top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 11. കാട്ടുതേനിന്‍റെ മധുരവും, കാട്ടുകടന്നലിന്‍റെ വിഷവും

23. അതീന്ത്ര്യ സോഫ്ട്വേറിനോട് താരത്മ്യം ചെയ്യാൻമാത്രം ഔന്നിത്യമുള്ള യാതൊന്നും ഇന്നും മനുഷ്യന്റെ കൈകളിൽ ഇല്ലതന്നെ

നാം കാണുന്നതും അനുഭവിച്ചറിയുന്നതും ആയ ഭൌതിക യാഥാർത്ഥ്യവും ജീവനും ജീവനുള്ള ശരീരവും മനസ്സും ചിന്തകളും അനുഭൂതികളും വികാരങ്ങളും മറ്റും ഒരു അതീന്ത്ര്യ (supernatural) സോഫ്ട്വേർ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനഫലവും സൃഷ്ടിയും മറ്റുമാണ് എന്ന് പറുയുമ്പോൾ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒന്നുരണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.


ഈ എഴുത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ Harddiskന്റെ ഉള്ളിൽ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിവിഡി പോലുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് സോഫ്ട്വേറിനെക്കുറിച്ച് വിശദ്ധീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ ഇന്ന്, ഈ വിധം തിരിയാത്ത Solid State Driveവുകൾ (SSD) പഴയകാല Harddisk സാങ്കേതികതയെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ.


അതുപോലെതന്നെ സ്മാട്ട്ഉപകരണങ്ങളിൽ (Smart deviceസുകളിൽ) Universal Flash Storage (UFS) എന്ന സാങ്കേതികതയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവ രണ്ടിലും (SSDയിലും UFSസ്സിലും) തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാതോരു ഘടകവും ഇല്ലാ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്.


എന്നിരുന്നാലും ഇവയെല്ലാത്തിലും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് സോഫ്ട്വേർ എന്നകാര്യം തന്നെയാണ്.


ഇതും ഇന്നും വ്യത്യസ്ത Voltageജുകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് മനുഷ്യനാൽ എഴുതപ്പെടുന്ന Programming Languageജുകളിലുള്ള സോഫ്ട്വേറുകളെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കും സ്മാട്ട്ഫോണുകൾക്കും മറ്റും മനസ്സിലാകുന്ന Machine Languageജുകളിലേക്ക് മാറ്റി, അവയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കന്നത്, എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു.


ഈ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനായിട്ടാണ്. ഈ വിധമായുള്ള സോഫ്ട്വേർ എന്ന കാര്യം വൈദ്യുതിയുടെ കണ്ടുപിടിത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നുവച്ചാൽ വൈദ്യൂതി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ വിധ സോഫ്ട്വേർ എന്ന പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് സിദ്ധാന്തീകരിക്കാൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും വഴികൾ കണ്ടെത്തേണ്ടിവരുമായിരുന്നു


ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നുരണ്ടുകാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒന്ന്, വൈദ്യുതി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ്, ആർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അറിവില്ലതന്നെ. ആകാശത്ത് മിന്നിമറിയുന്നതും, പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതുമായ മിന്നൽ എന്ന പ്രതിഭാസം വൈദ്യുതിയാണ് എന്നുതന്നെ പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല.


വൈദ്യുതിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തം വല്ല യാദൃശ്ചിക സംഭവപരമ്പരകളുടെ തുടർച്ചയിൽ പെട്ടകാര്യം ആയേക്കാം.


ഇങ്ങിനെ പലവിധ യാദൃശ്ചിക സംഭവപരമ്പരകളുടെ തുടർച്ചയിൽ വന്നുപെടാത്ത പലവിധ കാര്യങ്ങളും ഇന്നും മനുഷ്യന് അപ്രാപ്യമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവാം എന്നതാണ് ആദ്യത്തെകാര്യം.


ഈ വിധ പലതും മനുഷ്യന്റെ അറിവിലേക്ക് കടന്നുവന്നാൽ, ഈ സോഫ്ട്വേർ എന്നചിന്ത ഏതുവിധമായിരിക്കും എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാൻ ആവില്ല.


Sir Isaac Newton ആണ് ആധുനിക ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും പ്രഗൽഭനായ ശാസ്ത്രകാരൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം, ഇദ്ദേഹം സ്വന്തമായി കണ്ടുപിടിച്ചകാര്യങ്ങളും തുടക്കംകുറിച്ച ശാസ്ത്രശാഖകളും ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിൽ നടത്തിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും മറ്റും അനവധിയാണ്. Newtonനോട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, Albert Einstein വെറും ഒരു ശിശുവാണ്. ഈ കാര്യം പിന്നീട് പ്രതിപാദിക്കാം.


ഇത്രയും ഗംഭീരനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് Isaac Newton എങ്കിലും, ഇദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ശാസ്ത്രകാരനായിരുന്നുവോ എന്ന് തീർത്തും പറയാൻ ആവില്ല. കാരണം, ഇദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് 30 വർഷക്കാലം ഭൌതിക ശാസ്ത്രത്തിന് അതീതമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സും സമയവും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് കാണുന്നത്.


ഇന്ന് Occultism എന്ന് പൊതുവായി പറയപ്പെടുന്ന സംഗതിയിൽ ഇദ്ദേഹം വളരെ വ്യാപൃതനായിരുന്നുപോലും. Occultism എന്ന വാക്കിന്റെ പൊതുവായുള്ള അർത്ഥം മാന്ത്രികവിദ്യ എന്നാണ് എങ്കിലും, ഇദ്ദേഹം ഭൌതിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്ര സംവിധാനത്തെ കണ്ടെത്താനാണ് ശ്രമിച്ചത് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ കാര്യം ഇന്ന് ശാസ്ത്ര ലോകം എടുത്തുപറയുന്നില്ലാ എന്നുമാത്രം.


കാരണം, ഈ വിഷയം യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഭൌതിക ശാസ്ത്ര അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾക്ക് നേരെ വിപരീതമായ ഒരു സംഗതിതന്നെയായിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇദ്ദേഹം പലതും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും, ഈ വിഷയം ആരുംതന്നെ കാര്യമായി പഠിക്കുകയോ, മനസ്സിലാക്കുകയോ ചെയ്തില്ലാ എന്നുവേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇതിനുള്ള കാരണം, പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തനിവിഡ്ഢിത്തം തന്നെയാണ് ഇത്, എന്ന മുൻവിധിയായിരിക്കാം (prejudice ആയിരിക്കാം).


ഇന്ന് ഭൌതിക ശാസ്ത്രവും സോഫ്ട്വേർ ലോകവും തമ്മിൽ ഇതേ അന്തരം യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോഫ്ട്വേറിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും അതിനെ ഉപയോഗിച്ച് പലതും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും, ഭൌതിക യാഥാർത്ഥ്യത്തിലെ വസ്തുക്കളായ വൈദ്യുതിയും Harddiskക്കും Keyboardടും Monitorറും മറ്റും ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽപ്പോലും, ഭൌതിക ലോകവും സോഫ്ട്വേർ പ്രപഞ്ചവും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്.


Isaac Newtonന് സോഫ്ടേർ എന്ന പ്രതിഭാസത്തെ മനസ്സിൽ വിഭാവനം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുവെങ്കിൽ പോലും, അതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യമായി അറിവ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലതന്നെ. കാരണം, Binary Languageലൂടെ വളർന്നുവന്ന Machine languageഉം, അതിനെ സമീപിക്കാനുള്ള Programming Languageകളും മറ്റും അന്നും വിദൂര ഭാവിയിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെആയിരുന്നു.


ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തെക്കുറിച്ച് Isaac Newton സിദ്ധാന്തീകരിച്ചപ്പോൾ, അത് അന്ന് ഒരു വൻ തമാശായിത്തന്നെയാണ് ഭൌതിക ശാസ്ത്രലോകത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടത് പോലും. ഒരു വസ്തുവിനെ വായുവിൽ വെച്ചാൽ, അതിനെ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് താഴേക്ക് വലിച്ചിടുന്നത് എന്നതായിരുന്നു ചോദ്യം. അത് എന്തുകൊണ്ട് താഴേക്ക് വീഴുന്നു? അങ്ങിനെ വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് വീഴുന്നില്ല?


ഭൂമി ഇതിനെ കെട്ടിവലിച്ച് താഴെയിടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ, ഈ കെട്ടിവലിക്കുന്ന കയർ എവിടെയാണ് ഉള്ളത്? എന്ന ഒരു ചോദ്യംതന്നെ അന്ന് പലരും ചോദിച്ചിരുന്നുപോലും.

വാസ്തവം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്നും ആ കയർ ആരും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലതന്നെ.


ഇവിടെ ഈ വിധം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, അതീന്ത്ര്യ സോഫ്ട്വേർ സംവിധനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൈയിലുള്ളത് ഇന്ന് മനുഷ്യന് അറിവുള്ള സോഫ്ട്വേർ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നു പറയാനാണ്. അവയെല്ലാംതന്നെ വളരെ പ്രാകൃത നിലവാരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇന്നും ഉള്ളത്.


അമാനുഷിക സോഫ്ട്വേർ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറയാൻ ഇവ മതിയാവില്ല എന്നു പറയാം. എന്നാൽ, ജീവനും മനസ്സും മാനസിക വികാരങ്ങളും ശാരീരിക സുഖങ്ങളും മറ്റും ഈ അതീന്ത്ര്യ സോഫ്ട്വേർ സംവിധനത്തിന്റെ ഡിസൈൻ വ്യൂവിൽ (design viewവിൽ) വ്യക്തമായി ലിഖിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൂടേയും വീക്ഷിക്കാനായേക്കാം, ആ വേദിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക്. ഈ ഡിസൈൻ വ്യൂവിന്റെ അണിയറയിൽ കോഡ് വ്യൂ (code view) പ്രദേശവും ഉണ്ടാവും. അതിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഡിസൈൻ വ്യൂവിലും, ഭൌതിക യാഥാർത്ഥ്യത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുംതന്നെ.


വ്യക്തികളുടെ മാനസിക വിക്ഷോഭങ്ങളും പിടിവലികളും, മനുഷ്യഭാഷകളും വാക്കുകളും മനുഷ്യമനസ്സിലും ശരീരത്തിലും വരുത്തുന്ന വൻകിട കൊടുംകാറ്റുകളും മറ്റും ഈ ഡിസൈൻ വ്യൂവിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കാണപ്പെടും.


ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലുള്ള, മുകളിലോട്ടും താഴേക്കും പിടിച്ചുവലിക്കുന്ന വാക്ക് കോഡുകൾ, അതീന്ത്ര്യ സോഫ്ട്വേറിന്റെ കോഡ് വ്യൂവിൽ അക്കമൂല്യങ്ങളിൽ ഉയർച്ചത്താഴ്ചകൾ വരുത്തും. ഈ വിധം, യാഥാർത്ഥ്യത്തിനും മനുഷ്യമനസ്സിനും ഭാഷാകോഡുകൾക്കും പിന്നിൽ നിഗൂഢമായ ഒരു മണ്ഡലം നിലവിൽ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ, മനുഷ്യമനസ്സിനേയും സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളേയും ആരോഗ്യപരിപാലനത്തേയും മറ്റും ഈ വേദിയേ നോക്കിക്കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റിയേക്കാം.


ഈ പറഞ്ഞത് മന്ത്രവാദത്തിന്റേയും ദുർമന്ത്രവാദത്തിന്റേയും കൂടോത്രത്തിന്റേയും കണ്ണുകൊള്ളലിന്റേയും സീമകളിൽ എത്തിനിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഉള്ളിൽക്കടന്നാൽ പിന്നെ പുറത്തുവരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ!

1. ഇങ്ഗ്ളിഷ് വാക്കുകളെ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലേക്ക്


2. തമിഴും മലയാളവും


3. ദ്രാവിഡരെന്നും ആര്യന്മാരെന്നുമുളള


4. ഭാഷകളിലെ ലിപികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്


5. ഭാരത പൌരണികത്വത്തിന്‍റേയും


6. മൌലികമായ ലിപി എന്ന സങ്കൽപ്പത്തെക്കുറിച്ച്


7. എല്ലാവരും ഒരു വൻ ആർഷഭാരത


8. കാട്ടുതേനിന്‍റെ മധുരവും, കാട്ടുകടന്നലിന്‍റെ വിഷവും


9. സമൂഹത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും മകുളിൽ തൂങ്ങിനിന്നും


10. സാമൂഹിക വീക്ഷണത്തിലും കാഴ്ചപ്പാടിലും


11. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾ മനസ്സിൽ അദൃശ്യമായ


12. സാമൂഹിക ഉയർച്ചത്താഴ്ചയിലുള്ള 'നീ - നീ'


13. ഉണക്കമലയുടെ മുകളിലെ അഗാധ ആഴം ഉള്ള


14. വിവാഹാലോചനയുടെ ഉള്ളറകളിലേക്ക്


15. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ വിവാഹങ്ങളും ഇങ്ഗ്ളിഷ്


16. Honour killingന് (അഥവാ അഭിമാനഹത്യയ്ക്ക്)


17. വ്യക്തിത്വത്തിൽ മുകളിലോട്ടും കീഴിലോട്ടും


18. Software എന്ന അദൃശ്യവേദിയെക്കുറിച്ച്


19. ബൈനറി ഡിജിറ്റ്സിനെക്കുറിച്ച്


20. ഭൌതികലോക നിയമങ്ങൾക്ക് അതീതമായ


21. അതീന്ത്ര്യ സോഫ്ട്വേർ സംവിധാനത്തിലെ


22. അതീന്ത്ര്യ സോഫ്ട്വേറിൽ വാക്ക് കോഡുകൾ


23. അതീന്ത്ര്യ സോഫ്ട്വേറിനോട് താരത്മ്യം


24. മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഡുകൾ


25. ഊർജ്ജസ്വലതയിൽ വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും


26. ഭൌതിക സംഭവങ്ങൾക്ക് പിന്നണിയിൽ തട്ടുതട്ടായും


27. ചെറിയതോതിൽ മുതൽ അതിഗംഭീര നിലവാരം


28. ഉന്നതവ്യക്തിത്വം എന്നാൽ അടിയിൽ


29. നമ്പൂതിരിമാരെക്കുറിച്ച്


30. ബഹുമാനമെന്ന കഠിന മതിൽകെട്ടുകളിൽനിന്നും


31. അയിത്തം എന്ന ഊരാക്കുടുക്കിൽനിന്നും മലബാറിൽ


32. സാമൂഹിക ഉച്ചനീചത്വങ്ങളിലെ പടിപടിയായുള്ള


33. നായർ സ്ത്രീകളിൽ ഒരു വൻ മാനസിക മാറ്റം


34. വ്യക്തിയുടെ ദേഹത്ത് എന്താണുള്ളത് എന്ന്


35. സാമൂഹിക ഘടനയുടെ അടിത്തറയും ഘടനയും


36. നമ്പൂതിരിമാർക്ക് ഭൂകമ്പം പോലുള്ളതും, കുഴിയിൽ


37. മലബാറിൽ നമ്പൂതിരിമാരേയും മോചിപ്പിച്ചത്


38. നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകളുടെ ദുസ്സഹ


39. വാക്കുകളിലെ സ്വർണ്ണമയം ദേഹശോഭയ്ക്ക്


40. സ്വന്തം പണിക്കാരി ശരിക്കും ഒരു


41. ഫ്യൂഡൽഭാഷക്കാരായ കീഴ്ജനത്തിന്‍റെ സാന്നിദ്ധ്യം


42. ആത്മാവിൽ ചളിനിറക്കുന്ന പദങ്ങളുടെ


43. ഉണങ്ങിയും മെലിഞ്ഞും കരിവാളിച്ചും


44. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ യാതോരുവിധത്തിലും detectചെയ്യാൻ


45. അഗാധ ആഴം എന്നത് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ആഴം തന്നെ


46. ദിവ്യത്വത്തിന്‍റെ സാന്നിദ്ധ്യവും ബലവും


47. നമ്പൂതിരിമാരിലെ കീഴ്തട്ടുകാർ


48. ഷോഡശക്രിയകൾ എന്ന പതിനാറ് കർമ്മങ്ങൾ


49. പുംസവന സംസ്കാരം സീമന്തോന്നയനം എന്നിവ


50. പുതിയ മനസ്സിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറിവരുന്ന