top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 5 - ഭാഷാ പരമായ പലവിധ അനുഭവങ്ങൾ

01. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാകോഡുകളുടെ വിക്രിയമായ മത്സരബുദ്ധി

പാത വിട്ട് ഒട്ട് ദൂരം നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു. തിരിച്ച് പ്രധാന പാതയിൽ ഏത് ഇടത്ത് വച്ച് കയറണം എന്നത് കുറച്ച് പ്രശ്നമായി. കാരണം, ഏതാണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഇടത്ത് വച്ച്, പ്രധാന പാതയിൽ കയറാം എന്ന് കാണുന്നു.


എഴുത്തിന്റെ ഒഴുക്കിൽ നിന്നാൽ എഴുത്ത് എളുപ്പമാണ്. ഒഴുക്കിൽനിന്നും വിട്ടുനിന്നാൽ, എഴുത്ത് പ്രയാസമായി വരും.


ഈ എഴുത്തുകരന്റെ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ ദിനങ്ങളാണ് പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നുത്.


വളരെ ചെറുപ്പ കാലത്ത് നല്ലനിലവാരമുള്ള ഇങ്ഗ്ളിഷ് വായനാ ശീലം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി. എന്നാൽ, ചുറ്റം ഉള്ളവർ ഇങ്ങിനെയൊരുകാര്യവുമായി യാതോരു ബന്ധവുമില്ലാത്തവർ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മൃഗങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ മാനസിക ധാര ഉള്ള രണ്ട് പേർ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അനുഭവം. കൂടെ പഠിച്ചവരിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഹോസ്റ്റലിൽ ജീവിച്ചവർക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് പലപ്പോഴും വ്യക്തമായിരുന്നു.


അവരിൽ പലർക്കും, അവർക്ക് അറിവില്ലാത്ത ഒരു ലോകം തന്നെയുണ്ട് എന്ന ധാരണ തന്നെ കിട്ടിയതായി അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രീഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ കൂടെ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞു, താൻ പറയുന്ന ഇങ്ഗ്ളിഷ് വാക്കുകൾക്ക് ഉച്ചാരണത്തിൽ എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. ഞങ്ങളാരും പറയുന്ന രീതിയിൽ അല്ല താൻ പറയുന്നത്.


തിരുവിതാംകൂറിൽ അന്ന് ഉള്ള മലയാളം വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയുള്ള ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഈ വിധമാണ്. Want - വൺട്, Was - വാസ്, Is - ഈസ്, Wash - വാഷ്, Work - വർക്ക്. ഈ വിധ വിഡ്ഢി ഉച്ചാരണങ്ങൾ മലബാറിൽ മലയാളം പടർന്നതിനോടൊപ്പം കറയിക്കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന്.


മലയാളത്തിൽ, മിക്ക ഇങ്ഗ്ളിഷ് പദങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണങ്ങളും യാഥാവിധം എഴുതാൻ പറ്റില്ലതന്നെ.


കൂടെ പഠിക്കുന്നവർക്ക്, വ്യത്യസ്തമായ എന്തോ ഉള്ളിൽഉള്ള ആളെ കൊണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ ഉപകാരം ഉണ്ട് എന്നത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ, അതോടൊപ്പംതന്നെ, വ്യക്തമായി ഒരു മത്സരബുദ്ധിയും, കെണിയിൽ ചാടിക്കാനും, ചതിക്കാനും പരിഹാസ്യനാക്കാനും ഉള്ള വെമ്പൽ ഉള്ളവരേയും കണ്ടിരുന്നു.


വ്യത്യസ്തവ്യക്തികളിൽ വ്യത്യസ്തരീതിയിൽ ഉള്ള മത്സരരീതിയിൽ ഉള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഓർമ്മവരുന്നുണ്ട്. ഈ മത്സരിക്കാനുള്ള ഭാവം ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ പൊതുവായുള്ള മാനസിക പ്രക്രീയയാണ്.


ചിലർ പരസ്യമായി ഈ എഴുത്തുകാരാൻ ഒരു വിഡ്ഢിയും, വിവരദോഷിയും ആണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പ്രകടമാക്കാൻ ശ്രിമിച്ചതായി അനുഭവം ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഈ എഴുത്തുകാരൻ അങ്ങിനെ ഒരു ശ്രമത്തിന് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ശ്രമിച്ചതായി ഓർമ്മയില്ല. എത്ര മത്സരബുദ്ധിയില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും, തിരിച്ച് മറ്റുള്ളവരിൽ ഒരു മത്സരബുദ്ധി പ്രകടമായി കണ്ടിരുന്നു.


വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈ എഴുത്തിൽ കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഇത്രമാത്രം ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കാം. ജീവിതത്തിൽ മറ്റ് പല പശ്ചാത്തലങ്ങളും ഉണ്ട്. അതൊന്നും ഇവിടെ എഴുതുന്നതല്ല.


ചുറ്റുമുള്ളവർ, പലരും വളരെ അടുപ്പത്തിൽ ഉള്ളവർ. എന്നിട്ടും എവിടേയും ഒരു മത്സരബുദ്ധിയും, മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഈ എഴുത്തുകാരനെക്കോൾ കേമനാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാനും ഉള്ള അടങ്ങാത്ത താൽപ്പര്യം എന്ത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് അന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പിന്നീട് ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാകോഡുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരം വന്നതോടൂകൂടി, ഈ വിധ മത്സര ബുദ്ധി ഭാഷാകോഡുകളുടെ വിക്രിയമാണ് എന്ന് മനസ്സിൽ ഉദിച്ച് തുടങ്ങി.1. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാകോഡുകളുടെ വിക്രിയമായ


2. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠിപ്പിച്ചാൽ ആളുടെ മേലുള്ള


3. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ


4. ഇങ്ഗ്ളിഷ് കൊളോണിയൽ വാഴ്ചയോടുള്ള


5. പൊട്ടിത്തെറി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പരിവർത്തനം


6. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ സ്രീകുകളും പരുഷന്മാരും


7. ഭാഷാകോഡുകളില ഏറ്റകുറച്ചിലുകൾ മായ്ക്കാതെ


8. ഭർത്താവ് കീഴ് ജീവനക്കാരനോട് തുല്യനാകാൻ


9. വാക്ക് കോഡുകൾക്ക് DNAയേയും Genesനേയും


10. സ്വാർത്ഥതാൽപ്പര്യത്താൽ സ്വന്തം മക്കളുടെ


11. 1717കളിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ മലാബാറിൽ വന്നപ്പോൾ


12. ഭാഷാകോഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്ത പരീക്ഷണ


13. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ നാട്ടിന് നടുവിൽ ഒരു കലർപ്പില്ലാത്ത


14. വാക്ക് കോഡുകൾ തലതിരിഞ്ഞ് ഉപയോഗിച്ചാൽ


15. ഭാഷാകോഡുകളിലൂടെ ഉളവാകുന്ന വ്യക്തിത്വ


16. ഭാഷാ കോഡുകളിലെ തരംതാഴ്ത്തുന്നവയിൽനിന്നും


17. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ നല്ലകാര്യം പറഞ്ഞാലും, ഇങ്ഗ്ളിഷ്


18. കാര്യങ്ങൾ പ്രാദേശിക ഭാഷക്കർക്ക്


19. ഈ രാജ്യത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് അതിന്റെ ഉന്നത


20. ആശയപരമായി കുറെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യമുള്ളത്


21. ആശയപരമായി എല്ലാറ്റിൽനിന്നും ഒരു അകൽച്ച


22. ഭൌതിക വിജ്ഞാനങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഒരു


23. വ്യക്തികളിൽ ഉള്ള അദൃശ്യമായ ഉയരങ്ങളും


24. ഉള്ളതിൽ കുറച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ


25. സാമൂഹിക അടിത്തട്ടിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്ന


26. തരംതാഴ്ത്തലുകൾ താങ്ങാൻ കെൽപ്പുളളവർക്ക്,


27. യാതോരു കവചവും ഇല്ലാതെ ഈ രാജ്യത്ത്


28. കലർപ്പില്ലാത്ത ഇങ്ഗ്ളിഷ് മാത്രം കവചമായി


29. ഒരു മുതിർന്ന ആളോട് പെരുമാറുന്നതിനേക്കാളും


30. പ്രാദേശിക സംസ്ക്കാരത്തിൽനിന്നും


31. ചെറുപ്രായത്തിലെ പരിശീലനങ്ങൾ


32. ഇരുചക്രവാഹനത്തിലൂടെയുള്ള ദീർഘദൂര


33. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലെ ഇരട്ടവ്യക്തിത്വം


34. അനാകർഷകമായ സാമൂഹീക ദൃശ്യങ്ങൾ


35. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പദങ്ങൾകൊണ്ട് മാരിവില്ല് സൃഷ്ടിക്കാൻ


36. ഇന്ത്യൻ സിനിമായിലെ ആളുകളുടെ വ്യക്തിത്വം


37. ഇങ്ഗ്ളിഷ് Fairytales


38. ഇങ്ഗ്ളിഷ് Folk tales


39. Phantom


40. മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഒരു കടിഞ്ഞാൺ


41. Brain softwareനെക്കുറിച്ച്


42. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പരിശീലന പദ്ധതി


43. പ്രായ പരിധികൾക്ക് അതീതമായ സൌഹൃദങ്ങൾ


44. തമ്മിൽ പൊരുതിജീവിക്കുന്ന ഒരു


45. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പൊതുപെരുമാറ്റങ്ങളുടെ കളരി


46. ഇന്നുള്ള ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണ്


47. അന്യർക്ക് സ്വന്തം രാഷ്ര്കത്തിന്റെ


48. പാഠപുസ്തവിജ്ഞാനം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ


49. വഴിതെറ്റിച്ചു വിടുന്ന അരസികമായ


50. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ മന:പ്പാഠമാക്കാവുന്ന


bottom of page