top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 5 - ഭാഷാ പരമായ പലവിധ അനുഭവങ്ങൾ

15. ഭാഷാകോഡുകളിലൂടെ ഉളവാകുന്ന വ്യക്തിത്വ തിളക്കം

'അവൻ' എന്ന് പൊതുവായി പരാമർശിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ആളെ 'അയാൾ' /'അവർ' / 'അദ്ദേഹം' തുടങ്ങിയവാക്കുകളാൽ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ, ആ ആൾ ആപേക്ഷികമായി മുകളിലെ നിലയിലേക്ക് ഉയരും. ആ വാക്ക് പറയുന്ന ആൾ ആപേക്ഷികമായി താഴോട്ടേക്ക് നീങ്ങാം.


അതേ പോലെ, മുകളിൽനിന്നും നിലനിലയായി താഴോട്ടേക്ക് ഒഴുകിവരുന്ന, 'അവർ-അവൻ', എന്ന പടിപടിയായുള്ള ഒഴുക്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക തട്ടിൽ വച്ച് താഴെയുള്ള ആളെക്കുറിച്ച്, 'അവൻ' എന്ന പദത്തിന് പകരം 'അവർ' എന്നോ 'അദ്ദേഹം' എന്നോ ഉപയോഗിച്ചാൽ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ കോഡുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന ഉച്ചനീചത്വ കൽപ്പനാ ഒഴുക്കിൽ നിന്നും പറയുന്ന ആളും, പരാമർശ്ശിക്കപ്പെടുന്ന ആളും പുറത്തായി നിൽക്കും.


എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത്, ഈ എഴുത്തുകാരനും സ്വന്തം മകളും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം തികച്ചും ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ഈ ഒരു കാര്യത്താൽതന്നെ, 'ഇവർ' (മകൾ) മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച, കുടുംബപരമായ ഉച്ചനീചത്വ ആശയവിനിമയ ചരടിൽ പെട്ടിരുന്നില്ല.


എന്നാൽ ഇവിടെ എടുത്ത് പറയേണ്ടുന്ന കാര്യം 'ഇവർക്ക്' (മകൾക്ക്) ബുദ്ധിപരമായും, ഇങ്ഗ്ളിഷ് പരിജ്ഞാനപരമായും, കായികമായും, ബുദ്ധിവൈഭവപരമായും ചുറചുറുക്കിലും ഗണിതത്തിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗ പരിജ്ഞാനത്തിലും, സോഫ്ട്വർ കോഡിങ്ങിലും മറ്റും വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽതന്നെ ഈ എഴുത്തുകാരനേക്കാൾ വ്യക്തമായ കഴിവും കാര്യക്ഷമതയും ഉണ്ടായിരുന്നു.


ഇത് എങ്ങിനെ സ്വരൂപിച്ചെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന്. ഇതും, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയുമായുള്ള അകന്നുനിൽക്കലും ഒരളുവരെ വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും, യഥാർത്ഥത്തിൽ, രണ്ടും ഈ പ്രത്യേക വ്യക്തിയിൽ ഇടകലർന്നാണ് നിൽക്കുന്നത്.


ഈ വ്യക്തി ജനിച്ചപ്പോൾതന്നെ ഒരു തിളക്കം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് വ്യക്തമായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായി അറിവ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കാരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നില്ലായെങ്കിലും, ഇതിനും ഇങ്ഗ്ളിഷുമായ് ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളാതണ് വാസ്തവം. എന്നാൽ, ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഇല്ലാതെയും ഇതുപോലുള്ള ഒരു കാര്യം സംഭവിപ്പിക്കാനാവും എന്നുള്ളതും ശരിയാകാം. എന്നാൽ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾ ഉളവാക്കുന്ന തിളക്കം മറ്റൊരു കോഡ് പ്രവർത്തനമായേക്കാം. പ്രതിഭാസം രണ്ടും ഒരുപോലുള്ളതാണെങ്കിലും.


ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി എടുത്ത് പറയേണ്ടുന്നത്, ഈ എഴുത്തുകാരാൻ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരനല്ല. മറിച്ച്, ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം മലബാറിൽ കാലുറപ്പിക്കുന്നത് വരെ, കീഴ്-ജാതിക്കാരായി കണക്കാക്കപ്പെട്ട ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ആളാണ്.


പോരാത്തതിന് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. ഈ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം ഈ എഴുത്തുകാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പരിമിതികളും, സാമ്പത്തിക പിരിമുറുക്കവും മറ്റും ഒരളവുവരെ ഉള്ള സമയമായിരുന്നു.


എന്നാൽ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലും, ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കാനുണ്ട്. അത് ഇതാണ്. സാമ്പത്തിക പരിമുറുക്കം എന്ന ഒരു ധ്വനി ഈ എഴുത്തിൽ പലയിടത്തും കാണുമെങ്കിലും, ഈ ഒരു വാക്യപ്രയോഗത്തിൽ ചെറിയൊരു നിർവ്വചന പിശക് ഉണ്ട്. അത് എന്താണ് എന്നതും പിന്നീടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആവുള്ളു.


വളരെ വ്യക്തിപരമായ ഇടങ്ങളിലേക്ക് ഈ എഴുത്ത് നീങ്ങുന്ന ദിക്കിൽ, പ്രത്യേകമായി എടുത്ത് പറയേണ്ടത്, ഈ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നത്, ഭാഷാ കോഡുകളിലൂടെ സാമൂഹികവും, മാനസികവും നരവംശശാസ്ത്രപരമായും മറ്റും പോസിറ്റിവ് ആയ മാറ്റങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളെ നാടുകടത്തുന്നതിലൂടെ കൈവരുത്താൻ ആവും എന്ന ആശയം പ്രകടിപ്പിക്കാനാണ്. അല്ലാതെ വ്യക്തിപരിമായി യതോരു അഹംഭാവത്തിന്റെയോ മറ്റോ ഭാഗമായല്ല.


വിപ്ളവ വായാടികൾ സ്വകാര്യമായി മക്കളെ ഇങ്ഗ്ളണ്ടിലേക്കോ, അമേരിക്കയിലേക്കോ കടത്തിവിടും. ഇതിന് ആവാത്ത സാധാരണക്കാർക്ക്, ഇവിടെത്തന്നെ ഇങ്ഗ്ളണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാനാവും.1. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാകോഡുകളുടെ വിക്രിയമായ


2. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠിപ്പിച്ചാൽ ആളുടെ മേലുള്ള


3. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ


4. ഇങ്ഗ്ളിഷ് കൊളോണിയൽ വാഴ്ചയോടുള്ള


5. പൊട്ടിത്തെറി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പരിവർത്തനം


6. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ സ്രീകുകളും പരുഷന്മാരും


7. ഭാഷാകോഡുകളില ഏറ്റകുറച്ചിലുകൾ മായ്ക്കാതെ


8. ഭർത്താവ് കീഴ് ജീവനക്കാരനോട് തുല്യനാകാൻ


9. വാക്ക് കോഡുകൾക്ക് DNAയേയും Genesനേയും


10. സ്വാർത്ഥതാൽപ്പര്യത്താൽ സ്വന്തം മക്കളുടെ


11. 1717കളിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ മലാബാറിൽ വന്നപ്പോൾ


12. ഭാഷാകോഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്ത പരീക്ഷണ


13. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ നാട്ടിന് നടുവിൽ ഒരു കലർപ്പില്ലാത്ത


14. വാക്ക് കോഡുകൾ തലതിരിഞ്ഞ് ഉപയോഗിച്ചാൽ


15. ഭാഷാകോഡുകളിലൂടെ ഉളവാകുന്ന വ്യക്തിത്വ


16. ഭാഷാ കോഡുകളിലെ തരംതാഴ്ത്തുന്നവയിൽനിന്നും


17. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ നല്ലകാര്യം പറഞ്ഞാലും, ഇങ്ഗ്ളിഷ്


18. കാര്യങ്ങൾ പ്രാദേശിക ഭാഷക്കർക്ക്


19. ഈ രാജ്യത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് അതിന്റെ ഉന്നത


20. ആശയപരമായി കുറെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യമുള്ളത്


21. ആശയപരമായി എല്ലാറ്റിൽനിന്നും ഒരു അകൽച്ച


22. ഭൌതിക വിജ്ഞാനങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഒരു


23. വ്യക്തികളിൽ ഉള്ള അദൃശ്യമായ ഉയരങ്ങളും


24. ഉള്ളതിൽ കുറച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ


25. സാമൂഹിക അടിത്തട്ടിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്ന


26. തരംതാഴ്ത്തലുകൾ താങ്ങാൻ കെൽപ്പുളളവർക്ക്,


27. യാതോരു കവചവും ഇല്ലാതെ ഈ രാജ്യത്ത്


28. കലർപ്പില്ലാത്ത ഇങ്ഗ്ളിഷ് മാത്രം കവചമായി


29. ഒരു മുതിർന്ന ആളോട് പെരുമാറുന്നതിനേക്കാളും


30. പ്രാദേശിക സംസ്ക്കാരത്തിൽനിന്നും


31. ചെറുപ്രായത്തിലെ പരിശീലനങ്ങൾ


32. ഇരുചക്രവാഹനത്തിലൂടെയുള്ള ദീർഘദൂര


33. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലെ ഇരട്ടവ്യക്തിത്വം


34. അനാകർഷകമായ സാമൂഹീക ദൃശ്യങ്ങൾ


35. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പദങ്ങൾകൊണ്ട് മാരിവില്ല് സൃഷ്ടിക്കാൻ


36. ഇന്ത്യൻ സിനിമായിലെ ആളുകളുടെ വ്യക്തിത്വം


37. ഇങ്ഗ്ളിഷ് Fairytales


38. ഇങ്ഗ്ളിഷ് Folk tales


39. Phantom


40. മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഒരു കടിഞ്ഞാൺ


41. Brain softwareനെക്കുറിച്ച്


42. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പരിശീലന പദ്ധതി


43. പ്രായ പരിധികൾക്ക് അതീതമായ സൌഹൃദങ്ങൾ


44. തമ്മിൽ പൊരുതിജീവിക്കുന്ന ഒരു


45. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പൊതുപെരുമാറ്റങ്ങളുടെ കളരി


46. ഇന്നുള്ള ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണ്


47. അന്യർക്ക് സ്വന്തം രാഷ്ര്കത്തിന്റെ


48. പാഠപുസ്തവിജ്ഞാനം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ


49. വഴിതെറ്റിച്ചു വിടുന്ന അരസികമായ


50. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ മന:പ്പാഠമാക്കാവുന്ന