top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 6 മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്

26. ഗുണമേന്മയുള്ള ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമെന്ത്?

ഗുണമേന്മയുള്ള ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമെന്താണ് എന്നത് ഒരു സങ്കീർണ്ണമായ പ്രശ്നമാണ്, ഈ ഉപഭൂഘണ്ടത്തിൽ.


ഒന്നാമത് എന്താണ് ഗുണമേന്മയെന്നുള്ളത് തന്നെ, ഫ്യൂഡൽഭാഷകളിൽ നിരൂപിക്കുന്നത് പോലെയല്ല, കലർപ്പില്ലാത്ത ഇങ്ഗ്ളിഷിലെ (pristine-Englishലെ) കാഴ്ചപ്പാട്. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾവിട്ട്, പൂർണ്ണമായ ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ വ്യക്തിപരമായ മാനസികവും, ശാരീരികവും, സാമൂഹികവും മറ്റുമായ കാര്യങ്ങളിൽ കാര്യമായ ഗുണവ്യത്യാസം വരുത്തുന്ന കാര്യമാണ്. ഇതിൽ ഏതാണ് നല്ലത് എന്നത് തന്നെ രണ്ട് ഭാഷകളുടേയും കാഴ്ചപ്പാടിൽ രണ്ടായി നിലനിൽക്കും.ദക്ഷിണ ആഫ്രിക്കൻ പ്രദേശത്ത് Rhodesia എന്ന രാജ്യം പടുത്തുയർത്തിയ Cecil Rhodes പറഞ്ഞ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഓർമ്മവരുന്നു.


1. Ask any man what nationality he would prefer to be, and ninety nine out of a hundred will tell you that they would prefer to be Englishmen.


2. To be born English is to win first prize in the lottery of life.


ആളുകളിൽ ചിലരെ എന്തെങ്കിലും വിഡ്ഢി പരീക്ഷകൾ നടത്തി, തിരഞ്ഞെടുത്ത്, കുറേ സാരോപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ, അവർ ഗുണമേന്മയുള്ള 'ഓഫിസർമാർ' (ആപ്പീസർമാർ!) ആയി ഭവിക്കും എന്ന വിഢ്ഢി വിശ്വാസം ഇന്നുള്ള PSC തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോഡുകൾക്ക് (Selection Boards) ഉണ്ട് എന്ന് കാണുന്നു. എന്നാൽ സംവിധാനങ്ങൾ (infrastructure, systems & procedures) തയ്യാറായി വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മനുഷ്യ ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരാൾക്കും, അതിന്മേൽ കയറിയിരുന്ന് വേലചെയ്യാനാകും. ഇത് വാസ്തവം തന്നെ.


എന്നാൽ ഇക്കൂട്ടർ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാകമ്പനി വിഭാവനം ചെയ്ത ഗംഭീരമായ ഗുണമേന്മയുള്ള ഓഫിസർമാർ ആകില്ലതന്നെ.


ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാകമ്പനി ഭരണസംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് മുന്നേതന്നെ ഈ പ്രദേശത്ത്, വേണമെങ്കിൽ 'ഓഫിസർമാർ' എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന മേൽനോട്ടക്കാർ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും, പട്ടണങ്ങളിലും പ്രാചീണകാലംമുതൽ തന്നെ, ഓരോ കൂട്ടി ജന്മിക്കും കീഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തംതന്നെ.


എന്നാൽ 'Officer' എന്ന ഇങ്ഗ്ളിഷ് പദം ഈ കൂട്ടരെ നിർവ്വചിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, തനി വേണ്ടാത്തീനം തന്നയാണ്.


ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ ഒരു Officer ഒരു Gentleman ആണ്. Officer എന്ന പദവും, Gentleman എന്ന പദവും തമ്മിൽ പിണഞ്ഞാണ് ഇങ്ഗ്ളിഷ് പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്.


Gentleman എന്ന പദത്തിന് തത്തുല്യമായ ഒരു പദം മലയാളത്തിൽ ഇല്ലാ എന്ന് പറയാമെങ്കിലും, സഭ്യൻ, കുലീനൻ, വിനയമാനായ പുരുഷൻ, മാന്യൻ തുടങ്ങിയ പദങ്ങളാൽ ഈ വാക്കിനെ നിർവ്വചിക്കാൻ ആയേക്കാം.


കീഴിൽ പെട്ടുപോയവരെ, നീ, ഇഞ്ഞി, എന്താനെ, എന്താളെ, എന്താടാ, എന്താടീ, തുടങ്ങിയ വാക്കുകളാൽ സംബോധന ചെയ്യുകയും, ആളെ തരംതിരിച്ച്, പ്രായത്താലും, പണത്താലും പദവിയാലും താഴ്ന്നവരെ, അവൻ, അവൾ, ഓൻ, ഓള്, അവറ്റകൾ, ഐറ്റിങ്ങൾ എന്നെല്ലാം പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ, അയാൾ എത്രതന്നെ ആജ്ഞാശക്തിയുള്ള ആളാണെങ്കിൽക്കൂടി, ഒരു 'ഓഫീസർ' എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യാനാവില്ലതന്നെ.


പോരാത്തതിന്, ഈ ആളോട്, ബഹുമാനം കാണിക്കണം, ഈ ആൾ കയറിവരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ എഴുന്നേൽക്കണം എന്നെല്ലാമുള്ള ചട്ടങ്ങളും മറ്റും ഇങ്ഗ്ളിഷിലെ Officerറുമായി യാതോരു തരത്തിലും ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയെയല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.


ഇങ്ങിനെ നോക്കുമ്പോൾ, ഇന്ന്, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് മാറിമറിഞ്ഞ് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ Officerമാർ ഇല്ലാ എന്നുവരെ പറയാവുന്നതാണ്. ഉള്ളത്, പഴയകാല കുട്ടിജന്മി മേൽനോട്ടക്കാരാണ്. ഇക്കൂട്ടരെ തുരത്തിവിട്ടത്, ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാകമ്പനിയാണ്.


ഇന്ന് ഇവർ വീണ്ടും രംഗപ്രവേശനം നടത്തുകയാണ്.

1. കുലത്തൊഴിലുകളെ നാമാവശേഷമാക്കിയ


2. അൽപന് ഐശ്വര്യംലഭിച്ചാൽ


3. കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷപഠിപ്പിക്കാൻ അവസരംവന്നു


4. ധനവാൻ ദരിദ്രവാസിയായിഅഭിനയിക്കുമ്പോൾ


5. വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തഇങ്ഗ്ളിഷുകാരുടെ നാട്


6. ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനെ നാറ്റിക്കാൻ പോയവർ


7. കുഗ്രാമ വിപ്ളവബദ്ധിജീവികളുടെ വിളയാട്ടം


8. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്അതീതമായുള്ള


9. ഭരണഘടനയെ വെറും നേരമ്പോക്കായിക്കാണുന്നവർ


10. ബുദ്ധിരാക്ഷസരിൽനിന്നുംജനത്തെ രക്ഷിച്ചത്


11. പോയ്മറഞ്ഞ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിന്റെ നിഴലിൽ


12. ഒഴുക്കിന് എതിരെ നീങ്ങുന്ന വിവരവിജ്ഞാനം


13. ജനങ്ങളെ അടിയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വൻ പ്രസ്ഥാനം


14. അന്യന്റെ നാശത്തിൽ ആനന്ദം ഏകുന്ന സംസ്കാഷമരം


15. താന്തോന്നിയുടെ ചില തോന്നലുകൾ


16. മലബാറിൽ കുട്ടിച്ചട്ടമ്പി ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ


17. ആളുകളെ വാക്ക് പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ കുടയാൻ


18. ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന


19. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ജനവാതിൽ


20. മലബാറിലെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക്


21. ആളുടെ സാമൂഹിക നിലവരാം നോക്കി


22. മാനസിക സമനിലതെറ്റിക്കുന്ന ഹൃസ്വ വാക്കുകൾ


23. നിഷേധാത്മകതയുടെ മൂർത്തീകരണമായവർ


24. വികിരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് വരുന്ന നിഷേധാത്മകതയെ


25. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സമത്വാധിഷ്ടിതമായ


26. ഗുണമേന്മയുള്ള ആൾക്കൂട്ടത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള


27. വലിയവരും ചെറിയവരും എന്ന വിവേചനം ഇല്ലാ


28. വിക്റ്റോറിഎ്ൻ കാലഘട്ട സാംസ്ക്കാരികമൂല്യങ്ങൾ


29. സാമൂഹികാന്തരീക്ഷം മൃഗീയമാകുന്നതനുസരിച്ച്


30. വൻ വ്യക്തിത്വ കഴിവുകളും നേതൃത്വഭാവങ്ങളും


31. ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യൻ ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ മുകൾപ്പരപ്പിൽ


32. മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത്


33. മാനസികമായി വക്രീകൃതമായവർ മുകളിൽ വന്നാൽ


34. ഇങ്ഗ്ളിഷിലെ ഔപചാരിക ആശയവിനിമയം


35. എളുപ്പത്തിൽ കാര്യസാധ്യം ലഭിച്ചാൽ


36. മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഉത്തേജനം നൽകുന്ന


37. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധം


38. ഔദ്യോഗിക തീരുമാനങ്ങൾ Judicious ആയിരിക്കേണം


39.നിങ്ങളും ഇങ്ങളും


40. അകത്തു കത്തിയും പുറത്തു പത്തിയു


41. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം കൈവെടിഞ്ഞ് പോയ


42. വാക്കുകൾ നെയ്യുന്ന കാൽച്ചങ്ങലകൾ


43. ഇന്ത്യാക്കാരന്റെ കാൽക്കീഴിൽ പെട്ടുപോയവർ


44. പ്രദേശിക ഇങ്ഗ്ളിഷ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉഴുതു


45. ഔപചാരിക ചരിത്രം എന്ന കപട ചരിത്രം


46. മലബാർ വിശേഷങ്ങൾ


47. മലബാറിലെ ചരിത്രപരമായ യാഥാർത്ഥ്യം


48. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു എന്ന പൊട്ടക്കഥ


49. ബൃട്ടിഷ് മലബാറിലെ Direct recruit ഓഫിസർമാർ


50. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സമത്വാധിഷ്ഠിത ഭാഷാ