top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 6 മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്

40. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയിലെ ക്രൌര്യം ഉള്ളിൽ, അകത്തു കത്തിയും പുറത്തു പത്തിയും എന്ന രീതിയിൽ ഉള്ളവർ

ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ 'ആളുവില കല്ലു വില്ല' എന്ന രീതിയിലാണ് എന്ന് പൊതുവേ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ കല്ല് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്, രത്നക്കല്ലുകളെയാണ്.


ആളുകൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ മൂല്യവും വിലയും ഉള്ള നാട്ടിലാണ് ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി ഒരു സമത്വാധിഷ്ടിത (egalitarian) ഭരണ സംവിധാനത്തെ രൂപകൽപ്പനചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.


പ്രാദേശിക ഫ്യൂഡൽ ഭാഷമാത്രം മനസ്സിൽ ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ആ ഭാഷാകോഡുകളുടെ ക്രൌര്യം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ജനങ്ങളോട്, വിവേചനം ചെയ്ത് പെരുമാറുക.


അതിനാൽത്തന്നെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുകളിലായി മനസ്സിൽ സമത്വാധിഷ്ടിത ഭാഷയായ ഇങ്ഗ്ളിഷ് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓഫിസർ സംവിധാനത്തിന്റെ അനിവാര്യത ഉയർന്നുവന്നു. ജനം ഈ ഓഫിസർമാരെ നേരിട്ട് പോയി കാണണം, കാര്യനിർവ്വഹണത്തിന്.


പറയാൻ എളുപ്പമാണ്. പ്രശ്നം ജനവും ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയിലെ ക്രൌര്യം ഉള്ളിൽ, അകത്തു കത്തിയും പുറത്തു പത്തിയും, എന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിൽ ഒളിപ്പിച്ചുവെക്കുന്നവരാണ്.


അവരോട് സൌമ്യമായും മയത്തോടും, വിനയത്തോടും പെരുമാറിയാൽ, അവർ പത്തി ഉയർത്തും. ശബ്ദം കർക്കശമാക്കും.


അവർക്ക് തുല്യമായ സാമൂഹിക ഉയരം ഉളളവരെ അവർ ബഹുമാനിക്കില്ല. മറിച്ച്, പരസ്യമായി ഒന്ന് ഞെട്ടിച്ച്, അവരുടെ സ്വന്തം സാമൂഹിക സദസ്സുകളിൽ വീമ്പിളക്കാൻ പറ്റുന്ന രംഗങ്ങൾ സ്വരൂപിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരം ഒഴിവാക്കില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും, സാമൂഹികമായി താഴെ ഉള്ളവർ. സാമൂഹികമായി ഉയരത്തിലുള്ളവർ മറ്റ് രീതിയിലും ഒന്ന് കശക്കും.


ഇത് നോക്കുക:


പോലീസ് ഡീജിപിയും കുറച്ച് പോലീസുകാരും നിൽക്കുന്നു. കാര്യവിവരമില്ലാത്ത ഒരാൾ നോക്കുമ്പോൾ, ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും അയാൾക്ക് കീഴെ കുറച്ച് പോലീസുകാരും. ഡീജീപ്പിക്കാണെങ്കിൽ ശാരീരിക വലുപ്പം കുറവാണ്.


ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് കാര്യമായതും, സ്വയം ഞെട്ടുന്നതുമായ ബഹുമാനം വരില്ല, നോക്കിക്കാണുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക്.


എന്നാൽ മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നു, ആ നിൽക്കുന്നത് ഡീജീപിയാണ്. 'അദ്ദേഹത്തിന്' കീഴിൽ ഐജി. അതിന് കീഴെ ഡീഐജി. പിന്നെ, എസ്പി, ഡിവൈഎസ്പി, സിഐ, എസ്ഐ, ഏഎസ്ഐ, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബ്ൾ, പിന്നെ കോൺസ്റ്റബ്ൾ.


അപ്പോഴാണ്, ആ ആൾക്ക് മനസ്സിലാകുക, ആ നിൽക്കുന്ന ആൾ വെറും ആളല്ല, മറിച്ച്, തനി എവറസ്റ്റ് പർവ്വത കൊടുമുടിയാണ്. കാരണം കീഴിലുളള ഓരോ തട്ടും ഈ കാഴ്ചക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം, ഓരോ വൻ പർവ്വതമാണ്. അങ്ങിനെ ഒരു പടിപടിയായുള്ള പർവ്വത പടികൾക്ക് മുകളിലാണ് ആ ഡീജീപി.


എറ്റവും താഴെ നിൽക്കുന്ന കോൺസ്റ്റബ്ൾ എന്ന പർവ്വതം 'എടാ', എന്നും 'നീ' എന്നും മറ്റും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരുസാധാരണ കൈത്തൊഴിലുകാരനെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം ബഹുമാന വാക്ക് കോഡുകൾ പടിപടിയായി ഉന്തിഉന്തി, അങ്ങ് ആകാശം മുട്ടുന്ന മേഘങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ.


ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു മാനസിക ഭാവനാ പ്രതിഭാസമാണ് ഇത്. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ വെറും You, He, Him എന്നും മറ്റും മാത്രമായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിലനിൽക്കുന്ന സംവിധാനം ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയിലേക്ക് പകർത്തെടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന വിസ്മയമായ മാറ്റമാണ് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചത്.

1. കുലത്തൊഴിലുകളെ നാമാവശേഷമാക്കിയ


2. അൽപന് ഐശ്വര്യംലഭിച്ചാൽ


3. കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷപഠിപ്പിക്കാൻ അവസരംവന്നു


4. ധനവാൻ ദരിദ്രവാസിയായിഅഭിനയിക്കുമ്പോൾ


5. വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തഇങ്ഗ്ളിഷുകാരുടെ നാട്


6. ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനെ നാറ്റിക്കാൻ പോയവർ


7. കുഗ്രാമ വിപ്ളവബദ്ധിജീവികളുടെ വിളയാട്ടം


8. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്അതീതമായുള്ള


9. ഭരണഘടനയെ വെറും നേരമ്പോക്കായിക്കാണുന്നവർ


10. ബുദ്ധിരാക്ഷസരിൽനിന്നുംജനത്തെ രക്ഷിച്ചത്


11. പോയ്മറഞ്ഞ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിന്റെ നിഴലിൽ


12. ഒഴുക്കിന് എതിരെ നീങ്ങുന്ന വിവരവിജ്ഞാനം


13. ജനങ്ങളെ അടിയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വൻ പ്രസ്ഥാനം


14. അന്യന്റെ നാശത്തിൽ ആനന്ദം ഏകുന്ന സംസ്കാഷമരം


15. താന്തോന്നിയുടെ ചില തോന്നലുകൾ


16. മലബാറിൽ കുട്ടിച്ചട്ടമ്പി ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ


17. ആളുകളെ വാക്ക് പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ കുടയാൻ


18. ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന


19. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ജനവാതിൽ


20. മലബാറിലെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക്


21. ആളുടെ സാമൂഹിക നിലവരാം നോക്കി


22. മാനസിക സമനിലതെറ്റിക്കുന്ന ഹൃസ്വ വാക്കുകൾ


23. നിഷേധാത്മകതയുടെ മൂർത്തീകരണമായവർ


24. വികിരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് വരുന്ന നിഷേധാത്മകതയെ


25. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സമത്വാധിഷ്ടിതമായ


26. ഗുണമേന്മയുള്ള ആൾക്കൂട്ടത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള


27. വലിയവരും ചെറിയവരും എന്ന വിവേചനം ഇല്ലാ


28. വിക്റ്റോറിഎ്ൻ കാലഘട്ട സാംസ്ക്കാരികമൂല്യങ്ങൾ


29. സാമൂഹികാന്തരീക്ഷം മൃഗീയമാകുന്നതനുസരിച്ച്


30. വൻ വ്യക്തിത്വ കഴിവുകളും നേതൃത്വഭാവങ്ങളും


31. ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യൻ ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ മുകൾപ്പരപ്പിൽ


32. മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത്


33. മാനസികമായി വക്രീകൃതമായവർ മുകളിൽ വന്നാൽ


34. ഇങ്ഗ്ളിഷിലെ ഔപചാരിക ആശയവിനിമയം


35. എളുപ്പത്തിൽ കാര്യസാധ്യം ലഭിച്ചാൽ


36. മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഉത്തേജനം നൽകുന്ന


37. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധം


38. ഔദ്യോഗിക തീരുമാനങ്ങൾ Judicious ആയിരിക്കേണം


39.നിങ്ങളും ഇങ്ങളും


40. അകത്തു കത്തിയും പുറത്തു പത്തിയു


41. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം കൈവെടിഞ്ഞ് പോയ


42. വാക്കുകൾ നെയ്യുന്ന കാൽച്ചങ്ങലകൾ


43. ഇന്ത്യാക്കാരന്റെ കാൽക്കീഴിൽ പെട്ടുപോയവർ


44. പ്രദേശിക ഇങ്ഗ്ളിഷ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉഴുതു


45. ഔപചാരിക ചരിത്രം എന്ന കപട ചരിത്രം


46. മലബാർ വിശേഷങ്ങൾ


47. മലബാറിലെ ചരിത്രപരമായ യാഥാർത്ഥ്യം


48. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു എന്ന പൊട്ടക്കഥ


49. ബൃട്ടിഷ് മലബാറിലെ Direct recruit ഓഫിസർമാർ


50. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സമത്വാധിഷ്ഠിത ഭാഷാ


bottom of page