top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 6 മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്

13. ജനങ്ങളെ അടിയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വൻ പ്രസ്ഥാനം

ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വിവരം ഇല്ലായെന്നുള്ള ധ്വനിയും തെറ്റാണ്. ഈ നാട്ടിലെ മറ്റെല്ലാവരെപ്പോലെ അവർക്കും പലവിധ വിവരങ്ങളും നൈപുണ്യങ്ങളും ബുദ്ധിയും കുബുദ്ധിയും മറ്റും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അവർ മോശമായി ജനങ്ങളോട് പെരുമാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനങ്ങളും മോശമായി പെരുമാറുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമായിരിക്കും ഇത്.


ഇവിടെ പ്രതിപാദ്യമായി വരുന്ന വിഷയം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അവരുടെ തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുകൾ ഉണ്ടോ എന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ആശാരിക്ക് പലവിധ വിവരങ്ങളും നൈപുണ്യങ്ങളും ബുദ്ധിയും കുബുദ്ധിയും ഉണ്ട്, എന്നാൽ ആശാരി പണിയിൽ വൈദഗ്ദ്യം കുറവാണ്. ഇങ്ങിനെയുള്ള ആൾ ആശാരിപ്പണിക്ക് പറ്റില്ലതന്നെ.


ഇതാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും കാര്യം. നല്ലകഴിവുണ്ട്, വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്, സ്വഭാവ ഗുണമുണ്ട് എന്നെല്ലാമാണെങ്കിലും, ആൾ സർക്കാർ ഓഫിസിലിരുന്ന് അവിടുള്ള തൊഴിലിന് പറ്റില്ലതന്നെ. ഇത് ഒരു വാസ്തം തന്നെയെങ്കിലും, അതിനേക്കാൾ വലിയ വാസ്തവം ഈ രാജ്യത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഈ പണിക്ക് പറ്റിയവരല്ലാ എന്നുള്ളതാണ്.


ഇന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ തൊഴിൽ ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ തൊഴിൽ മേഘലയേയും പോലെ, തനി വിരസവും, മാനസികമായി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥനൽകുന്നതരത്തിലും, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടിയാളപ്പെടുന്നത് പോലെയും മറ്റും തന്നെയാണ്. എങ്കിലും, സർക്കാർ ഓഫിസിലെ പണിക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് തന്നെ.


ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണകാലത്ത്, ജനങ്ങളുടെ പണിക്കാർ (Public Servants) എന്നൊക്കെയായാണ് ഇക്കൂട്ടരെ നിർവ്വചിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിലും, ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങിനെയല്ലതന്നെ.


ഇവിടെ എടുത്ത് പറയേണ്ടുന്ന കാര്യം ബൃട്ടിഷ്-മലബാറിലെ കാര്യമാണ് സൂചിപ്പിച്ചത്. തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിൽ പണ്ട് മുതലെ, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മേലാളന്മാരാണ്. അങ്ങുന്ന്, സാർ, അദ്ദേഹം, വലിയദ്ദേഹം, തുടങ്ങിയവരാണ് സർക്കാർ ഉദ്യേഗസ്ഥർ, എത്ര ചെറിയവരാണെങ്കിൽക്കൂടി.


ഇന്ന് സർക്കാർ തൊഴിലിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെടുന്ന ആൾ, ജനങ്ങളെ അടിയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വൻ സംഘടനാ ബലമുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു അംഗമാണ്. ഈ അംഗമായി ചേരുന്ന ആൾ എത്രകണ്ട് നല്ലമനുഷ്യനായാലും, ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായെ പെരുമാറാനും കാര്യക്ഷമത കാട്ടാനും ആവുള്ളു.


ഇതിന് പ്രത്യേകമായുള്ള കാരണം, ഇന്ന് സർക്കാർ ഓഫിസുകൾ ഏതാണ്ട് മിക്കവാറും ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഷാന്തരീക്ഷത്തിൽ, അടിയാളികളായി നിർവ്വചിക്കപ്പെടുന്ന പൊതുജനം പ്രത്യക്ഷമായ ബഹുമാനവും, അടിയാളത്തവും, അച്ചടക്കവും പെരുമാറ്റത്തിലും, വാക്കുകളിലും, സൂചനകളിലും പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.


ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാനസികമായി ഏറ്റവും സുഖവും, സന്തോഷവും, ഉന്മാദാവസ്ഥയും നൽകുന്ന കാര്യം മറ്റുള്ളവർ അടിയാളത്ത ഭാവത്തിൽ നൽകുന്ന ബഹുമാനവും, ആദരവും ആണ്. ഈ കാര്യം മറ്റുള്ളവർ കാൺകെയാണ് നൽകപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതിഗംഭീരമായ മാനസിക ഉന്മാദം ലഭിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല, മറിച്ച്, ഈ വിവരം സമൂഹത്തിലൂടെ പ്രചരിക്കുകയും, ഇത് കേട്ടവർകേട്ടവർ, ഈ അടിയാളത്തിലേക്ക് കൂടെച്ചേരുവാൻ വെമ്പൽക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യും.


ഇക്കാരണത്താൽ, സർക്കാർ ഓഫിസിലെ തൊഴിൽ ഏത്രകണ്ട് വിരസവും, ആവർത്തന വിരസവും വെറുപ്പുളവാക്കുന്നതും, ആണെങ്കിലും, ഇത് ഇട്ടേച്ച് പോരുക എന്നുള്ളത് പലരെ സംബന്ധിച്ചും, ആത്മഹത്യാപരമായ ചെയ്തിയായിരിക്കും. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ബഹുമാനം എന്ന ഏടാകൂടം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തി ഒരു പിണം (dead body) തന്നെയാണ്.

1. കുലത്തൊഴിലുകളെ നാമാവശേഷമാക്കിയ


2. അൽപന് ഐശ്വര്യംലഭിച്ചാൽ


3. കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷപഠിപ്പിക്കാൻ അവസരംവന്നു


4. ധനവാൻ ദരിദ്രവാസിയായിഅഭിനയിക്കുമ്പോൾ


5. വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തഇങ്ഗ്ളിഷുകാരുടെ നാട്


6. ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനെ നാറ്റിക്കാൻ പോയവർ


7. കുഗ്രാമ വിപ്ളവബദ്ധിജീവികളുടെ വിളയാട്ടം


8. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്അതീതമായുള്ള


9. ഭരണഘടനയെ വെറും നേരമ്പോക്കായിക്കാണുന്നവർ


10. ബുദ്ധിരാക്ഷസരിൽനിന്നുംജനത്തെ രക്ഷിച്ചത്


11. പോയ്മറഞ്ഞ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിന്റെ നിഴലിൽ


12. ഒഴുക്കിന് എതിരെ നീങ്ങുന്ന വിവരവിജ്ഞാനം


13. ജനങ്ങളെ അടിയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വൻ പ്രസ്ഥാനം


14. അന്യന്റെ നാശത്തിൽ ആനന്ദം ഏകുന്ന സംസ്കാഷമരം


15. താന്തോന്നിയുടെ ചില തോന്നലുകൾ


16. മലബാറിൽ കുട്ടിച്ചട്ടമ്പി ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ


17. ആളുകളെ വാക്ക് പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ കുടയാൻ


18. ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന


19. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ജനവാതിൽ


20. മലബാറിലെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക്


21. ആളുടെ സാമൂഹിക നിലവരാം നോക്കി


22. മാനസിക സമനിലതെറ്റിക്കുന്ന ഹൃസ്വ വാക്കുകൾ


23. നിഷേധാത്മകതയുടെ മൂർത്തീകരണമായവർ


24. വികിരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് വരുന്ന നിഷേധാത്മകതയെ


25. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സമത്വാധിഷ്ടിതമായ


26. ഗുണമേന്മയുള്ള ആൾക്കൂട്ടത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള


27. വലിയവരും ചെറിയവരും എന്ന വിവേചനം ഇല്ലാ


28. വിക്റ്റോറിഎ്ൻ കാലഘട്ട സാംസ്ക്കാരികമൂല്യങ്ങൾ


29. സാമൂഹികാന്തരീക്ഷം മൃഗീയമാകുന്നതനുസരിച്ച്


30. വൻ വ്യക്തിത്വ കഴിവുകളും നേതൃത്വഭാവങ്ങളും


31. ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യൻ ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ മുകൾപ്പരപ്പിൽ


32. മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത്


33. മാനസികമായി വക്രീകൃതമായവർ മുകളിൽ വന്നാൽ


34. ഇങ്ഗ്ളിഷിലെ ഔപചാരിക ആശയവിനിമയം


35. എളുപ്പത്തിൽ കാര്യസാധ്യം ലഭിച്ചാൽ


36. മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഉത്തേജനം നൽകുന്ന


37. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധം


38. ഔദ്യോഗിക തീരുമാനങ്ങൾ Judicious ആയിരിക്കേണം


39.നിങ്ങളും ഇങ്ങളും


40. അകത്തു കത്തിയും പുറത്തു പത്തിയു


41. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം കൈവെടിഞ്ഞ് പോയ


42. വാക്കുകൾ നെയ്യുന്ന കാൽച്ചങ്ങലകൾ


43. ഇന്ത്യാക്കാരന്റെ കാൽക്കീഴിൽ പെട്ടുപോയവർ


44. പ്രദേശിക ഇങ്ഗ്ളിഷ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉഴുതു


45. ഔപചാരിക ചരിത്രം എന്ന കപട ചരിത്രം


46. മലബാർ വിശേഷങ്ങൾ


47. മലബാറിലെ ചരിത്രപരമായ യാഥാർത്ഥ്യം


48. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു എന്ന പൊട്ടക്കഥ


49. ബൃട്ടിഷ് മലബാറിലെ Direct recruit ഓഫിസർമാർ


50. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സമത്വാധിഷ്ഠിത ഭാഷാ


bottom of page