top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 5 - ഭാഷാ പരമായ പലവിധ അനുഭവങ്ങൾ

46. ഇന്നുള്ള ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത്

വിദ്യാഭ്യാസവും, തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം പഠിപ്പിക്കലും ഒന്നാണ് എന്നോ, അതുമല്ലെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നോ ആണ് ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ നയം എന്ന് തോന്നുന്നു.


എന്നാൽ, നേരത്തെ നൽകിയ ഇങ്ഗ്ളിഷ് സാംസ്ക്കാരിക മൂല്യങ്ങൾ പടർത്തി സാമൂഹിക പരിവർത്തനം എന്ന ആശയം ഇന്നുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഇല്ലതന്നെ. ഉള്ളത്, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാപരമായുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളുടെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കൽമാത്രമാണ്.


Varunaയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് നാല് വയസ്സ് പ്രായം ഉള്ളപ്പോളാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിചയം വന്നത്. അക്കാലത്ത്, അതായത് ഏതാണ്ട് 2000ആം ആണ്ടിൽ, കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നത് എന്തോ അതിഅമാനുഷിക കഴിവുകളും ബുദ്ധിയും ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളു എന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ. എന്നാൽ ഈ എഴുത്തുകാരന് വളരെ മുന്നെ അറിവുള്ള കാര്യമായിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിന് ആശ്ചര്യകരമായ കഴിവുകൾ ഉണ്ട് എന്നും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ചെടുക്കാൻ കാര്യമായ ബുദ്ധി ശക്തിയോ, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയോ ആവശ്യമില്ലായെന്നും.


ഈ കാരണത്താൽത്തന്നെ ഏതാണ്ട് നാലാം വയസ്സിൽത്തന്നെ Varunaയ്ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ കാര്യമായ നൈപുണ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. ടൈപ്പിങ്ങ് പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു സോഫ്ട്വേർ അന്ന് കൈവശം വന്നതിനാൽ, കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആദ്യം പഠിച്ചെടുത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനാണ്.


ടൈപ്പിങ്ങിൽ നൈപ്യുണ്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൈവരിച്ചു. കാരണം, വളരെ ചെറുപ്രായമാണ്. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ തലയിൽ നിറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഉപദേശവും നൽകിയില്ലതന്നെ.


ടൈപ്പിങ്ങിൽ നൈപുണ്യം വന്നതിനെ തുടർന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗം തന്നെ ഗംഭീര വേഗതയിൽ ആയി. തുടർന്ന് വളരെ പെട്ടന്ന് തന്നെ MS Word, Adobe PhotoShop, Adobe PageMaker, MacroMedia Dreamweaver (ഇന്നിത് Adobe Dreamweaver ആണ്.), Adobe Flash, Adobe Acrobat തുടങ്ങിയവ പഠിച്ചെടുത്തു. ഇതിനൊന്നും തന്നെ കാര്യമായ ഒരു ബുദ്ധി വൈഭവത്തിന്റെ ആവശ്യകത കണ്ടില്ലതന്നെ.


ഇതെല്ലാതം ഏതാണ്ട് അഞ്ച് വയസ്സ് ആകുന്നതിന് മുന്നെതന്നെ പഠിച്ചു എന്നാണ് ഓർമ്മ. ഈ എഴുത്തുകാരന്റെ ചില പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ പുസ്തകങ്ങൾ ആക്കുന്നതിൽ, ഇവർ ചിലപ്പോഴെല്ലാം ടൈപ്പിങ്ങ് നടത്തിയും, ചിത്രങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തും സഹായിച്ചിരുന്നു.


പോരാത്തതിന് ഏതാണ്ട് ഏഴ് വയസ്സാകുന്ന അവസരത്തിൽ, VICTORIA INSTITUTIONSന്റെ വെബ് പേജുകളും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരുന്നു. www.victoriainstitutions.com. പോരാത്തതിന്, അന്ന് ഈ എഴുത്തുകാരൻ കാര്യമായ ഒരു സംഖ്യ നൽകി വാങ്ങിച്ചിരുന്ന eCommerce പദ്ധതി, ഈ വെബ് സൈറ്റ് പുനരാരംഭിച്ചപ്പോൾ, അതിലെ ഒരു വെബ് പേജിലേക്ക് വിജയകരമായി intergrate ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് മുമ്പ് കോഴിക്കോടുള്ള ഒരു സോഫ്ട്വേർ കമ്പനിയാണ് ഈ കാര്യം ചെയ്തത്. എന്നാൽ വെബ് സൈറ്റ് പുനർ ആവിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടിവന്നപ്പോഴാണ്, ഇവർ അത് വീണ്ടും eCommerce പേജിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തിയത്. അന്ന് വർഷം ഏതാണ്ട 2005 ആണ് എന്നാണ് ഓർമ്മ.


1. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാകോഡുകളുടെ വിക്രിയമായ


2. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠിപ്പിച്ചാൽ ആളുടെ മേലുള്ള


3. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ


4. ഇങ്ഗ്ളിഷ് കൊളോണിയൽ വാഴ്ചയോടുള്ള


5. പൊട്ടിത്തെറി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പരിവർത്തനം


6. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ സ്രീകുകളും പരുഷന്മാരും


7. ഭാഷാകോഡുകളില ഏറ്റകുറച്ചിലുകൾ മായ്ക്കാതെ


8. ഭർത്താവ് കീഴ് ജീവനക്കാരനോട് തുല്യനാകാൻ


9. വാക്ക് കോഡുകൾക്ക് DNAയേയും Genesനേയും


10. സ്വാർത്ഥതാൽപ്പര്യത്താൽ സ്വന്തം മക്കളുടെ


11. 1717കളിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ മലാബാറിൽ വന്നപ്പോൾ


12. ഭാഷാകോഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്ത പരീക്ഷണ


13. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ നാട്ടിന് നടുവിൽ ഒരു കലർപ്പില്ലാത്ത


14. വാക്ക് കോഡുകൾ തലതിരിഞ്ഞ് ഉപയോഗിച്ചാൽ


15. ഭാഷാകോഡുകളിലൂടെ ഉളവാകുന്ന വ്യക്തിത്വ


16. ഭാഷാ കോഡുകളിലെ തരംതാഴ്ത്തുന്നവയിൽനിന്നും


17. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ നല്ലകാര്യം പറഞ്ഞാലും, ഇങ്ഗ്ളിഷ്


18. കാര്യങ്ങൾ പ്രാദേശിക ഭാഷക്കർക്ക്


19. ഈ രാജ്യത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് അതിന്റെ ഉന്നത


20. ആശയപരമായി കുറെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യമുള്ളത്


21. ആശയപരമായി എല്ലാറ്റിൽനിന്നും ഒരു അകൽച്ച


22. ഭൌതിക വിജ്ഞാനങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഒരു


23. വ്യക്തികളിൽ ഉള്ള അദൃശ്യമായ ഉയരങ്ങളും


24. ഉള്ളതിൽ കുറച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ


25. സാമൂഹിക അടിത്തട്ടിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്ന


26. തരംതാഴ്ത്തലുകൾ താങ്ങാൻ കെൽപ്പുളളവർക്ക്,


27. യാതോരു കവചവും ഇല്ലാതെ ഈ രാജ്യത്ത്


28. കലർപ്പില്ലാത്ത ഇങ്ഗ്ളിഷ് മാത്രം കവചമായി


29. ഒരു മുതിർന്ന ആളോട് പെരുമാറുന്നതിനേക്കാളും


30. പ്രാദേശിക സംസ്ക്കാരത്തിൽനിന്നും


31. ചെറുപ്രായത്തിലെ പരിശീലനങ്ങൾ


32. ഇരുചക്രവാഹനത്തിലൂടെയുള്ള ദീർഘദൂര


33. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലെ ഇരട്ടവ്യക്തിത്വം


34. അനാകർഷകമായ സാമൂഹീക ദൃശ്യങ്ങൾ


35. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പദങ്ങൾകൊണ്ട് മാരിവില്ല് സൃഷ്ടിക്കാൻ


36. ഇന്ത്യൻ സിനിമായിലെ ആളുകളുടെ വ്യക്തിത്വം


37. ഇങ്ഗ്ളിഷ് Fairytales


38. ഇങ്ഗ്ളിഷ് Folk tales


39. Phantom


40. മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഒരു കടിഞ്ഞാൺ


41. Brain softwareനെക്കുറിച്ച്


42. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പരിശീലന പദ്ധതി


43. പ്രായ പരിധികൾക്ക് അതീതമായ സൌഹൃദങ്ങൾ


44. തമ്മിൽ പൊരുതിജീവിക്കുന്ന ഒരു


45. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പൊതുപെരുമാറ്റങ്ങളുടെ കളരി


46. ഇന്നുള്ള ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണ്


47. അന്യർക്ക് സ്വന്തം രാഷ്ര്കത്തിന്റെ


48. പാഠപുസ്തവിജ്ഞാനം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ


49. വഴിതെറ്റിച്ചു വിടുന്ന അരസികമായ


50. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ മന:പ്പാഠമാക്കാവുന്ന


bottom of page