top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 6 മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്

02. ഇന്ത്യാക്കാരന്റെ കാൽക്കീഴിൽ പെട്ടുപോയവർ

🌴

ജനസമൂഹത്തിന്റെ ഗുണമേന്മയുടെ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ടത്തിലും മറ്റ് മിക്ക ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും അവിടങ്ങളിലുള്ള ജനസമൂഹങ്ങളെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ പാരമ്പര്യ ജനസമൂഹങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ആദ്യകൂട്ടർ ഗുണമേന്മയിൽ പിന്നിലാണ്.


മുകളിൽ പറഞ്ഞകാര്യം എന്താണ് എന്ന് വായനക്കാരൻ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. വ്യക്തിക്ക് ഗുണമില്ലാ എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. മറിച്ച് ജനസമൂഹത്തിന്റെ പൊതുവായുള്ള നിലവാരമാണ് സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്.


പല വ്യക്തികളും, നൈപുണ്യത്തിലും ബുദ്ധിയിലും, കായികശേഷിയിലും മറ്റും ഇങ്ഗ്ളിഷുകാരേക്കാൾ മേന്മയുള്ള കഴിവുകൾ ഉള്ളവർ ആയേക്കാം. എന്നാൽ അവരെല്ലാം തന്നെ തമ്മിൽത്തമ്മിൽ ആശയവിനിമയം ചെയ്യുന്നതിലും, വിവരവിജ്ഞാന നൈപുണ്യകാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും തമ്മിൽ ചോദിക്കാനും മറ്റും ആവശ്യം വന്നാൽ, ഫ്യൂഡൽ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളുടെ വൻ മതിൽകെട്ടുകളെ നേരിടേണ്ടിവരും. പലപ്പോഴും അനങ്ങാപ്പാറയിന്മേൽ ഊക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്നത് പോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ.


പോരാത്തതിന്, ഓരോ ആളും മറ്റ് പ്രാദേശികരുടെ കീഴിൽത്തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നതും പെരുമാറുന്നതും, പ്രവർത്തിക്കുന്നതും.


ഉദാഹരണത്തിന്, ഈ നാട്ടിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുകളിലുള്ള ഓഫിസർമാർ ഇങ്ഗ്ളിഷുകാരല്ല. മറിച്ച്, ഈ നാട്ടിലെ പലവിധ ജനക്കൂട്ടങ്ങളിൽ പെട്ടവരാണ്.


ബ്രാഹ്മണ നമ്പൂതിരിമാർ തുടങ്ങി, ക്ഷത്രിയരാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന വർമ്മമാരും നമ്പീശൻ, പുഷ്പകൻ, വാരിയർ തുടങ്ങിയ അമ്പലവാസികളും, വിവിധ നിലവാരത്തിലുള്ള നായർമാരും മാരാർമാരും മറ്റ് മലയാള ശൂദ്രരും, ഈഴവരും, ഷാണരും, പണ്ടാരങ്ങളും, കുശവരും, കുറവരും, ചാലിയരും, പറിയരും, കാണിക്കരും, മലഅരയന്മാരും, വേടരും, പുലയരും അങ്ങിനെ അനേകതരം ജനക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ഉള്ളവരാണ് ഇന്ന് തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥരായി സർക്കാർ ജോലിയിൽ കയറുന്നത്.


വിവിധ തരം ഇസ്ലാം മതസ്ഥരും തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നും ഇതേ പോലെ ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു.


ഇവരെക്കൂടാതെ തിരുവിതാംകൂറിൽത്തന്നെ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികുളും, അത് അല്ലാത്ത ക്രിസ്ത്യാനികളും ഉണ്ട്. സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ ചരിത്രകാലഘട്ടങ്ങളിൽ കുടിയേറിവന്നത് തന്നെ, തിരുവിതാംകൂറിലെ അടിമ ജനങ്ങളുടെ മേൽ അടിമഉടമസ്ഥ അധികാരം കൈക്കലാക്കിക്കൊണ്ടാണ്.


മലബാറിൽ ഈ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളിൽ ചെറുതായി വ്യത്യാസം വരും. അത് പോലെ ഈ ഉപദ്വീപിലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും.


ഈ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ വെറും ജാതികളല്ല, മറിച്ച്, വിവിധ നിലവാരങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയതോ, വിവിധ നിലവാരങ്ങൾ കൈക്കലാക്കിയതോ ആയ ജനസമൂഹങ്ങളാണ്.


ഈ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചവരിൽ പൊതുവായുള്ള സ്വഭാവം പ്രാദേശിക ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾ അവരിൽ മെനഞ്ഞെടുത്തത് തന്നെയാണ്. അത് എന്താണ് എന്നുവച്ചാൽ, കഴിവതും മറ്റുള്ളവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തുക. അങ്ങിനെ കീഴിൽ പെട്ടുപോകുന്നവരെ വാക്ക് കോഡുകളിൽ തരംതാഴ്ത്തുക.


സർക്കാർ ജോലിയിൽ കയറുന്നവർക്ക് കീഴിലാണ് മറ്റ് പൊതുജനം എന്നുള്ളത് തന്നെ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ നിന്നും ഉയർന്ന് വരുന്ന ചിന്താഗതിയാണ്.


ഉദ്യോഗസ്ഥനെ 'ബഹുമാനിക്കേണം'! അപ്പോൾ പൊതുജനത്തെ തിരിച്ചും അവർ ബഹുമാനിക്കേണ്ടേ?


പൊതുജനം ഈ നാട്ടിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കീഴിലാണ് എന്നത് തന്നെ അവരുടെ ഗുണമേന്മയുടെ പോരായ്മായായി നിലനിൽക്കും.


ദക്ഷിണേഷ്യയിൽ നിന്നും ഇന്ന് ഇങ്ഗ്ളിഷ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പോയ പല വൻ വിവരജ്ഞാനികൾ അവർക്ക് അത്ഭുതകരമായ നൈപുണ്യങ്ങൾ ഉള്ളതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ അവർക്ക് ഈ വിധ മാനസിക ഉന്മേഷത്തിന് കാതലായി നിൽക്കുന്ന കാര്യം അവർ ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കീഴിൽ അല്ലാ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്.


അവർ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വന്ന്, ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണ ജനത്തിന്റെ നിലവാരത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടിവന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ പരിതാപകരമായിരിക്കും.

1. കുലത്തൊഴിലുകളെ നാമാവശേഷമാക്കിയ


2. അൽപന് ഐശ്വര്യംലഭിച്ചാൽ


3. കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷപഠിപ്പിക്കാൻ അവസരംവന്നു


4. ധനവാൻ ദരിദ്രവാസിയായിഅഭിനയിക്കുമ്പോൾ


5. വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തഇങ്ഗ്ളിഷുകാരുടെ നാട്


6. ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനെ നാറ്റിക്കാൻ പോയവർ


7. കുഗ്രാമ വിപ്ളവബദ്ധിജീവികളുടെ വിളയാട്ടം


8. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്അതീതമായുള്ള


9. ഭരണഘടനയെ വെറും നേരമ്പോക്കായിക്കാണുന്നവർ


10. ബുദ്ധിരാക്ഷസരിൽനിന്നുംജനത്തെ രക്ഷിച്ചത്


11. പോയ്മറഞ്ഞ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിന്റെ നിഴലിൽ


12. ഒഴുക്കിന് എതിരെ നീങ്ങുന്ന വിവരവിജ്ഞാനം


13. ജനങ്ങളെ അടിയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വൻ പ്രസ്ഥാനം


14. അന്യന്റെ നാശത്തിൽ ആനന്ദം ഏകുന്ന സംസ്കാഷമരം


15. താന്തോന്നിയുടെ ചില തോന്നലുകൾ


16. മലബാറിൽ കുട്ടിച്ചട്ടമ്പി ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ


17. ആളുകളെ വാക്ക് പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ കുടയാൻ


18. ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന


19. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ജനവാതിൽ


20. മലബാറിലെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക്


21. ആളുടെ സാമൂഹിക നിലവരാം നോക്കി


22. മാനസിക സമനിലതെറ്റിക്കുന്ന ഹൃസ്വ വാക്കുകൾ


23. നിഷേധാത്മകതയുടെ മൂർത്തീകരണമായവർ


24. വികിരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് വരുന്ന നിഷേധാത്മകതയെ


25. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സമത്വാധിഷ്ടിതമായ


26. ഗുണമേന്മയുള്ള ആൾക്കൂട്ടത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള


27. വലിയവരും ചെറിയവരും എന്ന വിവേചനം ഇല്ലാ


28. വിക്റ്റോറിഎ്ൻ കാലഘട്ട സാംസ്ക്കാരികമൂല്യങ്ങൾ


29. സാമൂഹികാന്തരീക്ഷം മൃഗീയമാകുന്നതനുസരിച്ച്


30. വൻ വ്യക്തിത്വ കഴിവുകളും നേതൃത്വഭാവങ്ങളും


31. ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യൻ ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ മുകൾപ്പരപ്പിൽ


32. മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത്


33. മാനസികമായി വക്രീകൃതമായവർ മുകളിൽ വന്നാൽ


34. ഇങ്ഗ്ളിഷിലെ ഔപചാരിക ആശയവിനിമയം


35. എളുപ്പത്തിൽ കാര്യസാധ്യം ലഭിച്ചാൽ


36. മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഉത്തേജനം നൽകുന്ന


37. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധം


38. ഔദ്യോഗിക തീരുമാനങ്ങൾ Judicious ആയിരിക്കേണം


39.നിങ്ങളും ഇങ്ങളും


40. അകത്തു കത്തിയും പുറത്തു പത്തിയു


41. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം കൈവെടിഞ്ഞ് പോയ


42. വാക്കുകൾ നെയ്യുന്ന കാൽച്ചങ്ങലകൾ


43. ഇന്ത്യാക്കാരന്റെ കാൽക്കീഴിൽ പെട്ടുപോയവർ


44. പ്രദേശിക ഇങ്ഗ്ളിഷ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉഴുതു


45. ഔപചാരിക ചരിത്രം എന്ന കപട ചരിത്രം


46. മലബാർ വിശേഷങ്ങൾ


47. മലബാറിലെ ചരിത്രപരമായ യാഥാർത്ഥ്യം


48. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു എന്ന പൊട്ടക്കഥ


49. ബൃട്ടിഷ് മലബാറിലെ Direct recruit ഓഫിസർമാർ


50. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സമത്വാധിഷ്ഠിത ഭാഷാ