top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 13. പുതിയ ജീവിത ശൈലി പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ

20. പുതിയ ജീവിത ശൈലി പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ

ആദ്യം, നായർമാർ എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ പാരമ്പര്യ ആദ്ധ്യാത്മികതയിലേക്കും സാമൂഹിക പെരുമാറ്റങ്ങളിലേക്കും കുടുംബ സമ്പ്രദായങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചുവന്നില്ല എന്ന കാര്യം നോക്കാം. അതിന് ശേഷം, ക്രിസ്ത്യൻ മതവും ഇസ്ലാമും അന്യ ജനങ്ങളെ സ്വന്തം മതത്തിലേക്ക് നിർബന്ധിച്ചും അല്ലാതേയും എന്തിനാണ് ചേർക്കുന്നതും ചേരാൻ അനുവദിക്കുന്നതും എന്ന കാര്യം നോക്കാം.


നായർമാർ ചെറുകിട പ്രദേശങ്ങളിൽ വൻ അധികാരങ്ങളും വാക്ക് കോഡുകളിൽ മഹിമയും കരസ്ഥമാക്കി ജീവിക്കുന്നവർ ആയിരുന്നിരിക്കാമെങ്കിലും, അവർ പല തട്ടുകളുള്ള നമ്പൂതിരിമാരുടേയും പോരാത്തതിന് അതേ പോലെ പലതട്ടുകളായുള്ള അമ്പലവാസികളുടേയും കീഴിൽ വരുന്നവരാണ്. പോരാത്തതിന്, നായർമാരിൽ തന്നെ പല തട്ടുകൾ ഉണ്ട്.


ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ അവർ വ്യക്തമായും അനുഭവിക്കുന്നത്, സാമൂഹികവും മാനാസികവും ആയ വേലിയേറ്റവും പൊന്തിനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയും ആവും.


നാട്ടിൽ ആളുകളിൽ വൻ ഭയഭക്തി പിടിച്ചെടുത്തു ജീവിക്കുന്ന പോലീസ് ശിപായീ സ്ഥാനക്കാരൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി, അവിടെ തങ്ങിനിന്ന്, ചെറുകിട തൊഴിലുകൾ ചെയ്ത് ജീവിച്ച്, സാവധാനത്തിൽ അവിടെ ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവറായി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടതുമാതിരിയാണ് കാര്യങ്ങൾ.


അയ്യേ, അദ്ദേഹം എന്താണീ ചെയ്തത്! ടാക്സി ഡ്രൈവറോ! ഇന്ത്യൻ പോലീസ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് തന്നെ നാണക്കേടല്ലേ ഇത്? ഇയാളെന്താ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവരാത്തത്? ഇവിടെ പോലീസ് യൂണിഫോമുമിട്ടുകൊണ്ട് കണ്ട ടാക്സിക്കാരെയെല്ലാം ഞെട്ടിച്ച് വിലസി ജീവിക്കാമല്ലൊ!


ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ, കാര്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ മാറ്റം. ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ സാമൂഹിക ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാമൂഹിക വിള്ളലുകൾ പ്രാദേശിക ഇസ്ലാമിലും ഗൂഢമായി ഉണ്ടായിരിക്കാമെങ്കിലും, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാര്യമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ ഇല്ലതന്നെ.


ജാതീയമായി കയറാൻ പറ്റാത്ത പള്ളികൾ ഇല്ലതന്നെ. അത് ഒരു പരിധിവരെ ഒരു പുതിയ അനുഭവം തന്നെയായിരിക്കാം.


ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിശ്ചയമായും കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം നായർമാർക്ക് സ്വന്തമായുള്ള പാരമ്പര്യ ഷാമനിസ്റ്റിക്ക് ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരാധനാലയങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാൽ നായർമാർക്ക് വളരെ മുകളിലായി ബ്രാഹ്മണരും അവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ഇതൊടൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം.


നായർമാരിൽ പെട്ട ജന്മികുടുബക്കാർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ, അവരുടെ ഷാമനിസ്റ്റിക്ക് ആരാധാനാലയങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കാം എന്നതും ചിന്തിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്.


ഇസ്ലാമിലെ പള്ളികളിൽ നായർമാർക്ക് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കാര്യമായും, പിന്നീടെല്ലാം ചെറുതായും അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കാവുന്ന മാനസിക പ്രശ്നം, അവരുടെ കീഴ്ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കയറിയവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യവും സമത്വത്തോടുകൂടിയ പെരുമാറ്റവും ആയിരിക്കാം. എന്നാൽ നായർമാർ യുദ്ധത്തടവുകാർ ആണ് എന്ന മാനസിക അവസ്ഥയിലാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ ആദ്യമെല്ലാം നേരിടേണ്ടിവന്നിരിക്കുക. അതിനാൽത്തന്നെ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും പതിറ്റാണ്ടുകളും കഴിയുന്തോറും വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കും.


എന്നാൽ പ്രാദേശിക ജന്മികുടുംബക്കാരായ നായർ മുഹമ്മദീയർക്ക് അവരുടെ വകയായുള്ള സ്വത്തും ആഢ്യത്തവും സാമൂഹി മഹിമയും വീടും മറ്റും നിലനിർത്താൻ പറ്റിയിരിക്കും. അവർ ഇസ്ലാം മതക്കാർ ആണ് എന്ന ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളിൽ.


ആ വിധം സ്വന്തം കുടുംബപരമായുള്ള ജന്മിത്തം നിലനിർത്തിയവർക്ക് അവരുടെ നൂറു കണ്ടിയും ആയിരം കണ്ടിയും ആയുള്ള സ്വത്തുക്കൾ നിലനിൽക്കും. അവരുടെ അടിയാളിമാരായി ചെറുമരും പറയരും പുലയരും തീയരും മറ്റും തൊഴിൽ ചെയ്യും. പോരാത്തതിന്, ഈ വിധ കീഴ്ജനത്തിൽനിന്നും ഇസ്ലാമിലേക്ക് മാറിയവരും തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും.


ഈ വിധം ഇസ്ലാം ജന്മികളോട്, അവരുടെ കീഴ്ജന മുഹമ്മദീയർക്കും കഠിനമായ ഭയഭക്തിതന്നെ നിലനിൽക്കും. ഇസ്ലാമിൽ ജാതിയില്ലാ എന്ന് പറയാമെങ്കിലും, ദക്ഷിണേഷ്യയിൽ കാലാകാലങ്ങളായി നിലനിന്നിരുന്ന സാമൂഹിക തട്ടുകളുടേയും വിള്ളലുകളുടേയും ഛായാചിത്രം പ്രാദേശിക ഇസ്ലാമിലും ചെറുതായെങ്കിലും പ്രതിബിംബിക്കും. ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പിന്നീട് പറയാം എന്ന് തോന്നുന്നു.


Calicutൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് 50 കിലോമീറ്ററോളം കിഴക്കായുള്ള കുറ്റ്യാടിയിലെ 'സാഹിബ്' എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇസ്ലാം ഒരു ജന്മികുടുംബാംഗത്തെക്കുറിച്ച് ഈ എഴുത്തിന്റെ Vol 2 Chapter 49യിൽ പരാമർശിച്ച കാര്യം വായനക്കാരൻ ഓർക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ സാഹിബിനേയും👆 ആ കുടുംബത്തേയും കുറ്റ്യാടിക്കടുത്തുള്ള ചെറുകിട മുഹമ്മദീയർക്ക് പേടിസ്വപ്നമായിരുന്നു.


ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ആളുകൾക്ക്, അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തി നിർത്തുന്നവരോട് വൻ കൂറും അടിയാളത്തവും നിലനിൽക്കും. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ സുഖകരമായ മറ്റൊരു അടിയാളത്ത സ്ഥാനം ലഭിച്ചാൽ അവർ പുതിയതിലേക്ക് ചാടും. ഇത് ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾ നൽകുന്ന മാനസിക സ്വഭാവവും പ്രേരണയും മാത്രമാണ്.


നായർമാർക്ക് നമ്പൂതിരിമാരോടുള്ള അടിയാളത്തവും വാസ്തല്യവും കൂറും മറ്റും, നമ്പൂതിരിമാരിൽ സാമൂഹിക അധികാരം ഉള്ളകാലത്തോളം മാത്രമേ നിലനിൽക്കുള്ളു. അതൊന്നുമില്ലാതെ വെറും ആദ്ധ്യാത്മികതയിലൂടെ മാത്രം ഇതെല്ലാം നായർമാരിൽ നിന്നും ചോദിച്ചുവാങ്ങാൻ അവർ ശ്രമിച്ചാൽ അത് പാഴ്വേല മാത്രമായി നിലനിൽക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.


മലബാറിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം വന്നപ്പോൾ നായർമാർ നമ്പൂതിരിമാരോടുള്ള അടിയാളത്തം പിച്ചിച്ചീന്തിയെന്നതാണ് കാണുന്നകാര്യം.


ഇന്ദുലേഖയെന്ന നോവലിലെ (1889) കാര്യം നോക്കാം. ബൃട്ടിഷ് മലബാറിലെ കഥയാണ്. കഥവായിച്ചിട്ടില്ല. കേട്ടകഥയിൽ നിന്നുമാണ് താഴെ നൽകിയ കാര്യം.


ബഹുമാന്യനായ നമ്പൂതിരി വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. പാരമ്പര്യ മാനസികാവസ്ഥയുള്ള വീട്ടുകാർക്ക് ഇത് വൻ കാര്യമാണ്. ഇന്ദുലേഖയോട് നമ്പൂതിരിയുടെ കൂടെ കിടക്കാൻ വീട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ കാലം മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ദുലേഖയ്ക്ക് ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷാ പഠനം ലഭിച്ചിരുന്നിരിക്കാം.


നമ്പൂതിരിയോട് പോടാ എന്ന രീതിയിൽ ആണ് ഇന്ദുലേഖ പെരുമാറിയത്. പിന്നെ ഇന്ദുലേഖയുടെ അമ്മ മതിയെന്നായി, നമ്പൂതിരി പോലും. ഇന്ദുലേഖ മുധരപ്പതിനാറുകാരിയായിരുന്നിരിക്കാം. അമ്മയ്ക്ക് 29നു 32നും ഇടയിൽ ഉള്ള വയസ്സ് കണ്ടേക്കാം.


ഇസ്ലാമിൽ കയറിയ നായർമാർക്ക് അവരുടെ പാരമ്പര്യ കൂട്ടുകുടുംബ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ കാര്യമായ മാറ്റം സംഭവിച്ചു എന്നും മനസ്സിലാക്കാം.


പുരുഷന് സ്വന്തമായി ഒരു ഭാര്യ. സ്ത്രീക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു പുരുഷൻ എന്നെല്ലാമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നായർമാർക്ക് ദിവാസ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണാൻപറ്റുന്ന കാര്യം അല്ലായിരുന്നു.


ഈ ഒരു അവസ്ഥ ലഭിച്ച പുരുഷന്മാർ തിരിച്ച് അവരുടെ നായർ മേൽവിലാസത്തിലേക്ക് ചാടിക്കയറും എന്നു തോന്നുന്നില്ല. സമൂഹത്തിൽ ദിവ്യ പുരുഷന്മാരായി അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകളുമായി ലൈംഗിക വേഴ്ചയിൽ ബന്ധപ്പെടുക എന്നുള്ളത് സ്ത്രീകൾക്ക് അത്രകണ്ട് രസകരമായ കാര്യം ആയിരിക്കേണം എന്നില്ല. കാരണം, ലൈംഗികകരമായ ആസ്വാധനം വളരെ വളരെ ക്ഷണികമായ ഒന്നാണ്.


ഭർത്താവിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് എതിരായുള്ള ആവശ്യങ്ങളും കൽപ്പനകളും ഭാര്യയുടെ കുടുംബത്തിലെ കാരണവരും അമ്മാവന്മാരും പിതാവും മാതാവും സഹദരന്മാരും പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ, അതിനെ അനുസരിക്കാൻ ഭാര്യ ബാദ്ധ്യസ്ഥ അല്ലായെന്നതും നായർ സ്ത്രീകളുടെ മേൽ പലർക്കും ഉള്ള അധികാരത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം.


അറബിഭാഷയുടെ പരന്നപ്രകൃതത്തിന്റെ സ്വാധീനം ചെറുതായെങ്കിലും ഈ നായർ മുസ്ലീം ആൾക്കാർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കാം. അതിനാൽ തന്നെ കൂടുതൽ പേരുമായി സാമൂഹികമായി ബന്ധപ്പെടാനും ആയേക്കാം. പോരാത്തിന് നിർബന്ധമായും പള്ളിയിൽ വരണം എന്നതും, അവിടുള്ള പലവിധ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെടണം എന്നതും നായർമാരുടെ social reclusivityയിൽ (സാമൂഹികമായി അകന്നുനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ) വിള്ളലുകൾ വരുത്തിയിരിക്കാം.


പിന്നെ നായർ ഇസ്ലാമുകാരിൽ വന്ന മാറ്റം വസ്ത്രവിധാനത്തിലായിരിക്കാം. സ്ത്രീകൾക്ക് നീണ്ട കൈകൾ ഉള്ള കുപ്പായം ധരിക്കാം. മുലകൾ തൂക്കിയിട്ടു നുടക്കുന്നത്, പുരുഷന്മാർ അവരുടെ ലൈംഗികാവയവം യാതോരു പൊതിയലുമില്ലാതെ തുക്കിയിട്ടു നടക്കുന്നത് പോല അസ്വസ്ഥമായ ഒരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നിരിക്കാം.


എന്നാൽ ഈ വിധമായുള്ള മാറ്റങ്ങൾ യാതൊന്നും തന്നെ സമൂഹത്തെ പഴയകാല ഇങ്ഗ്ളണ്ടാക്കില്ലായെന്നതും ഓർക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം ആണ്. പുരുഷന്മാരിൽ അവരുടെ സ്ത്രീകളുടെ പാതിവ്രത്യത്തെക്കുറിച്ച് അമിതമായ ആശങ്കയാണ് വന്നുചേർന്നത് എന്നാണ് കാണുന്നത്.


ഇതിന് ഒരു കാരണം, നായർ മുഹമ്മദീയ പുരുഷന്മാർക്ക് കിട്ടിയ അതേ സാമൂഹിക സ്വാതന്ത്ര്യം കീഴ്ജന മുഹമ്മദീയർക്കും ലഭിച്ചിരിക്കാം. പുതിയ മതത്തിൽ ഏവരും സമമ്മാരാണ് എന്ന കാര്യം തന്നെ നായർ / അമ്പലവാസി / ബ്രാഹ്മൺ മേൽവിലാസങ്ങൾ പേറുന്ന പുതിയ മുഹമ്മദീയരിൽ വൻ അങ്കലാപ്പ് വരുത്തിയിരിക്കാം. അവരുടെ സ്ത്രീകളെ കീഴ്ജന ഭാവമുള്ളവരുടെ നേത്രസ്പർശനത്തിൽ നിന്നും, വഷള ചിന്തകളിൽനിന്നും സംരക്ഷിക്കണം എന്ന പ്രശ്നം ഒരു പുതിയ മാനസിക പ്രശ്നമായി വളർന്നിരിക്കാം.


കാച്ചിത്തട്ടവും കാച്ചിമുണ്ടും, നീളൻ കൈയുള്ള മാറ് വലിച്ചകുപ്പായവും ആയി, സ്ത്രീകളുടെ പുതിയ വസ്ത്രധാരണം. അങ്ങിനെ നായർ സ്ത്രീകൾക്കും ഏതാണ്ട് 180⁰ എതിർവശത്തേക്കുള്ള സാമൂഹികാനുഭവം ആണ് വന്നുചേർന്നത്. ഇത് ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വൻ തടവറയുടെ അവസ്ഥ പോലെ തോന്നാമെങ്കിലും, നായർമാരിലെ സ്ത്രീകൾ നിരന്തരമായി അനുഭവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിപരമായതും മാനസികമായതും ശാരീരികമായുതുമായ അരക്ഷിതാവസ്ഥയോട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, അവർ വൻ സമാധാനത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.


എന്നാൽ കീഴ്ജന പുരുഷന്മാരുടേയും സ്ത്രീകളുടേയും അടുത്തിടപടലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഷാ കോഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ തേച്ചുമാച്ചുകളയാൻ പതിറ്റാണ്ടുകൾ പലതും കഴിയേണ്ടിവന്നിരിക്കാം.


തിരുവാതിര കളി ഇല്ലാതായെങ്കിലും അതിന് പകരമായി ഒപ്പനയും മറ്റും കയറിവന്നതും നായർ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു നൂതന അനുഭവം തന്നെ. ഒപ്പനയിൽ സ്ത്രീയെ വസ്ത്രങ്ങൾകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കും.


നായർമാർക്ക് അവരുടെ പുതിയ മേൽവിലാസത്തിലും മതത്തിലും ലഭിച്ച മറ്റൊരു ആകർഷകമായ അനുഭവം പുതുമയാർന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ആയിരിക്കാം. അറേബ്യൻ സ്വാധീനം ഇതിലും കയറിയിരിക്കാം. പാരമ്പര്യമായി വിലക്കപ്പെട്ട മാംസ കറികളും മറ്റും വെച്ചും കഴിച്ചു പരിചയം വന്നതും വൻ മാനസിക മാറ്റങ്ങളിലേക്കാണ് നായർമാരെ നയിച്ചിരിക്കുക.


പിന്നെ ആകെയുള്ള പ്രശ്നം കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പുതിയരീതികളിൽ ആണ് എന്നതുമാത്രം. നിത്യവും കളരികളിൽ പോയി വാൾപ്പയറ്റും മറ്റും പരിശീലിച്ചിരുന്നവർക്കും, അതെല്ലാം വിട്ട് മതപഠനത്തിലേക്കും അറബി പഠനത്തിലേക്കു കടന്നതും പുതിയ അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നിരിക്കാം.


പുതിയ ജീവിത ശൈലി പരിചയം വരികയും, പഴയതിലേക്ക് ചാടിക്കയറിയിട്ട് കാര്യമായ ഗുണമൊന്നും ലഭിക്കാനില്ലാ എന്ന തോന്നലും, ഇസ്ലാമിലേക്ക് നിർബന്ധിച്ച് കയറ്റപ്പെട്ട നായർമാർക്ക്, ഇസ്ലാമിൽനിന്നും പുറത്തേക്ക് എടുത്തുചാടാനുള്ള താൽപ്പര്യം ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം.


ജീവിത ശൈലി പരിചയം വരിക എന്നുള്ളത് ഒരു വൻ കാര്യം തന്നെയാണ്. അതിലൂടെ നീങ്ങുന്നത് വളരെ സുഖകരമായ കാര്യംതന്നെയാവാനും സാധ്യതയേറയാണ്.


വ്യത്യസ്തമായ വ്യക്തിബന്ധ വാക്കുകളും കൂടി സംസാരഭാഷയിൽ കയറിയാൽ, ആളും ആൾക്കാരും വ്യത്യസ്തരായി മാറിയിരിക്കും.

1. ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ തരംതാഴ്ത്തിയ


2. നായർമാരിൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്നു കളരി


3. വൻ ആയുധ നൈപുണ്യത്തിന്റേനയും


4. വൻ ധൈര്യശാലികളായ നായർമാർ


5. ചളിപ്രദേശത്തിൽ വൻ


6. നായർമാർ കാഴ്ചവച്ച പ്രതിലോമ


7. നാട്ടുപ്പടയാളികളും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന


8. അമിത ധൈര്യത്തിന്റേയും


9. സാമൂഹിക പരിഷ്ക്കരണം ഒരു


10. സർവ്വസ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകി


11. കീഴ്ജനത്തിന്റെര വാക്കുകളും


12. എതിർകോണുകളിൽ ഉള്ള രണ്ട്


13. Indicant Index Number എന്ന നിഗൂഢ വ്യക്തിത്വ


14. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ അടിമപ്പെടുത്ത


15. ദിശാകോഡുകൾ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും


16. IVRSസിൽ പൊട്ടലും ദിശാതിരിയലും


17. വ്യക്തികളെ തമ്മിൽ വിഘടിപ്പിച്ചു


18. നായർമാരെ കഠിന അടിമത്തത്തിൽ


19. നായർമാർ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ


20. പുതിയ ജീവിത ശൈലി പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ


21. കൈയിൽ കിട്ടിയപാടെ സ്വകാര്യ


22. മറ്റുള്ളവരെ സ്വന്തം മതത്തിൽ ചേർക്കുന്നതിന്


23. ഹിന്ദു - മുസ്ലീം വർഗ്ഗീയ വിരോധത്തിലെ


24. പഴയ അധികാരങ്ങളെ പുതിയ നിയമങ്ങൾ


25. ദക്ഷിണ മലബാറിലെ മാപ്പിളലഹളയുടെ


26. ബൃട്ടിഷ്-മലബാറിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന


27. ഈ ഉപദ്വീപിൽ ഇസ്ലാമിനോട്


28. നേത്രങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മറയും


29. മാപ്പിളയെന്ന വാക്കിനെക്കുറിച്ച്


30. അറക്കൽ കുടുംബത്തിന്റെക


31. മറ്റ് മാപ്പിളമാരെക്കുറിച്ചും,


32. വള്ളുവനാടിലെ കാര്യം


33. മലബാർ മുഹമ്മദ്ദീയർക്കുള്ളിലെ


34. മാപ്പിള അടിമവ്യാപാരികളെക്കുറിച്ച്


35. കുടുംബത്തേയും കുടുംബ മഹിമയേയും


36. അഹമ്മദ്ദീയ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും


37. പശു ആരാധനയെക്കുറിച്ച്


38. മലബാറീ മുഹമ്മദീയരിലെ ചില പലവിധ


39. മുണ്ട് ഇടത്തോട്ട് വലിച്ചുകെട്ടുന്നതിനെ


40. മലബാറീ മുഹമ്മദീയരിലെ വാക്കുകൾ


41. മലബാറീ മുഹമ്മദീയരിലെ കുറച്ചുകൂടി


42. പറുദീസയും പറുദീസയിലെ ഹൂറിമാരും


43. മലബാറീ മുഹമ്മദീയർ ജനാധിപ്യ


44. സംഘടിച്ച് നിന്നാലെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ


45. മലബാറിലെ മുഹമ്മദീയ മേൽവിലാസത്തിൽ


46. ഇങ്ഗ്ളിഷ് മനുഷ്യ-വ്യക്തിത്വങ്ങൾ


47. ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെവ


48. സംഭവ ചരിത്രത്തെ സിനിമാക്കാർ


49. ജനിച്ച ദിവസത്തിന് തൊട്ടുമുൻപുള്ള


50. പാതി ഇരുണ്ടതും പകൽവെളിച്ചം