ഖലീല്‍ ഗിബ്രാൻ (Kahlil Gibran) എഴുതിയ

The Prophet
(പ്രവാചകൻ)

എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ മലയാളം പരിഭാഷ

Book profile

Previous Next


ഖലീല്‍ ഗിബ്രാൻ (Kahlil Gibran)

എഴുതിയ

The Prophet (പ്രവാചകൻ)

എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെവ മലയാളം പരിഭാഷ

Malayalam translation of

The Prophet by Kahlil Gibran

Translator: VED from VICTORIA INSTITUTIONS

Date of publishing: 4th of July 2017.

The English text is in the Public Domain in many nations.

The Malayalam translation is copyrighted.

©VICTORIA INSTITUTIONS, Aaradhana, Deverkovil 673508 India


Published by

VICTORIA INSTITUTIONS

Aaradhana, DEVERKOVIL 673508

India

Telegram: @VICTORIA_INSTITUTIONS

https://t.me/VICTORIA_INSTITUTIONSദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ പാരമ്പര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായി ഈ ലിങ്ക് പിന്തുടരുക.