top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 13. പുതിയ ജീവിത ശൈലി പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ

1. ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ തരംതാഴ്ത്തിയ നായർമാരെക്കുറിച്ചും

3. തിരുവിതാംകൂറിലെ മൂന്നാമത്തെ നായർ ജനവംശം സ്വരൂപം നായർമാരാണ്. ഇവർ തിരുവിതാംകൂറിലെ ക്ഷത്രിയ കുടുംബക്കാരുടെ സേവകരാണ്. നമ്പൂതിരിമാർക്ക് കീഴിൽ സ്ഥാനീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്ഷത്രിയരുടെ സേവകരാണ് ഇവർ എന്നതിനാൽ, ഇവർ ഇല്ലക്കാർ-നായർമാരേക്കാളും താഴെവരുന്നവരാണ്, സാമൂഹികമായി.


ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നതുവരെ വാക്ക് കോഡുകളെ ബാധിക്കും. പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആണ് ഇത്. ഇതൊന്നുമറിയാതെയാണ് ഇന്ന് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ സാമൂഹിക സമത്വം എന്ന അപക്വമായ ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്.


ഈ സ്വരൂപം-നായർമാരിൽ പ്രാദേശികമായി പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. Kaippizha, Pattazhi, Vembanad തുടങ്ങിയ സ്വരൂപക്കാർ ഈ കൂട്ടരിൽ പെടും.


ഇല്ലക്കാർക്കും സ്വരൂപക്കാർക്കും കീഴിൽ കീഴ്ജനമായി അനവധി ജനവംശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കുക. അതിനാൽ തന്നെ ഭാഷാ കോഡുകൾ സ്വരൂപക്കാരേയും കീഴ്ജനത്തിന് മുകളിൽ തന്നെയാണ് നിലനിർത്തുക.


സ്വരൂപക്കാർ എന്നത് ബൃട്ടിഷ്-മലബാറിലെ അകത്തു ചർണ നായർമാരോടും പുറത്തു ചർണ നായർമാരോടും തുല്യരാണ് എന്ന് Travancore State Manual Vol2ൽ എഴുതിക്കാണുന്നു. ഈ വിവരം എത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മായ വിവരം ആണ് എന്ന് പറയാൻ ആവില്ല.


QUOTE from TSM V2: The Swarupakkars correspond to the Akattu-Chernna and Purattu-Chernna Nayars of British Malabar. END OF QUOTE


ബൃട്ടിഷ്-മലബാറിലെ സാമൂഹിക വിവരങ്ങൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ അടുത്തടുത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, തിരുവിതാംകൂറിലെ ഓരോ കൂട്ടരും അവർക്ക് മുൻതൂക്കം ലഭിക്കുന്ന ആൾകൂട്ടങ്ങളെ ബൃട്ടിഷ്-മലബാറിൽ അവരുടെ കൂട്ടരായി കണ്ടെത്തിത്തുടങ്ങിയ അവസരമായിരുന്നു മലബാറിലെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണകാലം.


ഉദാഹരണത്തിന്, ഈഴവർ നോക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് പറ്റിയ കൂട്ടർ മലബാറിലെ തീയർ എന്ന ജനവംശം ആയിരുന്നു. മലബാറിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കൂട്ടം തീയർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതൊന്നും അവർക്ക് ബാധകമായിരുന്നില്ല. രണ്ടും ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നതായിരുന്നിരിക്കാം ഈഴവ നേതാക്കളുടെ ഭാവം.


ഈ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതോടുകൂടി, ഈഴവരുടെ വംശത്തിൽ British-Indiaയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആയ ICSസ്സുകാർ വരെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കപ്പെടും. അതേ സമയം അവർ തിരുവിതാംകൂറിൽ അടിമ ജനം തന്നെയായിരുന്നു അന്ന്.


4 & 5. Padamangalam and Tamil Padam നായർമാർ ആണ് നാലാമത്തേയും അഞ്ചാമത്തേയും നായർ ജനവംശങ്ങൾ. ഇവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ നായർമാരല്ല എന്നും, തമിഴ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് കുടിയേറിയവർ ആണ് എന്നും എഴുതിക്കാണുന്നു.


ഈ വാക്കുകൾ വിഡ്ഢിത്തമാകുന്നത്, തിരുവിതാംകൂർ എന്ന പ്രദേശം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു തമിഴ് പൈതൃകമുള്ള പ്രദേശം ആണ് എന്ന് Travancore State Manual Vol1ൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ്. പോരാത്തതിന്, നമ്പൂതിരിമാർക്ക് കീഴിൽ നായർ എന്ന ഒരു സാമൂഹിക സ്ഥാനം പണ്ടുമുതലേ നിലനിന്നിരിക്കും. ആ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് പല ജനവംശങ്ങളും കയറിക്കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങിനെയാണ് പലവിധ നായർ ഉപവിഭാഗങ്ങളും രൂപീകൃതമായിരുന്നിരിക്കുക.


Padamangalam and Tamil Padam നായർമാരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം നൽകിയ വ്യക്തകൾക്കോ അതുമല്ലാ ഇവരെക്കുറിച്ച് എഴുതിച്ചേർത്തവർക്കോ, അവരോട് ഒരു ചെറിയ മാനസിക അകൽച്ച ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം.


ഈ രണ്ട് കൂട്ടം തമിഴ് പൈതൃകക്കാരായ നായർമാർ കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപുവരെ മറ്റ് നായർമാരിൽ നിന്നും വ്യക്തമായും വ്യത്യസ്തരായിരുന്നു എന്നാണ് അവകാശപ്പെട്ടുകാണുന്നത്. എന്നാൽ നാഗം അയ്യയുടെ ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ വ്യത്യാസം മാഞ്ഞുപോയിരുന്നിരിക്കാം എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.


Padamangalam നായർമാർ ചെയ്യേണ്ടുന്ന തൊഴിലുകൾ അമ്പലങ്ങളിൽ തൂത്തുവാരുക, അമ്പലങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുക, ആദ്ധ്യാത്മിക ഘോഷയാത്രാ വേളകളിൽ വിളക്ക് വഹിക്കുക തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു പോലും.


മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പഴയ കാല ഇങ്ഗ്ളണ്ട് പോലെയല്ല തിരുവിതാംകൂർ എന്നതാണ്. കഠിനമായ ജന്മി-അടിമ ബന്ധകോഡുകൾ ഉള്ള ഭാഷയാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ ഉള്ളത്. കീഴ്ജനം സാമൂഹിക അതിരുകൾ പൊട്ടിച്ചു മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നുവന്നാൽ, അമ്പലങ്ങളിൽ ഈ വിധ തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്ന നായർമാർക്ക് വൻ സാമൂഹിക ഹാനി ഭാഷാ കോഡുകളിലൂടെ സംഭവിക്കും.


ഇനി പറയാനുള്ളത്, തിരുവിതാംകൂറിലെ ഈ അഞ്ച് കൂട്ടം നായർമാരിൽ തമ്മിലുള്ള സാമൂഹിക ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ്. കീഴ്ജനത്തിന് മുകളിൽ ഇവർ എല്ലാവരും നായർമാരാണ് എന്ന രീതിയിൽ അവതരിക്കുമെങ്കിലും, ഇവർ അഞ്ച് കൂട്ടർക്കും ഇടയിൽ വൻ ഉയർച്ചത്താഴ്ച തന്നെ നിലനിൽക്കും. എന്നാൽ ഇതിന് കാര്യമായ വ്യക്തമായ അതിർവരമ്പുകൾ നിലനിന്നേക്കില്ല.


കാരണം, ഓരോ വിഭാഗത്തിലേയും വ്യക്തികളും കുടുംബങ്ങളും പലരീതിയിൽ തന്നെ ഉയർന്നും താഴ്ന്നും നിലനിന്നേക്കാം. അതിനാൽ തന്നെ, ഒരു കുടുംബത്തെ അകത്തിനിർത്തിയാൽ തന്നെ, അതേ വിഭാഗത്തിലെ മറ്റൊരു കുടുംബത്തിനെ അടുപ്പിച്ചേക്കാം എന്നും കാണുന്നു.


ഒരു ഉപവിഭാഗക്കാർ പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം മറ്റൊരു വിഭാഗക്കാർ കഴിക്കില്ല പോലും. മാത്രവുമല്ല, വ്യത്യസ്ത വിഭാഗക്കാർ ഒരേ നിരയിൽ (rowയിൽ) ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല. അതായത് വ്യത്യസ്ത വിഭാഗക്കാർ വ്യത്യസ്ത നിരകളിൽ (rows) ഇരുന്നാണ്, പൊതുവേദികളിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക.


സ്വരൂപം നായർമാർക്ക് ഇല്ലക്കാരുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. എന്നാൽ ഇല്ലക്കാരിലെ സ്ത്രീകൾ സ്വരൂപക്കാരുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല.


എന്നാൽ പൊതുവായി പറയപ്പെടുന്നത്, എല്ലാ വിഭാഗക്കാരിലേയും പുരുഷന്മാർ എല്ലാ വിഭാഗക്കാരുടേയും വീടുകളിൽനിന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കും എന്നതാണ്. എന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ഇത് ചെയ്യില്ല. ഇതും ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ കോഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നേരിയതും ശക്തമായതുമായ ചില മാനസിക വരമ്പുകളെ ഭൌതികമായി നിലനിർത്താനായിട്ടായിരിക്കാം.


ഉദാഹരണത്തിന്, ഇന്നുള്ള പോലീസ് വകുപ്പിലെ കോൺസ്റ്റബ്ൾ മുതൽ non-IPS SP വരെയുള്ള പുരുഷ ജീവനക്കാർ ഒരേ വേദിയിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും, അവർ തമ്മിലുള്ള അദൃശ്യമായ ഉയർച്ചത്താഴ്ചകൾ യാതോരു ബലക്ഷയവും ഇല്ലാതെതന്നെ ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലനിൽക്കും.


എന്നാൽ ഇതേ കൂട്ടരുടെ ഭാര്യമാരും കുടുംബങ്ങളിലെ മറ്റ് സ്ത്രീജനങ്ങളും ഒരേ വേദിയിൽ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സല്ലപിക്കുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്താൽ, പോലീസ് വകുപ്പിലെ അവരവരുടെ പുരഷന്മാരുടെ അതേ ഉയർച്ചത്താഴ്ചാ സ്ഥാനീകരണങ്ങൾ അവരവർക്ക് നിലനിർത്താനായേക്കില്ല. കാരണം, ഈ സ്ത്രീവേദിയിൽ വയസ്സിന്റേനയും അവരവരുടെ തൊഴിലിന്റൊ നിലവാരത്തിന്റേ യും അങ്ങിനെ മറ്റ് പലകാര്യങ്ങളുടേയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള സ്ഥാനീകരണം.


ഈ ചേട്ടൻ, ചേച്ചീ, സാർ, മാഢം സ്ഥാനീകരണം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ ആവാത്ത ഒരു വൻ കോഡിങ്ങായി, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ എല്ലാ മനുഷ്യ സംഗമങ്ങളിലും നിലനിൽക്കും എന്നും ഓർക്കുക.


തിരുവിതാംകൂറിലെ നായർമാരുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാം. വൈവാഹിക ബന്ധത്തിൽ സ്ത്രീകൾ അവരേക്കാൾ ഉയർന്നവരോ അതുമല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അതേ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുമോ മാത്രമേ വിവാഹം ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയുള്ളു.


തന്നെക്കാൾ ഉയർന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സ്ത്രീക്ക്, ഭർത്താവിന്റെയ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കയറിനടക്കാൻ അനുവാദം ലഭിക്കില്ല പോലും.


ഈ മുകളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ഉന്നത നായർമാർ കൂടാതെ, കന്നുകാലികളെ പരിപാലിക്കുന്ന ഇടച്ചേരി (Idacherry അഥവാ herdsmen), മാരാൻമാർ, ചെമ്പോട്ടികൾ, ഓടത്ത് (Odathu) നായർമാർ, കലംകൊട്ടികൾ, Vattakkadans or Chekkalas എന്ന എണ്ണ വിൽപ്പനക്കാർ, Pallichans അഥവാ പല്ലക്ക് വഹിക്കുന്നവർ, അസ്ത്തിക്കുറിശ്ശി നായർമാർ, ചെട്ടികൾ അഥവാ കച്ചവടക്കാർ, ചാലിയന്മാർ അഥവാ നെയ്ത്തുകാർ, വെലുത്തേടന്മാർ അഥവാ അലക്കുകാർ, വിളക്കിത്തലവന്മാർ അഥവാ barbars എന്നവരും നായർമാർ തന്നെ. എന്നാൽ ഉന്നത നായർ വിഭാഗക്കാർ അവരെ അവരേക്കാൾ താഴ്ന്നവരായാണ് കാണുക.


ഈ കൂട്ടരെ എല്ലാം തരംതാഴ്ത്തിയത് അവരവരുടെ പാരമ്പര്യ തൊഴിലുകൾ ആണ് എന്ന് Travancore State Manual Vol2ൽ വ്യക്തമായിത്തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്.


QUOTE: ..... their traditional occupations themselves being the cause of their degradation. END OF QUOTE


ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ ആളേയും ആൾക്കൂട്ടത്തെയും വ്യത്യസ്ത ജനവംശമായി സ്ഥാനീകരിക്കാൻ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷയ്ക്ക് ആവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളുടെ കഴിവുകൾ ആപാരം തന്നെയാണ്.

1. ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ തരംതാഴ്ത്തിയ


2. നായർമാരിൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്നു കളരി


3. വൻ ആയുധ നൈപുണ്യത്തിന്റേനയും


4. വൻ ധൈര്യശാലികളായ നായർമാർ


5. ചളിപ്രദേശത്തിൽ വൻ


6. നായർമാർ കാഴ്ചവച്ച പ്രതിലോമ


7. നാട്ടുപ്പടയാളികളും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന


8. അമിത ധൈര്യത്തിന്റേയും


9. സാമൂഹിക പരിഷ്ക്കരണം ഒരു


10. സർവ്വസ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകി


11. കീഴ്ജനത്തിന്റെര വാക്കുകളും


12. എതിർകോണുകളിൽ ഉള്ള രണ്ട്


13. Indicant Index Number എന്ന നിഗൂഢ വ്യക്തിത്വ


14. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ അടിമപ്പെടുത്ത


15. ദിശാകോഡുകൾ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും


16. IVRSസിൽ പൊട്ടലും ദിശാതിരിയലും


17. വ്യക്തികളെ തമ്മിൽ വിഘടിപ്പിച്ചു


18. നായർമാരെ കഠിന അടിമത്തത്തിൽ


19. നായർമാർ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ


20. പുതിയ ജീവിത ശൈലി പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ


21. കൈയിൽ കിട്ടിയപാടെ സ്വകാര്യ


22. മറ്റുള്ളവരെ സ്വന്തം മതത്തിൽ ചേർക്കുന്നതിന്


23. ഹിന്ദു - മുസ്ലീം വർഗ്ഗീയ വിരോധത്തിലെ


24. പഴയ അധികാരങ്ങളെ പുതിയ നിയമങ്ങൾ


25. ദക്ഷിണ മലബാറിലെ മാപ്പിളലഹളയുടെ


26. ബൃട്ടിഷ്-മലബാറിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന


27. ഈ ഉപദ്വീപിൽ ഇസ്ലാമിനോട്


28. നേത്രങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മറയും


29. മാപ്പിളയെന്ന വാക്കിനെക്കുറിച്ച്


30. അറക്കൽ കുടുംബത്തിന്റെക


31. മറ്റ് മാപ്പിളമാരെക്കുറിച്ചും,


32. വള്ളുവനാടിലെ കാര്യം


33. മലബാർ മുഹമ്മദ്ദീയർക്കുള്ളിലെ


34. മാപ്പിള അടിമവ്യാപാരികളെക്കുറിച്ച്


35. കുടുംബത്തേയും കുടുംബ മഹിമയേയും


36. അഹമ്മദ്ദീയ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും


37. പശു ആരാധനയെക്കുറിച്ച്


38. മലബാറീ മുഹമ്മദീയരിലെ ചില പലവിധ


39. മുണ്ട് ഇടത്തോട്ട് വലിച്ചുകെട്ടുന്നതിനെ


40. മലബാറീ മുഹമ്മദീയരിലെ വാക്കുകൾ


41. മലബാറീ മുഹമ്മദീയരിലെ കുറച്ചുകൂടി


42. പറുദീസയും പറുദീസയിലെ ഹൂറിമാരും


43. മലബാറീ മുഹമ്മദീയർ ജനാധിപ്യ


44. സംഘടിച്ച് നിന്നാലെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ


45. മലബാറിലെ മുഹമ്മദീയ മേൽവിലാസത്തിൽ


46. ഇങ്ഗ്ളിഷ് മനുഷ്യ-വ്യക്തിത്വങ്ങൾ


47. ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെവ


48. സംഭവ ചരിത്രത്തെ സിനിമാക്കാർ


49. ജനിച്ച ദിവസത്തിന് തൊട്ടുമുൻപുള്ള


50. പാതി ഇരുണ്ടതും പകൽവെളിച്ചം


bottom of page