top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 6 മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്

39. നിങ്ങളും ഇങ്ങളും

മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മലബാറിയിലെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം.


ബൃട്ടിഷ്-മലബാറിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഭാഷ നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന കാര്യം തിരുവിതാംകൂറിലെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ബോധപൂർവ്വമായിത്തന്നെ ചരിത്രത്തിൽനിന്നും മാച്ചുകളഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു. മാത്രവുമല്ല, മലബാറും തിരുവിതാംകൂറും ചരിത്രപരമായും, വംശീയപരമായും ഒരു ദേശക്കാരാണ് എന്ന ഒരു വ്യാജചരിത്രവും ഇക്കൂട്ടർ പറഞ്ഞും സൂചിപ്പിച്ചും വളർത്തിയെടുത്തിരുന്നു.


ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടക്കാൻ ആവില്ലതന്നെ. കാരണം, ഒന്ന് തൊട്ടുപോയാൽ, ഇലക്ട്രോൺ ഭൂതക്കണ്ണാടിയിലൂടെ ഒന്ന് നോക്കുന്നത് പോലെയാവും. നിസ്സാരമായിത്തോന്നുന്ന വസ്തു ഫുട്ട്ബോൾ മൈതാനം പോലെ അങ്ങ് വികസിക്കും.


അതിനാൽ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച വാക്കുകളിൽ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം നിലനിർത്താം.


മലയാളത്തിൽ 'നിങ്ങൾ' എന്ന ഒരു പദം ഉണ്ട്. ഇത് തിരുവിതാംകൂറിൽ പൊതുവായി കീഴ് ജീവനക്കാരോടും പണിക്കാരോടും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ്. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ കോളജ് (college) വിദ്യാർത്ഥികളെ പലപ്പോഴും അദ്ധ്യപകർ ഈ വാക്കിനാലാണ് സംബോധന ചെയ്യുക.


മലബാറിയിൽ നിന്നും നോക്കിയാൽ ഇത് ഒരു സൌകര്യപ്രദമായ കാര്യമാണ്.


ഇതിനേക്കാൽ താഴെയായി ഉള്ള പദങ്ങളാണ് മലയാളത്തിൽ 'താൻ', 'ഇയാൾ' എന്നിവ. ഏറ്റവും അടിയിൽ വരുന്നതാണ് 'നീ'. ഈ വിധം താഴെയുള്ള വാക്കുകൾ വളരെ കീഴിൽ വരുന്നവരോടോ, അതുമല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ അടുപ്പമുള്ളവരോടോ ഉപയോഗിക്കും.


മലബാറിയിൽ ഈ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച വാക്കുകൾ ഒന്നുംതന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു.


മലബാറിയിൽ പ്രധാനമായും ഉള്ളത്. നിങ്ങൾ / ഇങ്ങൾ എന്ന പദമാണ്, അതീവ ബഹുമാന സൂചകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.


ഈ 'നിങ്ങൾ' എന്ന മലബാറി പദം മലയാളത്തിലെ 'നിങ്ങൾ' അല്ല. മറിച്ച്, അതീവ ബഹുമാനത്താലുള്ള വാക്കാണ്. മലബാറിയിൽ ഈ വാക്ക് സ്വന്തം മാതാവിനോടും, പിതാവിനോടും, അമ്മാവനോടും, അമ്മാവിയോടും, മൂത്ത ചേട്ടനോടും, ചേച്ചിയോടും, എന്തിന്, ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും വരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇതിനാൽ തന്നെ ഈ വാക്ക് മലയാളത്തിലെ 'നിങ്ങൾ' അല്ല. ഈ 'നിങ്ങൾ' മലയാളത്തിൽ, മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചവരോട് സംബോധനയായി ഉപയോഗിച്ചാൽ, പൊട്ടിത്തെറിതന്നെ സംഭവിക്കാം.


മലബാറിയിലും, മലയാളത്തിലും ഇതേ പോലെ ഒരേ ശബ്ദവും, വ്യത്യസ്ത അർത്ഥവും ഉള്ള വേറെയും പല വാക്കുകൾ ഉണ്ട്.


ഉദാഹരണത്തിന്, ചാടുക, മാപ്പിള, കൂട്ടംകൂടുക, തിരിഞ്ഞ്, അടിച്ചു, കഴിവ്, ഇല്ല, ചൂടി, തോപ്പിക്കുക, തച്ച് &c.


അതേ സമയം, മലബാറിയിലെ 'നിങ്ങളും' 'ഇങ്ങളും' ഒരേ വാക്കാണ് എന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും, വാസ്തവത്തിൽ ഇവതമ്മിലും നിസ്സാരമായതും, അതേ സമയം ശക്തമായതുമായ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. 'നിങ്ങൾ' എന്ന പദം ബഹുമാന സൂചകമായ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ, അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾ യാതോരു അധമത്വവും പ്രകടിപ്പിക്കാതെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.


അതേ സമയം 'ഇങ്ങൾ' എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ, അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾ ചെറുതായോ അതുമല്ലെങ്കിൽ കാര്യമായിത്തന്നെയോ, ഒരു അധമത്വമോ, വിധേയത്വമോ, വലിപ്പക്കുറവോ മറ്റോ സൂചിപ്പിക്കുകയോ, ആശയം പകരുകയോ ചെയ്യുന്നു.


രണ്ട് കൂട്ടരും ഒരേ നിലവാരക്കാരാണെങ്കിൽ, രണ്ട് പക്ഷവും ഒരേ വാക്ക് രൂപം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉപയോഗിക്കും.


ഈ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് പൊതുവായി മലബാറിയിൽ പാരമ്പര്യമായി അധികാരികളോടും, മറ്റ് നാട്ട് മൂപ്പന്മാരോടും, മറ്റ് ഉയർന്നവരോടും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.


അവർ തിരിച്ച്, ആളെ നോക്കി, 'ഇങ്ങൾ' എന്നോ, 'നിങ്ങൾ' എന്നോ 'ഇഞ്ഞി' എന്നോ മലബാറിയിൽ ഉപയോഗിക്കും. (ദക്ഷിണ മലബാറിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെറുതായി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. കൂടുതൽ വിവരം ഇല്ല.)


മലയാളത്തിലെ 'അദ്ദേഹം', 'അയാൾ', 'അവൻ' എന്നവാക്കുകൾക്ക് മലബാറിയിൽ മറ്റ് വാക്കുകൾ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് സൂചിപ്പിക്കാം.


ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലതും പറയാനുണ്ട്. എന്നാൽ ഭൂതക്കണ്ണാടി ഉപയോഗിച്ചാൽ പാതയിലേക്ക് തിരിച്ച് വഴികണ്ടെത്താൻ പ്രയാസം നേരിടും. അതിനാൽത്തന്നെ ഈ വിഷയം ഇവിടെ തൽക്കാലം വിടുകയാണ്.


ഉത്തര മലബാറും ദക്ഷിണ മലബാറും ഒന്നിപ്പിച്ച്, ബൃട്ടിഷ്-മലബാർ (Malabar District) ആകുന്നതോടുകൂടി, ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷാ നൈപുണ്യമുള്ള ഓഫിസർമാർ ചിലയിടത്തെല്ലാം നാട്ട് പ്രമാണിമാരേയും, പാരമ്പര്യ അധികാരികളെയും സ്ഥാന ഭ്രഷ്ടം ചെയ്യിച്ചു.


ഇവരിൽ കണ്ട മുഖ്യമായ വ്യത്യാസം അവർ ഔപചാരികമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ജനത്തോട് 'ഇഞ്ഞ്', 'ഓൻ', 'ഓള്', 'ഐറ്റിങ്ങൾ' തുടങ്ങിയ വാക്കുകളുടെ ഉപയോഗം കാര്യമായിത്തന്നെ കുറച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിന് മുഖ്യമായ കാരണം അവരിൽ ഉള്ള കലർപ്പില്ലാത്ത ഇങ്ഗ്ളിഷിന്റെ ആഴം ആയിരുന്നു. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ വെറും 'You', 'He', 'She' തുടങ്ങിയ പദങ്ങളാൽ നിത്യേനെ നിർവ്വചിക്കപ്പെടുന്നവരെ, ചെറുതായി ഒന്ന് ഭാഷമാറ്റുന്ന അവസരത്തിൽ ഇടിച്ച് താഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ, അവരിലെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് അറിവ് സമ്മതം മൂളില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം.


എന്നിരുന്നാലും, ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരും (ഓഫിസർമാരും) മൌലികമായിനോക്കിയാൽ പ്രാദേശിക കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ളവർ തന്നെയായിരുന്നു എന്ന ഒരു ന്യൂനത, ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിന് തേച്ച്മാച്ച് കളയാൻ ആവില്ലാത്ത വാസ്തവമായി നിലനിന്നിരുന്നു. അത് ഒരു ചെറിയ ന്യൂനതയായിത്തന്നെ തുടർന്നു.1. കുലത്തൊഴിലുകളെ നാമാവശേഷമാക്കിയ


2. അൽപന് ഐശ്വര്യംലഭിച്ചാൽ


3. കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷപഠിപ്പിക്കാൻ അവസരംവന്നു


4. ധനവാൻ ദരിദ്രവാസിയായിഅഭിനയിക്കുമ്പോൾ


5. വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തഇങ്ഗ്ളിഷുകാരുടെ നാട്


6. ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനെ നാറ്റിക്കാൻ പോയവർ


7. കുഗ്രാമ വിപ്ളവബദ്ധിജീവികളുടെ വിളയാട്ടം


8. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്അതീതമായുള്ള


9. ഭരണഘടനയെ വെറും നേരമ്പോക്കായിക്കാണുന്നവർ


10. ബുദ്ധിരാക്ഷസരിൽനിന്നുംജനത്തെ രക്ഷിച്ചത്


11. പോയ്മറഞ്ഞ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിന്റെ നിഴലിൽ


12. ഒഴുക്കിന് എതിരെ നീങ്ങുന്ന വിവരവിജ്ഞാനം


13. ജനങ്ങളെ അടിയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വൻ പ്രസ്ഥാനം


14. അന്യന്റെ നാശത്തിൽ ആനന്ദം ഏകുന്ന സംസ്കാഷമരം


15. താന്തോന്നിയുടെ ചില തോന്നലുകൾ


16. മലബാറിൽ കുട്ടിച്ചട്ടമ്പി ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ


17. ആളുകളെ വാക്ക് പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ കുടയാൻ


18. ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന


19. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ജനവാതിൽ


20. മലബാറിലെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക്


21. ആളുടെ സാമൂഹിക നിലവരാം നോക്കി


22. മാനസിക സമനിലതെറ്റിക്കുന്ന ഹൃസ്വ വാക്കുകൾ


23. നിഷേധാത്മകതയുടെ മൂർത്തീകരണമായവർ


24. വികിരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് വരുന്ന നിഷേധാത്മകതയെ


25. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സമത്വാധിഷ്ടിതമായ


26. ഗുണമേന്മയുള്ള ആൾക്കൂട്ടത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള


27. വലിയവരും ചെറിയവരും എന്ന വിവേചനം ഇല്ലാ


28. വിക്റ്റോറിഎ്ൻ കാലഘട്ട സാംസ്ക്കാരികമൂല്യങ്ങൾ


29. സാമൂഹികാന്തരീക്ഷം മൃഗീയമാകുന്നതനുസരിച്ച്


30. വൻ വ്യക്തിത്വ കഴിവുകളും നേതൃത്വഭാവങ്ങളും


31. ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യൻ ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ മുകൾപ്പരപ്പിൽ


32. മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത്


33. മാനസികമായി വക്രീകൃതമായവർ മുകളിൽ വന്നാൽ


34. ഇങ്ഗ്ളിഷിലെ ഔപചാരിക ആശയവിനിമയം


35. എളുപ്പത്തിൽ കാര്യസാധ്യം ലഭിച്ചാൽ


36. മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഉത്തേജനം നൽകുന്ന


37. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധം


38. ഔദ്യോഗിക തീരുമാനങ്ങൾ Judicious ആയിരിക്കേണം


39.നിങ്ങളും ഇങ്ങളും


40. അകത്തു കത്തിയും പുറത്തു പത്തിയു


41. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം കൈവെടിഞ്ഞ് പോയ


42. വാക്കുകൾ നെയ്യുന്ന കാൽച്ചങ്ങലകൾ


43. ഇന്ത്യാക്കാരന്റെ കാൽക്കീഴിൽ പെട്ടുപോയവർ


44. പ്രദേശിക ഇങ്ഗ്ളിഷ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉഴുതു


45. ഔപചാരിക ചരിത്രം എന്ന കപട ചരിത്രം


46. മലബാർ വിശേഷങ്ങൾ


47. മലബാറിലെ ചരിത്രപരമായ യാഥാർത്ഥ്യം


48. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു എന്ന പൊട്ടക്കഥ


49. ബൃട്ടിഷ് മലബാറിലെ Direct recruit ഓഫിസർമാർ


50. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സമത്വാധിഷ്ഠിത ഭാഷാ


bottom of page