top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 6 മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്

32. മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത് തന്നെയാണ്, ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്കും നല്ലത്

മുകൾത്തട്ടിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ ഉള്ള ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ പറയാം. വേറെയും പറയാനുണ്ട്, അത് ഇതിന് ശേഷമാവാം.


ലോകരെമുഴുവനും (മൃഗങ്ങളെപ്പോലും) ഒറ്റ നിലവാരത്തിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും, പരാമർശിക്കുകയും വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭാഷയിലാണ് അവർ സംസാരിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നാൽ മലബാറിൽ അവർക്ക് കീഴെയായി വരുന്നത്, അന്ന്, അങ്ങ് കൊടും താഴ്ച്ചയിലുള്ള ചെറുമർ (മണ്ണിനോട് കന്നുകാലികളെപ്പോലെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്ന അടിമക്കൂട്ടം) മുതൽ അങ്ങ് ശൈലശൃംഖത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ എന്ന വണ്ണം ഉള്ള നമ്പൂതിരിമാർവരെ.


ഈ ജനക്കൂട്ടങ്ങളിൽ ചിലരെ പടിപടിയായി താഴേക്ക് പിടിച്ച് താഴ്ത്തുന്നതും, മറ്റ് ചിലരെ പടിപടിയായി മുകളിലേക്കു തള്ളി (മലബാറി: ഉന്തി) നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഭാഷയിലെ ഫ്യൂഡൽ വാക്ക് കോഡുകളാണ്.


മുകളിലുള്ള ഈ ഇങ്ഗ്ളിഷ് തട്ടിന് തൊട്ടുതാഴെയായി വരുന്നത് മുകൾത്തട്ടിനെ അനുകരിക്കാൻ വെമ്പൽകൊള്ളുന്ന ഒരു ഓഫിസർകൂട്ടമാണ്. ഇവർ കഴിവതും ഇങ്ഗ്ളിഷ് മര്യാദകളും പെരുമാറ്റങ്ങളും തമ്മിൽത്തമ്മിലും, ജനങ്ങളിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷ് അറിവുള്ളവരുമായും ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. കാരണം, അന്ന് അതാണ് മൂല്യമേറിയ തട്ടിന്റെ അടയാളവും മുഖചിഹ്നവും, മുദ്രാടയാളവും. അതിനോട് ഒട്ടിനിൽക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം.


അതേ സമയം, ഈ ഓഫിസർ കൂട്ടവും ഇങ്ഗ്ളിഷുകാരല്ല. മറിച്ച് പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ ജനിച്ചുവന്നവരും, ബന്ധുമിത്രാദികളും, കീഴ്ജീവനക്കാരും മറ്റുമായി ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ കോഡുകളുടെ ചങ്ങലക്കണ്ണിയാൽ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരും ആണ്.


അവർ, എത്രതന്നെ ഇങ്ഗ്ളിഷുകാരെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും, ഈ ഒരു വസ്തുത ഒരു പോരായ്മയായി നിലനിൽക്കും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത എഴുത്തിൽ പറയാം.മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് 1800ന്റെ ഏതാണ്ട് അന്ത്യത്തിലോ, 1900ന്റെ ആരംഭവർഷങ്ങളിലോ ഉള്ള ഒരു ആശുപത്രിദൃശ്യമാണ്.


മലബാറുകാരിയായ ഡോക്ടറും കുറച്ച് മലബാറുകാരികളായ രോഗികളും ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നു.


ഈ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ചിലകാര്യങ്ങൾ പറായം, ഒന്നാമതായി, ഡോക്ടറും രോഗികളും തമ്മിൽ വാക്ക് കോഡുകളിൽ ഒരു ഉയർച്ച-താഴ്ച ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം ഒരു സാധാരണ ഇങ്ഗ്ളിഷ് വംശജന് മനസ്സിലാകില്ല. മിക്കവാറും ഇഞ്ഞ് - ഇങ്ങൾ (മലയാളം: നീ - മാഡം) എന്ന സംബോധനാ ബന്ധനചങ്ങല ഇവർക്ക് ഇടയിൽ നിലനിൽക്കും.


അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തി ഡോക്ടറായാലും ഇത് തന്നെ സ്ഥിതി.


വേറൊരു കാര്യം, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ചുറ്റും ആൾക്കുട്ടം ബഹുമാനത്തോടുകൂടി തടിച്ച് കൂടുന്നത് ഒരു അവശ്യഘടകമാണ്, സാമൂഹികമായി ബഹുമാനം പറിച്ചെടുക്കാൻ. ആളുകളെ എത്രത്തോളും നിർത്തുകയും, അലച്ചിൽ അനുഭവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാമോ, അത്രകണ്ട് ആ കാഴ്ച കാണുന്നവരിൽ ബഹുമാനം അധികരിക്കും.


ഈ രണ്ട് പ്രവണത ഇന്നും ഇന്ത്യയെന്ന പുതിയ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർമാർ വളർന്ന് പന്തലിച്ച് മുകളിലോട്ട് വളരുന്നു. അതനുസരിച്ച്, ഒരു വൻ കൂട്ടം ആളുകൾ തരംതാണ് തന്നെ നിൽക്കണം. എന്നാലെ വൻ പണംമുടക്കി ഡോക്ടറായി പഠിച്ച് വരുന്നത് മുതലാക്കാൻ പറ്റുള്ളു. അങ്ങ് വാനോളം തട്ടിനിൽക്കുന്ന ബഹുമാനം പിടിച്ചെടുക്കാനാണ് ആളുകൾ ഡോക്ടറാവാനും മക്കളെ ഡോക്ടറാക്കാനും മരണവെപ്രാളം കൊള്ളുന്നത്.


മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത് തന്നെയാണ്, ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്കും നല്ലത്. മുകൾ സ്ഥാനത്ത് അവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യം പടിപടിയായി താഴോട്ടേക്ക് ഇങ്ഗ്ളിഷ് മര്യാദകൾ വിതറുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. സാമൂഹിക ആശയവിനിമയത്തിൽ ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ഉയർച്ച-താഴ്ച്ച സാവധാനം മാഞ്ഞ് മാഞ്ഞ് ഇല്ലാതാവും. കലർപ്പില്ലാത്ത ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷ ആരും അറിയാതെ തന്നെ വളരും. പന്തലിക്കും.

1. കുലത്തൊഴിലുകളെ നാമാവശേഷമാക്കിയ


2. അൽപന് ഐശ്വര്യംലഭിച്ചാൽ


3. കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷപഠിപ്പിക്കാൻ അവസരംവന്നു


4. ധനവാൻ ദരിദ്രവാസിയായിഅഭിനയിക്കുമ്പോൾ


5. വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തഇങ്ഗ്ളിഷുകാരുടെ നാട്


6. ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനെ നാറ്റിക്കാൻ പോയവർ


7. കുഗ്രാമ വിപ്ളവബദ്ധിജീവികളുടെ വിളയാട്ടം


8. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്അതീതമായുള്ള


9. ഭരണഘടനയെ വെറും നേരമ്പോക്കായിക്കാണുന്നവർ


10. ബുദ്ധിരാക്ഷസരിൽനിന്നുംജനത്തെ രക്ഷിച്ചത്


11. പോയ്മറഞ്ഞ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിന്റെ നിഴലിൽ


12. ഒഴുക്കിന് എതിരെ നീങ്ങുന്ന വിവരവിജ്ഞാനം


13. ജനങ്ങളെ അടിയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വൻ പ്രസ്ഥാനം


14. അന്യന്റെ നാശത്തിൽ ആനന്ദം ഏകുന്ന സംസ്കാഷമരം


15. താന്തോന്നിയുടെ ചില തോന്നലുകൾ


16. മലബാറിൽ കുട്ടിച്ചട്ടമ്പി ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ


17. ആളുകളെ വാക്ക് പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ കുടയാൻ


18. ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന


19. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ജനവാതിൽ


20. മലബാറിലെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക്


21. ആളുടെ സാമൂഹിക നിലവരാം നോക്കി


22. മാനസിക സമനിലതെറ്റിക്കുന്ന ഹൃസ്വ വാക്കുകൾ


23. നിഷേധാത്മകതയുടെ മൂർത്തീകരണമായവർ


24. വികിരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് വരുന്ന നിഷേധാത്മകതയെ


25. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സമത്വാധിഷ്ടിതമായ


26. ഗുണമേന്മയുള്ള ആൾക്കൂട്ടത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള


27. വലിയവരും ചെറിയവരും എന്ന വിവേചനം ഇല്ലാ


28. വിക്റ്റോറിഎ്ൻ കാലഘട്ട സാംസ്ക്കാരികമൂല്യങ്ങൾ


29. സാമൂഹികാന്തരീക്ഷം മൃഗീയമാകുന്നതനുസരിച്ച്


30. വൻ വ്യക്തിത്വ കഴിവുകളും നേതൃത്വഭാവങ്ങളും


31. ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യൻ ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ മുകൾപ്പരപ്പിൽ


32. മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത്


33. മാനസികമായി വക്രീകൃതമായവർ മുകളിൽ വന്നാൽ


34. ഇങ്ഗ്ളിഷിലെ ഔപചാരിക ആശയവിനിമയം


35. എളുപ്പത്തിൽ കാര്യസാധ്യം ലഭിച്ചാൽ


36. മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഉത്തേജനം നൽകുന്ന


37. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധം


38. ഔദ്യോഗിക തീരുമാനങ്ങൾ Judicious ആയിരിക്കേണം


39.നിങ്ങളും ഇങ്ങളും


40. അകത്തു കത്തിയും പുറത്തു പത്തിയു


41. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം കൈവെടിഞ്ഞ് പോയ


42. വാക്കുകൾ നെയ്യുന്ന കാൽച്ചങ്ങലകൾ


43. ഇന്ത്യാക്കാരന്റെ കാൽക്കീഴിൽ പെട്ടുപോയവർ


44. പ്രദേശിക ഇങ്ഗ്ളിഷ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉഴുതു


45. ഔപചാരിക ചരിത്രം എന്ന കപട ചരിത്രം


46. മലബാർ വിശേഷങ്ങൾ


47. മലബാറിലെ ചരിത്രപരമായ യാഥാർത്ഥ്യം


48. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു എന്ന പൊട്ടക്കഥ


49. ബൃട്ടിഷ് മലബാറിലെ Direct recruit ഓഫിസർമാർ


50. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സമത്വാധിഷ്ഠിത ഭാഷാ