top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 5 - ഭാഷാ പരമായ പലവിധ അനുഭവങ്ങൾ

45. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പൊതുപെരുമാറ്റങ്ങളുടെ കളരി

മനുഷ്യർ തമ്മിൽ നിത്യവും മത്സരവും, മുകളിലുള്ളവരെമറിച്ചിട്ട് അവരുടെ മുകളിൽകയറാനും, താഴെയുള്ളവരെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കാനും, ബഹുമാനിക്കാത്തവരോട് ഞെട്ടിച്ച് പെരുമാറാനും, താഴ്ന്ന് കിടക്കുന്നവനോട് കുറച്ച് മയത്തിൽ പെരുമാറിയാൽ തിരിച്ച് ആജ്ഞാപികുന്നത് മാതിരി പെരുമാറാനും, മറ്റുള്ളവരുടെ ഈ വിധ മാനസികഭാവങ്ങളെ നിരന്തരം നേരിടാനും, മറ്റും നിത്യേനെ പ്രചോദനം നൽകുന്ന ഭാഷയാണ് ചുറ്റും.


തൊഴിൽ എന്നത് ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ കാണുന്നത് പോലെയല്ല. മറിച്ച് പലപ്പോഴും ഒരു സാമൂഹിക സ്ഥാനവും ബഹുമാനം പിടിച്ച് വാങ്ങാനുള്ള അധികാരമോ, അതുമല്ലെങ്കിൽ അത് നൽകാനുള്ള കടപ്പാടോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ. ഇത് വയസ്, കുടുംബ മഹിമ, കൂടപ്പിറപ്പുകളുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മറ്റ് പലകാര്യങ്ങളുമായി പിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു.


ഇങ്ങിനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, എല്ലാരെയും കടത്തിവെട്ടി വളരണം എന്ന ഉദ്ദേശ ശുദ്ധി കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിൽ ഒരു കുരുട്ടുബുദ്ധിയായി നിലനിൽക്കുന്നു.


ഇങ്ങിനെയാതോരു ശിഥിലലക്ഷ്യങ്ങളും നൽകാതുള്ള ഭാഷയിൽ മാത്രം വളർന്നുവന്ന ആൾക്ക് ഈ നാട്ടിലെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് കൊണ്ട് ആകെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫലം, സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ശിഥിലനമാണ്.


നല്ലനിലവാരമുള്ള ഇങ്ഗ്ളിഷും, അതിനുള്ളിലെ ക്ലാസിക്കൽസാഹിത്യവും മറ്റും കാര്യമായിത്തന്നെ ചെറുപ്രായത്തിൽത്തന്നെ വായിച്ചും കേട്ടും പരിചയമുള്ളതിനാൽ, ഈ നാട്ടിൽ സർക്കാർ നയപ്രകാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വിഭാവനംകൂടിചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങൾ Varunaയ്ക്ക് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.


നിൽക്കുമ്പോൾ ചാരിനിൽക്കരുത്, നേരെ നിവർന്ന് ഇരിക്കേണം, ഔപചാരികമായി പരിചയപ്പെടുന്നവരെ പേരിന് മുന്നിൽ Mr. എന്നോ Mrs. എന്നോ Miss. ചേർത്ത് വിളിക്കേണം. ഏതൊരു കൌണ്ടറിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിലും, മുൻഗണയുള്ള ആളെ മറികടക്കാതെ, ക്യൂവായി നിൽക്കേണം. ബസ്സിൽ കയറുന്ന അവസരത്തിലും ഇതേ പോലെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ മറികടന്ന് ബസ്സിൽ കയറാൻ പാടില്ല. എന്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്ന അവസരത്തിലും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ Please എന്നോ Can you please? എന്നോ Could you please? എന്നോ May I? എന്നോ ചേർത്ത് ചോദിക്കേണം.


എന്തെങ്കിലും വസ്തു എടുത്താൽ അത് അതിന്റെ യഥാസ്ഥാനത്ത് തിരിച്ച് വെക്കെണം. ഇരിക്കുന്ന സീറ്റിൽ കാൽ വച്ച് നിൽക്കരുത്. മറ്റൊരാളോട് മുന്നിൽനിന്നും മാറാനോ, അതുമല്ലെങ്കിൽ ആ ആളുടെ ശ്രദ്ധപിടിച്ചെടുക്കാനോ മറ്റോ Excuse me എന്ന പദപ്രയോഗം ഉപയോഗിക്കേണം, മുന്നിലെ ആളെ ഉന്തി നീക്കരുത്.


ഈ നാട്ടിൽ ഏതൊരു പൌരനും അന്തസ്സ് ഉണ്ട് എന്നും, അതിനാൽ തന്നെ, മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ മുന്നിൽ അടിയാളത്തം ഭാവിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലായെന്നും, ഈര്വരനോട് മാത്രമെ വിധേയത്വം ആവശ്യമുള്ളു എന്നും. സൌമ്യമായി സംസാരിച്ചാൽതന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടുക്കും എന്നും. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു അര കിലോമിറ്ററെങ്കിലും ഓടിയുള്ള വ്യായമം ചെയ്യണമെന്നും.


തുടങ്ങിയ, ഇന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ യാതോരുരീതിയിലും സ്വപ്നത്തിൽപോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസമാണ് Varunaയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് ഒൻപത് വയസ്സ് വരെ ഇവിടെ ലഭിച്ചതിൽ ഒരു പങ്ക്.


ആളുകളെ തരംതിരിച്ച്, അവരിൽ തരംതാഴ്ന്നവരോട് നീ, എടാ, എടീ, എന്താടാ, എന്താടീ, അവറ്റകൾ, (മലബാറി: ഇഞ്ഞ്, എന്താനെ, എന്താളെ, ഐറ്റിങ്ങൾ) തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നത് പഠനത്തിൽ വന്നില്ലതന്നെ. കാരണം, ഈ വിധ താന്തോന്നിത്യ വാക്കുകൾ ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ ഇല്ലതന്നെ.


1. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാകോഡുകളുടെ വിക്രിയമായ


2. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠിപ്പിച്ചാൽ ആളുടെ മേലുള്ള


3. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ


4. ഇങ്ഗ്ളിഷ് കൊളോണിയൽ വാഴ്ചയോടുള്ള


5. പൊട്ടിത്തെറി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പരിവർത്തനം


6. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ സ്രീകുകളും പരുഷന്മാരും


7. ഭാഷാകോഡുകളില ഏറ്റകുറച്ചിലുകൾ മായ്ക്കാതെ


8. ഭർത്താവ് കീഴ് ജീവനക്കാരനോട് തുല്യനാകാൻ


9. വാക്ക് കോഡുകൾക്ക് DNAയേയും Genesനേയും


10. സ്വാർത്ഥതാൽപ്പര്യത്താൽ സ്വന്തം മക്കളുടെ


11. 1717കളിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ മലാബാറിൽ വന്നപ്പോൾ


12. ഭാഷാകോഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്ത പരീക്ഷണ


13. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ നാട്ടിന് നടുവിൽ ഒരു കലർപ്പില്ലാത്ത


14. വാക്ക് കോഡുകൾ തലതിരിഞ്ഞ് ഉപയോഗിച്ചാൽ


15. ഭാഷാകോഡുകളിലൂടെ ഉളവാകുന്ന വ്യക്തിത്വ


16. ഭാഷാ കോഡുകളിലെ തരംതാഴ്ത്തുന്നവയിൽനിന്നും


17. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ നല്ലകാര്യം പറഞ്ഞാലും, ഇങ്ഗ്ളിഷ്


18. കാര്യങ്ങൾ പ്രാദേശിക ഭാഷക്കർക്ക്


19. ഈ രാജ്യത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് അതിന്റെ ഉന്നത


20. ആശയപരമായി കുറെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യമുള്ളത്


21. ആശയപരമായി എല്ലാറ്റിൽനിന്നും ഒരു അകൽച്ച


22. ഭൌതിക വിജ്ഞാനങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഒരു


23. വ്യക്തികളിൽ ഉള്ള അദൃശ്യമായ ഉയരങ്ങളും


24. ഉള്ളതിൽ കുറച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ


25. സാമൂഹിക അടിത്തട്ടിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്ന


26. തരംതാഴ്ത്തലുകൾ താങ്ങാൻ കെൽപ്പുളളവർക്ക്,


27. യാതോരു കവചവും ഇല്ലാതെ ഈ രാജ്യത്ത്


28. കലർപ്പില്ലാത്ത ഇങ്ഗ്ളിഷ് മാത്രം കവചമായി


29. ഒരു മുതിർന്ന ആളോട് പെരുമാറുന്നതിനേക്കാളും


30. പ്രാദേശിക സംസ്ക്കാരത്തിൽനിന്നും


31. ചെറുപ്രായത്തിലെ പരിശീലനങ്ങൾ


32. ഇരുചക്രവാഹനത്തിലൂടെയുള്ള ദീർഘദൂര


33. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലെ ഇരട്ടവ്യക്തിത്വം


34. അനാകർഷകമായ സാമൂഹീക ദൃശ്യങ്ങൾ


35. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പദങ്ങൾകൊണ്ട് മാരിവില്ല് സൃഷ്ടിക്കാൻ


36. ഇന്ത്യൻ സിനിമായിലെ ആളുകളുടെ വ്യക്തിത്വം


37. ഇങ്ഗ്ളിഷ് Fairytales


38. ഇങ്ഗ്ളിഷ് Folk tales


39. Phantom


40. മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഒരു കടിഞ്ഞാൺ


41. Brain softwareനെക്കുറിച്ച്


42. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പരിശീലന പദ്ധതി


43. പ്രായ പരിധികൾക്ക് അതീതമായ സൌഹൃദങ്ങൾ


44. തമ്മിൽ പൊരുതിജീവിക്കുന്ന ഒരു


45. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പൊതുപെരുമാറ്റങ്ങളുടെ കളരി


46. ഇന്നുള്ള ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണ്


47. അന്യർക്ക് സ്വന്തം രാഷ്ര്കത്തിന്റെ


48. പാഠപുസ്തവിജ്ഞാനം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ


49. വഴിതെറ്റിച്ചു വിടുന്ന അരസികമായ


50. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ മന:പ്പാഠമാക്കാവുന്ന


bottom of page