top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 6 മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്

29. സാമൂഹികാന്തരീക്ഷം മൃഗീയമാകുന്നതനുസരിച്ച് മറ്റുകാര്യങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ

ഈ ഉപദ്വീപിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ക്ളാസിക്കൽ സാഹിത്യത്തോട് ആഴമേറിയ അടുപ്പം ഉള്ള ഒരു ജനതയെ പുടത്തുയർത്തിയാൽ, പ്രാദേശിക സാമൂഹിക തത്വസംഹിതകൾക്കും, അറപ്പുകൾക്കും, വേവലാതികൾക്കും, ബാഹ്യമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തെ ഇവിടെ പടുത്തുയർത്താൻ ആവും എന്നത് ശരിതന്നെ. എന്നാൽ ഇത് ആ ദിശയിലേക്ക് ഒറ്റ ചുവട് വെപ്പ് മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളു.


ഇവിടെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ക്ളാസിക്കൽ സാഹിത്യം എന്ന് നിർവ്വചിക്കപ്പെടുന്നത്, ഇന്നുള്ള ഇങ്ഗ്ളിഷ് സാഹിത്യം അല്ലതന്നെ. വെറും കലർപ്പ് പുരളാത്ത ഇങ്ഗ്ളിഷ് സാമൂഹിക കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ വ്യക്തികളേയും വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളേയും വീക്ഷിക്കുന്നതും, നിർവ്വചിക്കുന്നതുമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഈ വിധ സാഹിത്യകൃതികളിൽ ഉള്ളത്. (എഴുത്തുകാർ: Oscar Wilde, Charles Dickens, Sir. Walter Scott, R. L. Stevenson, Somerset Maugham, Jack London, Mark Twain &c. ഇവരിൽ ചിലർ പരമ്പരാഗത ഇങ്ഗ്ളിഷുകാരല്ല)


ഇതിനാൽത്തന്നെ ഈ വിധ സാഹിത്യകൃതികൾക്ക് കാര്യമായ ഒരു ന്യൂനത ഉണ്ട്. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ സാമൂഹികാന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ ഉള്ള അതിഗംഭീരമായ സങ്കീർണ്ണതകളും, അങ്കലാപ്പുകളും, വെപ്രാളങ്ങളും, വെറുപ്പുകളും മറ്റും, സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇങ്ഗ്ളിഷ് ക്ളാസിക്കൽ സാഹിത്യത്തിൽ ഇല്ലാ എന്നാണ് തോന്നുന്നത്.


സാമൂഹികാന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ കൂടുതൽ മൃഗീയമാകുന്നതനുസരിച്ച്, അവയിലെ സാഹിത്യരചനകളിൽ അതിനനുസൃതമായ ഭയഭീതിയുണർത്തുന്ന ഘടകങ്ങൾവന്നുചേരാം.


വെറും നിസ്സാരമായ വാക്കുകളുടെ അറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ലഘുശബ്ദം മാറിയാൽമതി, വ്യക്തിയുടേയും, കുടുംബത്തിന്റേയും, വ്യക്തിത്വത്തിന്റേയും നാശം സംഭവിക്കാൻ. ഉദാഹരണത്തിന്, അവര് എന്നിലെ 'ര്' മാറി 'ൾ' എന്ന് വന്നാൽ, 'അവര്' ആയിരുന്ന വ്യക്തി ചിലപ്പോൽ വീട്ടിന് പുറത്ത് ഇറങ്ങില്ല. (മലബാറിയിൽ: ഓര് ലെ 'ര്' മാറി 'ള്' വന്നാൽ).


വരും കാലങ്ങളിൽ പലതരം മൃഗങ്ങളും ഇങ്ഗ്ളിഷ് സ്വായത്തമാക്കി മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലേക്ക് കടുന്ന വരാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ ആവില്ലതന്നെ. കാരണം, ഏതാണ്ട് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഉള്ള കാപ്പിരി സമൂഹങ്ങളിലെയും, ദക്ഷിണ ഏഷ്യൻ സമൂഹങ്ങളിലേയും മണ്ണിനോട് ബന്ധിപ്പിച്ച് കന്നുകാലികളെപ്പോലെ വച്ചിരുന്നവരുടെ (indentured-slaves) പിൻഗാമികൾ 20-ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ മറ്റ് മനുഷ്യരെ പോലെ ജീവിക്കും എന്ന്, അന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ, ആരും തന്നെ വിശ്വസിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ ദിക്കിലും ഇതാണ് സംഭവിച്ചത്.


വരും കാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യ സമൂഹങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറുന്ന വന്യമൃഗങ്ങൾ സാഹിത്യ രചനകൾ നടത്തിയാൽ, അവയിലെ സങ്കീർണ്ണതകളും, ഭാവനാ വിശേഷങ്ങളും, ഇന്നുള്ള മനുഷ്യർക്ക് വിഭാവനം ചെയ്യാവുന്നതിലും അപ്പുറത്തായിരിക്കും. അവരിൽ എന്തെല്ലാം വേവലാതികളും, ഭാവനാവിശേഷങ്ങളും, ഉച്ച-നീചത്വങ്ങളും, വെറുപ്പുകളും, അറപ്പുകളും മറ്റും ഉണ്ട് എന്ന് ഇന്ന് ആർക്കും തന്നെ അറിയില്ലതന്നെ.

............................


ഇങ്ഗ്ളിഷ് ക്ളാസിക്കൽ സാഹിത്യത്തിൽ കാര്യമായ വിവരം ഉള്ള ഒരു കൂട്ടം പേരെ കൂട്ടം ചേർത്താൽ നല്ല നിലവാരമുള്ള ഒരു ഓഫിസർ സംഘം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമോ?


ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ സത്യം. ഇത് ഒരു ഘടകം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളു.

1. കുലത്തൊഴിലുകളെ നാമാവശേഷമാക്കിയ


2. അൽപന് ഐശ്വര്യംലഭിച്ചാൽ


3. കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷപഠിപ്പിക്കാൻ അവസരംവന്നു


4. ധനവാൻ ദരിദ്രവാസിയായിഅഭിനയിക്കുമ്പോൾ


5. വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തഇങ്ഗ്ളിഷുകാരുടെ നാട്


6. ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനെ നാറ്റിക്കാൻ പോയവർ


7. കുഗ്രാമ വിപ്ളവബദ്ധിജീവികളുടെ വിളയാട്ടം


8. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്അതീതമായുള്ള


9. ഭരണഘടനയെ വെറും നേരമ്പോക്കായിക്കാണുന്നവർ


10. ബുദ്ധിരാക്ഷസരിൽനിന്നുംജനത്തെ രക്ഷിച്ചത്


11. പോയ്മറഞ്ഞ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിന്റെ നിഴലിൽ


12. ഒഴുക്കിന് എതിരെ നീങ്ങുന്ന വിവരവിജ്ഞാനം


13. ജനങ്ങളെ അടിയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വൻ പ്രസ്ഥാനം


14. അന്യന്റെ നാശത്തിൽ ആനന്ദം ഏകുന്ന സംസ്കാഷമരം


15. താന്തോന്നിയുടെ ചില തോന്നലുകൾ


16. മലബാറിൽ കുട്ടിച്ചട്ടമ്പി ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ


17. ആളുകളെ വാക്ക് പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ കുടയാൻ


18. ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന


19. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ജനവാതിൽ


20. മലബാറിലെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക്


21. ആളുടെ സാമൂഹിക നിലവരാം നോക്കി


22. മാനസിക സമനിലതെറ്റിക്കുന്ന ഹൃസ്വ വാക്കുകൾ


23. നിഷേധാത്മകതയുടെ മൂർത്തീകരണമായവർ


24. വികിരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് വരുന്ന നിഷേധാത്മകതയെ


25. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സമത്വാധിഷ്ടിതമായ


26. ഗുണമേന്മയുള്ള ആൾക്കൂട്ടത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള


27. വലിയവരും ചെറിയവരും എന്ന വിവേചനം ഇല്ലാ


28. വിക്റ്റോറിഎ്ൻ കാലഘട്ട സാംസ്ക്കാരികമൂല്യങ്ങൾ


29. സാമൂഹികാന്തരീക്ഷം മൃഗീയമാകുന്നതനുസരിച്ച്


30. വൻ വ്യക്തിത്വ കഴിവുകളും നേതൃത്വഭാവങ്ങളും


31. ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യൻ ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ മുകൾപ്പരപ്പിൽ


32. മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത്


33. മാനസികമായി വക്രീകൃതമായവർ മുകളിൽ വന്നാൽ


34. ഇങ്ഗ്ളിഷിലെ ഔപചാരിക ആശയവിനിമയം


35. എളുപ്പത്തിൽ കാര്യസാധ്യം ലഭിച്ചാൽ


36. മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഉത്തേജനം നൽകുന്ന


37. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധം


38. ഔദ്യോഗിക തീരുമാനങ്ങൾ Judicious ആയിരിക്കേണം


39.നിങ്ങളും ഇങ്ങളും


40. അകത്തു കത്തിയും പുറത്തു പത്തിയു


41. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം കൈവെടിഞ്ഞ് പോയ


42. വാക്കുകൾ നെയ്യുന്ന കാൽച്ചങ്ങലകൾ


43. ഇന്ത്യാക്കാരന്റെ കാൽക്കീഴിൽ പെട്ടുപോയവർ


44. പ്രദേശിക ഇങ്ഗ്ളിഷ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉഴുതു


45. ഔപചാരിക ചരിത്രം എന്ന കപട ചരിത്രം


46. മലബാർ വിശേഷങ്ങൾ


47. മലബാറിലെ ചരിത്രപരമായ യാഥാർത്ഥ്യം


48. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു എന്ന പൊട്ടക്കഥ


49. ബൃട്ടിഷ് മലബാറിലെ Direct recruit ഓഫിസർമാർ


50. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സമത്വാധിഷ്ഠിത ഭാഷാ