top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 11. കാട്ടുതേനിന്‍റെ മധുരവും, കാട്ടുകടന്നലിന്‍റെ വിഷവും

1. ഇങ്ഗ്ളിഷ് വാക്കുകളെ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലേക്ക് തർജ്ജമചെയ്യുമ്പോൾ, അവയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു കുത്തുവാളോ ചാട്ടുളിയോ കയറ്റിവിടുന്ന അനുഭവം

2. തമിഴും മലയാളവും


3. ദ്രാവിഡരെന്നും ആര്യന്മാരെന്നുമുളള തരംതിരിക്കലിലെ പോരായ്മകൾ

4. ഭാഷകളിലെ ലിപികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലകാര്യങ്ങൾ

5. ഭാരത പൌരണികത്വത്തിന്‍റേയും ഹൈന്ദവപാരമ്പര്യത്തിന്‍റേയും ആഴവും പരപ്പും, ഉറവിടവും

6. മൌലികമായ ലിപി എന്ന സങ്കൽപ്പത്തെക്കുറിച്ച്

7. എല്ലാവരും ഒരു വൻ ആർഷഭാരത സംസ്ക്കാരത്തിലേക്ക് കയറിക്കൂടിയതിനെക്കുറിച്ച്


8. കാട്ടുതേനിന്‍റെ മധുരവും, കാട്ടുകടന്നലിന്‍റെ വിഷവും ഉള്ള ഭാഷാ പാരമ്പര്യം

9. സമൂഹത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും മകുളിൽ തൂങ്ങിനിന്നും അള്ളിപിടിച്ചും നിന്നിരുന്ന മൂന്ന് ജനക്കൂട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച്

10. സാമൂഹിക വീക്ഷണത്തിലും കാഴ്ചപ്പാടിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ സാവധാനത്തിൽ വരുന്നതിനെക്കുറിച്ച്

11. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾ മനസ്സിൽ അദൃശ്യമായ അലങ്കാരമാതൃകാ ഡിസൈനുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്

12. സാമൂഹിക ഉയർച്ചത്താഴ്ചയിലുള്ള 'നീ - നീ' സമത്വത്തിന്‍റെ കരിനിഴൽ

13. ഉണക്കമലയുടെ മുകളിലെ അഗാധ ആഴം ഉള്ള കിണറുപോലുള്ള സാമൂഹികാവസ്ഥയും മോട്ടർ സൈക്കിൾ അഭ്യാസവും

14. വിവാഹാലോചനയുടെ ഉള്ളറകളിലേക്ക്

15. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ വിവാഹങ്ങളും ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷാ വിവാഹങ്ങളും

16. Honour killingന് (അഥവാ അഭിമാനഹത്യയ്ക്ക്) പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ യന്ത്രസംവിധാനം

17. വ്യക്തിത്വത്തിൽ മുകളിലോട്ടും കീഴിലോട്ടും വൻവലിവ് വരുത്തുന്ന ബന്ധങ്ങളും വാക്ക്കോഡുകളും

18. Software എന്ന അദൃശ്യവേദിയെക്കുറിച്ച്

19. ബൈനറി ഡിജിറ്റ്സിനെക്കുറിച്ച്

20. ഭൌതികലോക നിയമങ്ങൾക്ക് അതീതമായ രൂപകൽപ്പനാ സാധ്യതകൾ

21. അതീന്ത്ര്യ സോഫ്ട്വേർ സംവിധാനത്തിലെ കോഡുകളെ തൊട്ടുകളിക്കുന്നതായ ചികിസ്താ പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച്

22. അതീന്ത്ര്യ സോഫ്ട്വേറിൽ വാക്ക് കോഡുകൾ മൂല്യങ്ങളിൽ ആന്തോളനം നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച്

23. അതീന്ത്ര്യ സോഫ്ട്വേറിനോട് താരത്മ്യം ചെയ്യാൻമാത്രം ഔന്നിത്യമുള്ള യാതൊന്നും ഇന്നും മനുഷ്യന്‍റെ കൈകളിൽ ഇല്ലതന്നെ

24. മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഡുകൾ ശരീരിത്തിന്‍റേയും മനസ്സിന്‍റേയും കോഡുകളിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്

25. ഊർജ്ജസ്വലതയിൽ വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും വരുത്താൻ കെൽപ്പുള്ളകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്

26. ഭൌതിക സംഭവങ്ങൾക്ക് പിന്നണിയിൽ തട്ടുതട്ടായും പടിപടിയായും ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന വ്യത്യസ്ത നിലവാരങ്ങളിൽ ഉള്ള വിവരങ്ങളുടേയും വിശദ്ധീകരണങ്ങളുടേയും സാന്നിദ്ധ്യം

27. ചെറിയതോതിൽ മുതൽ അതിഗംഭീര നിലവാരം വരെയുള്ള മൃഗീയതയിലേക്കുള്ള മാറ്റം code viewവിൽ

28. ഉന്നതവ്യക്തിത്വം എന്നാൽ അടിയിൽ ആളെപിടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭാഷാ-സാമൂഹികാന്തരീക്ഷം

29. നമ്പൂതിരിമാരെക്കുറിച്ച്

30. ബഹുമാനമെന്ന കഠിന മതിൽകെട്ടുകളിൽനിന്നും മോചനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ

31. അയിത്തം എന്ന ഊരാക്കുടുക്കിൽനിന്നും മലബാറിൽ നമ്പൂതിരിമാരെ രക്ഷിച്ചതും ഇങ്ഗ്ളിഷ് കമ്പനിതന്നെ

32. സാമൂഹിക ഉച്ചനീചത്വങ്ങളിലെ പടിപടിയായുള്ള നിലവാരങ്ങളിൽനിന്നും അശ്ലീലം വികിരണം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ


33. നായർ സ്ത്രീകളിൽ ഒരു വൻ മാനസിക മാറ്റം വരുത്തിയത്


34. വ്യക്തിയുടെ ദേഹത്ത് എന്താണുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാതെ പോയി തൊട്ടേക്കരുത്


35. സാമൂഹിക ഘടനയുടെ അടിത്തറയും ഘടനയും പിടിച്ചുകുലുക്കുന്ന രതിസംഭവം

36. നമ്പൂതിരിമാർക്ക് ഭൂകമ്പം പോലുള്ളതും, കുഴിയിൽ വീഴുന്നതുപോലുള്ളതും ആയ അനുഭവം

37. മലബാറിൽ നമ്പൂതിരിമാരേയും മോചിപ്പിച്ചത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം തന്നെ

38. നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകളുടെ ദുസ്സഹമായിരുന്നിരിക്കാവുന്ന ജീവിതം


39. വാക്കുകളിലെ സ്വർണ്ണമയം ദേഹശോഭയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടിനിൽക്കുന്ന വനിതകളുടെ ആട്ടം

40. സ്വന്തം പണിക്കാരി ശരിക്കും ഒരു ഭീഷണിയായിത്തന്നെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ


41. ഫ്യൂഡൽഭാഷക്കാരായ കീഴ്ജനത്തിന്‍റെ സാന്നിദ്ധ്യം മുകളിലുള്ളവരുടെ ഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കുകയും ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നത്

42. ആത്മാവിൽ ചളിനിറക്കുന്ന പദങ്ങളുടെ പ്രഹരമേറ്റാൽ

43. ഉണങ്ങിയും മെലിഞ്ഞും കരിവാളിച്ചും ആയുള്ളഅവസ്ഥ


44. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ യാതോരുവിധത്തിലും detectചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പൈശാചികത


45. അഗാധ ആഴം എന്നത് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ആഴം തന്നെ

46. ദിവ്യത്വത്തിന്‍റെ സാന്നിദ്ധ്യവും ബലവും വാക്ക്കോഡുകളിൽ കാണാൻ

47. നമ്പൂതിരിമാരിലെ കീഴ്തട്ടുകാർ

48. ഷോഡശക്രിയകൾ എന്ന പതിനാറ് കർമ്മങ്ങൾ നടത്താൻ പാടുള്ളവർ

49. പുംസവന സംസ്കാരം സീമന്തോന്നയനം എന്നിവ

50. പുതിയ മനസ്സിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറിവരുന്ന നിഷേധാത്മതകളെ തടയാനുള്ള മാന്ത്രികപദ്ധതി


bottom of page