top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 6 മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്

37. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന വളഞ്ഞ വഴികൾ

സർക്കാരിൽ നിന്നും ഒരാൾക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന, കാര്യങ്ങൾ, അവ കുറച്ച് സങ്കീർണ്ണതയുള്ളതാണെങ്കിലോ, അതുമല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അവരുടെ വിവേചനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകാനോ, നൽകാതിരിക്കാനോ അനുവാദമുള്ളതാണെങ്കിലുമോ, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ രാഷ്ട്രത്തിൽ, ആ ആൾ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഓഫിസിൽ പോയി നേരിട്ട് കാണുന്നതിനോടൊപ്പം മറ്റൊരു ദിശയിൽ കൂടി സമീപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും.


ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തിനെക്കൊണ്ടോ, പിതാവിനെക്കൊണ്ടോ, മാതവിനെക്കൊണ്ടോ, അമ്മാവനെക്കൊണ്ടോ, അമ്മാവിയെക്കൊണ്ടോ, ഭാര്യാ / ഭർതൃ വീട്ടുകാരെക്കൊണ്ടോ, സാമൂഹികാധിപനെക്കൊണ്ടോ മറ്റൊ ഒന്ന് പരിചയെപ്പെടുത്തിക്കുകയോ, അതുമല്ലെങ്കിൽ ശുപാർശചെയ്യിക്കുകയോ ചെയ്യും.


ഈ എഴുത്തു മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപ്, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.


ഒന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് (ഓഫിസർമാർക്ക്) നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവേചാനാധികാരം. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം എന്തും ചെയ്യാം എന്നുള്ള അധികാരമല്ല. മറിച്ച്, കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്ത് Judicious ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള സൌകര്യം മാത്രമാണ്. ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള Judicious എന്നവാക്ക് ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ മുഖമുദ്രതന്നെയായിരുന്നു.


മറ്റ് അപ്രസക്തമായ യാതോരു കാര്യങ്ങളുടെയും ചരടുവലികളും ഏൽക്കാതെ, കാര്യബോധത്തോടും, വിവകത്തോടും, വകതിരിവോടും, കാര്യങ്ങളെ പരിഗണിച്ച്, വ്യക്തമായതും, നീതിയുക്തമായതുമായ രീതിയിൽ തീരുമാനം എടുക്കുക.


ഇങ്ങിനെ ഒരു കാര്യം ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സാധ്യമല്ലതന്നെ. അത് എന്ത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് ഈ എഴുത്തിൽ വിവരിക്കുന്നതാണ്.


രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ്. ബന്ധുജനത്തിനും, സുഹൃത്തുകൾക്കും, മറ്റും എങ്ങിനെയാണ് ഒരു ഓഫിസറുടെ മേൽ കടിഞ്ഞാണും, ചരടും, ഇടാനാകുക? ഇങ്ങിനെ ഇടുന്ന ചരടുകളെയും കടിഞ്ഞാണുകളെയും ആ ഓഫിസർക്ക് എന്ത് കൊണ്ടാണ് തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാൻ ആവാത്തത്? അതുമല്ലെങ്കിൽ, എന്ത്കൊണ്ടാണ് ഈ വിധ ചരടുകളെയും ബന്ധനങ്ങളെയും ആ ഓഫിസർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്?


അടുത്ത എഴുത്തിൽ ഈ കാര്യം വിശദീകരിക്കാം.

1. കുലത്തൊഴിലുകളെ നാമാവശേഷമാക്കിയ


2. അൽപന് ഐശ്വര്യംലഭിച്ചാൽ


3. കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷപഠിപ്പിക്കാൻ അവസരംവന്നു


4. ധനവാൻ ദരിദ്രവാസിയായിഅഭിനയിക്കുമ്പോൾ


5. വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തഇങ്ഗ്ളിഷുകാരുടെ നാട്


6. ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനെ നാറ്റിക്കാൻ പോയവർ


7. കുഗ്രാമ വിപ്ളവബദ്ധിജീവികളുടെ വിളയാട്ടം


8. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്അതീതമായുള്ള


9. ഭരണഘടനയെ വെറും നേരമ്പോക്കായിക്കാണുന്നവർ


10. ബുദ്ധിരാക്ഷസരിൽനിന്നുംജനത്തെ രക്ഷിച്ചത്


11. പോയ്മറഞ്ഞ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിന്റെ നിഴലിൽ


12. ഒഴുക്കിന് എതിരെ നീങ്ങുന്ന വിവരവിജ്ഞാനം


13. ജനങ്ങളെ അടിയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വൻ പ്രസ്ഥാനം


14. അന്യന്റെ നാശത്തിൽ ആനന്ദം ഏകുന്ന സംസ്കാഷമരം


15. താന്തോന്നിയുടെ ചില തോന്നലുകൾ


16. മലബാറിൽ കുട്ടിച്ചട്ടമ്പി ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ


17. ആളുകളെ വാക്ക് പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ കുടയാൻ


18. ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന


19. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ജനവാതിൽ


20. മലബാറിലെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക്


21. ആളുടെ സാമൂഹിക നിലവരാം നോക്കി


22. മാനസിക സമനിലതെറ്റിക്കുന്ന ഹൃസ്വ വാക്കുകൾ


23. നിഷേധാത്മകതയുടെ മൂർത്തീകരണമായവർ


24. വികിരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് വരുന്ന നിഷേധാത്മകതയെ


25. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സമത്വാധിഷ്ടിതമായ


26. ഗുണമേന്മയുള്ള ആൾക്കൂട്ടത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള


27. വലിയവരും ചെറിയവരും എന്ന വിവേചനം ഇല്ലാ


28. വിക്റ്റോറിഎ്ൻ കാലഘട്ട സാംസ്ക്കാരികമൂല്യങ്ങൾ


29. സാമൂഹികാന്തരീക്ഷം മൃഗീയമാകുന്നതനുസരിച്ച്


30. വൻ വ്യക്തിത്വ കഴിവുകളും നേതൃത്വഭാവങ്ങളും


31. ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യൻ ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ മുകൾപ്പരപ്പിൽ


32. മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത്


33. മാനസികമായി വക്രീകൃതമായവർ മുകളിൽ വന്നാൽ


34. ഇങ്ഗ്ളിഷിലെ ഔപചാരിക ആശയവിനിമയം


35. എളുപ്പത്തിൽ കാര്യസാധ്യം ലഭിച്ചാൽ


36. മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഉത്തേജനം നൽകുന്ന


37. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധം


38. ഔദ്യോഗിക തീരുമാനങ്ങൾ Judicious ആയിരിക്കേണം


39.നിങ്ങളും ഇങ്ങളും


40. അകത്തു കത്തിയും പുറത്തു പത്തിയു


41. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം കൈവെടിഞ്ഞ് പോയ


42. വാക്കുകൾ നെയ്യുന്ന കാൽച്ചങ്ങലകൾ


43. ഇന്ത്യാക്കാരന്റെ കാൽക്കീഴിൽ പെട്ടുപോയവർ


44. പ്രദേശിക ഇങ്ഗ്ളിഷ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉഴുതു


45. ഔപചാരിക ചരിത്രം എന്ന കപട ചരിത്രം


46. മലബാർ വിശേഷങ്ങൾ


47. മലബാറിലെ ചരിത്രപരമായ യാഥാർത്ഥ്യം


48. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു എന്ന പൊട്ടക്കഥ


49. ബൃട്ടിഷ് മലബാറിലെ Direct recruit ഓഫിസർമാർ


50. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സമത്വാധിഷ്ഠിത ഭാഷാ


bottom of page