top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 7. ഭാഷാ കോഡുകളിലെ അഗാധ ഗർത്തങ്ങളിലേക്ക് വീണാൽ

41. സ്വന്തം നിലയിൽ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ നേതാവാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവർ

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപദ്വീപിൽ നിന്നും ഇങ്ഗ്ളണ്ടിലേക്കും ഭൂഖണ്ട യൂറോപ്പിലേക്കും ദേശാടനവും മറ്റും ചെയ്യുന്നവർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുമാണ് വരുന്നത് എന്ന ഒരു ധാരണ പൊതുവായി യൂറോപ്പിലും ബൃട്ടണിലും നിലനിന്നിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇക്കൂട്ടർ ഒന്നുകിൽ ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യയിലെ മൂന്ന് പ്രസിഡൻസികളിൽ ഏതൊങ്കിലും ഒന്നിൽ നിന്നുമോ, അതുമല്ലെങ്കിൽ ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തായുള്ള നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുമോ ആയിക്കും. രണ്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഇന്ന് അനുമാനിക്കുന്ന ഇന്ത്യയല്ലതന്നെ (ഇന്നുള്ള പാക്കിസ്ഥാനും ബെങ്ഗ്ളാദേശും, ഇന്ത്യയും).


ഈ പോകുന്നവർ ഉപദ്വീപിലെ വൻധനികർ ആയിരിക്കും. അതിൽ തെറ്റില്ല. എന്നാൽ, അങ്ങ് ചെന്നാൽ, ഇക്കൂട്ടർ ഇന്ത്യയുടെ നേതാക്കളും, ജനനേതാക്കളും, ജനങ്ങൾക്കായുളള വൻ ദൌത്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ളവരും മറ്റുമാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് പെരുമാറുക. വൻ ധനികരായതിനാൽ, അവിടങ്ങളിൽ നന്നായിത്തന്നെ പണം എറിഞ്ഞ് കളിക്കാനും ആവും.


ഇങ്ഗ്ളണ്ടിലാണെങ്കിൽ അതീവ മൃദുലമായ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷം. ആകെക്കൂടിയുള്ള പ്രശ്നം ഈ കയറിവന്ന കൂട്ടരുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടപ്പുള്ള അരിച്ചിറങ്ങുന്ന വിഷംമാതിരിയുള്ള ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ മാനസികാവസ്ഥയാണ്. ഇത് വാക്കുകളിലും, മുഖഭാവത്തിലും, നേത്രഭാഷയിലും, ആംഗ്യങ്ങളിലും, ഗോഷ്ടികളിലും, ആളുടെ പിന്നിൽ നിന്നും കാണിക്കുന്ന ആംഗികങ്ങളിലും മറ്റും പ്രകടമാവും. ഈ വിധ നിഗൂഢവും വന്യവുമായ സൂചനകൾ വികരണം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ സാമീപ്യത്തിൽ എന്തോ പന്തികേടുണ്ട് എന്ന് പ്രാദേശിക ഇങ്ഗ്ളിഷുകാരിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം.


ഈ തോന്നലിനെ വളരെ പെട്ടന്നുതന്നെ വർണ്ണവിവേചനമെന്നും മറ്റും പറഞ്ഞ് നിർവ്വചിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളവരാണ് ആഗതർ. കാരണം, ഈ വിധ വിവേചന ഭാവങ്ങളുടെ മൂർത്തീകരണങ്ങളാണ് ഇവർ. ഇവരെ ഈ കാര്യം ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല.


ഇവർ പലവിധ പ്രസംഗങ്ങളും, പദ്ധതികളും, ഉടമ്പടികളും ഭൂഖണ്ടയൂറോപ്പിലും, ഇങ്ഗ്ളണ്ടിൽതന്നെയും നടത്തുമായിരുന്നു. എല്ലാം അവർ ജനനേതാക്കളാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി.


ഈ വിധ ആളുകളെപ്പറ്റി Adolf Hitler തന്റെ ആദ്യകാല ഗ്രന്ഥമായ Mein Kampf ൽ ഒരു ദിക്കിൽ എഴുതിക്കണ്ടത് വളരെ ജിജ്ഞാന ഉണർത്തിയിരുന്നു.


QUOTE from Mein Kampf


1. Chiefly involved were representatives of various ----states, and some from ... and India, who as individuals always impressed me as pompous big-mouths without any realistic background

ഇവയിൽ മുഖ്യമായും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇന്ത്യയിലേയും മറ്റ് ചില പ്രദേശങ്ങളിലേയും ജനപ്രതിനിധികൾ ആയിരുന്നു. അവരെല്ലാം എന്നിൽ ഉണർത്തിയ മതിപ്പ്, അവരെല്ലാം യാതോരു ജനകീയ നേതൃത്വ പശ്ചാത്തലവും ഇല്ലാത്ത വെറും പൊങ്ങച്ചക്കാരായ വായാടികൾ ആണ് എന്നാണ്.


2. But there were not a few Germans, especially in the nationalist camp, who let themselves be dazzled by such inflated Orientals and readily accepted any old Indian or ............ student from God knows where as a ‘representative’ of India or .....

എന്നാൽ, ഏതൊരു പ്രായം ചെന്ന ഇന്ത്യക്കാരെനേയും കണ്ട്, അവർ ഇന്ത്യയുടെ ജന പ്രതിനിധികൾ ആണ് എന്ന് വൻ മതിപ്പ് ഉളവായ ജർമ്മൻകാരും കുറവായിരുന്നില്ല.


3. above all were authorised by no one to conclude any pact with anyone

എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായി, യാതോരു ഉടമ്പടിയും ഒപ്പിടാൻ ആരും തന്നെ യാഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർക്ക് യാതോരു അധികാരവും നൽകിയിട്ടില്ലതന്നെ.

END OF QUOTE.


ഇങ്ങിനെയുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ദേശാടനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഉപഭൂഖണ്ടത്തിലേക്ക് യാത്രതിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പലതരം പദ്ധതികളും ആവിഷ്കരിക്കും. ഏന്തൊരു രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതിക്കും ഒരു Unique Selling Proposition (USP) ആവശ്യമാണ്. കുറിക്ക് കൊളളുന്നതായിരിക്കേണം അത്. തണുത്ത് വിറങ്ങലിച്ച് കിടക്കുന്ന Greenlandലെ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വിൽക്കാൻപറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കഴിവുകൾ ഉള്ള അനുചരരെ സംഘടിപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം പരന്ന് കിടക്കുന്ന, കൈവിട്ടുപോകുന്ന പ്രദേശത്തെ തിരികെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ.

1. സർക്കാർ ഓഫിസറെ നേരിട്ട്


2. ഇന്ത്യക്കാരന് മറ്റൊരു ഇന്ത്യാക്കാരന്


3. മൃഗീയ ഭാഷകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ


4. മൃഗങ്ങളിലെ ഭാഷാ ഭാവങ്ങൾ


5. Telllicherryയിലെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് സ്വാധീന


6. ശക്തമായ ചമയങ്ങളും അനുസാരികളും


7. തെരുവീഥിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് പോലുള്ള


8. സാമൂഹിക സമത്വത്തിന്റെ ദുർഗ്രഹമായ


9. പുകയുന്ന പകയും നൈപുണ്യത്തെ


10. ജീവന്റെ സോഫ്ട്വേറിൽ ദിവ്യത്വം


11. ഉയർത്തിനിർത്തുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്


12. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ ആഢ്യത്തത്തിന്റെ


13. ആഢ്യത്തത്തിനുള്ളിലുള്ള ദുരവസ്ഥ


14. ഭാഷാ കോഡുകളിലെ അഗാധ


15. സമൂഹിക പ്രകാശം ഇങ്ഗ്ളിഷ് കമ്പനി


16. കൂടോത്രങ്ങളും ദുർമന്ത്രവാദങ്ങളും,


17. ഒടിയനും പിള്ളതൈലവും


18. ഗൂഡതന്ത്രങ്ങളുടെ യന്ത്ര സംവിധാനം


19. മുദ്രകളിൽ സോഫ്ട്വേർകോഡുകൾ


20. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷക്കാരുടെ കൈയിൽ


21. നന്മചെയ്തവരെ ദുഷ്ടരായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന


22. ഭാരതീയ സമൂഹിക സഹിഷ്ണുതയുടെ


23. മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ചരിത്രകാലഘട്ട


24. എതിർകോണുകളിൽ നിൽക്കുന്ന തീയ്യർ


25. വ്യക്തികളിൽ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾ


26. മലബാറും കൊച്ചിനും ട്രാവൻകൂറും


27. ക്വീൻ വിക്റ്റോറിഅ:യോടുളള


28. വിഭാവനം ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത


29. ദക്ഷിണ മലബാറും ഉത്തര മലബാറും


30. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഈസ്റ്റ് കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിവന്ന


31. തീയ ജനക്കൂട്ടങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ഉയർച്ചത്താഴ്ചാ


32. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മലബാറുകൾ


33. മരുമക്കത്തായ തീയരുടെ വേവലാതികൾ


34. സ്വാതന്ത്ര്യം ദർശിച്ചുതുടങ്ങിയിരുന്ന


35. ഇങ്ഗ്ളണ്ടിലെ വിവരദോഷികൾ


36. ഹൈന്ദവ നാമമല്ലാത്ത പേര്


37. അഹിന്ദുക്കൾ ഹിന്ദുക്കളായതിനെക്കുറിച്ച്


38. ഓർമ്മയിൽനിന്നും മാഞ്ഞുപോയത്


39. Tellicherryയിലെ മരമക്കത്തായ തീയരിൽ


40. പിടിവിട്ടുപോയ കീഴാളരെ തിരികെ


41. സ്വന്തം നിലയിൽ നേതാവാണ് എന്ന്


42. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ


43. സ്വയം നേതാവാകാൻ തന്ത്രം


44. മലയാളത്തിന്റെ ഈറ്റില്ലത്തിലെ ഭാഷാ


45. ഈ ഉപദ്വീപിൽ ഒരു പുതിയമാനവൻ


46. എക്കാഡമിക്ക് വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ


47. മലബാറുകൾ ബൃട്ടിഷ്-മലബാറായതിനെക്കുറിച്ച്


48. കള്ളചരിത്രം എഴുത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നവർ


49. പരിഷ്ക്കരണം ഈ നാട്ടിൽ ആരാണ്


50. ആദിവാസികളും അർദ്ധനാഗരികത്വമുള്ള