top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 5 - ഭാഷാ പരമായ പലവിധ അനുഭവങ്ങൾ

04. ഇങ്ഗ്ളിഷ് കൊളോണിയൽ വാഴ്ചയോടുള്ള കൂറും കടപ്പാടും

എഴുത്ത് ചെറുതായി വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ എഴുത്തിന്, ആരോടും യാതോരു കൂറും ഇല്ലതന്നെ. ഈ എഴുത്തുകാരനോടും സ്വാർത്ഥമായ കൂറോ കടപ്പാടോ ഈ എഴുത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ല.


എന്നാൽ കലർപ്പ് പുരണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഇങ്ഗ്ളിഷ് പ്രസ്താനത്തോട്, അതായത്, പൂർവ്വകാല ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനോടും, ലോകൈകമായി നിലനിന്നിരുന്ന ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിനോടും കൂറും കടപ്പാടും സ്നേഹവും മറ്റെല്ലാവിധ വാത്സല്യങ്ങളും ഈ എഴുത്തിൽ എല്ലായിടത്തും യാതോരു സങ്കോചമോ, ലജ്ജയോ, നാണമോ, മനസ്സാക്ഷിക്കുത്തോ ഇല്ലാതെ പകൽ വെളിച്ചം പോലെ വ്യക്തമായിത്തന്നെ കാണപ്പെടും.


ആളുകൾക്ക് ഇങ്ഗ്ളിഷ് സ്വായത്തമാക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നത്, അവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഉയർന്ന പീഠം നൽകുന്ന അനുഭവമാണ്. സാമൂഹികമായി മത്സരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങിനെ ഒരു ഉയർന്ന പീഠം നൽകുന്നത് വിഡ്ഢിത്തവും, ഗുണദോഷവിവേചനമില്ലായ്മയും, വകതിരിവില്ലായ്മയും വിവരക്കേടും ആയി ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ നിന്നും നോക്കിയാൽ വളരെ വ്യക്തമായി കാണാനാകും.


പിന്നെന്തിനാണ് ഈ വിധ ശുദ്ധ ഭോഷ്ക്കത്തരം കാണിച്ച് കൂട്ടുന്നത് എന്നതിന് വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരം നൽകാനാവുന്നാതാണ്. എന്നാൽ, അതിന് സ്വൽപം കൂടി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ എഴുത്ത്.


ഇങ്ഗ്ളിഷ് അറിയാത്ത ഔപചാരികമായി വളരെ പഠിപ്പുള്ള പലരും ഉണ്ട്. അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് കൊണ്ട് കാര്യമായ ഒരു ബലക്ഷയം അനുഭവപ്പെടില്ല, നിത്യ ജീവിതത്തിൽ. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഡോക്ടർ. ഈ ആൾക്ക് ഇങ്ഗ്ളിഷ് അറിയില്ല. എന്നാൽ കൺസൾട്ടിങ്ങ് മുറിക്ക് മുന്നിൽ തടിച്ച് കൂടുന്ന രോഗികളും മറ്റും അതീവ ബഹുമാനം നൽകും, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ. ഈ ബഹുമാനവും പേറി, അതിനോട് ഒട്ടിനിന്ന് ജീവിതം ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം, പലരോഗികളോടും തരംതാഴ്ത്തുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. അത് കേട്ട് അവരിൽ വിധേയത്വം അധികരിക്കും. സുഖമുള്ളകാര്യമാണ്.


എന്നാൽ, നന്നായി ഇങ്ഗ്ളിഷ് അറിയുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ. കൺസൾട്ടിങ്ങ് മുറിക്ക് മുന്നിൽ ആൾക്കൂട്ടമില്ല. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഈ ഡോക്ടർക്ക് മാനസിക പരിധികൾ വളരെ വിദൂരങ്ങളിലാണ്. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ രോഗികളോടും പരിചയക്കാരോടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ, വ്യത്യസ്തമായ വ്യക്തി ബന്ധമാണ് രചിക്കപ്പെടുക.


ഇങ്ഗ്ളിഷ് പരിചയക്കുറവുള്ള ഡോക്ടർക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ചെറുതായെങ്കിലും അറിയാം. സദാസമയവും ഒരു കപട രാജകീയ പദവി വളരെ അരോചകമായ അവസ്ഥതന്നെയാണ്. എന്നാൽ തനിക്ക് വ്യക്തമായിത്തന്നെ കൂടുതൽ രോഗികൾ ഉണ്ട് എന്നും, അവരാണെങ്കിൽ കുനിഞ്ഞ് വണങ്ങിയാണ് തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് എടുത്ത് പറയാം വേണമെങ്കിൽ.


ഇങ്ങിനെ ഇരിക്കെ ഈ ഡോക്ടർക്ക് ഇങ്ഗ്ളിഷ് പരജ്ഞാനം ലഭിക്കാനുള്ള ലളിത മാർഗ്ഗങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നു, മറ്റൊരാൾ. ഈ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് നന്നായി ഇങ്ഗ്ളിഷ് അറിയാം. അതിനാൽ തന്നെ, ഈ ഡോക്ടർക്കുള്ളതിനേക്കാൾ മാനസിക പരിധികൾ അകലങ്ങളിൽ ഉള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ സൌകുമാര്യമായ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ട്.


രണ്ട് പേരേയും സ്വന്തം തൊഴിൽ സൂചിപ്പിക്കാതെ ഒരു ദിക്കിൽ നിർത്തിയാൽ, ഈ മാനസിക വികാസത്തിന്റെ സൌകുമാര്യത അനുഭവിച്ചറിയാനാകും.


ഈ ഡോക്ടർക്ക് ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠിപ്പിച്ചാൽ, പിന്നെക്കാണുന്ന ആൾ, ഡോക്ടർ എന്ന പീഠത്തിന് മുകളിൽ നിന്നുമാണ് വാനോളം ഉയരുന്നത്. പുതുതായി സ്ഥാപിക്കുന്ന വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഒരു ലാളിത്യം അനുഭവപ്പെടും.


ഇങ്ങിനെ ഒരു പീഠം, ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠിക്കാൻ ഉള്ള ഉപാധികൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത വ്യക്തിക്ക് ഇല്ലായെങ്കിൽ, പിന്നെ ഈ ഡോക്ടർക്ക് ഈ വ്യക്തിയാണ് ഇങ്ങിനെ ഒരു മാനസിക വികാസത്തിൽ സൌകര്യം നൽകിയത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ പോലും മാനസിക തടസ്സം അനുഭവപ്പെടും.


ഈ ഒരു പ്രശ്നം മറ്റെല്ലാ വിധ തൊഴിൽ നൈപുണ്യമുള്ളവരിലും ഉണ്ട്. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പരിജ്ഞാനക്കുറവുള്ള ആശാരി, മോട്ടർ വാഹന മെക്കാനിക്ക്, കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നീഷ്യൻ, അങ്ങിനെ പലവിധ ആളുകൾ. ഇവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും നന്നായി ഇങ്ഗ്ളിഷ് പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ചാൽ, പിന്നെ ഉള്ള വ്യക്തി തികച്ചും വ്യത്യസ്തനായ ആളാണ്.


ഇതിൽ മുഖ്യമായ കാരണം, ഇങ്ഗ്ളിഷ് വേദികളിൽ വ്യക്തികൾക്ക് മറ്റ് വ്യക്തികളുടെ താങ്ങും, തണലും നിത്യേനെ കൈവശം വെക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ലാ എന്നുള്ളതാണ്. ഇതും ഒരു പ്രശ്നമായി അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം, മറ്റുള്ളവർക്ക്.


ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരുകാര്യം ഉണ്ട്. അടുത്ത എഴുത്തിൽ ആകാം അത്


1. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാകോഡുകളുടെ വിക്രിയമായ


2. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠിപ്പിച്ചാൽ ആളുടെ മേലുള്ള


3. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ


4. ഇങ്ഗ്ളിഷ് കൊളോണിയൽ വാഴ്ചയോടുള്ള


5. പൊട്ടിത്തെറി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പരിവർത്തനം


6. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ സ്രീകുകളും പരുഷന്മാരും


7. ഭാഷാകോഡുകളില ഏറ്റകുറച്ചിലുകൾ മായ്ക്കാതെ


8. ഭർത്താവ് കീഴ് ജീവനക്കാരനോട് തുല്യനാകാൻ


9. വാക്ക് കോഡുകൾക്ക് DNAയേയും Genesനേയും


10. സ്വാർത്ഥതാൽപ്പര്യത്താൽ സ്വന്തം മക്കളുടെ


11. 1717കളിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ മലാബാറിൽ വന്നപ്പോൾ


12. ഭാഷാകോഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്ത പരീക്ഷണ


13. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ നാട്ടിന് നടുവിൽ ഒരു കലർപ്പില്ലാത്ത


14. വാക്ക് കോഡുകൾ തലതിരിഞ്ഞ് ഉപയോഗിച്ചാൽ


15. ഭാഷാകോഡുകളിലൂടെ ഉളവാകുന്ന വ്യക്തിത്വ


16. ഭാഷാ കോഡുകളിലെ തരംതാഴ്ത്തുന്നവയിൽനിന്നും


17. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ നല്ലകാര്യം പറഞ്ഞാലും, ഇങ്ഗ്ളിഷ്


18. കാര്യങ്ങൾ പ്രാദേശിക ഭാഷക്കർക്ക്


19. ഈ രാജ്യത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് അതിന്റെ ഉന്നത


20. ആശയപരമായി കുറെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യമുള്ളത്


21. ആശയപരമായി എല്ലാറ്റിൽനിന്നും ഒരു അകൽച്ച


22. ഭൌതിക വിജ്ഞാനങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഒരു


23. വ്യക്തികളിൽ ഉള്ള അദൃശ്യമായ ഉയരങ്ങളും


24. ഉള്ളതിൽ കുറച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ


25. സാമൂഹിക അടിത്തട്ടിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്ന


26. തരംതാഴ്ത്തലുകൾ താങ്ങാൻ കെൽപ്പുളളവർക്ക്,


27. യാതോരു കവചവും ഇല്ലാതെ ഈ രാജ്യത്ത്


28. കലർപ്പില്ലാത്ത ഇങ്ഗ്ളിഷ് മാത്രം കവചമായി


29. ഒരു മുതിർന്ന ആളോട് പെരുമാറുന്നതിനേക്കാളും


30. പ്രാദേശിക സംസ്ക്കാരത്തിൽനിന്നും


31. ചെറുപ്രായത്തിലെ പരിശീലനങ്ങൾ


32. ഇരുചക്രവാഹനത്തിലൂടെയുള്ള ദീർഘദൂര


33. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലെ ഇരട്ടവ്യക്തിത്വം


34. അനാകർഷകമായ സാമൂഹീക ദൃശ്യങ്ങൾ


35. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പദങ്ങൾകൊണ്ട് മാരിവില്ല് സൃഷ്ടിക്കാൻ


36. ഇന്ത്യൻ സിനിമായിലെ ആളുകളുടെ വ്യക്തിത്വം


37. ഇങ്ഗ്ളിഷ് Fairytales


38. ഇങ്ഗ്ളിഷ് Folk tales


39. Phantom


40. മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഒരു കടിഞ്ഞാൺ


41. Brain softwareനെക്കുറിച്ച്


42. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പരിശീലന പദ്ധതി


43. പ്രായ പരിധികൾക്ക് അതീതമായ സൌഹൃദങ്ങൾ


44. തമ്മിൽ പൊരുതിജീവിക്കുന്ന ഒരു


45. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പൊതുപെരുമാറ്റങ്ങളുടെ കളരി


46. ഇന്നുള്ള ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണ്


47. അന്യർക്ക് സ്വന്തം രാഷ്ര്കത്തിന്റെ


48. പാഠപുസ്തവിജ്ഞാനം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ


49. വഴിതെറ്റിച്ചു വിടുന്ന അരസികമായ


50. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ മന:പ്പാഠമാക്കാവുന്ന