top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 3 - ബൃട്ടിഷ്-മലബാറിലെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് പരിസരസ്വാധീനം

18. ജനാധിപത്യം ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ

ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് ഗഹനമായ വിവരം ഇല്ലതെ ജനാധിപത്യം എന്ന ആശയം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചാൽ, ആ മഹാ ആശയത്തിന് എന്തെല്ലാം വിപത്തുകൾക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കേണ്ടിവരും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.


ഇത് എഴുത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു വ്യതിചലനം ആയിരിക്കും. എന്നാലും, ഇവിടെ പ്രതിപാദ്യമായിവന്നതിനാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ പറയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് പറയേണ്ടിവരും. അത് പിന്നീടാവാം.


രണ്ട് നാൾ മുൻപ് NCERTയുടെ പത്താംക്ളാസിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇങ്ഗ്ളിഷ് സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങിനെ ഒരു വാക്യം കണ്ടു.


Democracy:

1. Promotes equality among citizens

2. Enhances the dignity of the individual

3. &&&&c.


ശുദ്ധമായ വിഡ്ഢിത്തമാണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, മനുഷ്യന്റെ അന്തസ്സും, മറ്റും ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ നിർവ്വചിക്കുന്നത് ഭാഷാ കോഡുകളാണ്. അല്ലാതെ ജനാധിപത്യമല്ല. ഇങ്ങിനെയൊരു വിവരം ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർക്ക് ഇല്ലതന്നെ.


ഇനി കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം.


ഒന്നാമത്, ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം, അഭിപ്രായം, അവർക്ക് നല്ലത് ഏത് എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റൽ തുടങ്ങിയവ പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ തത്വസംഹിതയാണ് ജനാധിപത്യം എന്ന് ആഴമില്ലാത്ത വിവരത്തിൽ പറയാമെങ്കിലും, യഥാർഥത്തിൽ ഇതിൽ വലിയ കഴമ്പില്ല.


ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ വ്യക്തി ഒരു സ്വതന്ത്രമനുഷ്യനല്ല. മറിച്ച്, ഓരോ വ്യക്തിയും, കുടുംബബന്ധപരമായും, തൊഴിൽസ്ഥാനപരമായും, സാമൂഹിക പദവിപ്രകാരവും, രാഷ്ട്രീയ അംഗത്വം പ്രകാരവും മറ്റും ഓരോ ഉച്ചനീചത്വ ബന്ധ ശൃംഖയിലെ കണ്ണിയായാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇലക്ഷൺ എന്ന പദ്ധതി അതിന്റെ ഉത്തമമായ രീതിയൽ നടന്നാൽപ്പോലും, ജനഹിതമല്ല അളക്കുന്നത്. മറിച്ച്, ഈ വക കണ്ണികളുടെ എണ്ണമാണ് അളക്കുന്നത്.


രാഷ്ട്രീയ അംഗത്വം ഒരു വലിയ ബന്ധനകോഡാണ്.


രണ്ടാമത്തെ സംഗതി, ആളുകൾ പലപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയകക്ഷിയോട് വളരെ വ്യക്തമായ അടുപ്പം കാണിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും സാമൂഹിക സുരക്ഷയെ മുൻനിർത്തിയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കാർ ഓഫിസിൽ (ഉദാ. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) പോകേണ്ടിവന്നാൽ, ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നേരെ അങ്ങ് ചെന്ന്, താൻ പൌരനാണ്, സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ആ ഓഫിസിലെ തൊഴിലാളികളാണ് എന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി പിന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ, പലപ്പോഴും ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു സുരക്ഷയാണ്.


ഇങ്ങിനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോട് താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിലും, ഒരു അടുപ്പം നിലനിർത്തിയേ തീരൂ. കലർപ്പില്ലാത്ത ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷ ഏവരിലും പടർന്നാൽ, പിന്നെ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരെന്ന ഊന്ന് വടി വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടാ എന്ന് വരും. ഇന്ന് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉയർന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മാത്രേ ഉള്ളു. കാരണം, സർക്കാർ ഓഫിസ് തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ സേവകരാണ്.


ഇതിന്റെ വ്യാപകമായ വശം, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അവരുടെ പക്ഷത്ത് ഒരു വ്യക്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കാര്യമായിത്തന്നെ വീക്ഷിക്കും. ഇത് ഒരു തരം ഭീഷണിയുടെ രൂപം വരെ വന്നേക്കാം.


മൂന്നാമത്തെ സംഗതി, അണികൾ ഉള്ള ആൾ ഒരു നേതാവാണ്. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ നേതാവിന് അണികളിൽ നിന്നും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ബഹുമാനം ലഭിക്കും. കൂടുതൽ അണിയുള്ള ആൾ കൂടുതൽ വലിയ നേതാവാണ്.


ഏറ്റവും ഉറപ്പായുള്ള അണി സ്വന്തം മക്കളാണ്. അങ്ങിനെ വരുമ്പോൾ, കൂടുതൽ മക്കളുള്ള ആൾ കുറച്ച് മക്കളുളള ആളേക്കാൾ വലിയ നേതാവാണ്.


ഈ ആശയം ജനാധിപത്യമെന്ന അപക്വ ആശയവുമായി ഒരുമിക്കുമ്പോൾ, ജനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വരും. കാരണം, 'നീ'യെന്ന് സംബോധന ചെയ്യാനായി കൂടുതൽ പേർ കീഴെ ഉള്ളത് ഒരു സമൂഹിക ശക്തിയായാണ് പരിണമിക്കുക.


നാലാമത്തെ സംഗതി, നിലവാരം കുറഞ്ഞതും, ഗുണമേന്മയില്ലാത്തതുമായ ഒരു സമൂഹത്തിൽ, ജനാധിപത്യത്തിന് ഗുണമേന്മ നൽകാൻ ആകില്ല. കാരണം, ജനം മാനസികമായി രമ്യതയിൽ ഉള്ളത് അവരുടെ നൈസർഗ്ഗികമായ നിലവാരത്തോടായിരിക്കും. അവരുടെ നിലവാരത്തിനേക്കാൾ ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു സാമൂഹികഘടനയെ ഗുണമേന്മ കുറഞ്ഞ ജനതയ്ക്ക് ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ ലഭിക്കില്ലതന്നെ.


അഞ്ചാമത്തെ സംഗതി ഇങ്ങിനെ വിവരിക്കാം:


ഇങ്ഗ്ളണ്ടിൽ അവരുടെ പരമ്പരാഗത ശത്രുക്കളായ, താരതമ്യനെ നിലവാരം കുഠഞ്ഞ ഫ്രഞ്ചുകാർ നിറയുന്നു. ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ ഈ പുതുതായി വന്ന ഫ്രഞ്ചുകാർക്ക് പങ്കിട്ടാൽ, ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവരുന്ന സാമൂഹിക ഗുണമേന്മ, പാരമ്പര്യമായി ഇങ്ഗളണ്ടിലുള്ളതിനേക്കാൾ താഴ്ന്നതും, അതേ സമയം പാരമ്പര്യമായി ഫ്രഞ്ചുകാർക്ക് ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഉയരത്തിലുള്ളതും ആവും.


ഇതിന് വ്യാപകമായ വശം, ഇങ്ങിനെ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ പുറത്തുള്ളവർക്ക് പങ്കിട്ടാൽ, അത് ആ രാജ്യത്തിനെ അവർക്ക് കീഴടക്കാൻ അവകാശം നൽകൽതന്നെയാവും.


ഇങ്ങിനെ നോക്കുമ്പോൾ, ബാലറ്റ് എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുള്ളറ്റ് തന്നെയാണ്.


ഈ ആശയം ഇന്ത്യയിലേക്ക് പകർത്തിയെടുത്താൽ, ഈ രീതിയിൽ ഇതിനെ കാണാൻ ആവും:


ജനാധിപത്യം എന്നത് ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോ, അവരുടെ നന്മയോ, മറ്റോ അല്ല പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. മറിച്ച്, പല പക്ഷങ്ങൾ അധികാരം കൈക്കലാക്കാൻ വേണ്ടി യുദ്ധരംഗത്ത് ഇറങ്ങുന്ന പ്രക്രീയ മാത്രമാണ്. ഇതും ഇങ്ഗളിഷിൽ ജനാധിപത്യം എന്ന് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നിർവ്വചിച്ച ആശയവുമായി കാര്യമായ ബന്ധമില്ലതന്നെ.


മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെറും പൊതുവായുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലും, കേരളത്തിലും ജനാധിപത്യം എന്നത് തനി കോമാളിത്തരമാകുന്ന പല ചിത്രീകരണങ്ങളും നൽകാനാവുന്നതാണ്. അതിന് കുറച്ച് കൂടി പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പശ്ചാത്തലം ഒരിങ്ങിയിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ആവ ചിത്രീകരിക്കാം. വ്യക്തിപരമായി ഉണ്ടായ അറിവുകളാണ്. പാഠപുസ്തകങ്ങിൽ കാണില്ല അവ.


1. ഈ എഴുത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന ബഹുമുഖ വസ്ത്തുക്കൾ


2. പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെട്ട മനോവൃത്തി


3. ഒരു വഹനനൌക മാത്രം


4. മുട്ടികൊണ്ട് തലയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന വ്യർത്ഥവിവരങ്ങൾ


5. അനൌപചാരിക വാണിജ്യവിവരങ്ങളും ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും


6. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സംസ്ക്കാര വിദ്യാഭ്യാസം അനുവഭപ്പെട്ടുതും, ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസം അനുഭവിച്ചുതീർത്തതും


7. ആശയവിനിമയത്തിൽ ഉയർന്ന മ്യൂല്യങ്ങൾ നിലനിർത്തിയ Anglo-Indian വംശജർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു


8. കലർപ്പില്ലാത്ത-ഇങ്ഗ്ളിഷ് വിദ്യാഭ്യാസ സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ ഗുണമേന്മ


9. ഉന്തുംതള്ളും ഉള്ള സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക്


10. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സൌകുമാര്യത വിറങ്ങലിച്ചുപോയി


11. അതി ഗംഭീരമായ ആശയവിനിമയ ലാളിത്യം


12. മറ്റവൻ വളർന്നാൽ, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ കോഡുകളിൽ ആപത്താണ്


13. ഇങ്ഗ്ളിഷ് എന്ന ഒറ്റ മന്ത്രംമാത്രം ചാലകശക്തിയായുള്ള ഒരു ഭരണ ചക്രം


14. രാഷ്ട്രതന്ത്ര ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിടിപ്പുകേട്


15. പഴയ ഇങ്ഗ്ളിഷ് പരിസരസ്വാധീനം തേഞ്ഞ്മാഞ്ഞ് പോയിരിക്കുന്നു


16. വ്യത്യസ്ത മനോഭാവക്കാരായ പാതിരിമാർ


17. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷാ പരമായി രണ്ടുതട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന പാതിരിമാർ


18. ജനാധിപത്യം ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ


19. രുചികരമായ പാഠപുസ്തകങ്ങളും അരോചകമായവയും


20. മലബാറി ഭാഷയുടെ കഥകഴിച്ചതെങ്ങിനെ


21. കുത്തനെ മറിഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസം


22. 'ഞാനാണ് മുമ്പൻ' എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ത്വര


23. ഇങ്ഗ്ളിഷിലെ സ്വാഭാവിക അച്ചടക്കം


24. അതീന്ത്രിയ സോഫ്ട്വേർ കോഡുകളിൽ അക്കങ്ങളുടെ മൂല്യത്തിന്റെ വിസ്തൃതി


25. വാക്ക് കോഡുകളിലൂടെയുള്ള ആന്തോളനം


26. വിറങ്ങലിച്ച ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠനവും കുറെ വിഡ്ഢി വ്യാകരണ നിയമങ്ങളും


27. കുത്തിമറിഞ്ഞ സാമൂഹീകാന്തരീക്ഷം


28. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ ഉച്ചാരണ പിശക് പടർത്തിയ തിരുവിതാംകൂർ ഭാഷ


29. വളർച്ചയെ വിവേചനപരമായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയിലൂടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം


30. എതിർ ദിശകളിലേക്ക് ചൂണ്ടുന്ന ചരിത്രങ്ങൾ


31. Macaulayയ്ക്ക് കാര്യമായ തെറ്റ് പറ്റിയത് എവിടെ


32. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലെ കോഡുകൾക്ക് ദുഷ്ടസ്വഭാവമാണ് ഉള്ളത്


33. പ്രാദേശിക സാമൂഹിക നേതാക്കളുടെ വെപ്രാളം


34. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയുടെ ദിവ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ


35. ആരും ചെയ്യാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്ത കാര്യം


36. ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യയും


37. അന്തർദ്ദേശീയ ചരിത്രങ്ങളിൽ ഉള്ള സ്ഥലനാമങ്ങൾ


38. എവിടാണ് ഈ ഇന്ത്യ?


39. കേരളോൽപ്പത്തിയുടെ ഉൽപ്പത്തി


40. പുതിയ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള നീക്കം


41. പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് പാരമ്പര്യങ്ങൾ


42. മൃഗീയമായ നഖം കൊണ്ടു പിടികൂടപ്പെട്ട അവസ്ഥ


43. ഓലക്കുടയുടെ സാമൂഹിക മഹിമ


44. വാക്ക് കോഡുകളുടെ ആന്തോളനമേൽക്കുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന മാനസികരോഗാവസ്ഥ


45. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷ സ്വായത്തമാക്കുന്നതിലൂടെ വ്യക്തിത്വം അടിമുടി മാറുന്നതിനെക്കുറിച്ച്


46. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാനസിക സ്വാസ്ഥ്യവും, അസ്വാസ്ഥ്യവും


47. ഈ ഉപദ്വീപിലെ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ അപമര്യാദയുള്ളവയാണ്


48. ഒരു IP ഓഫിസറുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പിൽ നിന്നും


49. അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് രണ്ട് വ്യത്യസ്തതരം അഭിരുചികൾ


50. അദ്ധ്യാപകർ സ്വർണ്ണ ഗോപുരങ്ങളിലും, വിദ്യാർത്ഥികൾ നാറുന്ന നിലത്തും എന്നും ആകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം