top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 13. പുതിയ ജീവിത ശൈലി പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ

15. ദിശാകോഡുകൾ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഉള്ള കണ്ണികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന സാമൂഹിക ഘടന

QUOTE from Malabar and Anjengo: The large admixture of Aryan blood combined with the physical peculiarities of the country would go far to explain the very marked difference between the Nayar of the present day, and what may be considered the corresponding Dravidian races in the rest of the Presidency. END OF QUOTE


ആശയം : ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ (ആ കാലഘട്ടത്തിലെ) നായർമാരും മെഡ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയിലെ മറ്റ് ദ്രാവിഡ വർഗ്ഗക്കാരും തമ്മിൽ ഉള്ള വളരെ വ്യക്തമായ വ്യത്യാസത്തിന്റെ കാരണം നായർമാരിൽ വൻ തോതിൽ ആര്യന്മാരുടെ രക്തം കലർന്നതിനാലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. END


ഈ വിധ എഴുത്തുകളിലെ വിഡ്ഢിത്തം, അവയെല്ലാം എഴുതിയത് വളരെ തുച്ഛമായ സാമൂഹിക വീക്ഷണകോണുകളിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങളെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പല വൻ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടാവാം എന്ന് പറയാമെങ്കിലും, കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി സങ്കീർണ്ണമായേക്കാം.


ഈ മുകളിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട വാക്യങ്ങൾ നിശ്ചയമായും നായർമാരോ അതുമല്ലെങ്കിൽ വല്ല നമ്പൂതിരിമാരോ ആയ വ്യക്തികൾ Malabar and Anjengoയിലേക്ക് എഴുതിച്ചേർത്തതായേക്കാം എന്നാണ് പറയാൻ തോന്നുന്നത്.


ദേവന്മാരെപ്പോലുള്ള ആര്യന്മാരാണ് അങ്ങ് ദക്ഷിണേഷ്യയുടെ വടക്കായിട്ടുള്ളത് എന്ന സൂചന നൽകിക്കൊണ്ട്, ആ ദേവവംശ ബന്ധമുള്ളവരുടെ രക്തബന്ധ പാതയിൽ ഉള്ളവരാണ് ഞങ്ങളും ഇവരും അവരും എന്നെല്ലാമുള്ള രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിച്ചേർത്തിരിക്കുക.


അതേ സമയം Tellicherryയിലേയും ചുറ്റുപാടുകളിലേയും ഉള്ള മരുമക്കത്തായ തീയരിൽ ചിലരിൽ അതിഗംഭീര വ്യക്തിത്വ വികാസം കണ്ട കാര്യം Malabar Manual പറയുന്നുണ്ട് എന്നകാര്യം നേരത്തെ പരാമർശിച്ച കാര്യം ആണ്. എന്നാൽ അതിലെവിടെയും യാതോരു ആര്യ രക്തബന്ധ പാതയും കണ്ടെത്താൻ ആരും ശ്രമിച്ചതായും കാണുന്നില്ല.


ഈ വിധ വ്യക്തിത്വ വളർച്ചയക്ക് വൻ ഉത്തേജനം നൽകുന്നത് Indicant Index Numberറിൽ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാകോഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മൂല്യവർദ്ധനയാണ് എന്ന് ആരും ചിന്തിച്ചതേയില്ലാ എന്നത് വൻ ആശ്ചര്യകരമായ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇതോടൊപ്പം സ്വാഭാവികമായും നല്ലനിലവരത്തിലുള്ളതും മതിയായതുമായ ഭക്ഷണവും ലഭിക്കും എന്നും ഓർക്കേണ്ടതാണ്.


ഇനി കുറച്ചു നേരമായി പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം.


നായർമാർക്ക് വൻ വ്യക്തിത്വവും കായിക ശേഷിയും, വൻ കൂട്ടം കീഴ്ജനങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ വൻ സാമൂഹിക അധികാരവും മറ്റും മറ്റും ഓരോ കുട്ടിരാജ്യങ്ങളിലും കൊച്ചുകൊച്ചു പട്ടണങ്ങളിലും കുഗ്രാമങ്ങളിലും നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കുക. ആ ഓരോ പ്രദേശത്തും അവർ സംഘടിത ശക്തിയും വ്യക്തമായ നേതൃത്വവും ഉള്ളവരായിരുന്നിരിക്കാം.


അവർ തങ്ങളിൽ തമ്മിലും മറ്റ് കുട്ടിരാജ്യ നായർ പടയാളികളുമായും മറ്റും ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ രണ്ടു പക്ഷത്തുള്ളവരും വൻ ധൈര്യശാലികളും വീരയോദ്ധാക്കളും, കീഴ്ജന മനസ്സുകളിൽ വൻ വീര ഇതിഹാസ കഥകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരും മറ്റുമായിരുന്നിരിക്കാം.


എന്നാൽ ഈ വൻ കഴിവുള്ളവർക്ക് ശിഥിലിച്ചു നിൽക്കാനേ പറ്റിയുള്ളു എന്നാണ് തോന്നുന്നത്.


1730കളുടെ തുടക്കത്തിൽ Canara പ്രദേശത്തിലെ രാജാവായ Somesekhara Nayakha വടക്കേ മലബാറിനെ ആക്രമിച്ചു പിടിച്ചടക്കാനായി വൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു പടയെ മലബാറിലേക്ക് അയച്ചപ്പോൾ, വടക്കേ മലബാറിലെ കുട്ടിരാജ്യങ്ങളിൽ മിക്കതും, നിസ്സാര സൈനിക ബലമുള്ള English East India Companyയുടെ കീഴിൽ അണിനിരക്കാൻ തയ്യാറായി.


ഇതിന് പ്രചോദനം നൽകിയ്ത ഭാഷാ കോഡുകളിലെ ഒരു വൻ കോഡിങ്ങിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല.


ഇങ്ഗ്ളിഷ് കമ്പനി കുട്ടിരാജ്യങ്ങളെ ഒത്തൊരുമിച്ചു നിർത്താൻ പാടുപെട്ടുവെന്നതൊരു കാര്യം മാത്രമാണ്.


QUOTE from Malabar Manual: But jealousies were rife and the others all held aloof. END of Quote.


ആശയം : കുട്ടിരാജാക്കൾ തമ്മിൽ വൻ തോതിലുള്ള അസൂയയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നത്. ഇതും ഒരു ആഴമില്ലാത്ത നിരീക്ഷണം ആണ്. END.


ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാമൂഹിക കണ്ണി ഘടനയെക്കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്.


ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തെ നോക്കുക.


ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിലെ infantryയെ (കാലാൾപ്പടയെ) മാത്രം നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ഏണിപ്പടിപോലുള്ള heirarchy ഈ വിധമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു:


COs എന്നാൽ Commissioned officers എന്നും, JCOs എന്നാൽ Junior commissioned officersഎന്നും, NCOs എന്നാൽ Non-Commissioned Officers എന്നും, Sepoy എന്നാൽ ശിപായി പട്ടാളക്കാരൻ എന്നും മനസ്സിലാക്കി, താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള तू - आप्प् / साब् / मेम साब ഉച്ച-നീചത്വ പട്ടിക നോക്കുക.


COs

Field marshal

General

Lieutenant General

Major General

Brigadier

Colonel

Lieutenant Colonel

Major

Captain

Lieutenant


तू👇


JCOs 👆आप्प् / साब् / मेम साब

तू👇 Subedar major 👆आप्प् &c.

तू👇 Subedar 👆आप्प् &c.

तू👇 Naib subedar 👆आप्प् &c.


तू👇


NCOs 👆आप्प् &c.

तू👇 Havildar 👆आप्प् &c.

तू👇 Naik 👆आप्प् &c.

तू👇 Lance Naik 👆आप्प् &c.


तू👇 ഏറ്റവും കീഴിൽ


Sepoy 👆आप्प् / साब् / मेम साब


Part 7 Pg#62

ഏറ്റവും മുകളിലേത് Commissioned officersസിന്റെ കൂട്ടമാണ്. ഇവർ തമ്മിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷിലാണ് ആശയവിനിമയം ചെയ്യാറ് എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഈ അർദ്ധസത്യ വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെതന്നെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം.

Commissioned officerമാർക്ക് കീഴിൽ താഴോട്ടുള്ളവർ തട്ടുതട്ടായി തൂ (तू - നീ) എന്നും, ശിപായിക്ക് മുകളിൽ ഉള്ള ഓരോ കൂട്ടരും മുതൽ Commissioned officerമാർ വരെയുള്ള മുകളിലോട്ടുള്ളവർ തട്ടുതട്ടായി ആപ്പ് / സാബ് / മേംസാബ് ഉം ആയിരിക്കും.


ഇത് കൽപനയുടേയും, അനുസരണത്തിന്റേയും വൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു കണ്ണിയും, ആശയവിനിമയത്തിന്റേയും, ഭക്തികലർന്ന ആദരവിന്റേയും, അടിയാളത്തത്തിന്റേയും വ്യത്യസ്ത ദിശകളെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞറിയിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ കോഡിങ്ങും ആണ്.


താഴെക്ക് ഈ കണ്ണിയും ദിശയും എണ്ണത്തിൽ പെരുകുകയും (multiply ചെയ്യുകയും), മുകളിലോട്ട് അനവധി കണ്ണികൾ ഏകീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.


ഈ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ നേരിയ ഒരു നിഴൽ ഇങ്ഗ്ളിഷ് പട്ടാളത്തിലും മറ്റ് സമാനമായ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഇടങ്ങളിലും കാണാനായേക്കാമെങ്കിലും, ഇങ്ഗ്ളിഷ് വാക്കുകൾക്ക് Indicant word codes എന്ന പ്രതിഭാസം ഇല്ലായെന്നതിനാലും, അതിനാൽതന്നെ വ്യക്തികളിൽ Indicant Index Number code എന്ന പ്രതിഭാസം ഉളവാകില്ലാ എന്നതിനാലും, കാര്യങ്ങൾ ഹിന്ദിയിലും മലയാളത്തിലും മറ്റും ഉള്ളതുപോലെയല്ല, ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ.


മുകളിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയ ഉച്ചനീചത്വ കോഡിങ്ങ് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിന്റേയും ഇന്ത്യൻ പോലീസിന്റേയും കാര്യക്ഷമതയേയും ഗുണനിലവാരത്തേയും, പെരുമാറ്റരീതികളേയും മറ്റും എങ്ങിനെയാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം പിന്നീടേ പറയാൻ ആവുള്ളു.


ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പഴയ കാല നായർമാരുടെ കാര്യമാണ് പ്രതിപാദ്യവിഷയം.


അടുത്ത എഴുത്തിൽ തുടരാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.

1. ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ തരംതാഴ്ത്തിയ


2. നായർമാരിൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്നു കളരി


3. വൻ ആയുധ നൈപുണ്യത്തിന്റേനയും


4. വൻ ധൈര്യശാലികളായ നായർമാർ


5. ചളിപ്രദേശത്തിൽ വൻ


6. നായർമാർ കാഴ്ചവച്ച പ്രതിലോമ


7. നാട്ടുപ്പടയാളികളും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന


8. അമിത ധൈര്യത്തിന്റേയും


9. സാമൂഹിക പരിഷ്ക്കരണം ഒരു


10. സർവ്വസ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകി


11. കീഴ്ജനത്തിന്റെര വാക്കുകളും


12. എതിർകോണുകളിൽ ഉള്ള രണ്ട്


13. Indicant Index Number എന്ന നിഗൂഢ വ്യക്തിത്വ


14. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ അടിമപ്പെടുത്ത


15. ദിശാകോഡുകൾ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും


16. IVRSസിൽ പൊട്ടലും ദിശാതിരിയലും


17. വ്യക്തികളെ തമ്മിൽ വിഘടിപ്പിച്ചു


18. നായർമാരെ കഠിന അടിമത്തത്തിൽ


19. നായർമാർ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ


20. പുതിയ ജീവിത ശൈലി പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ


21. കൈയിൽ കിട്ടിയപാടെ സ്വകാര്യ


22. മറ്റുള്ളവരെ സ്വന്തം മതത്തിൽ ചേർക്കുന്നതിന്


23. ഹിന്ദു - മുസ്ലീം വർഗ്ഗീയ വിരോധത്തിലെ


24. പഴയ അധികാരങ്ങളെ പുതിയ നിയമങ്ങൾ


25. ദക്ഷിണ മലബാറിലെ മാപ്പിളലഹളയുടെ


26. ബൃട്ടിഷ്-മലബാറിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന


27. ഈ ഉപദ്വീപിൽ ഇസ്ലാമിനോട്


28. നേത്രങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മറയും


29. മാപ്പിളയെന്ന വാക്കിനെക്കുറിച്ച്


30. അറക്കൽ കുടുംബത്തിന്റെക


31. മറ്റ് മാപ്പിളമാരെക്കുറിച്ചും,


32. വള്ളുവനാടിലെ കാര്യം


33. മലബാർ മുഹമ്മദ്ദീയർക്കുള്ളിലെ


34. മാപ്പിള അടിമവ്യാപാരികളെക്കുറിച്ച്


35. കുടുംബത്തേയും കുടുംബ മഹിമയേയും


36. അഹമ്മദ്ദീയ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും


37. പശു ആരാധനയെക്കുറിച്ച്


38. മലബാറീ മുഹമ്മദീയരിലെ ചില പലവിധ


39. മുണ്ട് ഇടത്തോട്ട് വലിച്ചുകെട്ടുന്നതിനെ


40. മലബാറീ മുഹമ്മദീയരിലെ വാക്കുകൾ


41. മലബാറീ മുഹമ്മദീയരിലെ കുറച്ചുകൂടി


42. പറുദീസയും പറുദീസയിലെ ഹൂറിമാരും


43. മലബാറീ മുഹമ്മദീയർ ജനാധിപ്യ


44. സംഘടിച്ച് നിന്നാലെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ


45. മലബാറിലെ മുഹമ്മദീയ മേൽവിലാസത്തിൽ


46. ഇങ്ഗ്ളിഷ് മനുഷ്യ-വ്യക്തിത്വങ്ങൾ


47. ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെവ


48. സംഭവ ചരിത്രത്തെ സിനിമാക്കാർ


49. ജനിച്ച ദിവസത്തിന് തൊട്ടുമുൻപുള്ള


50. പാതി ഇരുണ്ടതും പകൽവെളിച്ചം