top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 3 - ബൃട്ടിഷ്-മലബാറിലെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് പരിസരസ്വാധീനം

34. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയുടെ ദിവ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ

എന്നാൽ പലതരക്കാരായ കോടിക്കണക്കിന് ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉള്ള ഈ ഉപഭൂഖണ്ടത്തിൽ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും സ്വന്തം ചിലവിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിക്ക് ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠനം നൽകാനാവില്ല എന്നത് ഉറപ്പായിരുന്നു.


ഇതിനെക്കുറിച്ച് Macaulay പറഞ്ഞത്, ഏതാണ്ട് ഇപ്രകാരമാണ്. നമ്മൾ ഇവിടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് നല്ലനിലവാരമുള്ള ഇങ്ഗ്ളിഷും മറ്റ് ആധുനിക വിവരങ്ങളും നൽകുക. ഇങ്ങിനെ ഇങ്ഗ്ളിഷും വിവരവും ലഭിച്ച ഈ ആളുകൾ, അവരുടെ മറ്റ് നാട്ടുകാർക്ക് ഈ ഭാഷയും വിവരവും നൽകും. അങ്ങിനെ എല്ലാവരും വളരും.


QUOTEs (ഉദ്ദരണികൾ) from Minutes on Indian Education:


1. that it is possible to make natives of this country thoroughly good English scholars, and that to this end our efforts ought to be directed.


ഈ രാജ്യത്തിലെ ജനതയെ ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ തികച്ചും പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരാക്കാൻ പറ്റും. ഇതിനാവട്ടെ നമ്മുടെ സർവ്വ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം.


2. that it is impossible for us, with our limited means, to attempt to educate the body of the people. We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern;


നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള പരിമിതമായ ആസ്തികൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ഈ വൻ ജനക്കൂട്ടത്തെ അഭ്യസ്തവിദ്യരാക്കുവാൻ അസാധ്യമാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ, നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെയ്യാൻപറ്റിയത്, നമ്മുടെ വിവരങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ നാം ഭരിക്കുന്ന കോടാനുകോടി ജനതയുടെ കൈകളിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള, രണ്ട് ഭാഷകളും അറിയുന്ന, ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ സ്വരൂപിക്കുക എന്നതാണ്.


................. To that class we may leave it to refine the vernacular dialects of the country, to enrich those dialects with terms of science borrowed from the Western nomenclature, and to render them by degrees fit vehicles for conveying knowledge to the great mass of the population.

ഈ രാജ്യത്തിലെ പ്രാദേശിക ഉപഭാഷകളെ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കുവാനും, ഈ ഉപഭാഷകളെ പാശ്ചാത്യ സാങ്കേതികശബ്ദകോശത്തിൽനിന്നും കടം എടുത്ത ശാസ്ത്ര പദപ്രയോഗങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കുകയും, പടിപടിയായി വിജ്ഞാനത്തെ ഈ മഹത്തായ ജനങ്ങൾക്ക് കൈമാറാനും അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങിനെ സ്വരൂപിക്കപ്പെട്ട ആളുകളെ ഏൽപ്പിക്കാം.


Macaulayയുടെ ഈ നിഗമനം തികച്ചും വഡ്ഢിത്തമായിരുന്നു. ഈ ഉപഭൂഖണ്ടത്തിൽ ആരും മറ്റൊരാളുടെ ഉയർച്ചയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം See-Sawയുടെ (ചാഞ്ചാട്ടപലകയുടെ) സ്വഭാവമുള്ള ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളാണ് എല്ലാരും സംസാരിക്കുന്നത്. ഒരാൾ വളർന്നാൽ മറ്റേ ആൾ താഴണം.


ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷ പഠിച്ചവർ, പഠിച്ചവർ, സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി. പലരും വൻ തൊഴിലുകൾ നേടി. പലരും ഇങ്ഗ്ളണ്ടിലേക്ക് ഉപരി പഠനത്തിനായി പോയി.


അവിടെ ചെന്ന്, 'ഞങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമര നേതാക്കൾ' എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചു.


സ്വന്തം നാട്ടിൽ മറ്റുള്ളവർ ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠിക്കുന്നത് പലവിധത്തിലും തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു.


വിദേശ ഭാഷയല്ലെ. നിങ്ങൾ എന്തിന് അത് പഠിക്കണം? നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാഷയല്ലെ ഗംഭീരം! നമ്മുടെ ഗാനങ്ങൾ എത്ര സുന്ദരമാണ്!


'നമ്മുടെ പിതാമഹന്മാർ വനങ്ങളിൽ പോയി, ഋഷിമാരുടെ പർണ്ണകുടീരങ്ങളിൽ ജിവിച്ചല്ലെ പഠിച്ചത്?' എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് നടക്കും. കാര്യമിത്രയേ ഉള്ളു. മറ്റെയാളുടെ മക്കൾ ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠിക്കരുത്.

1. ഈ എഴുത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന ബഹുമുഖ വസ്ത്തുക്കൾ


2. പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെട്ട മനോവൃത്തി


3. ഒരു വഹനനൌക മാത്രം


4. മുട്ടികൊണ്ട് തലയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന വ്യർത്ഥവിവരങ്ങൾ


5. അനൌപചാരിക വാണിജ്യവിവരങ്ങളും ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും


6. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സംസ്ക്കാര വിദ്യാഭ്യാസം അനുവഭപ്പെട്ടുതും, ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസം അനുഭവിച്ചുതീർത്തതും


7. ആശയവിനിമയത്തിൽ ഉയർന്ന മ്യൂല്യങ്ങൾ നിലനിർത്തിയ Anglo-Indian വംശജർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു


8. കലർപ്പില്ലാത്ത-ഇങ്ഗ്ളിഷ് വിദ്യാഭ്യാസ സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ ഗുണമേന്മ


9. ഉന്തുംതള്ളും ഉള്ള സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക്


10. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സൌകുമാര്യത വിറങ്ങലിച്ചുപോയി


11. അതി ഗംഭീരമായ ആശയവിനിമയ ലാളിത്യം


12. മറ്റവൻ വളർന്നാൽ, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ കോഡുകളിൽ ആപത്താണ്


13. ഇങ്ഗ്ളിഷ് എന്ന ഒറ്റ മന്ത്രംമാത്രം ചാലകശക്തിയായുള്ള ഒരു ഭരണ ചക്രം


14. രാഷ്ട്രതന്ത്ര ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിടിപ്പുകേട്


15. പഴയ ഇങ്ഗ്ളിഷ് പരിസരസ്വാധീനം തേഞ്ഞ്മാഞ്ഞ് പോയിരിക്കുന്നു


16. വ്യത്യസ്ത മനോഭാവക്കാരായ പാതിരിമാർ


17. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷാ പരമായി രണ്ടുതട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന പാതിരിമാർ


18. ജനാധിപത്യം ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ


19. രുചികരമായ പാഠപുസ്തകങ്ങളും അരോചകമായവയും


20. മലബാറി ഭാഷയുടെ കഥകഴിച്ചതെങ്ങിനെ


21. കുത്തനെ മറിഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസം


22. 'ഞാനാണ് മുമ്പൻ' എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ത്വര


23. ഇങ്ഗ്ളിഷിലെ സ്വാഭാവിക അച്ചടക്കം


24. അതീന്ത്രിയ സോഫ്ട്വേർ കോഡുകളിൽ അക്കങ്ങളുടെ മൂല്യത്തിന്റെ വിസ്തൃതി


25. വാക്ക് കോഡുകളിലൂടെയുള്ള ആന്തോളനം


26. വിറങ്ങലിച്ച ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠനവും കുറെ വിഡ്ഢി വ്യാകരണ നിയമങ്ങളും


27. കുത്തിമറിഞ്ഞ സാമൂഹീകാന്തരീക്ഷം


28. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ ഉച്ചാരണ പിശക് പടർത്തിയ തിരുവിതാംകൂർ ഭാഷ


29. വളർച്ചയെ വിവേചനപരമായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയിലൂടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം


30. എതിർ ദിശകളിലേക്ക് ചൂണ്ടുന്ന ചരിത്രങ്ങൾ


31. Macaulayയ്ക്ക് കാര്യമായ തെറ്റ് പറ്റിയത് എവിടെ


32. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലെ കോഡുകൾക്ക് ദുഷ്ടസ്വഭാവമാണ് ഉള്ളത്


33. പ്രാദേശിക സാമൂഹിക നേതാക്കളുടെ വെപ്രാളം


34. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയുടെ ദിവ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ


35. ആരും ചെയ്യാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്ത കാര്യം


36. ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യയും


37. അന്തർദ്ദേശീയ ചരിത്രങ്ങളിൽ ഉള്ള സ്ഥലനാമങ്ങൾ


38. എവിടാണ് ഈ ഇന്ത്യ?


39. കേരളോൽപ്പത്തിയുടെ ഉൽപ്പത്തി


40. പുതിയ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള നീക്കം


41. പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് പാരമ്പര്യങ്ങൾ


42. മൃഗീയമായ നഖം കൊണ്ടു പിടികൂടപ്പെട്ട അവസ്ഥ


43. ഓലക്കുടയുടെ സാമൂഹിക മഹിമ


44. വാക്ക് കോഡുകളുടെ ആന്തോളനമേൽക്കുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന മാനസികരോഗാവസ്ഥ


45. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷ സ്വായത്തമാക്കുന്നതിലൂടെ വ്യക്തിത്വം അടിമുടി മാറുന്നതിനെക്കുറിച്ച്


46. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാനസിക സ്വാസ്ഥ്യവും, അസ്വാസ്ഥ്യവും


47. ഈ ഉപദ്വീപിലെ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ അപമര്യാദയുള്ളവയാണ്


48. ഒരു IP ഓഫിസറുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പിൽ നിന്നും


49. അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് രണ്ട് വ്യത്യസ്തതരം അഭിരുചികൾ


50. അദ്ധ്യാപകർ സ്വർണ്ണ ഗോപുരങ്ങളിലും, വിദ്യാർത്ഥികൾ നാറുന്ന നിലത്തും എന്നും ആകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം

bottom of page