂറിൽ മാരാർമാർക്കിടയിൽ പല ഉപവിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് പോലും. ഏത് തരം നായർമാരുടെ ചടങ്ങുകളിലാണ് പോയി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ആ നായർ വിഭാഗത്തിന്റെ പേര് ആ മാരാർമാർക്ക് വന്നുപെട്ടിട്ടുണ്ട് പോലും. ഇളയാട്ടു മാരാൻ, കരുവേലാട്ടു മാരാൻ തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണങ്ങൾ ആണ്.


പിന്നെയുള്ള ഉപവിഭാഗങ്ങൾ സ്വദേശത്തിന്റെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, കടയ്ക്കൽ മാരാൻ, കരുനാട്ട് മാരാൻ, തെക്കുംകൂർ മാരാൻ തുടങ്ങിയവർ.


പിന്നെയുള്ളത് തൊഴിലിലെ വ്യത്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ആണ്. അസുപാണി മാരാൻമാർ, അസു എന്നും പാണിയെന്നും ഉള്ള വാദ്യോപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ആണ്.


അടിമിറ്റം മാരാൻമാർ അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ മുറ്റം അടിച്ചുവാരുന്നവർ ആണ്.


സികിതൻ മാരാൻമാർ, അട്ടിക്കുറിച്ചി മാരാൻമാർ തുടങ്ങിയവർ നമ്പൂതിരിമാരുടെ ചടങ്ങുകളിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ആണ്.


മംഗള മാരാൻമാർ നായർമാരുടെ താലികെട്ട് ചടങ്ങിൽ അഷ്ടമംഗല്യം വഹിക്കുന്നവർ ആണ്.


ഒച്ചൻ മാരാൻമാർക്ക് ആ വിധമായുള്ള ഒരു സ്ഥാനപ്പേര് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് തന്റെ പ്രീതി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നൽകപ്പെട്ടവർ ആണ്.


കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങിനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും, യഥാർത്ഥ ഉപവിഭാഗങ്ങൾ ഈ വിധമാണ്:


1. ഒരു നൂൽ മാരാൻ: - പെൺകുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ താലികെട്ടിയ ആളാണ് യഥാർത്ഥ ഭർത്താവ് എന്നും, ഈ ആൾ ഇല്ലായെങ്കിൽ, ആ പെൺകുട്ടിക്ക് മറ്റൊരു മാരാറെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ലായെന്നും, ഒരു ബ്രാഹ്മണനേയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ജാതിയേക്കാളും ഉയർന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ജാതിക്കാരനെയോ സ്വീകരിക്കാമെന്നും, ഉള്ളവർ.


2. ഇരുനൂൽ മാരാൻ: - ഇക്കൂട്ടരിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ താലികെട്ടുന്ന ആൾ നിശ്ചയമായും ഭർത്താവാകണം എന്നില്ല. പോരാത്തതിന്, മറ്റൊരു മാരാറെ രണ്ടാം ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കാം എന്നും, ഉള്ളവർ.


3 & 4. ചെപ്പാട്ട് മാരാൻ, കുഴങ്ങി മാരാൻ എന്നിവർ പണ്ട് ഒരേ കൂട്ടർ ആണ് എന്നും പിന്നീട് ഇവർ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കൂട്ടർ ആയി എന്നും.


5. മുട്ടൽ (Muttal) മാരാർ: - ഈ കൂട്ടർ കൽകുളം താലൂക്കിൽ മാത്രം ഉള്ളവർ ആണ് പോലും.


എല്ലാ വിഭാഗം മാരാൻമാരും മാംസവും മദ്യവും കഴിക്കില്ലാ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിലും, ഈ വിധമായുള്ള ഒരു നിരോധനം അനുസരിക്കുന്നത്, അമ്പലങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ളവർ മാത്രമായിരുന്നു എന്നും Travancore State Manual Vol2ൽ പറയുന്നു.


വിവാഹം, കുടുംബ സമ്പ്രദായം, പുല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് നായർമാരോട് വളരെ സാമ്യം ഉണ്ട് പോലും. ഇവർക്ക് സ്വന്തമായുള്ള പൂജാരികൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും, പുല കഴിഞ്ഞുള്ള പുണ്യാഹ കർമ്മങ്ങൾ നമ്പൂതിരിമാരാണ് ചെയ്യുക പോലും.


നമ്പൂതിരിമാരുടേയും ക്ഷത്രിയരുടേയും അമ്പലവാസികളുടേയും കുടുംബങ്ങളിലെ മരണാനന്തര ക്രീയകളിൽ ഇവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഒഴിച്ചുകൂട്ടാൻ പറ്റാത്തതാണ്. നായർമാരുടെ ഇതേ കാര്യത്തിലും, മരണവും ജനനവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട പുലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശുദ്ധികർമ്മങ്ങളിലും ഇവരുടെ പങ്കാളിത്തം ആവശ്യമാണ്.


ഇവരിൽ ചിലർ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൂജാരികളായി പ്രവർത്തിക്കുകയും, അവരിൽ തന്നെയുള്ളവർ മന്ത്രവാദവും, കൂടോത്രവും മറ്റ് അഭിചാരകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നും കാണുന്നു.

1. മറ്റേതോ അദൃശ്യ വേദിയിൽ


2. സ്വസ്തി ചിഹ്നം, ഇരട്ട ആര്യന്മാർ,


3. പഴമയിലേക്കുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ


4. പഴമയിലെ അവ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ


5. വേദോപദേശങ്ങൾ സാർവ്വത്രികമായി


6. ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തിന്റൊ അംഗങ്ങൾക്ക്


7. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ സർവ്വവ്യാപിയായ


8. ധർമ്മാധർമ്മങ്ങൾ, പാപങ്ങൾ, അപരാധങ്ങൾ


9. ശിപായി റാങ്കുകാരൻ ഓഫിസറായി


10. ദിവ്യവ്യക്തിത്വത്തിനും അപ്പുറത്തായുള്ള


11. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ രാഷ്ട്രത്തിൽ പടർന്നു


12. ചട്ടക്കൂടിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആളെ


13. കാപട്യവും പ്രഹസനവും നിറഞ്ഞുതുളുമ്പുന്ന


14. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമവും പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളും


15. വാനപ്രസ്ഥം


16. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളെ തുരത്തിയാൽ കലിയുഗ?


17. പ്രാകൃത ആചാരങ്ങളിൽ വെറങ്ങലിച്ചവയും


18. ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വവും സംസ്കൃത ഭാഷാ


19. അനുലോപ ബന്ധവും പ്രതിലോമ ബന്ധവും


20. ഒന്നാം പരിഷകളും രണ്ടാം പരിഷകളും


21. മുകളിലോട്ട് എടുത്തുചാടാനും, കീഴിൽ


22. അമ്പലവാസികളിലും ഉളള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ


23. അമ്പലവാസികളെക്കുറിച്ച് പൊതുവായി


24. മൂത്തത് അഥവാ മൂസ്സത് എന്നവരെക്കുറിച്ച്


25. പുഷ്പകരെക്കുറിച്ച്


26. ചാക്യാർമാർ


27. ഉള്ളിൽക്കയറിക്കൂടി സ്വന്തം സ്വർത്ഥതാൽപ്പര്യ


28. ചാക്ക്യാർ കൂത്ത്


29. ചാക്ക്യാർ നമ്പ്യാർ


30. തീയാട്ടുണ്ണികളും നമ്പീശന്മാരും


31. വാര്യർമാരെക്കുറിച്ച്


32. മാരാൻമാർ


33. ക്ഷത്രിയരെക്കുറിച്ച്


34. മലബാറിലെ ക്ഷത്രിയ കുടുംബങ്ങൾ


35. തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജാ കുടുംബക്കാരെ


36. തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിലെ


37. നായർമാരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതുടങ്ങുന്നതിന്


38. മൃഗീയ ഭാഷാ സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക്


39. നായർമാരുടെ ഉത്ഭവം


40. മേൽനോട്ടക്കാരും നിമയവാഴ്ച


41. നായർമാർക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള രക്തബന്ധ


42. നായർമാരിൽ ചിലർക്ക് ഹീനജന പൈതൃക


43. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾ പടർന്നുപിടിപ്പുക്കുന്ന


44. ചർണ നായർമാരും ശൂദ്ര നായർമാരും


45. വിദേശീയരായ നായർമാരെക്കുറിച്ച്


46. വടക്കേ മലബാറിലെ ഉന്നത നായർമാരിലെ


47. മധ്യ നിലവാരത്തിലുള്ള നായർ ഉപ


48. നായർമാരിലെ ഏറ്റവും കീഴിലുള്ള ജന


49. യോഗി-ഗുരുക്കൾമാരും വയനാടൻ ചെട്ടികളും


50. തിരുവിതാംകൂറിലെ നായർമാരെക്കുറിച്ച്

bottom of page