top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 12. മലബാറിലെ നമ്പൂതിരിമാർ, അമ്പലവാസികൾ, നായർമാർ എന്നിവരെക്കുറിച്ച്

8. ധർമ്മാധർമ്മങ്ങൾ, പാപങ്ങൾ, അപരാധങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച്

തൈത്തിരിയഉപനിഷത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഉദ്ദരണിയിലെ അടുത്ത ഒരു വാക്യത്തെ നോക്കാം.


QUOTE : പാപകരമായ പ്രവർത്തികൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. END OF QUOTE


ഈ വിധ എഴുത്തുകൾ മനുഷ്യനെ ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ എത്തിച്ചേക്കാം.


എന്താണ് പാപം എന്നത് ഒരു വലിയ ചോദ്യംതന്നെയാണ്. പാപം എന്നവാക്കിന്റെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് പദം sin എന്നാണ് എന്ന് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്.


കൃസ്തീയ മതത്തിൽ Seven deadly sins (ഏഴ് മഹാപാപങ്ങൾ) എന്ന ഒരു സങ്കൽപം കാണുന്നുണ്ട്. അവ pride (അഹങ്കാരം, ഗർവ്വ്), greed (ദുരാഗ്രഹം, അത്യാർത്തി), lust (ഭോഗേച്ഛ, കാമാസക്തി), envy (അസൂയ, കുശുമ്പ്), gluttony (തീറ്റിഭ്രാന്ത്), wrath (പ്രതികാരവാഞ്ഛ, ക്രുദ്ധത), sloth (സമയം പാഴാക്കൽ, മടി, അലസത) എന്നിവയാണ്.


അതേ പോലെ പാപമായി കരുതപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വരുന്നവയാണ് നരഹത്യ അഥവാ കൊലപാതകം (homicide), ഗർഭച്ഛിദ്രം (abortion), ശിശുഹത്യ (infanticide), സഹോദരവധം (fratricide), പിതൃഹത്യ (patricide), മാതൃഹത്യ (matricide) എന്നിവ.


പിന്നെയും പാപങ്ങൾ ഉണ്ട്. സ്വവർഗ്ഗരതി / സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗം (homosexuality), അടിമത്തം (slavery), അവഗണന / തിരസ്ക്കാരം (neglect), മർക്കടമുഷ്ടി (bigotry), ചൂഷണം / പരമാവധി മുതലെടുക്കൽ (exploitation) എന്നിവയാവാം അവ.


എന്നാൽ ഇവയെപ്പോലെതന്നെയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇവയേക്കാളും ഗൌരവമുള്ളതോ ആയ പൊറുക്കാൻപറ്റാത്ത പാപം (unpardonable sin) ആണ് വിശുദ്ധാത്മാവിനെ അഥവാ യഹോവയെ അഥവാ ദൈവത്തെ അഥവാ ദൈവനാമത്തെ നിന്ദിക്കൽ (blasphemy against the Holy Ghost).


ഇസ്ലാംമതത്തിലും ഏതാണ്ടിതുപോലൊക്കെത്തന്നെയാവാം പാപങ്ങൾ എന്നു തോന്നുന്നു. കൃത്യമായി പറയാനുള്ള വിവരം ഈ എഴുത്തുകാരന്റെ പക്കൽ ഇല്ലതന്നെ.


ഈ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പാപങ്ങളിൽ പലതും ഒരു പരിധിവരെ വ്യക്തിപരമായ വൈകല്യങ്ങളും ബലഹീനതകളും മറ്റുമാണ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്.


മറ്റ് പലതും ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം ഈ ഉപദ്വീപിൽ നിയമ നിർമ്മാണം നടത്തിയപ്പോൾ നിയമപരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളായി നിർവ്വചിച്ചവയാണ്. അതിനാൽത്തന്നെ അവ ആത്മീയമായ പാപങ്ങളുടെ നിർവ്വചനത്തിൽ ഒതുങ്ങിനിന്നേക്കില്ല.


പിന്നെയുള്ള പാപങ്ങളിൽ ചിലതിനെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം ഇവിടെ സാമൂഹിക പരിശ്ക്കരണ യത്നങ്ങളിലൂടേയും നിയമ നിർമ്മാണത്തിലൂടേയും അമർച്ചചെയ്തിരുന്നു.


അങ്ങിനെവരുമ്പോൾ, മതങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വിരോധമുള്ള പാപം ദൈവത്തെ അഥവാ ദൈവനാമത്തെ നിന്ദിക്കൽ എന്നതാവാം. ഈ വിധമായുള്ള പാപങ്ങളെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലാ എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. വ്യക്തമായി അറിയില്ല.


ഇവിടെ ഈ എഴുത്തിൽ പ്രസക്തമായുള്ള പാപങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണ മതത്തിൽ പാപമായി നിർവ്വചിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ്. ഇത് വേദങ്ങളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന്, ബ്രാഹ്മണമതമായ ഹിന്ദുമതത്തിൽ ഏതാനും ആയിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള പുരാണകാലങ്ങളിൽ പല വ്യത്യസ്ത നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ എഴുതപ്പെട്ടതും, തമ്മിൽ വളരെ തുച്ഛമായ ബന്ധമുള്ളതുമായ പലവിധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട എന്തിനെ വേണമെങ്കിലും ഹൈന്ദവ സിദ്ധാന്തമായി എണ്ണിപ്പറയുന്ന, ഒരു പ്രവണത കാണുന്നുണ്ട്.


അങ്ങിനെ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് സിദ്ധാന്തവും ഹൈന്ദവ സിദ്ധാന്തമായി പരസ്യപ്പെടുത്താം. ഇതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല.


ബ്രാഹ്മണ മതത്തിൽ ധർമ്മം എന്നും അപരാധം എന്നും ഉള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്.


ധർമ്മം എന്നതിന് ഇങ്ഗ്ളിഷിലെ Justice (നീതി, ന്യായം) എന്ന പദവുമായി കാര്യമായ ബന്ധമില്ലായിരിക്കാം എന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. സംസ്കൃതമെന്ന ഫ്യൂഡൽ ഭാഷ സാമൂഹികമായു കുടുംബപരമായും ഘടനാപരമായി ജനക്കൂട്ടങ്ങളെ പടിപടിയായി അടുക്കിവച്ചിരിക്കുന്നതിന് അനുസൃതമായി പെരുമാറുകയും വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും, അതിന് അനുസൃതമായുള്ള അച്ചടക്കം നിലനിർത്തുന്നതുമായിരിക്കാം ബ്രാഹ്മണമത ധർമ്മം എന്നത്.


ഏതാണ്ട് ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സേനകളിലെ പടിപടിയായുള്ള തട്ടുകൾക്ക് ഇളക്കം വരാത്ത രീതിയിൽ, ആ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ അംഗങ്ങൾ പെരുമാറുക എന്ന് പറയുന്നതുപോലെയാവാം ഈ ധർമ്മം എന്ന സങ്കൽപം.


ഇതിന് വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അധർമ്മമാവാം.


അതേ പോലതന്നെയാണ് അപരാധം എന്ന കാര്യവും.


ദേവാലയങ്ങളിൽ വാഹനത്തിലോ പാദുകം ധരിച്ചോ ചെല്ലുക, ഉത്സവങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാതിരിക്കുക, മൂർത്തിയുടെ മുൻപിൽ നമസ്കരിക്കാതിരിക്കുക, നിവേദിക്കുന്നതിനുമുൻപ് ഭക്ഷിക്കുക, ഉറക്കെ സംസാരിക്കുക, പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുക, ആത്മപ്രശംസ നടത്തുക, പരനിന്ദ ചെയ്യുക മുതലായവ ചെയ്യുക എന്നിവ അപരാധങ്ങൾ ആണ് എന്ന് എഴുതിക്കാണുന്നു.


എന്നുവച്ചാൽ, ചെയ്യേണ്ടതു ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും, ചെയ്യരുതാത്തതു ചെയ്യുന്നതും, ചെയ്യേണ്ടതിൽ കുറ്റവും കുറവും വരുത്തുന്നതും അപരാധം ആണ് പോലും.


പൂജ്യപൂജാവ്യതിക്രമം എന്ന വലിയ ഒരു അപരാധത്തെക്കുറിച്ചും എഴുതിക്കാണുന്നു. ആരാധനാ മൂർത്തീവന്ദനത്തോടും ഗുരുവന്ദനത്തോടും ഉള്ള അലംഭാവം ആവാം പൂജ്യപൂജാവ്യതിക്രമം എന്ന് തോന്നുന്നു.


അപരാധം എന്ന സങ്കൽപ്പവും ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയിലെ ഉച്ചനീചത്വ കോഡുകൾക്ക് അനുസൃതമായാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷയിലൂടെ ഈവിധ കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാനും ചർച്ചചെയ്യാനും പോയാൽ, ഹൈന്ദവ അഥവാ ബ്രാഹ്മണ ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ച് യാതോരു വിവരവും കിട്ടില്ലതന്നെ.


ഈ വിധമെല്ലാം പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബ്രാഹ്മണമതത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം മലബാറിൽ ഈ വിധ യാതോരുവിധ ആദ്ധ്യാത്മികതയുടേയും സഹയമോ ഊന്ന് വടിയോ ഉപയോഗിക്കാതെതന്നെ, അതിഗംഭീര നിലവാരമുള്ള ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷാ പ്രചരണത്തിലൂടെ മാത്രം, ഒട്ടുംതന്നെ അഴിമതിയില്ലാത്ത ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥ Direct Recruit officerകൂട്ടത്തെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു എന്നുള്ളത് ഒരു വൻ കാര്യംതന്നെയാണ്.


ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പലമതസ്ഥരും ജാതിക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, അവരെല്ലാംതന്നെ പൊതുവായി നോക്കിയാൽ ശ്രദ്ധിച്ചതും പരിപാലിച്ചതും അനുകരിച്ചതും അവരുടെ മുകളിൽ ഉള്ള ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളും മാന്യമായ ആശയവിനിമയ സമ്പ്രദായങ്ങളും മാത്രമായിരുന്നു.


ബ്രാഹ്മണ മതത്തിന് അഥവാ ഹൈന്ദവ മതത്തിന് യാതോരു രീതിയിലും ഈ ഉപദ്വീപിലെ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളെ തുടച്ചുനീക്കാൻ ആയിട്ടില്ല. മറിച്ച് അവരുടെ ഓരോ ധർമ്മാധർമ്മ സിദ്ധാന്തങ്ങളും ആ വിധ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ ആണ് നൽകിയത്.


സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൈക്കൂലിവാങ്ങിക്കുന്നതും അമിതവേതനം വാങ്ങിച്ച് ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതും അവരോട് മര്യാദയില്ലാതെ പെരുമാറുന്നതും, ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ വൻ വ്യക്തി വിരോധത്തോടുകൂടി പെരുമാറുന്നതും മറ്റും യാതോരു മതത്തിനും ഇല്ലാതാക്കാൻ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല.


അന്നുണ്ടായിരുന്ന കലർപ്പില്ലാത്ത ഇങ്ഗ്ളിഷ് (pristine-English) ഭാഷയ്ക്ക് ഈ വിധ കാര്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടാനും അവയെ ആരോരുമറിയാതെ മാച്ചുകളയാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നു, ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണകാലത്ത്, ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യയിൽ.


(PS - പഞ്ച മഹാ പാപങ്ങൾ👉 The five great crimes were1. മറ്റേതോ അദൃശ്യ വേദിയിൽ


2. സ്വസ്തി ചിഹ്നം, ഇരട്ട ആര്യന്മാർ,


3. പഴമയിലേക്കുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ


4. പഴമയിലെ അവ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ


5. വേദോപദേശങ്ങൾ സാർവ്വത്രികമായി


6. ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തിന്റൊ അംഗങ്ങൾക്ക്


7. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ സർവ്വവ്യാപിയായ


8. ധർമ്മാധർമ്മങ്ങൾ, പാപങ്ങൾ, അപരാധങ്ങൾ


9. ശിപായി റാങ്കുകാരൻ ഓഫിസറായി


10. ദിവ്യവ്യക്തിത്വത്തിനും അപ്പുറത്തായുള്ള


11. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ രാഷ്ട്രത്തിൽ പടർന്നു


12. ചട്ടക്കൂടിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആളെ


13. കാപട്യവും പ്രഹസനവും നിറഞ്ഞുതുളുമ്പുന്ന


14. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമവും പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളും


15. വാനപ്രസ്ഥം


16. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളെ തുരത്തിയാൽ കലിയുഗ?


17. പ്രാകൃത ആചാരങ്ങളിൽ വെറങ്ങലിച്ചവയും


18. ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വവും സംസ്കൃത ഭാഷാ


19. അനുലോപ ബന്ധവും പ്രതിലോമ ബന്ധവും


20. ഒന്നാം പരിഷകളും രണ്ടാം പരിഷകളും


21. മുകളിലോട്ട് എടുത്തുചാടാനും, കീഴിൽ


22. അമ്പലവാസികളിലും ഉളള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ


23. അമ്പലവാസികളെക്കുറിച്ച് പൊതുവായി


24. മൂത്തത് അഥവാ മൂസ്സത് എന്നവരെക്കുറിച്ച്


25. പുഷ്പകരെക്കുറിച്ച്


26. ചാക്യാർമാർ


27. ഉള്ളിൽക്കയറിക്കൂടി സ്വന്തം സ്വർത്ഥതാൽപ്പര്യ


28. ചാക്ക്യാർ കൂത്ത്


29. ചാക്ക്യാർ നമ്പ്യാർ


30. തീയാട്ടുണ്ണികളും നമ്പീശന്മാരും


31. വാര്യർമാരെക്കുറിച്ച്


32. മാരാൻമാർ


33. ക്ഷത്രിയരെക്കുറിച്ച്


34. മലബാറിലെ ക്ഷത്രിയ കുടുംബങ്ങൾ


35. തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജാ കുടുംബക്കാരെ


36. തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിലെ


37. നായർമാരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതുടങ്ങുന്നതിന്


38. മൃഗീയ ഭാഷാ സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക്


39. നായർമാരുടെ ഉത്ഭവം


40. മേൽനോട്ടക്കാരും നിമയവാഴ്ച


41. നായർമാർക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള രക്തബന്ധ


42. നായർമാരിൽ ചിലർക്ക് ഹീനജന പൈതൃക


43. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾ പടർന്നുപിടിപ്പിക്കുന്ന


44. ചർണ നായർമാരും ശൂദ്ര നായർമാരും


45. വിദേശീയരായ നായർമാരെക്കുറിച്ച്


46. വടക്കേ മലബാറിലെ ഉന്നത നായർമാരിലെ


47. മധ്യ നിലവാരത്തിലുള്ള നായർ ഉപ


48. നായർമാരിലെ ഏറ്റവും കീഴിലുള്ള ജന


49. യോഗി-ഗുരുക്കൾമാരും വയനാടൻ ചെട്ടികളും


50. തിരുവിതാംകൂറിലെ നായർമാരെക്കുറിച്ച്

bottom of page