top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 5 - ഭാഷാ പരമായ പലവിധ അനുഭവങ്ങൾ

31. ചെറുപ്രായത്തിലെ പരിശീലനങ്ങൾ

മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഓർമ്മവരുന്നത്, ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ചായ, കാപ്പി, എരിവ് എന്നിവ പരിശീലിപ്പിച്ചില്ല എന്നതാണ്.


ഏതാണ്ട് എട്ട് മാസം പ്രായം ആയപ്പോൾ, VARUNAക്ക്, ദേവർകോവിൽ, വീടിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള, വയനാടൻ താഴ്വരപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴുകിവരുന്ന അരുവിയിൽ നീന്താനായി അവസരം നൽകി. ഇത് പിന്നീട് ഒരു നിത്യചര്യയാവുകയും, ഇവർ സാമാന്യം മോശമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നീന്താനാകുന്ന കഴിവിലേക്ക് വളരുകയും ചെയ്തു. ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ കടലിലും നീന്താനുള്ള സൌകര്യം നൽകിയെങ്കിലും, ചിലയിടത്ത് വച്ച് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ അനാവശ്യമായി പ്രതികരിച്ച അനുഭവവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളെ കടലിൽ ഇറക്കുന്നത് ഒരു തെമ്മാടിത്തമായിത്തന്നെ അവർ കണ്ടു.


(ഈ എഴുത്തുകാരൻ പലപ്പോഴും കടലിൽ നീന്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ആപത്തിൽ പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്.)


ഈ എഴുത്തുകാരൻ എടുത്ത നിലപാട്, ഇത്രമാത്രമേ ഉള്ളു. ഏതെങ്കിലും ജനക്കൂട്ടങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യ സ്വഭാവം അനുകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇങ്ഗ്ളണ്ടിലെ സാമൂഹിക പാരമ്പര്യം ആവട്ടെയെന്ന്. കടലിനോടും വെള്ളത്തിനോടും പാരമ്പര്യമായി ഇങ്ഗ്ളണ്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് എങ്ങിനെയാണ് എന്ന് അറിയില്ല.


VARUNA ഏതാണ്ട് നടന്ന് തുടങ്ങി ഏതാനും മാസങ്ങൾ ആയപ്പോഴേക്കും, മതിൽക്കെട്ടിന് മുകളിൽ ആരും പിടിക്കാതെ നടക്കാൻ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുത്തു. ഇതിന്, വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഈ എഴുത്തുകാരൻ കൂടെത്തന്നെ നിന്ന്, എല്ലാ വിധ സുരക്ഷയും സൌകര്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. യാതോരു പരിശീലനവും കാര്യമായ മേൽനോട്ടം ഇല്ലാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും നടത്തിയിരുന്നില്ല.


വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ, യാതോരു പരിശീലനത്തിന്റെയും മുഖമുദ്രയില്ലാതെ, ദീർഘദൂരം ഓടിയുള്ള ഒരു പരിശീലനവും VARUNAയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്നു. തലകുത്താതെ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ട് ഉരുളുക (breakfall) എന്നതും യാതോരു കരുതിക്കൂട്ടലും ഇല്ലാ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പരശീലിപ്പിച്ചു. പ്രായം അപ്പോഴും മൂന്ന് വയസ്സായിട്ടില്ല.


(ഈ പരിശീലനം പിന്നീട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കാര്യമായിത്തന്നെ ഉപകാരത്തിൽ വന്നു എന്നും ഓർമ്മയുണ്ട്.)


ഈ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച യാതോരു പദ്ധതിയിലും പണം, ധാരളിത്തം, ധൂർത്ത്, ധനാഢ്യത തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ഒട്ടുംതന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാമെന്ന് തോന്നുന്നു.


എന്നാൽ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ആ കാലത്ത്, ചുറ്റും ഒരു വൻ മതിൽകെട്ട് ഉള്ള പോലുള്ള സ്വകാര്യത ഈ പദ്ധതികളിലെല്ലാം നൽകിയിരുന്നു. കാരണം, ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ ഭാഷയും സംസാരവും, മനസ്സിലാകുമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും പലരുടേയും നിലവാരത്തകച്ച നൽകുന്നതും, ഉള്ളിൽ തറയ്ക്കുന്നത് മാതിരിയുള്ളതുമായ വാക്ക് കോഡുകൾ കാരണം, ഈ വക പദ്ധതികൾ എല്ലാം തന്നെ തുടങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ നിലച്ചുപോകുമായിരുന്നു.
1. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാകോഡുകളുടെ വിക്രിയമായ


2. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠിപ്പിച്ചാൽ ആളുടെ മേലുള്ള


3. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ


4. ഇങ്ഗ്ളിഷ് കൊളോണിയൽ വാഴ്ചയോടുള്ള


5. പൊട്ടിത്തെറി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പരിവർത്തനം


6. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ സ്രീകുകളും പരുഷന്മാരും


7. ഭാഷാകോഡുകളില ഏറ്റകുറച്ചിലുകൾ മായ്ക്കാതെ


8. ഭർത്താവ് കീഴ് ജീവനക്കാരനോട് തുല്യനാകാൻ


9. വാക്ക് കോഡുകൾക്ക് DNAയേയും Genesനേയും


10. സ്വാർത്ഥതാൽപ്പര്യത്താൽ സ്വന്തം മക്കളുടെ


11. 1717കളിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ മലാബാറിൽ വന്നപ്പോൾ


12. ഭാഷാകോഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്ത പരീക്ഷണ


13. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ നാട്ടിന് നടുവിൽ ഒരു കലർപ്പില്ലാത്ത


14. വാക്ക് കോഡുകൾ തലതിരിഞ്ഞ് ഉപയോഗിച്ചാൽ


15. ഭാഷാകോഡുകളിലൂടെ ഉളവാകുന്ന വ്യക്തിത്വ


16. ഭാഷാ കോഡുകളിലെ തരംതാഴ്ത്തുന്നവയിൽനിന്നും


17. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ നല്ലകാര്യം പറഞ്ഞാലും, ഇങ്ഗ്ളിഷ്


18. കാര്യങ്ങൾ പ്രാദേശിക ഭാഷക്കർക്ക്


19. ഈ രാജ്യത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് അതിന്റെ ഉന്നത


20. ആശയപരമായി കുറെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യമുള്ളത്


21. ആശയപരമായി എല്ലാറ്റിൽനിന്നും ഒരു അകൽച്ച


22. ഭൌതിക വിജ്ഞാനങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഒരു


23. വ്യക്തികളിൽ ഉള്ള അദൃശ്യമായ ഉയരങ്ങളും


24. ഉള്ളതിൽ കുറച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ


25. സാമൂഹിക അടിത്തട്ടിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്ന


26. തരംതാഴ്ത്തലുകൾ താങ്ങാൻ കെൽപ്പുളളവർക്ക്,


27. യാതോരു കവചവും ഇല്ലാതെ ഈ രാജ്യത്ത്


28. കലർപ്പില്ലാത്ത ഇങ്ഗ്ളിഷ് മാത്രം കവചമായി


29. ഒരു മുതിർന്ന ആളോട് പെരുമാറുന്നതിനേക്കാളും


30. പ്രാദേശിക സംസ്ക്കാരത്തിൽനിന്നും


31. ചെറുപ്രായത്തിലെ പരിശീലനങ്ങൾ


32. ഇരുചക്രവാഹനത്തിലൂടെയുള്ള ദീർഘദൂര


33. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലെ ഇരട്ടവ്യക്തിത്വം


34. അനാകർഷകമായ സാമൂഹീക ദൃശ്യങ്ങൾ


35. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പദങ്ങൾകൊണ്ട് മാരിവില്ല് സൃഷ്ടിക്കാൻ


36. ഇന്ത്യൻ സിനിമായിലെ ആളുകളുടെ വ്യക്തിത്വം


37. ഇങ്ഗ്ളിഷ് Fairytales


38. ഇങ്ഗ്ളിഷ് Folk tales


39. Phantom


40. മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഒരു കടിഞ്ഞാൺ


41. Brain softwareനെക്കുറിച്ച്


42. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പരിശീലന പദ്ധതി


43. പ്രായ പരിധികൾക്ക് അതീതമായ സൌഹൃദങ്ങൾ


44. തമ്മിൽ പൊരുതിജീവിക്കുന്ന ഒരു


45. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പൊതുപെരുമാറ്റങ്ങളുടെ കളരി


46. ഇന്നുള്ള ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണ്


47. അന്യർക്ക് സ്വന്തം രാഷ്ര്കത്തിന്റെ


48. പാഠപുസ്തവിജ്ഞാനം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ


49. വഴിതെറ്റിച്ചു വിടുന്ന അരസികമായ


50. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ മന:പ്പാഠമാക്കാവുന്ന


bottom of page