top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 5 - ഭാഷാപരമായ പലവിധ അനുഭവങ്ങൾ

07. ഭാഷാകോഡുകളില ഏറ്റകുറച്ചിലുകൾ മായ്ക്കാതെ എങ്ങിനെ സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം നടപ്പിൽ വരുത്താനാവും

എഴുത്തിന്റെ പ്രധാന പാതയിൽ നിന്നും ചെറുതായി വീണ്ടും വഴുതിപുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഇതും കൂടി പറഞ്ഞ് വീണ്ടും പാതയിൽ കയറാം.


'Gender equalisation' എന്ന പദം അഗാധ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച സാമൂഹിക ശാസ്ത്ര വിദഗ്ദ്ധരിൽനിന്നും കേട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിന് വളരെ സങ്കീർണ്ണമായ ഘടനകൾ ഉണ്ട്. അവയിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല.


സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഏറ്റവുംകൂടുതൽ തുല്യതയിൽ എത്തുന്നത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷ പ്രാദേശികമായി സംസാരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലാണ്. അതിന് മുഖ്യമായ കാരണം, ആ ഭാഷയിൽ You, Your, Yours, He, His, Him, She, Her, Hers തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾക്ക് ഒറ്റ രൂപംമാത്രമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്.


ഭാഷാ കോഡുകളിലെ നിർവ്വചിക്കുന്ന ഡിസൈനുകൾക്ക് അനുസൃതമായി വ്യക്തികൾ അടുക്കിവെക്കപ്പെടും (arrangeചെയ്യപ്പെടും).


ഈ ഉപഭൂഖണ്ടത്തിലെ ഭാഷകളിൽ പൊതുവായി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഭാര്യാ-ഭർതൃ ബന്ധത്തിൽ, ഭാര്യ നീയും, ഭർത്താവ് നിങ്ങളും (മലബാറി), ചേട്ടനും ആണ്. ഭാര്യ ചേച്ചിയും ഭർത്താവ് നീയും ആകുന്ന അവസരത്തിൽ ഭാര്യ മുകളിൽ വരും.


ഭാഷാകോഡുകൾ മാറ്റാതെ, ഭാര്യാ-ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിലുള്ള ഈ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ മാറ്റാനാവില്ല.


എന്നാൽ, കാര്യങ്ങൾ കുറേ കൂടി സങ്കീർണ്ണമാണ്. സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരു നിസ്സാര ഘടകംമാത്രമാണ്. എല്ലാരെയും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പിക്കുന്ന ഭാഷ, എല്ലാരെയും നിർവ്വചിക്കും. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഒരാളുടെ ഭാര്യയെ ആ ആളുടെ അവളായാണ് നിർവ്വചിക്കപ്പടുന്നത്. ഇതിനാൽത്തന്നെ, ഭാര്യയുടെ നിലവാരം ഉയർത്താൻ ഒരു ഏകനായ ഭർത്താവ് വിചാരിച്ചാൽ, ഒരു പരിധിവരെയെ അവർതമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ സാധ്യമാകുള്ളു.


എന്നാൽ, വേണമെങ്കിൽ ഭാര്യക്ക് സ്വന്തം നിലയിൽ അധികപ്രസംഗം (കുരുത്തക്കേട്-മലാബാറി) (Impertinence), എന്ന നിലയിൽ വെണമെങ്കിൽ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ തരംതാഴ്ത്താം.


സ്ത്രീകൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി കഴിവ് കേടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സാമൂഹികവും മറ്റുമായി കഴിവ് കേട് എവിടെയെങ്കിലും, ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ഥാനമാനത്തിലുള്ളതും, അതുമല്ലെങ്കിൽ നിലവാരം കുറഞ്ഞരീതിയിൽ വളർത്തപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമാണ്. ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉള്ള പല സ്ത്രീകളെയും ഈ എഴുത്തുകാരന് അറിയാം. അവരിലാരിലും ഒരു മാനസിക അധമത്വം കണ്ടില്ല. എന്നാൽ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പടവെട്ടി നിലകൊള്ളുന്ന സ്ത്രീകളിൽ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ സ്ത്രൈണ ഭാവം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മയമുള്ള മാനസിക ഭാവം ഉരഞ്ഞ് മാഞ്ഞാണ് നിൽക്കുക. എന്നാൽ ഈ ഒരു പ്രതിഭാസം, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരോട് മാനസികമായി മല്ലിട്ട് നിൽക്കുന്നവരിൽ കൂടുതലായി വരാം.


ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ സ്ത്രൈണ സ്വഭാവം എന്നത് വിധേയത്വഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നില്ലേ എന്നൊരു സന്ദേഹം. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷക്കാരുടെ കടന്നുകയറ്റം ഇങ്ഗ്ളിഷ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലും സ്ത്രീകളിൽ അവരുടെ പാരമ്പര്യമായുള്ള സ്ത്രൈണ ഭാവത്തെ ഉരച്ച് മാച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്.


1. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാകോഡുകളുടെ വിക്രിയമായ


2. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠിപ്പിച്ചാൽ ആളുടെ മേലുള്ള


3. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ


4. ഇങ്ഗ്ളിഷ് കൊളോണിയൽ വാഴ്ചയോടുള്ള


5. പൊട്ടിത്തെറി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പരിവർത്തനം


6. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ സ്രീകുകളും പരുഷന്മാരും


7. ഭാഷാകോഡുകളില ഏറ്റകുറച്ചിലുകൾ മായ്ക്കാതെ


8. ഭർത്താവ് കീഴ് ജീവനക്കാരനോട് തുല്യനാകാൻ


9. വാക്ക് കോഡുകൾക്ക് DNAയേയും Genesനേയും


10. സ്വാർത്ഥതാൽപ്പര്യത്താൽ സ്വന്തം മക്കളുടെ


11. 1717കളിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ മലാബാറിൽ വന്നപ്പോൾ


12. ഭാഷാകോഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്ത പരീക്ഷണ


13. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ നാട്ടിന് നടുവിൽ ഒരു കലർപ്പില്ലാത്ത


14. വാക്ക് കോഡുകൾ തലതിരിഞ്ഞ് ഉപയോഗിച്ചാൽ


15. ഭാഷാകോഡുകളിലൂടെ ഉളവാകുന്ന വ്യക്തിത്വ


16. ഭാഷാ കോഡുകളിലെ തരംതാഴ്ത്തുന്നവയിൽനിന്നും


17. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ നല്ലകാര്യം പറഞ്ഞാലും, ഇങ്ഗ്ളിഷ്


18. കാര്യങ്ങൾ പ്രാദേശിക ഭാഷക്കർക്ക്


19. ഈ രാജ്യത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് അതിന്റെ ഉന്നത


20. ആശയപരമായി കുറെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യമുള്ളത്


21. ആശയപരമായി എല്ലാറ്റിൽനിന്നും ഒരു അകൽച്ച


22. ഭൌതിക വിജ്ഞാനങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഒരു


23. വ്യക്തികളിൽ ഉള്ള അദൃശ്യമായ ഉയരങ്ങളും


24. ഉള്ളതിൽ കുറച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ


25. സാമൂഹിക അടിത്തട്ടിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്ന


26. തരംതാഴ്ത്തലുകൾ താങ്ങാൻ കെൽപ്പുളളവർക്ക്,


27. യാതോരു കവചവും ഇല്ലാതെ ഈ രാജ്യത്ത്


28. കലർപ്പില്ലാത്ത ഇങ്ഗ്ളിഷ് മാത്രം കവചമായി


29. ഒരു മുതിർന്ന ആളോട് പെരുമാറുന്നതിനേക്കാളും


30. പ്രാദേശിക സംസ്ക്കാരത്തിൽനിന്നും


31. ചെറുപ്രായത്തിലെ പരിശീലനങ്ങൾ


32. ഇരുചക്രവാഹനത്തിലൂടെയുള്ള ദീർഘദൂര


33. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലെ ഇരട്ടവ്യക്തിത്വം


34. അനാകർഷകമായ സാമൂഹീക ദൃശ്യങ്ങൾ


35. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പദങ്ങൾകൊണ്ട് മാരിവില്ല് സൃഷ്ടിക്കാൻ


36. ഇന്ത്യൻ സിനിമായിലെ ആളുകളുടെ വ്യക്തിത്വം


37. ഇങ്ഗ്ളിഷ് Fairytales


38. ഇങ്ഗ്ളിഷ് Folk tales


39. Phantom


40. മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഒരു കടിഞ്ഞാൺ


41. Brain softwareനെക്കുറിച്ച്


42. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പരിശീലന പദ്ധതി


43. പ്രായ പരിധികൾക്ക് അതീതമായ സൌഹൃദങ്ങൾ


44. തമ്മിൽ പൊരുതിജീവിക്കുന്ന ഒരു


45. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പൊതുപെരുമാറ്റങ്ങളുടെ കളരി


46. ഇന്നുള്ള ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണ്


47. അന്യർക്ക് സ്വന്തം രാഷ്ര്കത്തിന്റെ


48. പാഠപുസ്തവിജ്ഞാനം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ


49. വഴിതെറ്റിച്ചു വിടുന്ന അരസികമായ


50. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ മന:പ്പാഠമാക്കാവുന്ന


bottom of page