ഖലീല്‍ ഗിബ്രാൻ (Kahlil Gibran) എഴുതിയ

The Prophet
(പ്രവാചകൻ)

എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ മലയാളം പരിഭാഷ

On Religion
മതത്തെക്കുറിച്ച്

Previous Next


And an old priest said, "Speak to us of Religion."

ഒരു വൃദ്ധനായ പുരോഹിതന്‍ പറഞ്ഞു, 'ഞങ്ങളോട് മതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കൂ.'


And he said:

അപ്പോള്‍ അയാൾ പറഞ്ഞു:


Have I spoken this day of aught else?

ഞാന്‍ ഇന്ന് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുവോ?


Is not religion all deeds and all reflection,

എല്ലാ ചെയ്തികളും, എല്ലാ ചിന്തകളും ദൈവവിചാരമല്ലെ,


And that which is neither deed nor reflection, but a wonder and a surprise ever springing in the soul, even while the hands hew the stone or tend the loom?

അതോടൊപ്പംതന്നെ യാതോരു ചെയ്തിയോ, ചിന്തയോ അല്ലാത്തതും, എന്നാല്‍, കൈകള്‍ കല്ലുചെത്തുമ്പോളും അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ത്തുതറിയെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോളും, എന്നെന്നും ആത്മാവില്‍ കുതിച്ച് ചാടുന്ന ഒരു വിസ്മയവും ഒരു ആശ്ചര്യവും അല്ലെ?


Who can separate his faith from his actions, or his belief from his occupations?

ആര്‍ക്കാണ് അയാളുടെ പ്രവര്‍ത്തികളെ അയാളുടെ ദൈവഭക്തിയില്‍നിന്നും, അല്ലെങ്കില്‍ അയാളുടെ ആത്മീയവിശ്വാസത്തെ അയാളുടെ ജീവിതവൃത്തിയില്‍ നിന്നും വേര്‍പ്പെടുത്താനാകുക?


Who can spread his hours before him, saying, "This for God and this for myself; This for my soul, and this other for my body?"

'ഇത് ദൈവത്തിനാണ്, ഇത് എനിക്കാണ്; ഇത് എന്‍റെ ആത്മാവിനാണ്, ഈ മറ്റേത് എന്‍റെ ശരീരത്തിനുള്ളതാണ്,' എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആര്‍ക്കാണ് മണിക്കൂറുകളെ മുന്നില്‍ വിരിക്കാനാവുക?


All your hours are wings that beat through space from self to self.

നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മണിക്കൂറുകളും, ആത്മസത്തയില്‍നിന്നും ആത്മസത്തയിലേക്ക് ശൂന്യതയിലൂടെ സ്പന്ദിക്കുന്ന ചിറകുകളാണ്.


He who wears his morality but as his best garment were better naked.

ഒരാള്‍ അയാളുടെ ഏറ്റവും മുന്തിയ കുപ്പായമായി സ്വന്തം സദാചാര ധര്‍മ്മശാസ്ത്രത്തെ ഉടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അയാൾ നഗ്നനായിരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതല്‍ നല്ലത്.


The wind and the sun will tear no holes in his skin.

കാറ്റും വെയിലും അയാളുടെ തൊലിയില്‍ യാതോരു തുളയും കുത്തിക്കീറില്ല.


And he who defines his conduct by ethics imprisons his song-bird in a cage.

സ്വന്തം പെരുമാറ്റത്തെ സദാചാരസംഹിതകളാല്‍ നിര്‍വ്വചനം ചെയ്യുന്ന ആൾ അയാളുടെ പാടുന്നകിളിയെ ഒരു കൂട്ടില്‍ തടവിലിടുന്നു.


The freest song comes not through bars and wires.

ഏറ്റവും സ്വതന്ത്രമായ ഗീതങ്ങള്‍ അഴികള്‍ക്കിടയിലൂടെയും കമ്പിവേലികള്‍ക്കിടയിലൂടെയും അല്ല പുറത്ത് വരുന്നത്.


And he to whom worshipping is a window, to open but also to shut, has not yet visited the house of his soul whose windows are open from dawn to dawn.

ആരാധന എന്നത് തുറക്കാനും അതേപോലെതന്നെ അടക്കാനും ആവുന്ന ഒരു ജാലകം ആവുന്ന ആള്‍, ഉദയം മുതൽ ഉദയം വരെ തുറന്നുനില്‍ക്കുന്ന ജാലകങ്ങള്‍ ഉള്ള തന്‍റെ ആത്മാവിന്‍റെ ഭവനം ഇതുവരെയായിട്ടും സന്ദര്‍ശിച്ചിട്ടില്ല.


Your daily life is your temple and your religion.

നിങ്ങളുടെ നിത്യജീവിതം നിങ്ങളുടെ കോവിലും മതവിശ്വാസവും ആണ്.


Whenever you enter into it take with you your all.

നിങ്ങള്‍ എപ്പോഴെല്ലാം അവിടെ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും, നിങ്ങളുടെ സര്‍വ്വതുംകൂടെകൊണ്ടു