top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 6 മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്

49. ബൃട്ടിഷ് മലബാറിലെ Direct recruit സർക്കാർ ഓഫിസർമാർ

തൊട്ട് മുന്നിൽ സൂചിപ്പിച്ച ചരിത്രവിവരങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായി മാടിവിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവയെ വിട്ട് തിരിച്ച് അൽപദൂരം നീങ്ങുകയാണ്.


ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയും അതിന് ശേഷം ബൃട്ടൺ നേരിട്ടും ഭരിച്ചിരുന്ന മെഡ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയിലെ മലബാർ ജില്ലയിൽ സർക്കാർ ഭരണ സംവിധാനം തികച്ചും നൂതനമായ രീതിയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഗ്രാമങ്ങളിലെ അധികാരികൾ (ഇന്നുള്ള വില്ലെജ് 'ഓഫിസർമാർ' ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നില്ല. അവർക്ക് ഇങ്ഗ്ളിഷും അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അനുഭവം.)


വളരെ ചെറുപ്പക്കാരായ ഓഫിസർമാർ, തികച്ചും ഇങ്ഗ്ളിഷ് ആശയവിനിമയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓരോ ചെറുതും വലുതുമായ ഓഫിസുകളിൽ, ഉയർന്ന പീഠങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു. ജനങ്ങളിൽ പെട്ടവർ അവരെ നേരിട്ട് വന്ന് കാണുന്നു. അവരുടെ കടലാസുകളും മറ്റ് ഹരജികളും സമർപ്പിക്കുന്നു. (Direct recruit officers യഥാർത്ഥത്തിൽ 10% മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു എന്നാണ് അറിയുന്നത്).

മലബാറിൽ ഭാഷ മലബാറിയാണ്. സാമൂഹികമായി ഉയർന്നവർ ഓഫിസർമാരെ 'നിങ്ങൾ' എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നു. സാമൂഹികമായി താഴ്ന്നവർ ഓഫിസർമാരെ 'ഇങ്ങൾ' എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നു.


Direct recruit ഓഫിസർമാർ സാധരണഗതിയിൽ പൊതുജനത്തിൽ പെട്ടവരെ 'ഇഞ്ഞി' / 'നീ' എന്ന് സംബോധന ചെയ്യാറില്ല എന്ന് കരുതാം. ആഗതരായ പുരുഷന്മാരെ പരാമർശിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ മലയാളത്തിലെ 'അവർ' എന്നോ 'അദ്ദേഹം' എന്നോ 'അയാൾ' എന്നോ ഉപയോഗിക്കാം. (പ്രാദേശിക ഭാഷയായി പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് മലയാളം ആണ്, മലബാറിയല്ല) എന്നാൽ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം. വരുന്നവർതന്നെ പലപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെയുള്ള സ്ത്രീകളെ 'ഓള്' എന്നാവും പരാമർശിക്കുക.


ഇത് ഒരു പ്രശ്നം.


ഓഫിസിനുള്ളിൽ മറ്റ് ചില ആശയവിനിമയ മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പിൽ ഉണ്ട്. Direct recruit ഓഫിസർ, അയാളുടെ കീഴിൽ ഉള്ള, അയാളെക്കാൾ പ്രായം ഉള്ള ക്ലാർക്കിനെ എങ്ങിനെയാണ് സംബോധന ചെയ്യുക?


ഉദാഹരണത്തിന് ക്ലാർക്കിന്റെ പേര് ബാലൻ. പ്രായം 45. ഓഫിസർക്ക് പ്രായം 25.


അക്കാലത്ത്, Direct recruit ഓഫിസർ ഈ ക്ളാർക്കിനെ സംബോനധ ചെയ്യുകയും പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്യുക Mr. Balan എന്നാണ്. ഈ സംബോധനാ സംവിധാനം ഈ എഴുത്തുകാരൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്.


മലബാറിയിൽ മുകളിലുള്ള ആളെ എങ്ങിനെ പേര് വിളിക്കണം എന്നുള്ളത് പലവേദികളിൽ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ഔപചാരിക സ്ഥാനത്ത് ഉയർന്ന വ്യക്തിയെ സംബോധനചെയ്യാനും പരാമർശിക്കാനും പേര് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി മലബാറിയിൽ ആ ആളുടെ സ്ഥാനപ്പെര് തന്നെ എടുത്ത് പറയലാണ്. ഇതിന് ഒരു പൊട്ടപരിഹാരമായി വന്നത്, മലയാളം കടന്നുവന്നതോടുകൂടിയാണ്. 'സാർ' എന്നവാക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഒരു കുറുക്കുവഴി പരിഹാരമായി വന്നുകേറി. നാലാംകിടവാക്കാണ്. നാലാംകിട സംവിധാനങ്ങളിൽ ഇത് കാര്യമായ സൌകര്യങ്ങൾ നൽകി എന്ന് പലർക്കും തോന്നി. എന്നാൽ ഇത് മലബാറിയിലെ 'നിങ്ങൾ' / 'ഇങ്ങൾ' പ്രയോഗങ്ങളെ നാമാവശേഷമാക്കി.


ഇന്ന് ഇത് ഒരു വൻ സംഗതിയാണ്. മിക്ക സർക്കാർ 'ഓഫിസർമാരും' ഓഫിസുകളും, പ്രാദേശിക ഭാഷയിലാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത്. 'ഓഫിസർമാർക്ക്' ഇങ്ഗിളിഷ് അറിയും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അറിഞ്ഞാൽത്തന്നെ ഈ വിധ ആശയവിനിമയ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വ്യക്തമായ ചട്ടങ്ങൾ അറിയില്ല. പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ ആവുന്ന വിധമാണ്. ഞെട്ടിക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള 'ഓഫിസർമാർ' പേര് വിളിക്കും. ധൈര്യം കുറഞ്ഞവർ 'ചേട്ടാ', എന്നോ 'ചേച്ചീ' എന്നോ പേരിന് പിന്നിൽ ചേർത്ത് വിളിക്കും. പരാമർശിക്കും. (ഐഏഎസ് / ഐപിഎസ് തുടങ്ങിയ അഖിലേന്ത്യ കാഡർ ഓഫിസർമാരെക്കുറിച്ചല്ല മുകളിൽ പരാമർശ്ശിച്ചിട്ടുള്ളത്)


ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിൽ ചെറുപ്രായക്കാരനായ ഓഫിസർ (പ്രായം 23), തന്റെ കീഴിലുള്ള പട്ടാളക്കാരനെ (പ്രായം 48) സംബോധന ചെയ്യുന്നത് തൂ (നീ) എന്നാണ്. ഇങ്ങിനെ സംബോധന ചെയ്യാതെ ആപ് (താങ്കൾ) എന്ന് സംബോനധ ചെയ്താൽ, പട്ടാള-അച്ചടക്കം തവിട് പൊടിയാകും.


ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഭാഷാ കോഡുകൾക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ദിശാ കോഡ് ഉണ്ട്. ഇതിന് അനുസരിച്ച് ആശയവിനിമയം നടന്നാൽ, ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിലുള്ളത് പോലുള്ള ഒരു അച്ചടക്കം വരും. താഴെയുള്ള ആൾ അമർന്നിരിക്കും. എന്നാൽ പറഞ്ഞ പണിചെയ്യും.


അതേ സമയം ഇങ്ഗ്ളിഷ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ വിധ അടിച്ചമർത്തിയുള്ള അച്ചടക്കത്തിന്റെ ആവശ്യകതയില്ലതന്നെ. തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷംതന്നെ വളരെ ആസ്വാദ്യമാണ്.


യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരണഭാഷ മലയാളം ആക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശക്തമായി മാറ്റം വരുത്തേണ്ടുന്ന ഇടം സർക്കാർ ഓഫിസുകളിൽ ഉള്ള ആശയ വിനിമയ സമ്പ്രദായമാണ്.ഓഫിസർ കീഴിലുള്ള ഓരോരുത്തരെയും 'നീ' എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുകയും, 'അവൻ' / 'അവൾ' എന്ന് പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഭരണയന്ത്രത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിലുള്ളത് പോലുള്ള അച്ചടക്കവും കാര്യക്ഷമതയും വരും.


ജനം സർക്കാർ ഓഫിസ് തൊഴിലാളികളുടെ മുകളിൽ വരുന്നവരായത് കൊണ്ട്, സംഭാഷണത്തിലും, എഴുത്തുകുത്തുകളിലും ജനം സർക്കാർ ഓഫിസ് തൊഴിലാളികളെ 'നീ' എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുകയും, 'അവൻ' / 'അവൾ' എന്ന് പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്താൽ, സർക്കാർ ഓഫിസ് തൊഴിലാളികൾ ജനങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുകയും അവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന തൊഴിലുകൾ കാര്യക്ഷമമായി ചെയ്തുതീർക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ പൊതുജനത്തിൽ പെട്ടവരെ 'സാർ' എന്ന് സംബോധന ചെയ്യും. ഇങ്ഗ്ളിഷ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഓഫിസ് തൊഴിലാളികൾ പൊതുവായി പറയുകയാണെങ്കിൽ, അവിടുള്ള പൊതുജനത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ Sir / Ma'am എന്ന് സംബോധന ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാണ് അറിയുന്നത്.


ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരണയന്ത്രം മലയാളത്തിൽ ആക്കിയാൽ സംഭവിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ, ഇതൊന്നുമല്ല സംഭവിക്കുന്നത്.


ഈ വിധ വിക്രയങ്ങളിലൊന്നും ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാനാകില്ല. കാരണം, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ജനം തന്നെയാണ് സർക്കാർ ഓഫിസ് തൊഴിലാളികളും ആയി ചേരുന്നത്. ഭാഷാ കോഡുകളിൽ പല നിലവാരത്തിൽ ഉള്ളവരാണ് ഈ ജനം.1. കുലത്തൊഴിലുകളെ നാമാവശേഷമാക്കിയ


2. അൽപന് ഐശ്വര്യംലഭിച്ചാൽ


3. കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷപഠിപ്പിക്കാൻ അവസരംവന്നു


4. ധനവാൻ ദരിദ്രവാസിയായിഅഭിനയിക്കുമ്പോൾ


5. വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തഇങ്ഗ്ളിഷുകാരുടെ നാട്


6. ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനെ നാറ്റിക്കാൻ പോയവർ


7. കുഗ്രാമ വിപ്ളവബദ്ധിജീവികളുടെ വിളയാട്ടം


8. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്അതീതമായുള്ള


9. ഭരണഘടനയെ വെറും നേരമ്പോക്കായിക്കാണുന്നവർ


10. ബുദ്ധിരാക്ഷസരിൽനിന്നുംജനത്തെ രക്ഷിച്ചത്


11. പോയ്മറഞ്ഞ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിന്റെ നിഴലിൽ


12. ഒഴുക്കിന് എതിരെ നീങ്ങുന്ന വിവരവിജ്ഞാനം


13. ജനങ്ങളെ അടിയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വൻ പ്രസ്ഥാനം


14. അന്യന്റെ നാശത്തിൽ ആനന്ദം ഏകുന്ന സംസ്കാഷമരം


15. താന്തോന്നിയുടെ ചില തോന്നലുകൾ


16. മലബാറിൽ കുട്ടിച്ചട്ടമ്പി ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ


17. ആളുകളെ വാക്ക് പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ കുടയാൻ


18. ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന


19. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ജനവാതിൽ


20. മലബാറിലെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക്


21. ആളുടെ സാമൂഹിക നിലവരാം നോക്കി


22. മാനസിക സമനിലതെറ്റിക്കുന്ന ഹൃസ്വ വാക്കുകൾ


23. നിഷേധാത്മകതയുടെ മൂർത്തീകരണമായവർ


24. വികിരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് വരുന്ന നിഷേധാത്മകതയെ


25. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സമത്വാധിഷ്ടിതമായ


26. ഗുണമേന്മയുള്ള ആൾക്കൂട്ടത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള


27. വലിയവരും ചെറിയവരും എന്ന വിവേചനം ഇല്ലാ


28. വിക്റ്റോറിഎ്ൻ കാലഘട്ട സാംസ്ക്കാരികമൂല്യങ്ങൾ


29. സാമൂഹികാന്തരീക്ഷം മൃഗീയമാകുന്നതനുസരിച്ച്


30. വൻ വ്യക്തിത്വ കഴിവുകളും നേതൃത്വഭാവങ്ങളും


31. ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യൻ ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ മുകൾപ്പരപ്പിൽ


32. മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത്


33. മാനസികമായി വക്രീകൃതമായവർ മുകളിൽ വന്നാൽ


34. ഇങ്ഗ്ളിഷിലെ ഔപചാരിക ആശയവിനിമയം


35. എളുപ്പത്തിൽ കാര്യസാധ്യം ലഭിച്ചാൽ


36. മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഉത്തേജനം നൽകുന്ന


37. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധം


38. ഔദ്യോഗിക തീരുമാനങ്ങൾ Judicious ആയിരിക്കേണം


39.നിങ്ങളും ഇങ്ങളും


40. അകത്തു കത്തിയും പുറത്തു പത്തിയു


41. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം കൈവെടിഞ്ഞ് പോയ


42. വാക്കുകൾ നെയ്യുന്ന കാൽച്ചങ്ങലകൾ


43. ഇന്ത്യാക്കാരന്റെ കാൽക്കീഴിൽ പെട്ടുപോയവർ


44. പ്രദേശിക ഇങ്ഗ്ളിഷ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉഴുതു


45. ഔപചാരിക ചരിത്രം എന്ന കപട ചരിത്രം


46. മലബാർ വിശേഷങ്ങൾ


47. മലബാറിലെ ചരിത്രപരമായ യാഥാർത്ഥ്യം


48. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു എന്ന പൊട്ടക്കഥ


49. ബൃട്ടിഷ് മലബാറിലെ Direct recruit ഓഫിസർമാർ


50. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സമത്വാധിഷ്ഠിത ഭാഷാ


bottom of page