top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 5 - ഭാഷാ പരമായ പലവിധ അനുഭവങ്ങൾ

37. ഇങ്ഗ്ളിഷ് Fairytales

അകളങ്കിതമായ ഇങ്ഗ്ളണ്ടിന്റെ (pristine-Englandന്റെ) പുരാതനത്വത്തിൽ (antiquityയിൽ) തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഇങ്ഗ്ളിഷ് fairytaleകൾ ആണ്. ഇവയെ വേണമെങ്കിൽ നാടോടിക്കഥയെന്നോ, യക്ഷിക്കഥയെന്നോ മലയാളത്തിൽ നാമകരണം ചെയ്യാമെങ്കിലും, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷ് fairytaleലുകൾ നാടോടിക്കഥയും അല്ല, യക്ഷിക്കഥയും അല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്..


ഇങ്ഗ്ളിഷ് fairytaleലുകൾ എല്ലാംതന്നെ ഇങ്ഗ്ളണ്ടിൽനിന്നും ഉത്ഭവിച്ചവയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ചിലതെങ്കിലും ഭൂഖണ്ട യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഇങ്ഗ്ളിഷിലേക്ക് കടന്നവയായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഈ വക കഥകൾ ഇങ്ഗ്ളിഷിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, അവ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷയുടെ മൃദുലമായ രൂപഘടനയിൽ അലിഞ്ഞ് ചേരും. വാക്കുകളും, സംബോധനകളും, മനുഷ്യന്റെയും മൃഗങ്ങളുടേയും വ്യക്തിത്വം പാരമ്പര്യ ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ പുനരാവിഷ്ക്കരിക്കപ്പെടും. ആകെപ്പാടെ ഒരു മായാലോകത്തിൽ അലിഞ്ഞ് ചേർന്നത് മാതിരി.


ഈ മായോലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടവും ആശ്ചര്യകരവും ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ നിശ്ചയമായും കാണപ്പെടുന്ന ദിവ്യവ്യക്തിത്വങ്ങളോ, അടിയാളപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളോ ഇല്ലാ എന്നുള്ളതാണ്.


വലിയവരും ചെറിയവരും ഉണ്ടെങ്കിലും, അവർക്കാർക്കും തന്നെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾ സാധ്യമാക്കുന്ന ത്രിശാഖിത്വത്തിന്റെ ഭാവഭേദത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം ഇല്ലാ എന്നുള്ളതാണ്.


എന്നു വച്ചാൽ, വലിയ ആൾക്ക്, വലിയ ആൾ എന്നല്ലാതെ, അതിനുമുപരിയായി, He/Him/His എന്നവാക്കുകൾക്ക് തന്നെ മൂന്ന് നിലവാരവും, അതിൽ ഏറ്റവും നിലവാരം ഉയർന്നതും, ദിവ്യത്വം സൂചിപ്പിക്കുന്നതും ആയ ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്ന ഒരു സൂചനയോ നിലവാരമോ ഇല്ലതന്നെ.


ഇതേ പോലെതന്നെ, ചെറിയ ആൾക്ക്, ചെറിയ ആൾ എന്നല്ലാതെ, അതിനുമുപരിയായി, He/Him/His എന്നവാക്കുകൾക്ക് തന്നെ മൂന്ന് നിലവാരവും, അതിൽ ഏറ്റവും നിലവാരം കുറഞ്ഞതും, നീചത്വം സൂചിപ്പിക്കുന്നതും ആയ ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്ന ഒരു സൂചനയോ നിലവാരമോ ഇല്ലതന്നെ.


ഇങ്ങിനെയുള്ള ഇങ്ഗ്ളിഷ് fairytaleലുകളിൽ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ കയറിവരുന്നത് Snow White and the Seven Dwarfs, Pied Piper of Hamilton എന്നിവയാണ്. രണ്ടാമത്തേത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂഖണ്ട യൂറോപ്പിലെ ഒരു ദിക്കാണ് പശ്ചാത്തലമായുള്ളതെങ്കിലും, ഇങ്ഗ്ളിഷ് fairytaleന്റെ ഭാഗമായി കേൾക്കുമ്പോൾ വ്യക്തികൾക്ക് ഇങ്ഗ്ളിഷ് വ്യക്തിത്വം തന്നെ. എന്നാൽ കാഥാപാത്രങ്ങളുടെ ചെയ്തികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷ് മനോഭാവം അല്ല ഉള്ളത്. അത് കഥയുടെ ഇതിവൃത്തത്തിന്റെ കാര്യം.


1. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാകോഡുകളുടെ വിക്രിയമായ


2. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠിപ്പിച്ചാൽ ആളുടെ മേലുള്ള


3. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ


4. ഇങ്ഗ്ളിഷ് കൊളോണിയൽ വാഴ്ചയോടുള്ള


5. പൊട്ടിത്തെറി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പരിവർത്തനം


6. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ സ്രീകുകളും പരുഷന്മാരും


7. ഭാഷാകോഡുകളില ഏറ്റകുറച്ചിലുകൾ മായ്ക്കാതെ


8. ഭർത്താവ് കീഴ് ജീവനക്കാരനോട് തുല്യനാകാൻ


9. വാക്ക് കോഡുകൾക്ക് DNAയേയും Genesനേയും


10. സ്വാർത്ഥതാൽപ്പര്യത്താൽ സ്വന്തം മക്കളുടെ


11. 1717കളിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ മലാബാറിൽ വന്നപ്പോൾ


12. ഭാഷാകോഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്ത പരീക്ഷണ


13. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ നാട്ടിന് നടുവിൽ ഒരു കലർപ്പില്ലാത്ത


14. വാക്ക് കോഡുകൾ തലതിരിഞ്ഞ് ഉപയോഗിച്ചാൽ


15. ഭാഷാകോഡുകളിലൂടെ ഉളവാകുന്ന വ്യക്തിത്വ


16. ഭാഷാ കോഡുകളിലെ തരംതാഴ്ത്തുന്നവയിൽനിന്നും


17. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ നല്ലകാര്യം പറഞ്ഞാലും, ഇങ്ഗ്ളിഷ്


18. കാര്യങ്ങൾ പ്രാദേശിക ഭാഷക്കർക്ക്


19. ഈ രാജ്യത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് അതിന്റെ ഉന്നത


20. ആശയപരമായി കുറെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യമുള്ളത്


21. ആശയപരമായി എല്ലാറ്റിൽനിന്നും ഒരു അകൽച്ച


22. ഭൌതിക വിജ്ഞാനങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഒരു


23. വ്യക്തികളിൽ ഉള്ള അദൃശ്യമായ ഉയരങ്ങളും


24. ഉള്ളതിൽ കുറച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ


25. സാമൂഹിക അടിത്തട്ടിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്ന


26. തരംതാഴ്ത്തലുകൾ താങ്ങാൻ കെൽപ്പുളളവർക്ക്,


27. യാതോരു കവചവും ഇല്ലാതെ ഈ രാജ്യത്ത്


28. കലർപ്പില്ലാത്ത ഇങ്ഗ്ളിഷ് മാത്രം കവചമായി


29. ഒരു മുതിർന്ന ആളോട് പെരുമാറുന്നതിനേക്കാളും


30. പ്രാദേശിക സംസ്ക്കാരത്തിൽനിന്നും


31. ചെറുപ്രായത്തിലെ പരിശീലനങ്ങൾ


32. ഇരുചക്രവാഹനത്തിലൂടെയുള്ള ദീർഘദൂര


33. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലെ ഇരട്ടവ്യക്തിത്വം


34. അനാകർഷകമായ സാമൂഹീക ദൃശ്യങ്ങൾ


35. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പദങ്ങൾകൊണ്ട് മാരിവില്ല് സൃഷ്ടിക്കാൻ


36. ഇന്ത്യൻ സിനിമായിലെ ആളുകളുടെ വ്യക്തിത്വം


37. ഇങ്ഗ്ളിഷ് Fairytales


38. ഇങ്ഗ്ളിഷ് Folk tales


39. Phantom


40. മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഒരു കടിഞ്ഞാൺ


41. Brain softwareനെക്കുറിച്ച്


42. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പരിശീലന പദ്ധതി


43. പ്രായ പരിധികൾക്ക് അതീതമായ സൌഹൃദങ്ങൾ


44. തമ്മിൽ പൊരുതിജീവിക്കുന്ന ഒരു


45. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പൊതുപെരുമാറ്റങ്ങളുടെ കളരി


46. ഇന്നുള്ള ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണ്


47. അന്യർക്ക് സ്വന്തം രാഷ്ര്കത്തിന്റെ


48. പാഠപുസ്തവിജ്ഞാനം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ


49. വഴിതെറ്റിച്ചു വിടുന്ന അരസികമായ


50. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ മന:പ്പാഠമാക്കാവുന്ന