top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 5 - ഭാഷാ പരമായ പലവിധ അനുഭവങ്ങൾ

17. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ നല്ലകാര്യം പറഞ്ഞാലും, ഇങ്ഗ്ളിഷ് അറിയാത്തവർക്ക് വിരോധംതോന്നാ

ഇങ്ങിനെയെല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ, എന്തിനാണ് ഈ വിഷയം മലയാത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതാണ് വിശദീകരിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിചിത്രമായ കാര്യം പറയാം. സാധാരണയായി നന്നായി ഇങ്ഗ്ളിഷ് സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ തരംതാഴ്ത്തി സംസാരിക്കാനുള്ള വാക്ക് കോഡുകൾ കുറവാണ്.


മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ നല്ലകാര്യംപറയുന്ന രീതിയിൽതന്നെ മറ്റെ ആളെ കുറച്ചുകാട്ടുവാനും തരംതാഴ്ത്തി സംസാരിക്കാനും ആവും. ഇതു പോലുള്ള ഒരു സംഗതി ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ സാധ്യമാക്കാൻ, വ്യക്തമായിത്തന്നെ മറ്റെ ആളെ പഴിപറയേണ്ടിവരും.


ഇവിടെ വിചിത്രമായ സംഗതി ഇതാണ്:


ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ നല്ലകാര്യം സംസാരിച്ചാലും, ഇങ്ഗ്ളിഷ് അറിയാത്തവർ ആ സംഭാഷണം അടുത്ത് നിന്നും ശ്രവിച്ചാൽ, അവരിൽവിരോധം, വിദ്വേഷം, എന്ന ഭാവമാണ് വരിക. തങ്ങളെ കൊച്ചാക്കാനാണ് മറ്റേക്കൂട്ടർ ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന ഭാവം ആണ് അവരിൽ പലർക്കും വരിക. എന്നാൽ, ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ സംസാരിക്കുന്ന അതേ സൌകര്യത്തോടും, ലാളിത്യത്തോടും മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ആവില്ല. കാരണം, You, Your, Yours, He, His, Him, She, Her, Hers തുടങ്ങിയവാക്കുകൾ മലയാത്തിൽ മൂന്നായി തരംതിരിയും. അപ്പോൾത്തന്നെ അന്തരീക്ഷം മാറും. പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നവരും സംസാരിക്കുന്നവരും രണ്ടോ മൂന്നോ തരക്കാരാകും.


യഥാർത്ഥത്തിൽ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നവരാണ് ആപേക്ഷികമായി ഭീകരർ, ഈ കാരണത്താൽ. എന്നാൽ, ഇങ്ഗ്ളിഷ് സംസാരിക്കുന്നവരാണ് ഭീകരർ എന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുക.


ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഈ എഴുത്തുകാരനെ പലകുറി വിഷമത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലകാര്യം സംസാരിക്കുന്ന അവസരത്തിലും, മറ്റുള്ളവരെ കൊച്ചാക്കുകയാണ് എന്ന ഭാവം മറ്റുള്ളവരിൽ. ഈ ഭാവം ഈ ഉപഭൂഖണ്ടത്തിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ട് എന്നതാണ് വാസ്തവം.


ഏതാണ്ട് 30ൽ കൂടുതൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ, VED from VICTORIA INSTITUTIONS എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ ഈ എഴുത്തുകാരൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും പൊതുവായി ഈ ഭാഷാപരമായ വാദഗതി ഒരു അടിത്തറയായി ഉണ്ട്. എന്നിട്ടും, ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ ആർക്കും ഈ വിധ ആശയങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് എന്നോ, ഈ വിധം കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനുണ്ട് എന്നോ അറിവില്ല.


ഈ എഴുത്തുകാരൻ 2011ൽ, മലയാള ഭാഷ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിർബന്ധമായി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിന് എതിരായി കേരളാ ഹൈകോടതിയിൽ ഒരു റിറ്റ് ഹരജി (Writ Petition) സമർപ്പിക്കുകയും, സ്വന്തമായി ആ കോടതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ വാദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ അപേക്ഷ ഹൈകോടതി സ്വീകരിക്കുകയും കേരളാ സർക്കാറിന് നോട്ടിസ് അയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.


സാധാരണഗതിയിൽ ഇതുപോലുള്ള പലതും പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചക്ക് വരും. എന്നാൽ ഈ ഒരു വിഷയം ഒറ്റ മാധ്യമം പോലും ചർച്ചക്ക് എടുത്തില്ല. എന്തിന്, മിക്ക മാധ്യമങ്ങളിലും ഒരു സൂചന പോലും വന്നില്ല. ഒരു പത്രത്തിലെ ഒരു ലേഖകൻ മാത്രം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഫീച്ചർ തയ്യാറാക്കി. എന്നാൽ പത്രം ഇത് പ്രസിദ്ധികരിച്ചില്ല.


ആ പത്രത്തിൽ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെക്കൊണ്ട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അറിഞ്ഞത്, ഈ സംസ്ഥാനത്തിലെ സാംസ്ക്കാരികനായകർ ഈ വിഷയം യാതോരു പത്രമാധ്യമത്തിലും ചർച്ചക്ക് എടുക്കരുത് എന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് സ്വകാര്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് കിട്ടിയ വിവരം.


1. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാകോഡുകളുടെ വിക്രിയമായ


2. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠിപ്പിച്ചാൽ ആളുടെ മേലുള്ള


3. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ


4. ഇങ്ഗ്ളിഷ് കൊളോണിയൽ വാഴ്ചയോടുള്ള


5. പൊട്ടിത്തെറി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പരിവർത്തനം


6. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ സ്രീകുകളും പരുഷന്മാരും


7. ഭാഷാകോഡുകളില ഏറ്റകുറച്ചിലുകൾ മായ്ക്കാതെ


8. ഭർത്താവ് കീഴ് ജീവനക്കാരനോട് തുല്യനാകാൻ


9. വാക്ക് കോഡുകൾക്ക് DNAയേയും Genesനേയും


10. സ്വാർത്ഥതാൽപ്പര്യത്താൽ സ്വന്തം മക്കളുടെ


11. 1717കളിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ മലാബാറിൽ വന്നപ്പോൾ


12. ഭാഷാകോഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്ത പരീക്ഷണ


13. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ നാട്ടിന് നടുവിൽ ഒരു കലർപ്പില്ലാത്ത


14. വാക്ക് കോഡുകൾ തലതിരിഞ്ഞ് ഉപയോഗിച്ചാൽ


15. ഭാഷാകോഡുകളിലൂടെ ഉളവാകുന്ന വ്യക്തിത്വ


16. ഭാഷാ കോഡുകളിലെ തരംതാഴ്ത്തുന്നവയിൽനിന്നും


17. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ നല്ലകാര്യം പറഞ്ഞാലും, ഇങ്ഗ്ളിഷ്


18. കാര്യങ്ങൾ പ്രാദേശിക ഭാഷക്കർക്ക്


19. ഈ രാജ്യത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് അതിന്റെ ഉന്നത


20. ആശയപരമായി കുറെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യമുള്ളത്


21. ആശയപരമായി എല്ലാറ്റിൽനിന്നും ഒരു അകൽച്ച


22. ഭൌതിക വിജ്ഞാനങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഒരു


23. വ്യക്തികളിൽ ഉള്ള അദൃശ്യമായ ഉയരങ്ങളും


24. ഉള്ളതിൽ കുറച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ


25. സാമൂഹിക അടിത്തട്ടിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്ന


26. തരംതാഴ്ത്തലുകൾ താങ്ങാൻ കെൽപ്പുളളവർക്ക്,


27. യാതോരു കവചവും ഇല്ലാതെ ഈ രാജ്യത്ത്


28. കലർപ്പില്ലാത്ത ഇങ്ഗ്ളിഷ് മാത്രം കവചമായി


29. ഒരു മുതിർന്ന ആളോട് പെരുമാറുന്നതിനേക്കാളും


30. പ്രാദേശിക സംസ്ക്കാരത്തിൽനിന്നും


31. ചെറുപ്രായത്തിലെ പരിശീലനങ്ങൾ


32. ഇരുചക്രവാഹനത്തിലൂടെയുള്ള ദീർഘദൂര


33. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലെ ഇരട്ടവ്യക്തിത്വം


34. അനാകർഷകമായ സാമൂഹീക ദൃശ്യങ്ങൾ


35. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പദങ്ങൾകൊണ്ട് മാരിവില്ല് സൃഷ്ടിക്കാൻ


36. ഇന്ത്യൻ സിനിമായിലെ ആളുകളുടെ വ്യക്തിത്വം


37. ഇങ്ഗ്ളിഷ് Fairytales


38. ഇങ്ഗ്ളിഷ് Folk tales


39. Phantom


40. മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഒരു കടിഞ്ഞാൺ


41. Brain softwareനെക്കുറിച്ച്


42. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പരിശീലന പദ്ധതി


43. പ്രായ പരിധികൾക്ക് അതീതമായ സൌഹൃദങ്ങൾ


44. തമ്മിൽ പൊരുതിജീവിക്കുന്ന ഒരു


45. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പൊതുപെരുമാറ്റങ്ങളുടെ കളരി


46. ഇന്നുള്ള ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണ്


47. അന്യർക്ക് സ്വന്തം രാഷ്ര്കത്തിന്റെ


48. പാഠപുസ്തവിജ്ഞാനം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ


49. വഴിതെറ്റിച്ചു വിടുന്ന അരസികമായ


50. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ മന:പ്പാഠമാക്കാവുന്ന


bottom of page