top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 5 - ഭാഷാ പരമായ പലവിധ അനുഭവങ്ങൾ

38. ഇങ്ഗ്ളിഷ് Folk tales

ഇങ്ഗ്ളണ്ടിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഉള്ള മറ്റൊന്നാണ് Folk tales. ഈ വാക്കിനെ മലയാളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഐതിഹ്യം എന്ന് തർജ്ജമചെയ്യാമെങ്കിലും, മലയാളത്തിലുള്ള ഐതിഹ്യമാല പോലുള്ളവയല്ല ഇവ എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഭാഷാ കോഡുകൾ തന്നെയാവാം വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നത്.


ഇവയിൽ ഏറ്റവും പേരുകേട്ടവ, Robin Hood എന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കഥകളാണ്. Robin Hood എന്ന പദപ്രയോഗം ഈ ഉപഭൂഖണ്ടത്തിലും, പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലും പല വ്യക്തികളുടെ അപരനാമമെന്നോണം ഒരു വിശേഷണമായി ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവ വളരെ അരോചകമായ ചെയ്തിയായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്.


കാരണം Robin Hood ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷയിൽ ജീവിക്കുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും, സംസാരിക്കുന്നതുമായ ഒരു വ്യക്തിയെ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ജീവിക്കുന്നതും, ചിന്തിക്കുന്നതും, സംസാരിക്കുന്നതുമായ ഒരു വ്യക്തിയോട് ഉപമിക്കാനായുളള ഒരു പഴുതും, വ്യക്തിത്വസാദൃശ്യവും ഉള്ളതായി അറിവില്ല.


ഈ വക കഥകൾ ഇങ്ഗ്ളിഷിൽതന്നെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും, മനസ്സിലെ ഭാവനാ രംഗം സ്വമേധയാ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ആയി ഭവിക്കും.


ബഹുമാനം - ബഹുമാനം നിഷേധിക്കൽ എന്ന അതി ഗംഭീരവും വിസ്പോടകവും ആയ കോഡ് പ്രതിപ്രവർത്തനം ഈ വക കഥാഖ്യാനത്തെ വിറങ്ങലിപ്പിക്കുകയോ, പൊള്ളയായ ദിവ്യസദസ്സുകളിൽ ചെന്ന് പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.


1. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാകോഡുകളുടെ വിക്രിയമായ


2. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠിപ്പിച്ചാൽ ആളുടെ മേലുള്ള


3. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ


4. ഇങ്ഗ്ളിഷ് കൊളോണിയൽ വാഴ്ചയോടുള്ള


5. പൊട്ടിത്തെറി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പരിവർത്തനം


6. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ സ്രീകുകളും പരുഷന്മാരും


7. ഭാഷാകോഡുകളില ഏറ്റകുറച്ചിലുകൾ മായ്ക്കാതെ


8. ഭർത്താവ് കീഴ് ജീവനക്കാരനോട് തുല്യനാകാൻ


9. വാക്ക് കോഡുകൾക്ക് DNAയേയും Genesനേയും


10. സ്വാർത്ഥതാൽപ്പര്യത്താൽ സ്വന്തം മക്കളുടെ


11. 1717കളിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ മലാബാറിൽ വന്നപ്പോൾ


12. ഭാഷാകോഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്ത പരീക്ഷണ


13. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ നാട്ടിന് നടുവിൽ ഒരു കലർപ്പില്ലാത്ത


14. വാക്ക് കോഡുകൾ തലതിരിഞ്ഞ് ഉപയോഗിച്ചാൽ


15. ഭാഷാകോഡുകളിലൂടെ ഉളവാകുന്ന വ്യക്തിത്വ


16. ഭാഷാ കോഡുകളിലെ തരംതാഴ്ത്തുന്നവയിൽനിന്നും


17. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ നല്ലകാര്യം പറഞ്ഞാലും, ഇങ്ഗ്ളിഷ്


18. കാര്യങ്ങൾ പ്രാദേശിക ഭാഷക്കർക്ക്


19. ഈ രാജ്യത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് അതിന്റെ ഉന്നത


20. ആശയപരമായി കുറെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യമുള്ളത്


21. ആശയപരമായി എല്ലാറ്റിൽനിന്നും ഒരു അകൽച്ച


22. ഭൌതിക വിജ്ഞാനങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഒരു


23. വ്യക്തികളിൽ ഉള്ള അദൃശ്യമായ ഉയരങ്ങളും


24. ഉള്ളതിൽ കുറച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ


25. സാമൂഹിക അടിത്തട്ടിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്ന


26. തരംതാഴ്ത്തലുകൾ താങ്ങാൻ കെൽപ്പുളളവർക്ക്,


27. യാതോരു കവചവും ഇല്ലാതെ ഈ രാജ്യത്ത്


28. കലർപ്പില്ലാത്ത ഇങ്ഗ്ളിഷ് മാത്രം കവചമായി


29. ഒരു മുതിർന്ന ആളോട് പെരുമാറുന്നതിനേക്കാളും


30. പ്രാദേശിക സംസ്ക്കാരത്തിൽനിന്നും


31. ചെറുപ്രായത്തിലെ പരിശീലനങ്ങൾ


32. ഇരുചക്രവാഹനത്തിലൂടെയുള്ള ദീർഘദൂര


33. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലെ ഇരട്ടവ്യക്തിത്വം


34. അനാകർഷകമായ സാമൂഹീക ദൃശ്യങ്ങൾ


35. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പദങ്ങൾകൊണ്ട് മാരിവില്ല് സൃഷ്ടിക്കാൻ


36. ഇന്ത്യൻ സിനിമായിലെ ആളുകളുടെ വ്യക്തിത്വം


37. ഇങ്ഗ്ളിഷ് Fairytales


38. ഇങ്ഗ്ളിഷ് Folk tales


39. Phantom


40. മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഒരു കടിഞ്ഞാൺ


41. Brain softwareനെക്കുറിച്ച്


42. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പരിശീലന പദ്ധതി


43. പ്രായ പരിധികൾക്ക് അതീതമായ സൌഹൃദങ്ങൾ


44. തമ്മിൽ പൊരുതിജീവിക്കുന്ന ഒരു


45. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പൊതുപെരുമാറ്റങ്ങളുടെ കളരി


46. ഇന്നുള്ള ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണ്


47. അന്യർക്ക് സ്വന്തം രാഷ്ര്കത്തിന്റെ


48. പാഠപുസ്തവിജ്ഞാനം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ


49. വഴിതെറ്റിച്ചു വിടുന്ന അരസികമായ


50. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ മന:പ്പാഠമാക്കാവുന്ന