top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 6 മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്

31. ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യൻ ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ മുകൾപ്പരപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ

ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ സമൂഹങ്ങളിൽ ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വതന്ത്രരും, സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുന്നവരും, ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ ചെയ്യുന്നത് മാതിരി മറ്റുള്ളവരുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നവരും അല്ല. മറിച്ച് ഓരോ ആളും കോഴിക്കുട്ടികളെ മൂടിവച്ചിരിക്കുന്ന കോഴിക്കൂട്ടകൾമാതിരിയുള്ള വ്യത്യസ്ത കൊട്ടകളിൽ അകപ്പെട്ടത് മാതിരിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്.


ഓരോ കൂട്ടയിലും (മലയാളം: കൊട്ടയിലും) അകപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും ആ കൂട്ടയിലെ മറ്റുള്ളവരുമായി വ്യത്യസ്തതരം ബഹുമാന-അടിയാളത്ത ബന്ധത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒരേ വ്യക്തിതന്നെ വ്യത്യസ്ത കൂട്ടകളിൽ അംഗമാകാം. ചില കൂട്ടകൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തിയും ബലവും ഉണ്ടാവും. അവ മറ്റ് കൂട്ടകളിലെ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളുമായി മത്സരിക്കുന്ന അവസരം വരികയാണെങ്കിൽ, അവയെ നിർവ്വീര്യമാക്കുകയും, ചിലപ്പോൾ അവയെ തിരുത്തിയെഴുതുകയും ചെയ്തേക്കാം.


ആഴമേറിയ കലർപ്പില്ലാത്ത ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷയിലെ (pristine-English) ക്ളാസിക്കൽ സാഹിത്യം ഉള്ളിലേക്ക് ആവാഹിച്ചെടുക്കുന്നവർ പലരും ഈ വിധ കൂട്ടകളുടെ നർബന്ധ അംഗത്വത്തിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം. പൂർണ്ണമായി രക്ഷനേടാൻ ആവാത്തവർ, ചിലപ്പോൾ അകത്തും പുറത്തുമായി ചാഞ്ചാടി (oscillate ചെയ്ത് കൊണ്ട്) ജീവിച്ചേക്കാം.


ഇങ്ങിനെ oscillate ചെയ്ത് കൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നവർക്ക് പലപ്പോഴും കഠിനമായ മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യം നേരിട്ടേക്കാം. കാരണം, ഒരു ദിക്കിൽ IAS ഓഫിസറും മറ്റേ ദിക്കിൽ സാദാ ശിപായിയും ആയി മറിമാറി ജീവിതം അനുഭവപ്പെടുന്നപോലുള്ള ഒരു മാനസിക അനുഭവം ആയേക്കാം ഇത്. പ്രത്യേകിച്ചും, കോഴികൂട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ താഴെനിലവാരത്തിൽ പെട്ടുപോയവർക്ക്.


ഇങ്ങിനെ വ്യത്യസ്ത കോഴിക്കൂട്ടകളിൽ പെട്ടവരിൽ ചിലരെ നല്ലനിലവാരം ഉള്ള ഇങ്ഗ്ളിഷ് മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയർത്തി ഒരു സമത്വാധിഷ്ഠിത സാമൂഹിക നയത്തോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ഓഫിസർ പ്രസ്ഥാനത്തെ പടുത്തുയർത്താൻ ഏറ്റവും അത്യന്താപ്യേക്ഷിതമായ ഒരു ഘടകം ഉണ്ട്.


ഈ ഓഫിസർ പ്രസ്ഥാനം മുകളിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം.


ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി സൃഷ്ടിച്ച ഓഫിസർ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഏറ്റവും മൂല്യം നൽകിയത്, അതിന്റെ മുകൾത്തട്ടിൽ മുഴുവനും ഇങ്ഗ്ളിഷ് വംശജർ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കുറച്ച് ഐറിഷുകാരും സ്ക്കോട്ടിഷുകാരും വെയ്ൽസുകരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതും വാസ്തവം തന്നെ.

1. കുലത്തൊഴിലുകളെ നാമാവശേഷമാക്കിയ


2. അൽപന് ഐശ്വര്യംലഭിച്ചാൽ


3. കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷപഠിപ്പിക്കാൻ അവസരംവന്നു


4. ധനവാൻ ദരിദ്രവാസിയായിഅഭിനയിക്കുമ്പോൾ


5. വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തഇങ്ഗ്ളിഷുകാരുടെ നാട്


6. ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനെ നാറ്റിക്കാൻ പോയവർ


7. കുഗ്രാമ വിപ്ളവബദ്ധിജീവികളുടെ വിളയാട്ടം


8. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്അതീതമായുള്ള


9. ഭരണഘടനയെ വെറും നേരമ്പോക്കായിക്കാണുന്നവർ


10. ബുദ്ധിരാക്ഷസരിൽനിന്നുംജനത്തെ രക്ഷിച്ചത്


11. പോയ്മറഞ്ഞ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിന്റെ നിഴലിൽ


12. ഒഴുക്കിന് എതിരെ നീങ്ങുന്ന വിവരവിജ്ഞാനം


13. ജനങ്ങളെ അടിയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വൻ പ്രസ്ഥാനം


14. അന്യന്റെ നാശത്തിൽ ആനന്ദം ഏകുന്ന സംസ്കാഷമരം


15. താന്തോന്നിയുടെ ചില തോന്നലുകൾ


16. മലബാറിൽ കുട്ടിച്ചട്ടമ്പി ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ


17. ആളുകളെ വാക്ക് പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ കുടയാൻ


18. ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന


19. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ജനവാതിൽ


20. മലബാറിലെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക്


21. ആളുടെ സാമൂഹിക നിലവരാം നോക്കി


22. മാനസിക സമനിലതെറ്റിക്കുന്ന ഹൃസ്വ വാക്കുകൾ


23. നിഷേധാത്മകതയുടെ മൂർത്തീകരണമായവർ


24. വികിരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് വരുന്ന നിഷേധാത്മകതയെ


25. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സമത്വാധിഷ്ടിതമായ


26. ഗുണമേന്മയുള്ള ആൾക്കൂട്ടത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള


27. വലിയവരും ചെറിയവരും എന്ന വിവേചനം ഇല്ലാ


28. വിക്റ്റോറിഎ്ൻ കാലഘട്ട സാംസ്ക്കാരികമൂല്യങ്ങൾ


29. സാമൂഹികാന്തരീക്ഷം മൃഗീയമാകുന്നതനുസരിച്ച്


30. വൻ വ്യക്തിത്വ കഴിവുകളും നേതൃത്വഭാവങ്ങളും


31. ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യൻ ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ മുകൾപ്പരപ്പിൽ


32. മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത്


33. മാനസികമായി വക്രീകൃതമായവർ മുകളിൽ വന്നാൽ


34. ഇങ്ഗ്ളിഷിലെ ഔപചാരിക ആശയവിനിമയം


35. എളുപ്പത്തിൽ കാര്യസാധ്യം ലഭിച്ചാൽ


36. മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഉത്തേജനം നൽകുന്ന


37. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധം


38. ഔദ്യോഗിക തീരുമാനങ്ങൾ Judicious ആയിരിക്കേണം


39.നിങ്ങളും ഇങ്ങളും


40. അകത്തു കത്തിയും പുറത്തു പത്തിയു


41. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം കൈവെടിഞ്ഞ് പോയ


42. വാക്കുകൾ നെയ്യുന്ന കാൽച്ചങ്ങലകൾ


43. ഇന്ത്യാക്കാരന്റെ കാൽക്കീഴിൽ പെട്ടുപോയവർ


44. പ്രദേശിക ഇങ്ഗ്ളിഷ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉഴുതു


45. ഔപചാരിക ചരിത്രം എന്ന കപട ചരിത്രം


46. മലബാർ വിശേഷങ്ങൾ


47. മലബാറിലെ ചരിത്രപരമായ യാഥാർത്ഥ്യം


48. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു എന്ന പൊട്ടക്കഥ


49. ബൃട്ടിഷ് മലബാറിലെ Direct recruit ഓഫിസർമാർ


50. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സമത്വാധിഷ്ഠിത ഭാഷാ