top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 6 മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്

5. പലവിധ വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത വെറും വിഡ്ഢി ഇങ്ഗ്ളിഷുകാരുടെ നാട്

അമേരിക്കയിലേക്ക് സോഫ്ട്വേർ പണിക്കായി പോയ ഒരു ആൾ പറഞ്ഞകാര്യം, അത് കേട്ട ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞ ഒരു കഥയാണ്.


ആ ആളുടെ തൊഴിലുടമ ഒരു അമേരിക്കൻ വനിതയായിരുന്നു. അതായത്, ഒരു വെള്ളക്കാരിയായ വ്യക്തി. അവരുടെ വീട്ടിലെ എന്തോ ഒരു ചടങ്ങിൽ ഈ തൊഴിലുകാരെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. മലയാളികളായ കുറച്ചുപേർ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ട്. അവർ ആ വനിതയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ, ആ വനിത തന്റെ ഭർത്താവിനെ ഇവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി.


ആഗതരോട് വളരെ ഊഷ്മളമായും സൌഹൃത്തോടുംകൂടി പെരുമാറുന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവും. രണ്ടുപേരും ചെറുപ്പക്കാർ.


ഭർത്താവിന്റെ തൊഴിൽ ചോദിച്ചു. താൻ Carpenterആണ് (ആശാരിയാണ്) എന്ന് ആ ആൾ അറിയിച്ചു.


മലയാളികൾ ആകെ ഞെട്ടുകയും ഒരു അളവുവരെ പരിഭ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. സോഫ്വേർ എഞ്ചിനിയറുടെ ഭർത്താവ് ഒരു ആശാരിയോ?


മലയാത്തിലാണ് ഇക്കൂട്ടർ ചിന്തിച്ചത്. ഭാര്യയെ 'നീ'യെന്നും, 'അവളെ'ന്നും, 'എടീ' എന്നുമെല്ലാം വിളിക്കാൻ അവകാശമുള്ള ആളാണ് ഭർത്താവ്. ഇത് എന്ത് ജീവിതം!. എഞ്ചിനിയർക്ക് പറ്റിയതാണോ ആശാരിയായ ഭർത്താവ്?


വ്യക്തികളേയും സ്ഥാപനങ്ങളേയും സംഭവങ്ങളേയും വസ്തുക്കളെയും മറ്റുംമറ്റും രണ്ടായും ചിലപ്പോൾ അതിൽ അധികമായും വേർതിരിച്ചും, വിവേചനം ചെയ്തും, ഒന്നിനെ പൊന്നുപോലെയും, മറ്റേതിനെ തരം താണതുമായി വിഘടിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് കോഡുകൾ ഉള്ളവരാണ് ഒരു ഇങ്ഗ്ളിഷ് സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നിറയുന്നത്.


ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാടും നാട്ടുകാരും, വ്യക്തിബന്ധങ്ങളും, കുടുംബാന്തരീക്ഷങ്ങളും കുളം ആകും എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലതന്നെ.


ആ സോഫ്ട്വേർ കമ്പനിയിൽ ചായയും മറ്റ് പാനീയങ്ങളും, സോഫ്ട്വേർ തൊഴിലുകാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന വനിതയ്ക്ക് പോലും, ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഐഏഎസ് കാരിക്കോ ഐപിഎസ് കാരിക്കോ ഉള്ളതിനേക്കാൾ വ്യക്തിത്വം. അവർ ചെയ്യന്നത് ഒരു തൊഴിൽ എന്നല്ലാതെ അല്ലാതെ, അത് ഒരു തരംതാണതും സമൂഹികമായി നാറുന്നതുമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് ഫ്യൂഡൽ ഭാഷക്കാർ അവിടങ്ങളിൽ വന്ന് നിറയുന്നത് വരെ അവിടെ ആർക്കും ഒരു ധ്വനിപോലും ഇല്ലായിരുന്നു.


ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പലതരം വിചിത്രമായ കാര്യങ്ങളും അവിടെ പോയവർ ഇവിടെ വന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ഒരാൾക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്, അവിടുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനത്തിലെ മുതലുടമ ആ ഓഫിസിലെ ടോയ്ലെറ്റ് (toilet)വൃത്തിയാക്കിയതിനെക്കുറിച്ചാണ്. ആ തൊഴിൽ ഒരു തരംതാണ പണിയാണ് എന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പോയവർക്ക് അറിവുള്ളതാണ്. അതിനായി, വാക്ക് കോഡുകളിൽ അടിച്ച് തരംതാഴ്ത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വർഗ്ഗം, തോട്ടികൾ, എന്നവർ തന്നെ ഈ നാട്ടിൽ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അറിവുള്ളതാണ്. ഈ വിധ വിവരങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാത്ത വെറും പൊട്ടന്മാരായ ഒരു നാടാണ് അമേരിക്കയെന്ന് പോയവർക്ക് അപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിവ് ലഭിച്ചത്.


VED from VICTORIA INSTITUTIONS (https://t.me/BooksVICTORIA/1074)

1. കുലത്തൊഴിലുകളെ നാമാവശേഷമാക്കിയ


2. അൽപന് ഐശ്വര്യംലഭിച്ചാൽ


3. കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷപഠിപ്പിക്കാൻ അവസരംവന്നു


4. ധനവാൻ ദരിദ്രവാസിയായിഅഭിനയിക്കുമ്പോൾ


5. വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തഇങ്ഗ്ളിഷുകാരുടെ നാട്


6. ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനെ നാറ്റിക്കാൻ പോയവർ


7. കുഗ്രാമ വിപ്ളവബദ്ധിജീവികളുടെ വിളയാട്ടം


8. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്അതീതമായുള്ള


9. ഭരണഘടനയെ വെറും നേരമ്പോക്കായിക്കാണുന്നവർ


10. ബുദ്ധിരാക്ഷസരിൽനിന്നുംജനത്തെ രക്ഷിച്ചത്


11. പോയ്മറഞ്ഞ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിന്റെ നിഴലിൽ


12. ഒഴുക്കിന് എതിരെ നീങ്ങുന്ന വിവരവിജ്ഞാനം


13. ജനങ്ങളെ അടിയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വൻ പ്രസ്ഥാനം


14. അന്യന്റെ നാശത്തിൽ ആനന്ദം ഏകുന്ന സംസ്കാഷമരം


15. താന്തോന്നിയുടെ ചില തോന്നലുകൾ


16. മലബാറിൽ കുട്ടിച്ചട്ടമ്പി ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ


17. ആളുകളെ വാക്ക് പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ കുടയാൻ


18. ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന


19. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ജനവാതിൽ


20. മലബാറിലെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക്


21. ആളുടെ സാമൂഹിക നിലവരാം നോക്കി


22. മാനസിക സമനിലതെറ്റിക്കുന്ന ഹൃസ്വ വാക്കുകൾ


23. നിഷേധാത്മകതയുടെ മൂർത്തീകരണമായവർ


24. വികിരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് വരുന്ന നിഷേധാത്മകതയെ


25. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സമത്വാധിഷ്ടിതമായ


26. ഗുണമേന്മയുള്ള ആൾക്കൂട്ടത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള


27. വലിയവരും ചെറിയവരും എന്ന വിവേചനം ഇല്ലാ


28. വിക്റ്റോറിഎ്ൻ കാലഘട്ട സാംസ്ക്കാരികമൂല്യങ്ങൾ


29. സാമൂഹികാന്തരീക്ഷം മൃഗീയമാകുന്നതനുസരിച്ച്


30. വൻ വ്യക്തിത്വ കഴിവുകളും നേതൃത്വഭാവങ്ങളും


31. ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യൻ ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ മുകൾപ്പരപ്പിൽ


32. മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത്


33. മാനസികമായി വക്രീകൃതമായവർ മുകളിൽ വന്നാൽ


34. ഇങ്ഗ്ളിഷിലെ ഔപചാരിക ആശയവിനിമയം


35. എളുപ്പത്തിൽ കാര്യസാധ്യം ലഭിച്ചാൽ


36. മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഉത്തേജനം നൽകുന്ന


37. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധം


38. ഔദ്യോഗിക തീരുമാനങ്ങൾ Judicious ആയിരിക്കേണം


39.നിങ്ങളും ഇങ്ങളും


40. അകത്തു കത്തിയും പുറത്തു പത്തിയു


41. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം കൈവെടിഞ്ഞ് പോയ


42. വാക്കുകൾ നെയ്യുന്ന കാൽച്ചങ്ങലകൾ


43. ഇന്ത്യാക്കാരന്റെ കാൽക്കീഴിൽ പെട്ടുപോയവർ


44. പ്രദേശിക ഇങ്ഗ്ളിഷ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉഴുതു


45. ഔപചാരിക ചരിത്രം എന്ന കപട ചരിത്രം


46. മലബാർ വിശേഷങ്ങൾ


47. മലബാറിലെ ചരിത്രപരമായ യാഥാർത്ഥ്യം


48. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു എന്ന പൊട്ടക്കഥ


49. ബൃട്ടിഷ് മലബാറിലെ Direct recruit ഓഫിസർമാർ


50. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സമത്വാധിഷ്ഠിത ഭാഷാ