top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 11. കാട്ടുതേനിന്‍റെ മധുരവും, കാട്ടുകടന്നലിന്‍റെ വിഷവും

27. ചെറിയതോതിൽ മുതൽ അതിഗംഭീര നിലവാരം വരെയുള്ള മൃഗീയതയിലേക്കുള്ള മാറ്റം code viewവിൽഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവാസ്തവങ്ങൾ ആണ് എന്ന് ഇന്ന് നിശ്ചയമായും ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യം ഇല്ലതന്നെ.


പണ്ടു കാലങ്ങളിൽ മാന്ത്രിക ശക്തിയെന്നും വിദൂരകാഴ്ചയെ visual hallucination എന്നും ചെവിയിൽ സ്വരങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനെ audio hallucination എന്നും അതീന്ത്രിയ ശക്തികളോട് സംസാരിച്ച് വ്യക്തമായ ഉത്തരം ശബ്ദരൂപത്തിൽ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതിനെ seance എന്നും, ഇവയെല്ലാത്തിനേയും schizophrenia എന്ന അതിഗംഭീര മനോരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമെന്നും മറ്റുമായി നിർവ്വചിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലയിലേക്ക് ഇന്ന് സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ വളർച്ചവന്നിട്ടുണ്ട്.


ആ വിഷയത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല.


ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ വാക്കുകളിൽ ഉള്ള വ്യത്യസ്ത Indicant word codesസിലെ ഓരോന്നും മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് മോട്ടർ വാഹനങ്ങളിൽ gear മാറ്റുന്നതുപോലുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ന് പറയാം എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഉപമയിൽ Indicant word codeന്റെ സവിശേഷതകൾ ഒതുങ്ങിനിൽക്കില്ലതന്നെ.


‘അവർ’ എന്ന Sheയെ മാറ്റി ‘അവൾ; എന്ന she സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ചെറിയതോതിൽ മുതൽ അതിഗംഭീര നിലവാരം വരെയുള്ള മൃഗീയതയിലേക്കുള്ള മാറ്റം സൂചിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു.


ഇനി മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം.


പറയാൻ പോകുന്നത് ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലെ കാര്യമാണ്. ഇങ്ഗ്ളിഷിലേത് അല്ല.


കുടുംബപരമായും സാമൂഹികമായും ഉയരങ്ങളിൽ ഉള്ള വ്യക്തി വിവാഹത്താലോ, തൊഴിൽ മുഖേനയോ കുടുംബപരമായും സാമൂഹികമായും വളരെ താഴെയുള്ള നിലവാരത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുക. ഈ വിധം ഉള്ള ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് നേരത്തതന്നെ സൂചിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.


ഈ വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതീന്ത്രിയ സോഫ്ട്വേർ കോഡുകളിൽ, ഈ ആൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഉയരങ്ങളിൽ ആണ് ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതീന്ത്ര്യ വേദിയിലെ ഡിസൈൻ വ്യൂവിൽ ഈ ആളെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് മുകളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്.


ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഇത് ഒരു തികച്ചും അരോസരകരമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ആണ്. ഈ ആളെ ആ ആളുടെ ഉന്നത ബന്ധങ്ങളിലൂടെ കാണുമ്പോൾ, ഈ ആളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകളുടെ Indicant word codeകൾ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഓടിക്കയറും.


അതേ സമയം, ഈ ആളുടെ കീഴ്ജന ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ഇതേ കാര്യങ്ങൾ കീഴിലേക്ക് ഉരുണ്ടു വീഴും.


എന്നുവച്ചാൽ, ഈ ആൾക്ക് വ്യക്തിത്വത്തെ ഒരു ഉറച്ച നിലവാരത്തിൽ നിലനിർത്താൻ ആവില്ല. ഈ തുടർച്ചയായുള്ള മുകളിലോട്ടുള്ള ഉരുളലും കീഴിലോട്ടുള്ള ഉരുണ്ടുവീഴലും, ഈ ആളിൽ പ്രത്യക്ഷമായിത്തന്നെ പലവിധ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും വരുത്തിയേക്കാം. ഈ ആളോടൊപ്പം ഉള്ളവരിലും ഇതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നേക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.


ചിലപ്പോൾ ഈ ആൾ ചെറിയകാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും അമിതമായി പ്രകോപിതനായിക്കണ്ടേക്കാം. സോഫ്ട്വേർ കോഡുകളിൽ ഇതിന് വ്യക്തമായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റില്ല.


പോരാത്തതിന്, ഈ ആളുടെ അഭിപ്രയാങ്ങൾക്കും സാമൂഹിക വീക്ഷണങ്ങൾക്കും സംസാര വിഷയങ്ങൾക്കും വാക്കുകളുടെ ശൈലിയ്ക്കും മറ്റും പലപ്പോഴും എതിർകോണുകൾ ഉള്ളതായി കണ്ടേക്കാം. ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ വിശദ്ധീകരണം ഈ വിധമാണ്:


ഉന്നതനിലവാരത്തിൽ ഇടപഴകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ താഴ്ന്നവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ആശയങ്ങളും വീക്ഷണ കോണുകളും കഥകളും തമാശകളും വ്യക്തികളെ കളിയാക്കലും മറ്റും ഈ ആളിൽ നിന്നും പുറത്തുവന്നേക്കാം. അത് ഉന്നതരുടെ വേദിയിൽ അരോചകവും വെറുപ്പുളവാക്കുന്നവയും അനാവശ്യവും ആയിത്തോന്നാം.


അതേ പോലെതന്നെ താഴ്ന്നവരുടെ ഇടയിൽ ഈ ആൾ ഉള്ളപ്പോൾ, അവർക്ക് സഹിക്കാനോ യോജിക്കാനോ പറ്റാത്തതായ അഭിപ്രായങ്ങളോ വാക്കുകളുടെ ഔന്നിത്യമോ ആഢത്യസൂചനകൾ ഉള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളോ, അതുമല്ലെങ്കിൽ ബന്ധങ്ങളുടെ സൂചനകളോ മറ്റോ ഈ ആളിൽ നിന്നും വന്നേക്കാം.


ഈ പറഞ്ഞത് ഭൌതികലോകത്തിലെ കാര്യമാണ്. എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ വിധ ഉയർച്ചത്താഴ്ചയുള്ള, തമ്മിൽ കടകവിരുദ്ധമായ വ്യക്തിത്വത്തേയും പെരുമാറ്റത്തേയും വിശദ്ധീകരിക്കാനായി അതീന്ത്ര്യ സോഫ്ട്വേർ വേദിയിലെ ഡിസൈൻ വ്യൂവാണ് (design viewവാണ്) ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്. എന്നാൽ ഈ ഡിസൈൻ വ്യൂവിന് പിന്നിലായി കോഡ് വ്യൂ (code view) എന്ന ഒരു പ്രദേശം അണിയറയിൽ ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്..


ഇവിടെയുള്ള അതീന്ത്യ സോഫ്ട്വേർ കോഡുകളിൽ ഈ വ്യക്തിയെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഉയരങ്ങളിൽ ഉള്ള platformമുകളിൽ നിർവ്വചിച്ചിരിക്കും. ഈ കോഡുകളിൽ പലദിക്കിലും അക്കമൂല്യങ്ങളിലും മറ്റ് മൂല്യങ്ങളിലും മുകളിലോട്ടും താഴേക്കും ഉള്ള ഒരു ചാഞ്ചാട്ടം നിലനിൽക്കും.


ഈ വിധമായുള്ള കോഡുകൾ ഉള്ളറകളിൽ ഉള്ള വ്യക്തികൾ പലവിധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടും വ്യക്തികളോടും വളരെ അടുത്ത് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ, ഇവരിലെ ഈ കോഡുകളുടെ ചാഞ്ചാട്ടം ആ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേയും വ്യക്തികളിലേയും അതീന്ത്ര്യ സോഫ്ട്വേർ കോഡുകളിൽ പലവിധ അബദ്ധ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും വരുത്തിയേക്കാം.


എന്നുവച്ചാൽ, നല്ലരീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വിധ ചാഞ്ചാട്ടക്കോഡുകൾ ഉള്ള വ്യക്തികൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയാൽ, യാതോരു വ്യക്തമായ കാരണവും ഇല്ലാതെതന്നെ, ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന് (പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്ഷീണവും കാര്യക്ഷമതക്കുറവും മറ്റും സംഭവിച്ചേക്കാം.


ഈ വിധ വ്യക്തികൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽനിന്നും മുക്തി നേടാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം, തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തന്റെ ഉള്ളിൽ കോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇരട്ട നിലവാരങ്ങളിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് വ്യക്തമായി നീങ്ങി അവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, എന്ന് തോന്നുന്നു.


അപ്പോൾ ഭൌതിക ലോകത്തിൽതന്നെ, ഈ ആളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട Indicant word codeസിന് വ്യക്തമായ ഒരു സ്ഥാനവും, സാമൂഹികമായും മറ്റുമനുഷ്യരുടെ മനസ്സിലും ഒരു സ്ഥരിതയും വന്നുചേരും.


അതീന്ത്ര്യ സോഫ്ട്വേർ കോഡുകളിലും അക്കമൂല്യങ്ങളിലും മറ്റ് മൂല്യങ്ങളിലും ചാഞ്ചാട്ടം നിലയ്ക്കും.


എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞത് വെറും ലളിതമായ വീക്ഷണത്തിൽനിന്നും ആണ്. സാമൂഹിക ജീവിതം എന്നുള്ളത് ഇതിനേക്കാൾ അനവധി ഇരട്ടി സങ്കീർണ്ണതയുള്ളതാണ്. അതിൽ സങ്കീർണ്ണമായുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കോഡിങ്ങ് മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളു.


ഇവിടെ ഈ സൂചിപ്പിച്ചത്, സാമൂഹികമോ വ്യക്തിത്വപരമോ ആയ ഉയരത്താഴ്ചകൾ ഉളവാക്കുന്ന Software virus കയറിവന്നുവെന്ന പ്രതീതിയേക്കുറിച്ചാണ്. എന്നാൽ ഇതേ പോലുള്ള പ്രതീതി മറ്റ് പലകാര്യങ്ങൾക്കും സംഭാവ്യമാക്കാനായേക്കാം.


ഉദാഹരണത്തിന്, താൻ മാനസികമായി ഔന്നിത്യമുള്ള ആളാണ് എന്ന് ഉള്ളിൽ ധരിക്കുന്ന വ്യക്തി, ഈ വിധം ഒരു മാനസിക ഔന്നിത്യം വകവെച്ചുകൊടുക്കാതെയുള്ള ജനത്തിന്റെ ഇടിയിൽ പെട്ടുപോകുകയോ, ജീവിക്കുകയോ ചെയ്താലും ഇതുപോലുള്ള അവസ്ഥകൾ സാധ്യമാണ്.


ഈ വിഷയം ഇവിടെ വിട്ട്, എഴുത്ത് വടക്കേ മലബാറിലേക്ക് തിരിച്ച് പോകുകയാണ്. എന്നാൽ ഇത്രയും കാര്യം അതീന്ത്യ സോഫ്ടേറിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നതിനാൽ, ഈ പറഞ്ഞതിന് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന്റെ സൂചനകൂടി നൽകാം.


ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉന്നതനായ വ്യക്തി ഉന്നതനായി നിന്നാൽ വാക്ക് കോഡുകളിൽ മറ്റുള്ളവർ അടിയാളത്തം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ബഹുമാന സൂചകവാക്കുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇതേ വ്യക്തി താഴ്ന്നവരോടു ഒത്തുനിന്ന് അവരിൽ ഒരാളായി വാക്ക് കോഡുകളിൽ തരംതാണാൽ, അതിന്ത്ര്യ സോഫ്ട്വേർ വേദിയിൽ ഒരു അസാധാരണ അവസ്ഥ വന്നുകൂടും.


‘അദ്ദേഹം’ എന്ന് encode ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി. ഈ ഔന്നിത്യം വ്യക്തമായും ഈ ആളിൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ സാഹചര്യത്താൽ, ഈ ആൾ ‘അവൻ’ എന്ന് encode ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഇടയിലും അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിലും, ശക്തമായ വാക്ക്കോഡ് സംരക്ഷണം ഇല്ലാതെ, പെട്ടുപോയാൽ, അവരുടെ കീഴിലോട്ടുള്ള ദൃഷ്ടിയിൽ പെട്ടുപോകാം. ഇത് ഒരു അതീവ അപകടകരമായ അവസ്ഥയാകാം. ഇത് കണ്ണുകൊള്ളുക എന്ന് പറയുന്നതിനോട് വളരെ അടുത്ത ഒരു പ്രതിഭാസം തന്നെ നടത്തിയേക്കാം. ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല. കാരണം, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുപോയാൽ വാക്കുകളെ കടിഞ്ഞാണിട്ടുനിർത്താൻ ആവില്ല.1. ഇങ്ഗ്ളിഷ് വാക്കുകളെ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലേക്ക്


2. തമിഴും മലയാളവും


3. ദ്രാവിഡരെന്നും ആര്യന്മാരെന്നുമുളള


4. ഭാഷകളിലെ ലിപികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്


5. ഭാരത പൌരണികത്വത്തിന്‍റേയും


6. മൌലികമായ ലിപി എന്ന സങ്കൽപ്പത്തെക്കുറിച്ച്


7. എല്ലാവരും ഒരു വൻ ആർഷഭാരത


8. കാട്ടുതേനിന്‍റെ മധുരവും, കാട്ടുകടന്നലിന്‍റെ വിഷവും


9. സമൂഹത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും മകുളിൽ തൂങ്ങിനിന്നും


10. സാമൂഹിക വീക്ഷണത്തിലും കാഴ്ചപ്പാടിലും


11. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾ മനസ്സിൽ അദൃശ്യമായ


12. സാമൂഹിക ഉയർച്ചത്താഴ്ചയിലുള്ള 'നീ - നീ'


13. ഉണക്കമലയുടെ മുകളിലെ അഗാധ ആഴം ഉള്ള


14. വിവാഹാലോചനയുടെ ഉള്ളറകളിലേക്ക്


15. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ വിവാഹങ്ങളും ഇങ്ഗ്ളിഷ്


16. Honour killingന് (അഥവാ അഭിമാനഹത്യയ്ക്ക്)


17. വ്യക്തിത്വത്തിൽ മുകളിലോട്ടും കീഴിലോട്ടും


18. Software എന്ന അദൃശ്യവേദിയെക്കുറിച്ച്


19. ബൈനറി ഡിജിറ്റ്സിനെക്കുറിച്ച്


20. ഭൌതികലോക നിയമങ്ങൾക്ക് അതീതമായ


21. അതീന്ത്ര്യ സോഫ്ട്വേർ സംവിധാനത്തിലെ


22. അതീന്ത്ര്യ സോഫ്ട്വേറിൽ വാക്ക് കോഡുകൾ


23. അതീന്ത്ര്യ സോഫ്ട്വേറിനോട് താരത്മ്യം


24. മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഡുകൾ


25. ഊർജ്ജസ്വലതയിൽ വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും


26. ഭൌതിക സംഭവങ്ങൾക്ക് പിന്നണിയിൽ തട്ടുതട്ടായും


27. ചെറിയതോതിൽ മുതൽ അതിഗംഭീര നിലവാരം


28. ഉന്നതവ്യക്തിത്വം എന്നാൽ അടിയിൽ


29. നമ്പൂതിരിമാരെക്കുറിച്ച്


30. ബഹുമാനമെന്ന കഠിന മതിൽകെട്ടുകളിൽനിന്നും


31. അയിത്തം എന്ന ഊരാക്കുടുക്കിൽനിന്നും മലബാറിൽ


32. സാമൂഹിക ഉച്ചനീചത്വങ്ങളിലെ പടിപടിയായുള്ള


33. നായർ സ്ത്രീകളിൽ ഒരു വൻ മാനസിക മാറ്റം


34. വ്യക്തിയുടെ ദേഹത്ത് എന്താണുള്ളത് എന്ന്


35. സാമൂഹിക ഘടനയുടെ അടിത്തറയും ഘടനയും


36. നമ്പൂതിരിമാർക്ക് ഭൂകമ്പം പോലുള്ളതും, കുഴിയിൽ


37. മലബാറിൽ നമ്പൂതിരിമാരേയും മോചിപ്പിച്ചത്


38. നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകളുടെ ദുസ്സഹ


39. വാക്കുകളിലെ സ്വർണ്ണമയം ദേഹശോഭയ്ക്ക്


40. സ്വന്തം പണിക്കാരി ശരിക്കും ഒരു


41. ഫ്യൂഡൽഭാഷക്കാരായ കീഴ്ജനത്തിന്‍റെ സാന്നിദ്ധ്യം


42. ആത്മാവിൽ ചളിനിറക്കുന്ന പദങ്ങളുടെ


43. ഉണങ്ങിയും മെലിഞ്ഞും കരിവാളിച്ചും


44. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ യാതോരുവിധത്തിലും detectചെയ്യാൻ


45. അഗാധ ആഴം എന്നത് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ആഴം തന്നെ


46. ദിവ്യത്വത്തിന്‍റെ സാന്നിദ്ധ്യവും ബലവും


47. നമ്പൂതിരിമാരിലെ കീഴ്തട്ടുകാർ


48. ഷോഡശക്രിയകൾ എന്ന പതിനാറ് കർമ്മങ്ങൾ


49. പുംസവന സംസ്കാരം സീമന്തോന്നയനം എന്നിവ


50. പുതിയ മനസ്സിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറിവരുന്ന