top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 12. മലബാറിലെ നമ്പൂതിരിമാർ, അമ്പലവാസികൾ, നായർമാർ എന്നിവരെക്കുറിച്ച്

12. ചട്ടക്കൂടിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആളെ തളച്ചിടാനുള്ള പദ്ധതികൾ

മലബാറിൽ ഒരു കൊച്ചു-പഴയകാല ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനെ സൃഷ്ടിക്കുക, അതുമല്ലെങ്കിൽ മലബാറിൽ പഴയകാല ബൃട്ടിഷ്-മലബാറിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മാനുഷികമായി അസാദ്ധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്ന പട്ടികയിൽ പെടുന്നകാര്യങ്ങൾ ആവാം.


എന്നാൽ ഈ എഴുത്തിൽ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷയിൽ അതിഗംഭീരമായ പ്രാവീണ്യമുള്ള മലബാറിലെ കീഴ്ജന വ്യക്തി ഇതിനൊന്നുമല്ല ശ്രമിക്കുന്നത്. മറിച്ച്, ഈ രാഷ്ട്രത്തിൽ പടർന്നുപന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്നതും, അതേ സമയം അദൃശ്യമായതുമായ, താഴെനിന്നും മുകളിലേക്ക് വളർന്നുനിൽക്കുന്ന വള്ളിച്ചെടിപോലുള്ള ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്നും പറത്ത് കടന്ന് സ്വതന്ത്രമായ അസ്തിത്വവും വ്യക്തിത്വവും ഉള്ള ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയെ വാർത്തെടുക്കാനാണ്, ഈ ആൾ ശ്രമിക്കുന്നത്.


ഈ പുതിയ വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പനാ ചട്ടങ്ങളും പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളും വ്യക്തിബന്ധചട്ടങ്ങളും മറ്റും ആലേഘനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, ഭരണഘടനയ്ക്ക് അനുസൃതമായുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു വിരോധാഭാസം തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്നത് ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ എഴുതപ്പെട്ടതും, ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷ അനുവദിക്കുന്ന വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും അന്തസ്സുകളും പൌരന് നൽകുന്ന ഒരു ലിഖിതരൂപത്തിലുള്ള ഒരു രേഖയാണ്.


ഈ ഭരണഘടന ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലേക്ക് തർജ്ജമചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ, ഇത് ഒരു തരം വിഡ്ഢിരേഖയായി മാറിപ്പോകും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്.


ഭരണഘടനയിൽ ചട്ടംകെട്ടിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് കടകവിരുദ്ധമായുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂടാണ് ഈ രാഷ്ട്രത്തിൽ പടർന്നുപന്തലിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല.


തന്റെ മകനെ ഈ രാഷ്ട്രത്തിൽ പടർന്നുനിൽക്കുന്ന ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്നും വിടുവിക്കാൻ ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ചുവടുവെപ്പ് പ്രാദേശിക ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾ തന്റെ മകനെ പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കലും, ഈ വിധ ഭാഷകളിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് തന്റെ മകനുമായി ആശയവിനിമയം ചെയ്യാതിരിക്കാനും ഉള്ള സൌകര്യം ഇല്ലാതാക്കലാണ്.


ഈ പറഞ്ഞകാര്യത്തിന്റെ ആഴം വായനക്കാരന് മനസ്സിലായോ എന്ന് അറിയില്ല. ഭാഷയിലാണ് എല്ലാവിധ വ്യക്തി ബന്ധകോഡുകളും പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളും പ്രകോപനങ്ങളും ആശയങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും കടപ്പാടുകളും വിധേയത്വങ്ങളും, എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആദരിക്കലും, എഴുന്നേൽക്കാതെ ആളെ അപമാനിക്കലും, മറ്റും കോഡ് ചെയ്തുവച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ധാർഷ്ട്യവും അതിനുള്ളിൽതന്നെയുള്ള പോലീസ് വകുപ്പ് ഒരു ഭീതിജനകവും അകറ്റിനിർത്തേണ്ടുന്നതുമായ കാര്യമാകുന്നതും മറ്റും ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ കോഡുകളുടെ പ്രവർത്തിമൂലമാണ്.


ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ഒരു ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ തർജ്ജമ ചെയ്താൽ, ഈ വിധ കാര്യങ്ങളിൽ കാര്യമായ മാറ്റം സംഭവിക്കില്ലതന്നെ. എന്നാൽ, ഈ വിധമുള്ള ഒരു ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയിൽ നിന്നും കലർപ്പില്ലാത്ത ഇങ്ഗ്ളിഷിലേക്ക് (pristine-Englishഷിലേക്ക്) ചട്ടങ്ങളേയും പെരുമാറ്റചട്ടങ്ങളേയും അവകാശങ്ങളേയും മറ്റിയാൽ, പലവിധ വിധേയത്വങ്ങളും അടിയാളത്തങ്ങളും മറ്റും മാഞ്ഞുപോകും. അതുമല്ലെങ്കിൽ അവ അനാവശ്യമായ കാര്യമാകും.


എന്നുവച്ചാൽ, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ വേദികളിൽ വച്ച്, ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷാ ചിന്താഗതിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചാലും പെരുമാറിയാലും, പലപ്പോഴും അത് ഒരു ധിക്കാര പെരുമാറ്റമായി മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നിയേക്കാം.


ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന കീഴ്ജന വ്യക്തി തന്റെ മകനെ പ്രാദേശിക ഫ്യൂഡൽ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കലും, അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകാതിരിക്കലും ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി, ചുറ്റുപാടും ഉള്ള എല്ലാവിധ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും ഈ വളർന്നുവരുന്ന വ്യക്തിയുടെ മേൽ പതിപ്പിക്കാവുന്ന വ്യക്തിപരമായുള്ള പലവിധ ചരടുകളും വിധേയത്വങ്ങളും നിർവ്വചനങ്ങളും പരിധിപ്പെടുത്തലുകളും മാനസിക അധമചിന്താഗതികളും മറ്റും സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നേക്കാം.


മറ്റുള്ള വ്യക്തികളിൽ ചിലർ ചേട്ടനാണ്, ചേച്ചിയാണ്, അമ്മാവനാണ്, അമ്മായിയാണ്, അനിയനാണ്, അനിയത്തിയാണ്, അദ്ധ്യാപകനാണ്, അദ്ധ്യാപികയാണ്, ശിഷ്യനാണ്, രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ്, സർക്കാർ ഓഫിസിലെ ശിപായിയാണ്, ഗുമസ്തനാണ്, വൻകിട ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. പോലീസുകാരനാണ് പോലീസ് ഓഫിസർ ആണ്, തൊഴിലുടമയാണ്, തൊഴിലാളിയാണ്, കാർഷിക തൊഴിലാളിയാണ്, ടോയ്ലറ്റ് വൃത്തിയാക്കുന്ന ആളാണ് എന്നിങ്ങനെ പലതും ഇങ്ഗ്ളിഷിലും ഉണ്ടെങ്കിലും, ഈ വിധ സ്ഥാനങ്ങൾ വാക്ക് കോഡുകളിൽ കാര്യമായ വ്യതിചലനങ്ങൾ വരുത്തില്ലതന്നെ.


അതേ സമയം ഇതേ വ്യക്തിസ്ഥാനങ്ങൾ, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ മറ്റു വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ വാക്ക് കോഡുകളിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വിധേയത്വമോ മേധാവിത്വമോ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടിവരും. ഇതിൽ വിധേയത്വം വേണ്ടുന്നിടത്ത് അത് പ്രകടിപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ ആ ആൾ ഒരു മര്യാദയില്ലാത്തവനും ധിക്കാരിയും ആയി മറ്റുള്ളവർ കാണും. അതേ സമയം മേധാവിത്വവും തരംതാഴ്ത്തലും നടത്തേണ്ടിടത്ത് ആവിധം പെരുമാറാതിരുന്നാൽ, ആ ആൾ ഒരു കഴിവില്ലാത്തവനും കൊള്ളരുതാത്തവനും ആയി മറ്റുള്ളവർ ചിത്രീകരിച്ചേക്കാം.


ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷയ്ക്ക് നിർവ്വചിക്കാൻ പറ്റാത്ത മാനസിക ഭാവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആവശ്യകതൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഈവിധ നിർവ്വചനങ്ങൾ നടത്തപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽത്തന്നെ ഇങ്ഗ്ളിഷിലൂടെ ചിന്തിച്ച് ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ പെരുമാറിയാൽ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്.


നമ്പൂതിരിമാർ ഷോഡശക്രീയാ സംസ്കാരങ്ങളിലൂടെ, തങ്ങളുടെ മക്കളെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കഠിനമായ നിഷേധാത്മക സാമൂഹിക ചരടുകളുടെ പിടുത്തങ്ങൾക്ക് തൊടാൻപറ്റാത്ത ഉയരങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്പൂതിരിമാർ സമൂഹത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട്തന്നെയാണ്, അതിന്റെ ഉയരങ്ങളിൽ നിൽക്കുകയും, അവരുടെ കുട്ടികളെ മറ്റുള്ളവരുടെ തരംതാഴ്ത്തുന്ന ബന്ധച്ചരടുകൾക്ക് പിടികൊടുക്കാതെ ഉയരങ്ങളിൽ പൊന്തിച്ചു നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്.


അതേ സമയം, ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട കീഴ്ജന വ്യക്തി, തന്റെ മകനെ സാമൂഹിക ചട്ടക്കൂടിന് പുറത്ത് സ്ഥാപിക്കുകയും, മറ്റാരുടേയും മുകളിലും കീഴേയും അല്ലാതെ സ്ഥാപിക്കുകയും ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ചുറ്റുമുള്ള ഫ്യൂഡൽ ഭാഷക്കാർക്ക് ഇത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ആവില്ലതന്നെ.


നമ്പുതിരിമാർ അവരുടെ മക്കളെ ഉയരങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചാൽ അവർക്ക് വിധേയത്വം നൽക്കാൻ പറ്റുന്നകാര്യമാണ്. കാരണം, ഭാഷാ കോഡുകൾ ആവിധമായി എല്ലാരിലും മാനസികാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കും.


എന്നാൽ സാമൂഹിക ചട്ടക്കൂടിൽനിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയെ അങ്ങിനെ വിട്ടുനിൽക്കാൻ മറ്റുള്ളവർ സമ്മതിക്കില്ലതന്നെ. പ്രത്യേകിച്ചും കീഴ്ജന വ്യക്തിയുടെ മകനെ. ഇത് സാമൂഹിക ഉയരങ്ങളിൽ ഉള്ളവർക്കും ചുറ്റുപാടുമുള്ള അദ്ധ്യാപകർക്കും അദ്ധ്യാപികമാർക്കും, സർക്കാർ ഓഫിസുകളിൽ തൊഴിൽചെയ്യുന്നവർക്കും, പോലീസുകാർക്കും അയൽവാസികൾക്കും, കീഴ്ജനത്തിനും എന്നുവേണ്ട, എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്.


എടാ, നീ, അവൻ എന്നെല്ലാം രീതിയൽ നിർവ്വചിക്കുകയും ആ വിധം നിർവ്വചിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് ബോദ്ധ്യം വരുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത്, ചുറ്റുമുള്ള ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഒരു അത്യാവശ്യകാര്യമായി മാറും.


ഈ വിധ വിധേയത്വങ്ങളെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു തനി തെമ്മാടിത്തരവും തോന്ന്യാസവും അധികപ്രസംഗവും ആയിത്തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവർ കാണുക. ഈ വ്യക്തിയോ ആ ആളുടെ പിതാവോ ആ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആരേയും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ലായെങ്കിലും, ഈ രണ്ട് കൂട്ടരേയും ഒന്ന് സാമൂഹികമായും വ്യക്തിപരമായും ഒതുക്കിയേ തീരൂ എന്ന ചിന്താഗതി പലരിലും കയറും.


ഈ വ്യക്തിയുടെ വ്യത്യസ്ത കുടുംബങ്ങളിലെ അമ്മാവന്മാർ, അമ്മായിമാർ, അവരുടെ മക്കൾ, തുടങ്ങിയ ബന്ധുജനത്തിനും ആകെക്കൂടിയൊരു അസ്വാസ്ഥ്യംതന്നെ തോന്നിത്തുടങ്ങാം. അവരിലോരോരുത്തരും അനുഭവിക്കുന്ന സ്വന്തം കുടുംബത്തിലേയും വിദ്യാലയത്തിലേയും, സ്ഥാനീകരണവും അധമത്വവും മേധവിത്വവും, അവർ നിർബന്ധമായും ചിലർക്ക് നൽകേണ്ടുന്ന വിധേയത്വവും അടിയാളത്തവും മറ്റും ഈ ആളിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായെന്നത് തങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയായി ചിലർക്കെങ്കിലും തോന്നിയേക്കാം.


പോലീസ് ട്രെനിങ്ങ് കോളെജിൽ പരിശീലകനായ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബ്ൾ എല്ലാ കോൺസ്റ്റബ്ൾ ട്രെയ്നികളോടും മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു. അവരെയെല്ലാം നീ, എടാ, എടീ, അവൻ, അവൾ എന്നെല്ലാം രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നിർവ്വചിക്കുന്നത്.


എന്നാൽ ഈ ട്രേയെനികളിൽ ഒരാൾ മറ്റേതോ ഭാഷക്കാരനാണ്. ഈ ആൾക്ക് ഇങ്ഗ്ളിഷ് നന്നായി അറിയും. ഈ ആളോട് ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ സംസാരിക്കാൻ ട്രെയ്നർ നിർബന്ധിതനാവുന്നു. ആ ആൾ ആകട്ടെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷാ പരമായുള്ള എല്ലാവിധ സ്വാതന്ത്രങ്ങളും ആശയവിനിമയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് ട്രെയ്നർക്കും, പോരാത്തതിന് മറ്റ് ട്രെയ്നികൾക്കും ഒരു പരിധിവരെ ഒരു വൻ തമാശയും, അതിനപ്പുറം ഒരു സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥവും ആവും.


ഇതേ പോലൊക്കെത്തന്നെയാണ്, മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച കുടുംബക്കാരുടെ കാര്യവും.


ഈ വ്യക്തിയെ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് പിടിച്ച് തളച്ചിടാൻ പറ്റുന്ന വൻ ബലം ഉള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന സമയംപോക്കു പരിപാടി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനവധികാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എന്നതിനാൽ അതിലേക്കൊന്നും ആഴത്തിൽ ഇപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റില്ലതന്നെ.


എന്നാൽ, ഈ വ്യക്തിക്ക് ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്നില്ലാ എന്ന വയറുവേദന പലരേയും ബാധിക്കും. രാജ്യത്ത് പലവ്യക്തികളും പലവിധ കഠിന പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യമൊന്നും ഇവർക്ക് ബാധകമാകില്ല. മറിച്ച് ഈ വ്യക്തിയെ എങ്ങിനെയെങ്കിലും അദ്ധ്യാപകരുടെ നീ, എടാ, അവൻ തുടങ്ങിയ നിർവ്വചനങ്ങളിൽ പടിച്ച് തളച്ചിടണം.


വളർന്നുവരുന്ന കുട്ടികളെ ഈ വിധമൊന്ന് മാനസികമായി വരട്ടിയെടുത്തിരിക്കണം എന്നുള്ളത്, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഒരു ആവശ്യം തന്നെയാണ്.


ഡീജീപി, ഐജി, ഡിഐജി, എസ്പി, ഡിവൈഎസ്പി, സി.ഐ, എസ്.ഐ, ഏഎസ്.ഐ, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബ്ൾ, കോൺസ്റ്റബ്ൾ എന്നിങ്ങിനെ ഏണിപ്പടി കണക്കെയുള്ള സ്ഥാനീകരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കീഴെയുള്ള പോലീസ് ശിപായി റാങ്കുകാരന് കീഴിൽ വരുന്നവരാണ്, സാധാരണജനം എന്ന വിവരം വളർന്നുവരുന്ന തലമുറയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ, ഓരോ കുട്ടിയേയും ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഒന്ന് വരട്ടിവിട്ടാൽ മതി.


അതേ സമയം, ഇവിടെ പ്രതിപാദിതനായ കീഴ്ജന ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ മകന് ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷാ സാമൂഹികാന്തരീക്ഷം മാത്രമാണ് കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നുള്ളുവെങ്കിൽ, ആ വ്യക്തിയിൽ കയറിവരുന്ന ഭാവന, സാധാരണ ജനം ഡീജീപിക്ക് തുല്യരാണ് എന്നാണ്.


അതേ സമയം ഡീജീപിക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന സ്ഥാനക്കാർ, ആഴക്കിണറിൽ പാറക്കല്ലുകൾ വ്യത്യസ്ത താഴ്ചകളിൽ തൂക്കിയിട്ടതുമാതിരിയും ആയിരിക്കില്ല. മറിച്ച്, ആ സ്ഥാനക്കാരെല്ലാം മാനസികമായും വ്യക്തിത്വപരമായും ഡീജീപ്പിയുടെ സ്ഥാനത്തിനോട് വളരെ അടുത്തുള്ളവർ ആയിരിക്കും.


ഇവിടെ പറഞ്ഞുവന്നതിന്റെ അരികിൽ വന്നുനിൽക്കുന്ന (frill issue) ഒരു കാര്യം, രാഷ്ട്രത്തേയും സമൂഹത്തേയും ഉന്നത നിലവാരങ്ങളിലേക്ക് നീക്കാനും സാമൂഹിക പരിവർത്തനം നടത്താനും ആവശ്യം തോക്കുകളും ബോംബുകളും വിപ്ളവങ്ങളും ജാതകളും മുദ്രാവാക്യം വിളികളും റൂട്ട്മാർച്ചും, മറ്റുമൊന്നുമല്ലായെന്നതാണ്. മറിച്ച്, ആകെ ചെയ്യേണ്ടുന്നത്, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളെ നാട്ടിൽ നിന്നും അടിച്ചോടിക്കുക എന്നതാണ്.


തേൻപുരട്ടിയവാക്കുകളുള്ള വൻ മധുരമുള്ള സിനിമാ ഗാനങ്ങളും പൊള്ളയായ ആശയങ്ങൾ നിറച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന കവിതാ സമാഹാരങ്ങളും കാട്ടിയും കേൾപ്പിച്ചും ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളെ വളരെ മനോഹരങ്ങളാക്കി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഭീഭത്സകരമായ പൈശാചികതകൾ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന തത്വസംഹിതകൾ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നവയാണ് ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾ.


അവയുമായി സഹകരിക്കുന്നത് തന്നെ ചെകുത്താനോട് സഹകരിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ്.

1. മറ്റേതോ അദൃശ്യ വേദിയിൽ


2. സ്വസ്തി ചിഹ്നം, ഇരട്ട ആര്യന്മാർ,


3. പഴമയിലേക്കുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ


4. പഴമയിലെ അവ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ


5. വേദോപദേശങ്ങൾ സാർവ്വത്രികമായി


6. ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തിന്റൊ അംഗങ്ങൾക്ക്


7. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ സർവ്വവ്യാപിയായ


8. ധർമ്മാധർമ്മങ്ങൾ, പാപങ്ങൾ, അപരാധങ്ങൾ


9. ശിപായി റാങ്കുകാരൻ ഓഫിസറായി


10. ദിവ്യവ്യക്തിത്വത്തിനും അപ്പുറത്തായുള്ള


11. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ രാഷ്ട്രത്തിൽ പടർന്നു


12. ചട്ടക്കൂടിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആളെ


13. കാപട്യവും പ്രഹസനവും നിറഞ്ഞുതുളുമ്പുന്ന


14. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമവും പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളും


15. വാനപ്രസ്ഥം


16. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളെ തുരത്തിയാൽ കലിയുഗ?


17. പ്രാകൃത ആചാരങ്ങളിൽ വെറങ്ങലിച്ചവയും


18. ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വവും സംസ്കൃത ഭാഷാ


19. അനുലോപ ബന്ധവും പ്രതിലോമ ബന്ധവും


20. ഒന്നാം പരിഷകളും രണ്ടാം പരിഷകളും


21. മുകളിലോട്ട് എടുത്തുചാടാനും, കീഴിൽ


22. അമ്പലവാസികളിലും ഉളള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ


23. അമ്പലവാസികളെക്കുറിച്ച് പൊതുവായി


24. മൂത്തത് അഥവാ മൂസ്സത് എന്നവരെക്കുറിച്ച്


25. പുഷ്പകരെക്കുറിച്ച്


26. ചാക്യാർമാർ


27. ഉള്ളിൽക്കയറിക്കൂടി സ്വന്തം സ്വർത്ഥതാൽപ്പര്യ


28. ചാക്ക്യാർ കൂത്ത്


29. ചാക്ക്യാർ നമ്പ്യാർ


30. തീയാട്ടുണ്ണികളും നമ്പീശന്മാരും


31. വാര്യർമാരെക്കുറിച്ച്


32. മാരാൻമാർ


33. ക്ഷത്രിയരെക്കുറിച്ച്


34. മലബാറിലെ ക്ഷത്രിയ കുടുംബങ്ങൾ


35. തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജാ കുടുംബക്കാരെ


36. തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിലെ


37. നായർമാരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതുടങ്ങുന്നതിന്


38. മൃഗീയ ഭാഷാ സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക്


39. നായർമാരുടെ ഉത്ഭവം


40. മേൽനോട്ടക്കാരും നിമയവാഴ്ച


41. നായർമാർക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള രക്തബന്ധ


42. നായർമാരിൽ ചിലർക്ക് ഹീനജന പൈതൃക


43. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾ പടർന്നുപിടിപ്പിക്കുന്ന


44. ചർണ നായർമാരും ശൂദ്ര നായർമാരും


45. വിദേശീയരായ നായർമാരെക്കുറിച്ച്


46. വടക്കേ മലബാറിലെ ഉന്നത നായർമാരിലെ


47. മധ്യ നിലവാരത്തിലുള്ള നായർ ഉപ


48. നായർമാരിലെ ഏറ്റവും കീഴിലുള്ള ജന


49. യോഗി-ഗുരുക്കൾമാരും വയനാടൻ ചെട്ടികളും


50. തിരുവിതാംകൂറിലെ നായർമാരെക്കുറിച്ച്