top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 12. മലബാറിലെ നമ്പൂതിരിമാർ, അമ്പലവാസികൾ, നായർമാർ എന്നിവരെക്കുറിച്ച്

44. ചർണ നായർമാരും ശൂദ്ര നായർമാരും

ദക്ഷിണ മലബാറിലെ കിരിയാട്ടിൽ നായർമാരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.


സാധാരണയായി ഈ കൂട്ടരിലെ സാധാരണക്കാർ അവരുടെ പേരിന് പിന്നിലായി വെറും 'നായർ' എന്ന പദം മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അതേ സമയം, ഇവരിൽതന്നെ പണിക്കർ, കുറുപ്പ്, നമ്പിയാർ എന്നീ വാക്കുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരും ഉണ്ടായിരുന്നു പോലും.


എന്നാൽ കുറുപ്പ്, നമ്പ്യാർ എന്നീ നാമങ്ങൾ ദക്ഷിണ മലബാറിൽ അധികമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടില്ലാ എന്നും Malabar and Anjengoയിൽ പറയുന്നു. ഈ പ്രസ്താവന ചെറിയ തോതിൽ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം (confusion) സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം കിരിയാട്ടിൽ നായർമാരുടെ പ്രാദേശിക ഇടം തന്നെ ദക്ഷിണ മലബാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതിനാൽ. എന്നാൽ ഈ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് പോകേണ്ടുന്ന കാര്യം ഇല്ല.


പണിക്കർ, കുറുപ്പ് എന്ന പേരുകൾക്ക് ആയോധനാ തൊഴിലുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു പോലും. ഈ കൂട്ടർ സ്വന്തമായി നടത്തിപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന കളരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പോലും. ഇതു ശരിയാണെങ്കിൽ ദക്ഷിണ മലബാറിലും കളരിയുടെ വൻ സാന്നിദ്ധ്യം കാണുമായിരുന്നിരിക്കാം. സാധാരണയായി കളരി എന്ന ആയോധനാ കലയ്ക്ക് Badagaraയ്ക്ക് ചുറ്റുപാടിൽ ഉള്ള കടത്താനാടുമായാണ് വൻ പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞുകേൾക്കാറ്. എന്നാൽ ദക്ഷിണ മലബാറിൽ മാമാംങ്ക വേളയിൽ ഏറ്റു മുട്ടിയ ചെറുപ്പക്കാർ കളരി അഭ്യാസികൾ ആയിരിക്കും എന്നത് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പുള്ളകാര്യമാണ്.


പുറത്തു ചരണ നായർ, അകത്തു ചരണ നായർ, ശൂദ്ര നായർ എന്നിവരിൽ ചിലരാണ് 'മേനോൻ' എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് ഉപയോഗിക്കാറ് പോലും. ഈ വിധമായുള്ള ഒരു സ്ഥാനനാമം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നാട്ടുരാജാക്കളും മറ്റും ആയിരുന്നു നൽകാറ്. എന്നാൽ കാലക്രമേണെ പല നായർമാരും ഈ സ്ഥാനനാമം യാതോരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാതെ ഏറ്റെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പോലും.


കീഴ്ജനങ്ങൾ ചരണ നായർമാരെ നമ്പുരാൻ എന്നു വാക്കിനാൽ പരാമർശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പോലും, ദക്ഷിണ മലബാറിൽ.


ഇനി ചർണ നായർ എന്നവരെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം.


ഈ വാക്ക് ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ Charna എന്നും Charnavar എന്നും എഴുതിക്കാണുന്നുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ ഈ വാക്കുകളുടെ ഉച്ചാരണം ഏതുവിധത്തിലാണ് എന്ന് അറിയില്ല. ചർണ എന്നും ചർണവർ എന്നും ആയി ഇവിടെ എഴുതുകയാണ്.


ഈ ചർണവരിൽ രണ്ട് കൂട്ടർ ഉണ്ട്. അകത്തു ചർണവരും പുറത്തു ചർണവരും. പുറത്തു ചർണവർ പല നാടുകളിലേയും ഭൂജന്മി കുടുംബക്കാരുടേയും മറ്റ് അധിപന്മാരുടേയും ആയുധധാരികളായ മേൽനോട്ടക്കാരും ആക്രമണത്തെ നേരിടുന്നവരും പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുന്നവരും ആയിരുന്ന സേവർ ആയിരുന്നു പോലും.


അതേ സമയം അകത്തു ചർണവർ എന്ന കൂട്ടർ ഭൂജന്മികളുടേയും മറ്റ് അധിപന്മാരുടേയും വീടുകളിലെ അകത്തുള്ള പണികളും മറ്റും ചെയ്യുന്നവർ ആയിരിക്കും പോലും.


വലിയ വീട്ടിലെ വീട്ടുജോലിക്കാർക്കും കീഴ്ജനത്തിന്റെ അടിയാളത്തം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. ഇല്ലായെങ്കിൽ വലിയ വീട്ടിലെ വീട്ടുജോലിക്കാർ അടിയാളത്തം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതിനോക്കും. ഇന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രസ്ഥാനത്തിലും ഈ വിധം തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ.


ഈ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച രീതിയിൽ അല്ല ഈ രണ്ട് നായർ വിഭാഗങ്ങളുടേയും തൊഴിലുകൾ എന്ന ഒരു വാദവും കണ്ടിരുന്നു പോലും. ഇതു പ്രകാരം, ബ്രാഹ്മണർ നടത്തുന്ന യാഗശാലയിൽ ഉള്ളിലെ തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നവർ ആണ് അകത്തു ചർണവർ എന്നും, യാഗശാലയ്ക്ക് പുറത്ത് കാവൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് പുറത്തു ചർണവർ എന്നും പറയുന്നു. വീട്ടു തൊഴിലിനേക്കാളും പറയാൻ കേമം യാഗശാലയിലെ തൊഴിൽ ആണ് എന്ന് തോന്നിയിരിക്കാം.


ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തൊഴിലും തൊഴിലിന്റെ നിർവ്വചനവും വൻ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നിർവ്വചനത്തിന് മേന്മ പോരാ എന്ന് തോന്നിയാൽ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതാണ് ഉത്തമം. അല്ലെങ്കിൽ വാക്ക് കോഡുകൾ ആടിത്തളർന്ന് വാടിക്കരിഞ്ഞ് കീഴിലോട്ട് നീങ്ങും. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഇത്.


നിർവ്വചനം ഏത് രീതിയിൽ മാറ്റിയാലും പുറത്തു ചർണവർക്കാണ് സാമൂഹികമായി മുൻതൂക്കം ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലും. ഈ രണ്ട് കൂട്ടരേയും മൊത്തമായി കിരിയാട്ടിൽ നായർമാർ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്.


Calicut താലൂക്കിൽമാത്രം കോഴിക്കോട് രാജകുടുംബത്തിന് പതിനായിരത്തോളം പുറത്തു ചർണവർ എന്ന ആയുധധാരികളായ അകമ്പടിക്കാരോ യുദ്ധതയ്യാറെടുപ്പുള്ളവരോ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് Malabar and Anjengoയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വിധമായുള്ള അവകാശങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം വാസ്തവം ഉണ്ടാവും എന്നത് അറിയില്ല.


ഇതേ പോലെ തിരുവിതാകൂറിൽ രാമ വർമ്മ മഹാരാജാവിന്റെ പക്ഷം ഒരു ലക്ഷത്തോളം നായർമാർ അടങ്ങുന്ന പട്ടാളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് Travancore State Manual Vol2ൽ കാണുന്നുണ്ട്.


QUOTE from TSM Vol2 : So late as the end of the eighteenth century, Maharajah Rama Varma had “a hundred thousand soldiers, Nayars and Chegos, armed with bows, spears, swords and battle axe”. END OF QUOTE


മൈസൂറ് ഭരിച്ചിരുന്ന മൊറോക്കൊ വംശജനായ ഹൈദ്രാലി മലബാറിലേക്കും പിന്നീട് ഹൈദ്രാലിയുടെ മകനായ ടിപ്പു സുൽത്താൻ👉 മലബാറിലേക്കും തിരുവിതാംകൂറിലേക്കും, പിടിച്ചടക്കൽ പദ്ധതിയുമായി ആക്രമിച്ചു കയറിയപ്പോൾ ഈ കൂട്ടരെയൊന്നും കണ്ടില്ലാ എന്നോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഈ അതിശക്തരായ സൈനിക കൂട്ടർക്ക് ഈ ആക്രമണങ്ങളെ നേരിടാൻ ആയില്ലാ എന്നോ ആണ് കാണുന്നത്.


കിരിയാട്ടിൽ നായർമാരിലെ പുരുഷന്മാർ ദക്ഷിണ മലബാറിലെ കിരിയാട്ടിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും സംബന്ധ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുമായിരുന്നു പോലും. അതേ സമയം ഇവരിലെ സത്രീകൾ നമ്പൂതിരി പുരുഷന്മാരോടോ അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ജാതിയിലെ പുരുഷന്മാരോടോ ഒത്ത് സഹവസിക്കുമായിരുന്നു (consort) പോലും.


ഇനി ഒരു കൂട്ടരെക്കുറിച്ച് കൂടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത് ശൂദ്ര നായർ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടവർ ആണ്.


ചർണവർ നായർമാർ പ്രഭുകുടുംബക്കാരുടേയും രാജ കുടുംബക്കാരുടേയും സേവകർ ആണ് എന്നത് പോലെ, നമ്പൂതിരി കുടുംബക്കാരുടെ സേവകർ ആയുള്ളവർ ഈ ശൂദ്ര നായർമാരായിരുന്ന പോലും.


മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച രണ്ട് കൂട്ടരും സേവക തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർ ആയിരുന്നതിനാൽ ഇവരിൽ ആർക്കാണ് മുൻഗണന എന്നതിനെച്ചൊല്ലി പല വാദപ്രതിവാദങ്ങളും നടന്നിരുന്നുപോലും. അതായത് ചർണവർ നായർ ആണോ ശൂദ്ര നായർ ആണോ സാമൂഹികമായി മുകളിൽ എന്നത് അവർ തമ്മിൽ വലിയ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയായി നിലനിന്നിരുന്നു പോലും.


നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകൾ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ അകമ്പടിയായി അവരോടൊപ്പം പോകുന്ന ദാസികൾ ശൂദ്ര നായർ സ്ത്രീയോ പെൺകുട്ടിയോ ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമായിരുന്നു പോലും. ഈ ശൂദ്ര നായർ സ്ത്രീകളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം പലവിധ ചടങ്ങുകളിലും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരുന്നു എന്നും എഴുതിക്കാണുന്നു.


ദക്ഷിണ മലബാറിന് പുറത്ത് സ്വരൂബക്കാർ എന്നും ഇല്ലക്കാർ എന്നും പറയപ്പെടുന്ന രണ്ട് കൂട്ടം സേവക ജാതിക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ കൂട്ടർ സ്വരൂബം അഥവാ രാജകുടുംബക്കാർ എന്നവരുടെ സേവക ജോലിക്കാരാണ്. രണ്ടാമത്തെക്കൂട്ടർ നമ്പൂതിരിമാരുടെ സേവക ജോലിക്കാരാണ്. ഈ രണ്ട് കൂട്ടരും നായർമാരാണ്.


സ്വരൂബക്കാർ ദക്ഷിണ മലബാറിലെ ചർണവർ നായർമാരോടും ഇല്ലക്കാർ ശൂദ്ര നായർമാരോടും തുല്ല്യരോ അതുമല്ലെങ്കിൽ സമന്മാരോ മറ്റോ ആയിരുന്നിരിക്കാം.


ഈ ഉപദ്വീപിലെ കഴിഞ്ഞുപോയ കാലങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഈ വിധം സസൂക്ഷ്മമായി എണ്ണിപ്പെറുക്കിയെഴുതുന്നതിന്റെ കാരണം, ഇന്ന് വൻ ആക്കാഡമിക്ക് ബുദ്ധിജീവികളായ ചരിത്ര ഗവേഷകർ ഈ വക സൂക്ഷ്മ വിവരങ്ങളെയെല്ലാം തുടച്ചുമാറ്റി ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ അടിമപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യക്കാരെക്കുറിച്ച് വൻ പ്രബന്ധങ്ങൾ എഴുതി ഡോക്ട്രെയ്റ്റുകൾ വാരിയെടുക്കുന്നത് കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ്.


ഈ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തെ അമർത്തി ഉരച്ച് നിരപ്പാക്കിയാണ് ഇന്ന് ചരിത എഴുത്തുകൾ പലതും നടക്കുന്നത്. ഈ വിധ അമർത്തി ഉരച്ചു കളയുന്ന ഇടങ്ങളിൽ അനവധി വ്യത്യസ്ത ജനവംശങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന വസ്തുത ഈ അക്കാഡമിക്ക് ജീനിയസ്സുകൾക്ക് ഗൌനിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം ഇല്ലതന്നെ.

1. മറ്റേതോ അദൃശ്യ വേദിയിൽ


2. സ്വസ്തി ചിഹ്നം, ഇരട്ട ആര്യന്മാർ,


3. പഴമയിലേക്കുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ


4. പഴമയിലെ അവ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ


5. വേദോപദേശങ്ങൾ സാർവ്വത്രികമായി


6. ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തിന്റൊ അംഗങ്ങൾക്ക്


7. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ സർവ്വവ്യാപിയായ


8. ധർമ്മാധർമ്മങ്ങൾ, പാപങ്ങൾ, അപരാധങ്ങൾ


9. ശിപായി റാങ്കുകാരൻ ഓഫിസറായി


10. ദിവ്യവ്യക്തിത്വത്തിനും അപ്പുറത്തായുള്ള


11. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ രാഷ്ട്രത്തിൽ പടർന്നു


12. ചട്ടക്കൂടിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആളെ


13. കാപട്യവും പ്രഹസനവും നിറഞ്ഞുതുളുമ്പുന്ന


14. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമവും പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളും


15. വാനപ്രസ്ഥം


16. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളെ തുരത്തിയാൽ കലിയുഗ?


17. പ്രാകൃത ആചാരങ്ങളിൽ വെറങ്ങലിച്ചവയും


18. ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വവും സംസ്കൃത ഭാഷാ


19. അനുലോപ ബന്ധവും പ്രതിലോമ ബന്ധവും


20. ഒന്നാം പരിഷകളും രണ്ടാം പരിഷകളും


21. മുകളിലോട്ട് എടുത്തുചാടാനും, കീഴിൽ


22. അമ്പലവാസികളിലും ഉളള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ


23. അമ്പലവാസികളെക്കുറിച്ച് പൊതുവായി


24. മൂത്തത് അഥവാ മൂസ്സത് എന്നവരെക്കുറിച്ച്


25. പുഷ്പകരെക്കുറിച്ച്


26. ചാക്യാർമാർ


27. ഉള്ളിൽക്കയറിക്കൂടി സ്വന്തം സ്വർത്ഥതാൽപ്പര്യ


28. ചാക്ക്യാർ കൂത്ത്


29. ചാക്ക്യാർ നമ്പ്യാർ


30. തീയാട്ടുണ്ണികളും നമ്പീശന്മാരും


31. വാര്യർമാരെക്കുറിച്ച്


32. മാരാൻമാർ


33. ക്ഷത്രിയരെക്കുറിച്ച്


34. മലബാറിലെ ക്ഷത്രിയ കുടുംബങ്ങൾ


35. തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജാ കുടുംബക്കാരെ


36. തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിലെ


37. നായർമാരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതുടങ്ങുന്നതിന്


38. മൃഗീയ ഭാഷാ സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക്


39. നായർമാരുടെ ഉത്ഭവം


40. മേൽനോട്ടക്കാരും നിമയവാഴ്ച


41. നായർമാർക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള രക്തബന്ധ


42. നായർമാരിൽ ചിലർക്ക് ഹീനജന പൈതൃക


43. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾ പടർന്നുപിടിപ്പുക്കുന്ന


44. ചർണ നായർമാരും ശൂദ്ര നായർമാരും


45. വിദേശീയരായ നായർമാരെക്കുറിച്ച്


46. വടക്കേ മലബാറിലെ ഉന്നത നായർമാരിലെ


47. മധ്യ നിലവാരത്തിലുള്ള നായർ ഉപ


48. നായർമാരിലെ ഏറ്റവും കീഴിലുള്ള ജന


49. യോഗി-ഗുരുക്കൾമാരും വയനാടൻ ചെട്ടികളും


50. തിരുവിതാംകൂറിലെ നായർമാരെക്കുറിച്ച്

bottom of page