top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 6 മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്

33. മാനസികമായി വക്രീകൃതമായവർ മുകളിൽ വന്നാൽ

ഒരു ഇങ്ഗ്ളിഷുകാരൻ, സർക്കാർ സേവനത്തിലെ ഓഫിസർ ആകുന്നതും, ഒരു ഫ്യൂഡൽ ഭാഷക്കാരൻ സർക്കാർ സേവനത്തിലെ ഓഫിസർ ആകുന്നതും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? എന്നതാണ് ഈ എഴുത്ത് എത്തിനിൽക്കുന്ന ദിക്കിൽ, പാതയ്ക്ക് മുന്നിലായി വന്ന് നിൽക്കുന്ന ചോദ്യം.


പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ പറയാനുള്ളത്, ഒരു സാധാരണ പൌരനെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം, രണ്ടും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമായിരിക്കും.


ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ ഓഫിസർ സ്ഥാനത്ത് വന്ന് നിന്നാൽ അവർ ഉയരങ്ങളിൽ നിൽക്കും. താഴെക്ക് വരില്ല. എന്നാൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് വളരെ അധികം ഉയരാനും, വ്യക്തിത്വം ഉയർത്തിനിൽക്കാനും ഉള്ള സ്ഥലവ്യാപ്തിയും, ഉയരങ്ങളും അവർ നൽകും. ഇത് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ഗുണമേന്മയോ, സ്വാഭാവഗുണമേന്മയോ, പാണ്ഡിത്യമോ, സൽസ്വഭാവമോ, മനുഷ്യസ്നേഹമോ മറ്റോ അല്ല മെനഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. മറിച്ച്, കലർപ്പ് വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഇങ്ഗ്ളിഷ് (pristine-English) ഭാഷയിൽ അങ്ങിനെയെ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളു.


എന്നാൽ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷക്കാരൻ മുകളിൽ വന്നാൽ, വളരെ ഉയരങ്ങളിൽ ആണ് എന്ന ധ്വനി നൽകുമെങ്കിലും, വ്യക്തിപരമായി പലരുമായി പലവിധ ബഹുമാന-അടിയാളത്ത ബന്ധ കണ്ണിയിൽ കുടുങ്ങി മാനസികമായി ഒരു വക്രീകൃതമായ (contorted) പിഗ്മി (pygmy) കണക്കെയാണ് ഈ വ്യക്തി നിലനിൽക്കുക.


മുകളിൽ ഈവിധ വ്യക്തികൾ ഓഫിസർ സ്ഥാനത്ത് വന്നാൽ, സാധാരണ പൌരനെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം, അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുനിപ്പിക്കുന്ന, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഒരു മച്ചായി (ceiling) അവർ നിലനിൽക്കും. ഇങ്ങിനെ താഴെയാക്കപ്പെടുന്ന പൌരന്മാരെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പലതട്ടായാണ് ഈ മുകൾത്തട്ട് മെനഞ്ഞെടുത്ത് വിലസുന്ന ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ ഓഫിസർമാർ വീക്ഷിക്കുകയും തമ്മിൽ തമ്മിൽ നിർവ്വചിക്കുകയും ചെയ്യുക.


ഇത് ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾ സ്വമേധയാ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമൂഹിക പ്രതിഭാസമാണ്. വ്യക്തി ഇതിൽ കുറ്റക്കാരനല്ലതന്നെ.


എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറത്താണ്, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ ഓഫിസർമാർ സർക്കാർ സംവിധാന നടപടിക്രമങ്ങളിൽ വരുത്തുന്ന വ്യതിയാനം. അതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്ത എഴുത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കാം.

1. കുലത്തൊഴിലുകളെ നാമാവശേഷമാക്കിയ


2. അൽപന് ഐശ്വര്യംലഭിച്ചാൽ


3. കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷപഠിപ്പിക്കാൻ അവസരംവന്നു


4. ധനവാൻ ദരിദ്രവാസിയായിഅഭിനയിക്കുമ്പോൾ


5. വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തഇങ്ഗ്ളിഷുകാരുടെ നാട്


6. ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനെ നാറ്റിക്കാൻ പോയവർ


7. കുഗ്രാമ വിപ്ളവബദ്ധിജീവികളുടെ വിളയാട്ടം


8. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്അതീതമായുള്ള


9. ഭരണഘടനയെ വെറും നേരമ്പോക്കായിക്കാണുന്നവർ


10. ബുദ്ധിരാക്ഷസരിൽനിന്നുംജനത്തെ രക്ഷിച്ചത്


11. പോയ്മറഞ്ഞ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിന്റെ നിഴലിൽ


12. ഒഴുക്കിന് എതിരെ നീങ്ങുന്ന വിവരവിജ്ഞാനം


13. ജനങ്ങളെ അടിയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വൻ പ്രസ്ഥാനം


14. അന്യന്റെ നാശത്തിൽ ആനന്ദം ഏകുന്ന സംസ്കാഷമരം


15. താന്തോന്നിയുടെ ചില തോന്നലുകൾ


16. മലബാറിൽ കുട്ടിച്ചട്ടമ്പി ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ


17. ആളുകളെ വാക്ക് പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ കുടയാൻ


18. ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന


19. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ജനവാതിൽ


20. മലബാറിലെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക്


21. ആളുടെ സാമൂഹിക നിലവരാം നോക്കി


22. മാനസിക സമനിലതെറ്റിക്കുന്ന ഹൃസ്വ വാക്കുകൾ


23. നിഷേധാത്മകതയുടെ മൂർത്തീകരണമായവർ


24. വികിരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് വരുന്ന നിഷേധാത്മകതയെ


25. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സമത്വാധിഷ്ടിതമായ


26. ഗുണമേന്മയുള്ള ആൾക്കൂട്ടത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള


27. വലിയവരും ചെറിയവരും എന്ന വിവേചനം ഇല്ലാ


28. വിക്റ്റോറിഎ്ൻ കാലഘട്ട സാംസ്ക്കാരികമൂല്യങ്ങൾ


29. സാമൂഹികാന്തരീക്ഷം മൃഗീയമാകുന്നതനുസരിച്ച്


30. വൻ വ്യക്തിത്വ കഴിവുകളും നേതൃത്വഭാവങ്ങളും


31. ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യൻ ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ മുകൾപ്പരപ്പിൽ


32. മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത്


33. മാനസികമായി വക്രീകൃതമായവർ മുകളിൽ വന്നാൽ


34. ഇങ്ഗ്ളിഷിലെ ഔപചാരിക ആശയവിനിമയം


35. എളുപ്പത്തിൽ കാര്യസാധ്യം ലഭിച്ചാൽ


36. മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഉത്തേജനം നൽകുന്ന


37. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധം


38. ഔദ്യോഗിക തീരുമാനങ്ങൾ Judicious ആയിരിക്കേണം


39.നിങ്ങളും ഇങ്ങളും


40. അകത്തു കത്തിയും പുറത്തു പത്തിയു


41. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം കൈവെടിഞ്ഞ് പോയ


42. വാക്കുകൾ നെയ്യുന്ന കാൽച്ചങ്ങലകൾ


43. ഇന്ത്യാക്കാരന്റെ കാൽക്കീഴിൽ പെട്ടുപോയവർ


44. പ്രദേശിക ഇങ്ഗ്ളിഷ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉഴുതു


45. ഔപചാരിക ചരിത്രം എന്ന കപട ചരിത്രം


46. മലബാർ വിശേഷങ്ങൾ


47. മലബാറിലെ ചരിത്രപരമായ യാഥാർത്ഥ്യം


48. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു എന്ന പൊട്ടക്കഥ


49. ബൃട്ടിഷ് മലബാറിലെ Direct recruit ഓഫിസർമാർ


50. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സമത്വാധിഷ്ഠിത ഭാഷാ


bottom of page