top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 6 മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്

28. വിക്റ്റോറിഎ്ൻ കാലഘട്ട സാംസ്ക്കാരികമൂല്യങ്ങൾ

ഇങ്ഗ്ളിഷ് ക്ളാസിക്കൽ സാഹിത്യത്തിലും, ഇങ്ഗ്ളിഷിലെ ചെറുപ്രായക്കാർക്കായുള്ള പഴയകാല സാഹിത്യകൃതികളിലും ഇങ്ഗ്ളിഷ് പരാമ്പര്യങ്ങളിലും മറ്റും ഈ എഴുത്തുകാരന് ചെറുതായുള്ള വിവരം ഉണ്ട് എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അതേ പോലെ, മലയാളത്തിലേയും മലബാറിയിലേയും മറ്റും ഇതുപോലുള്ളകാര്യങ്ങളിലും ഉള്ള, മാന്യമായ പെരുമാറ്റചട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും, ചെറുതായി അറിവുണ്ട്.


ഈ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങളിലും ഉള്ള വിവരം ഒത്ത് വച്ച് നോക്കി, ഉറപ്പിച്ച് പറയാവുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ്, പഴയ കാല ക്ളാസിക്കൽ ഇങ്ഗ്ളിഷ് സാഹിത്യവും, വിക്റ്റോറിഎ്ൻ (Victorian) കാലഘട്ട സാംസ്ക്കാരികമൂല്യങ്ങൾ എന്ന് പൊതുവായി അറിയപ്പെടുന്ന ഇങ്ഗ്ളിഷ് പാരമ്പര്യമര്യാദകളും സാമൂഹിക ബന്ധകോഡുകളും അതീവ മികച്ചവയാണ് എന്ന്.


ഇവ മിക്കവാറും പൂർണ്ണമായിത്തന്നെ ഈ ഉപദ്വീപിലെ സാംസ്ക്കാരത്തിനും മനുഷ്യബന്ധകോഡുകൾക്കും വിപരീതമാണ്.


ഇവ മികച്ചതായി നിലനിൽക്കുന്നത് യാതോരു അമിത വിവരത്തിന്റെയോ, പാണ്ഡിത്യത്തിന്റേയോ പിൻബലത്താലല്ല. മറിച്ച്, പരന്ന് കിടക്കുന്ന മൃദുലമായ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷാകോഡുകളുടെ ഈടുനിൽപ്പിൻമേൽമാത്രമാണ്.


ഈ ഒരു ഗുണമേന്മയുള്ള ഒരു ഓഫിസർ കൂട്ടുത്തെ ഈ ഉപദ്വീപിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം നേരിട്ട് നിലനിന്നിടത്ത് പകർത്തെടുത്ത് (replicate) സ്ഥാപിക്കാനാവുമോ?


വ്യക്തി എത്രനല്ലമനുഷ്യനും കാര്യപ്രാപ്തനും, സത്യസന്ധനും മറ്റും ആയിരുന്നിട്ടും കാര്യമില്ല, ചുറ്റുമുള്ളവരും, മേൽസ്ഥാനത്തുള്ളവരും, കീഴ്സ്ഥാനത്തുള്ളവരും, കൈയിട്ടുവാരുന്നവരും, ഇടംകോലിടുന്നവരും, ബാഹ്യമായ ഒരു നേതൃസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും ഒഴുകിവരുന്ന ഒരു ഉച്ച-നീചത്വ അണിചേരലിൽ അംഗത്വമുള്ളവരും മറ്റും ആണെങ്കിൽ.


ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കേണ്ടുന്നത്, ഗുണമേന്മയുള്ളവരും, ഇങ്ഗ്ളിഷ് പാരമ്പര്യങ്ങളോട് കടപ്പാടും, വാത്സല്യവും ഉള്ളവർ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു മേലാപ്പ് (canopy). അതിന് കീഴിൽ ഇതേ സാംസ്ക്കാരിക പെരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങളോട് കൂറുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഓഫിസർമാർ.


പറയാൻ എളുപ്പമാണെങ്കിലും, സാധാരണഗതിയിൽ സ്വപ്നലോകത്തിനും അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു മാസ്മരിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാത്രമേ ഈ വിധമുള്ള ഒരു സംവിധാനം സൃഷ്ടിക്കാൻ ആവുള്ളു. സാമൂഹികമായി പലവിധ ദുസ്വപ്നങ്ങളും നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്തിൽ ഇങ്ങിനെയുള്ള മൃദുലവും എന്നാൽ ഉടക്കാൻപറ്റാത്തതുമായ ഒരു മാന്ത്രിക തോരണത്തെ നാടെങ്ങും പന്തലിപ്പിച്ചെടക്കാനാവുമോ?


പോയി മറഞ്ഞ് 10000 വർഷചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങിനെ ഒരു കാര്യം ഈ ഉപഭൂഖണ്ടത്തിൽ ആരുംതന്നെ നടപ്പിൽ വരുത്തിയിട്ടില്ലതന്നെ.


ഇങ്ങിനെയുള്ള ഒരു അതിസാഹസിക ഉദ്യമത്തിന് ഒരുമ്പെട്ടതോ, വളരെ നിസ്സാരം എന്ന് പറയാവുന്ന എണ്ണം ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. പലരും തികച്ചും ചെറുപ്രായക്കാർ.


ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഉള്ളിന്റെഉള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കുരുട്ടു ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ചും, കുരുട്ട് പ്രയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും, കരിങ്കാലിപ്പണിയെക്കുറിച്ചും, ഒറ്റിക്കൊടുക്കൽ സ്വാഭവത്തെക്കുറിച്ചും, ചതിപ്രയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും, കാപട്യത്തെക്കുറിചും, വാക്ക്മാറ്റൽ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും, വിശ്വാസവഞ്ചനാ പാരമ്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും, പുഞ്ചിരിതൂകികൊണ്ട് അടിവാരാനുള്ള കഴിവിനെക്കുറിച്ചും മറ്റും കാര്യമായി വിവരം ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നിരിക്കണം ഈ ചെറുകൂട്ടം ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ജീവിക്കാരായ ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ.


കാരണം, വിവേക ബുദ്ധിയും കാര്യബോധവും ഉള്ള ആരുംതന്നെ ഇങ്ങിനെയുള്ള ഒരു സാസ്ക്കാരിക മുന്നേറ്റും ഈ നാട്ടിൽ നടപ്പാക്കാൻ യാതോരു കുരുട്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഒരുമ്പെടില്ലതന്നെ. വിഡ്ഢികളായ പരമ ശുദ്ധന്മാർമാത്രമേ ഇതിന് തയ്യാറാവുള്ളു.

1. കുലത്തൊഴിലുകളെ നാമാവശേഷമാക്കിയ


2. അൽപന് ഐശ്വര്യംലഭിച്ചാൽ


3. കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷപഠിപ്പിക്കാൻ അവസരംവന്നു


4. ധനവാൻ ദരിദ്രവാസിയായിഅഭിനയിക്കുമ്പോൾ


5. വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തഇങ്ഗ്ളിഷുകാരുടെ നാട്


6. ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനെ നാറ്റിക്കാൻ പോയവർ


7. കുഗ്രാമ വിപ്ളവബദ്ധിജീവികളുടെ വിളയാട്ടം


8. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്അതീതമായുള്ള


9. ഭരണഘടനയെ വെറും നേരമ്പോക്കായിക്കാണുന്നവർ


10. ബുദ്ധിരാക്ഷസരിൽനിന്നുംജനത്തെ രക്ഷിച്ചത്


11. പോയ്മറഞ്ഞ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിന്റെ നിഴലിൽ


12. ഒഴുക്കിന് എതിരെ നീങ്ങുന്ന വിവരവിജ്ഞാനം


13. ജനങ്ങളെ അടിയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വൻ പ്രസ്ഥാനം


14. അന്യന്റെ നാശത്തിൽ ആനന്ദം ഏകുന്ന സംസ്കാഷമരം


15. താന്തോന്നിയുടെ ചില തോന്നലുകൾ


16. മലബാറിൽ കുട്ടിച്ചട്ടമ്പി ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ


17. ആളുകളെ വാക്ക് പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ കുടയാൻ


18. ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന


19. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ജനവാതിൽ


20. മലബാറിലെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക്


21. ആളുടെ സാമൂഹിക നിലവരാം നോക്കി


22. മാനസിക സമനിലതെറ്റിക്കുന്ന ഹൃസ്വ വാക്കുകൾ


23. നിഷേധാത്മകതയുടെ മൂർത്തീകരണമായവർ


24. വികിരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് വരുന്ന നിഷേധാത്മകതയെ


25. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സമത്വാധിഷ്ടിതമായ


26. ഗുണമേന്മയുള്ള ആൾക്കൂട്ടത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള


27. വലിയവരും ചെറിയവരും എന്ന വിവേചനം ഇല്ലാ


28. വിക്റ്റോറിഎ്ൻ കാലഘട്ട സാംസ്ക്കാരികമൂല്യങ്ങൾ


29. സാമൂഹികാന്തരീക്ഷം മൃഗീയമാകുന്നതനുസരിച്ച്


30. വൻ വ്യക്തിത്വ കഴിവുകളും നേതൃത്വഭാവങ്ങളും


31. ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യൻ ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ മുകൾപ്പരപ്പിൽ


32. മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത്


33. മാനസികമായി വക്രീകൃതമായവർ മുകളിൽ വന്നാൽ


34. ഇങ്ഗ്ളിഷിലെ ഔപചാരിക ആശയവിനിമയം


35. എളുപ്പത്തിൽ കാര്യസാധ്യം ലഭിച്ചാൽ


36. മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഉത്തേജനം നൽകുന്ന


37. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധം


38. ഔദ്യോഗിക തീരുമാനങ്ങൾ Judicious ആയിരിക്കേണം


39.നിങ്ങളും ഇങ്ങളും


40. അകത്തു കത്തിയും പുറത്തു പത്തിയു


41. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം കൈവെടിഞ്ഞ് പോയ


42. വാക്കുകൾ നെയ്യുന്ന കാൽച്ചങ്ങലകൾ


43. ഇന്ത്യാക്കാരന്റെ കാൽക്കീഴിൽ പെട്ടുപോയവർ


44. പ്രദേശിക ഇങ്ഗ്ളിഷ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉഴുതു


45. ഔപചാരിക ചരിത്രം എന്ന കപട ചരിത്രം


46. മലബാർ വിശേഷങ്ങൾ


47. മലബാറിലെ ചരിത്രപരമായ യാഥാർത്ഥ്യം


48. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു എന്ന പൊട്ടക്കഥ


49. ബൃട്ടിഷ് മലബാറിലെ Direct recruit ഓഫിസർമാർ


50. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സമത്വാധിഷ്ഠിത ഭാഷാ


bottom of page