top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 5 - ഭാഷാ പരമായ പലവിധ അനുഭവങ്ങൾ

16. ഭാഷാ കോഡുകളിലെ തരംതാഴ്ത്തുന്നവയിൽനിന്നും സംരക്ഷണം


ഇനി ഈ വ്യക്തിയെ (മകൾ: Varunaയെ) തികച്ചും ഒരു ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷം ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ദിക്കിൽവച്ച് പൂർണ്ണമായ ഒരു ഇങ്ഗ്ളിഷ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പരിശീലിപ്പിച്ചെടുത്തതിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത ഏതാനും എഴുത്തുകളിൽ എഴുതാൻ പോകുന്നത്.


ഇതിന് മുൻപായി ഏതാനുംകാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഈ വിഷയം ഈ എഴുത്തുകാരൻ 2013ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Shrouded Satanism in feudal languages എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാര്യമായിത്തന്നെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് രണ്ട് അദ്ധ്യായത്തിൽ. ആ ഗ്രന്ഥം ഏതാണ്ട് 2 ലക്ഷം വാക്കുകളും 83 അദ്ധ്യായങ്ങളും ഉള്ള ഒരു വളരെ വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽത്തന്നെ ഈ വിഷയം ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ശതമാനമേ ആകുള്ളു.


ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ എഴുതിയ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ചചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യമായ ഒരു വേവലാതിയുടെ പ്രശ്നം ഇല്ലതന്നെ. കാരണം, ആ ഗ്രന്ഥം വായിക്കുന്നത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് അറിയുന്നവരാണ്. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകിലെ മൃഗീയവാക്ക് കോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ ആ വായനക്കാർക്ക് ഈ വിഷയവും, വ്യക്തിയേയും ചർച്ചചെയ്യാനാവും.


എന്നാൽ, ഈ മലയാളത്തിലെ എഴുത്തിലെ കാര്യം അങ്ങിനെയല്ല. ഒരു ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഈ പ്രശ്നം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും വ്യക്തിയെ തരംതാഴ്ത്തി സംസാരിക്കാനുള്ള അഭിലാഷം ചിലരിലെങ്കിലും വരും. പ്രത്യേകിച്ചും, മാനസികമായി താഴ്ന്നവരിൽ. മാത്രവുമല്ലാ, വായനക്കാരിൽ ചിലരെങ്കിലും, മത്സരബുദ്ധിയോടു കൂടിത്തന്നെയാണ് വായന തുടരുന്നത്.


ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഈ ഉപഭൂഖണ്ടത്തിൽ ഉണ്ട്. സാമൂഹികമായി എന്തെങ്കിലും ഗുണം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിറങ്ങുന്ന പ്രസ്ഥാനക്കാരും അവരുടെ സ്വന്തം ദിവ്യത്വവും നാട്ടുകാരുടെ അടിയാളത്തവും ഉറപ്പ് വരുത്തിയെ ഈ വക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കൂ.


എന്തെങ്കിലും ഒരു ജീ, സാബ്, സ്വാമി, ചേട്ടൻ, ഇക്ക, ബായി, ചേട്ടൻ, അമ്മ, ചേച്ചി, തുടങ്ങിയ പദപ്രയോഗങ്ങൾ പേരിന് പിന്നിൽ ഘടിപ്പിച്ചേ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രവേശിക്കുള്ളു. ഈ പ്രശ്നം ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർക്ക് അറിയില്ലാ എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഗുണനിലവാരത്തിന്റെ കാതൽ. എന്നാൽ അവരുടെ വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെയും കാതൽ ഇതുതന്നെ.


VARUNAയെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ പിരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കന്നതിന്റെ ഏറ്റവും മൂല്യമേറിയ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു, നീ, ഇഞ്ഞി, അവൾ, ഓൾ, എടീ, അളെ, എന്താടി, എന്താളെ തുടങ്ങിയ പല പദപ്രയോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റിനിർത്തുകയെന്നത്.


എന്നാൽ, ഇത് പലർക്കും, പ്രത്യേകിച്ചും ഒതുങ്ങിക്കൂടി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വംകുറഞ്ഞ പല വനിതകളിലും (കുടുംബബന്ധം അവകാശപ്പെടുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ചും) കാര്യമായ അമർഷത്തിനും, പ്രതിഷേധത്തിനും ഇടയാക്കിയെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. കാരണം, ഈ വക പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളാണ് അവർക്ക് അവരുടെ വ്യക്തിത്വം അധമത്വത്തിൽനിന്നും കരകേറാൻ കിട്ടുന്ന അവസരം. കീഴിൽ ഒരു വ്യക്തിയെക്കിട്ടിയാൽ, അവർ മുകളിൽ എത്തി.


അതിനാൽതന്നെ ഇത് അവരുടെ അവകാശമായി അവർ മനസ്സിലാക്കും. ഇതിന് അനുവദിക്കില്ലാ എന്നുള്ളത് അവരുടെ അവകാശത്തിൽ കൈകടത്തലായി അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടും.


അത് പോലെ തന്നെ മാനസികമായോ വ്യക്തിത്വപരമായോ തരംതാഴ്ന്ന പുരുഷന്മാരിലും ഈ വിധമുള്ള വാക്ക് പ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ക്രാന്തി വളരെ വ്യക്തമായി കണ്ടിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും, ഏന്തെങ്കിലും പാതയിലൂടെ കുടുംബ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരിൽ.


പോരാത്തതിന്, സ്വന്തം മക്കളെ നീയെന്നും എടീയെന്നും എന്താടീയെന്നും വിളിച്ച് പരിചയമുള്ള പലർക്കും, ഈ വിധ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാനാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത്, സ്വന്തംമക്കളോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപരാധമായും അനുഭവപ്പെട്ടതായി കണ്ടിരുന്നു.


ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അനുഭവങ്ങൾ പിന്നീട് പറയാം.


1. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാകോഡുകളുടെ വിക്രിയമായ


2. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠിപ്പിച്ചാൽ ആളുടെ മേലുള്ള


3. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ


4. ഇങ്ഗ്ളിഷ് കൊളോണിയൽ വാഴ്ചയോടുള്ള


5. പൊട്ടിത്തെറി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പരിവർത്തനം


6. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ സ്രീകുകളും പരുഷന്മാരും


7. ഭാഷാകോഡുകളില ഏറ്റകുറച്ചിലുകൾ മായ്ക്കാതെ


8. ഭർത്താവ് കീഴ് ജീവനക്കാരനോട് തുല്യനാകാൻ


9. വാക്ക് കോഡുകൾക്ക് DNAയേയും Genesനേയും


10. സ്വാർത്ഥതാൽപ്പര്യത്താൽ സ്വന്തം മക്കളുടെ


11. 1717കളിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ മലാബാറിൽ വന്നപ്പോൾ


12. ഭാഷാകോഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്ത പരീക്ഷണ


13. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ നാട്ടിന് നടുവിൽ ഒരു കലർപ്പില്ലാത്ത


14. വാക്ക് കോഡുകൾ തലതിരിഞ്ഞ് ഉപയോഗിച്ചാൽ


15. ഭാഷാകോഡുകളിലൂടെ ഉളവാകുന്ന വ്യക്തിത്വ


16. ഭാഷാ കോഡുകളിലെ തരംതാഴ്ത്തുന്നവയിൽനിന്നും


17. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ നല്ലകാര്യം പറഞ്ഞാലും, ഇങ്ഗ്ളിഷ്


18. കാര്യങ്ങൾ പ്രാദേശിക ഭാഷക്കർക്ക്


19. ഈ രാജ്യത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് അതിന്റെ ഉന്നത


20. ആശയപരമായി കുറെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യമുള്ളത്


21. ആശയപരമായി എല്ലാറ്റിൽനിന്നും ഒരു അകൽച്ച


22. ഭൌതിക വിജ്ഞാനങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഒരു


23. വ്യക്തികളിൽ ഉള്ള അദൃശ്യമായ ഉയരങ്ങളും


24. ഉള്ളതിൽ കുറച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ


25. സാമൂഹിക അടിത്തട്ടിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്ന


26. തരംതാഴ്ത്തലുകൾ താങ്ങാൻ കെൽപ്പുളളവർക്ക്,


27. യാതോരു കവചവും ഇല്ലാതെ ഈ രാജ്യത്ത്


28. കലർപ്പില്ലാത്ത ഇങ്ഗ്ളിഷ് മാത്രം കവചമായി


29. ഒരു മുതിർന്ന ആളോട് പെരുമാറുന്നതിനേക്കാളും


30. പ്രാദേശിക സംസ്ക്കാരത്തിൽനിന്നും


31. ചെറുപ്രായത്തിലെ പരിശീലനങ്ങൾ


32. ഇരുചക്രവാഹനത്തിലൂടെയുള്ള ദീർഘദൂര


33. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലെ ഇരട്ടവ്യക്തിത്വം


34. അനാകർഷകമായ സാമൂഹീക ദൃശ്യങ്ങൾ


35. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പദങ്ങൾകൊണ്ട് മാരിവില്ല് സൃഷ്ടിക്കാൻ


36. ഇന്ത്യൻ സിനിമായിലെ ആളുകളുടെ വ്യക്തിത്വം


37. ഇങ്ഗ്ളിഷ് Fairytales


38. ഇങ്ഗ്ളിഷ് Folk tales


39. Phantom


40. മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഒരു കടിഞ്ഞാൺ


41. Brain softwareനെക്കുറിച്ച്


42. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പരിശീലന പദ്ധതി


43. പ്രായ പരിധികൾക്ക് അതീതമായ സൌഹൃദങ്ങൾ


44. തമ്മിൽ പൊരുതിജീവിക്കുന്ന ഒരു


45. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പൊതുപെരുമാറ്റങ്ങളുടെ കളരി


46. ഇന്നുള്ള ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണ്


47. അന്യർക്ക് സ്വന്തം രാഷ്ര്കത്തിന്റെ


48. പാഠപുസ്തവിജ്ഞാനം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ


49. വഴിതെറ്റിച്ചു വിടുന്ന അരസികമായ


50. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ മന:പ്പാഠമാക്കാവുന്ന