top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 4 - ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ വാക്കുകൾക്കുള്ള മാസ്മരിക ബലം

45. കാന്ത ദ്രുവങ്ങളുടെ ആകർഷണവും വികർഷണവും ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്ന ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ വാക്ക് കോഡുകൾ

കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റിലെ 15ആമത്തെ ഐറ്റം വിശദീകരിക്കുകയാണ് :


ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഗുരു-ശിഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ നേതാവ് - അണി തുടങ്ങിയ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിലും, അവ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വ്യാപകമായ സംഘടനകളിലും, മുകളിലോട്ട് താഴെനിന്നും ഒരു ആകർഷണം (attraction) നിലനിൽക്കും. തിരിച്ചും.


മുകളിലെ നേതാവിനെ ഒരു കാന്തമായി (magnetആയി) സങ്കൽപ്പിക്കുക. ഈ കാന്തത്തിലെ ദക്ഷിണ ധ്രുവം (South pole) താഴോട്ട് ചൂണ്ടി നിൽക്കും.


അണി എന്ന കാന്തത്തിന്റെ ഉത്തര ധ്രുവം (North pole) ഇതിനോട് ഒട്ടി നിൽക്കും.


ഈ അവസ്ഥ വാക്ക് കോഡുകളിലൂടെ വീക്ഷിച്ചാൽ, മുകളിൽനിന്നും 'നീ' എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്ന നേതാവും, 'ചേട്ടൻ' / 'സാർ' /'അങ്ങുന്ന്' തുടങ്ങിയ വാക്കുകളാൽ തിരിച്ച് സംബോധന ചെയ്യുന്ന അണിയും.


ഇത് ശക്തമായ ഒരു ഒട്ടിനിൽക്കലാണ്.


ഇങ്ങിനെ മുകളിലെ കാന്തത്തിനോട് അനവധി അണികൾ എന്ന കാന്തങ്ങൾ (magnets) ഒട്ടിനിൽക്കുന്നതാണ് ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഒരു നേതാവും കുറേ അണികളും എന്ന പ്രസ്ഥാനം.


ഇതിന്റെ കെട്ടുറപ്പിന് അത്യാവശ്യമായ ഘടകം അണികൾക്ക് വാക്ക് കോഡുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുതകുന്ന ബഹുമാനമാണ്.


നീ - നിങ്ങൾ, നീ - സാർ, നീ - അങ്ങുന്ന്, നീ - ചേട്ടൻ, നിങ്ങൾ - സാർ, നിങ്ങൾ - ചേട്ടൻ, നീ - ചേച്ചീ തുടങ്ങിയവ ഈ വിധ കാന്തിക ശക്തിയുള്ള ഗുരു - ശിഷ്യ / നേതാവ് - അണി ബന്ധങ്ങൾ ആണ്.


ഇങ്ങിനെയുള്ള ഒരു ശക്തമായ പട്ടാളച്ചിട്ടയിലുള്ള (regimented) ഒരു നേതൃത്വ ബന്ധത്തിന് ക്ഷതം വരുത്താൻ ഉതകുന്നത്, ഈ ബന്ധത്തിലൂടെ ഒരു രോഗബാധ പോലെ പടർന്നേക്കാവുന്ന ബഹുമാനക്കേടാണ്.


നേതാവിന്റെ / ഗുരുവിന്റെ വിലയിടിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു വിവരം ആരെങ്കിലും ഒരു അണിയിൽ എത്തിച്ചാൽ അവിടെ ബന്ധം മുറിയും. ഈ വിവരം അറിയുന്ന അണികളുടെ സ്ഥാനത്ത് എല്ലായിടത്തും ബന്ധം മുറിയും.


ഒരു കത്തികൊണ്ട് ഓരോ ചരടും മുറിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാമെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടി സങ്കീർണ്ണമാണ്.


മോശമായ വിവരം ഒരു ശക്തിയേറിയ കോഡ് ആയിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അണിയുടെ കാന്തിക കോഡിനെ നേരെ മലക്കം മറിക്കും ഈ കോഡ്. ഉത്തരധ്രുവം നേരെ താഴേക്ക് മറിഞ്ഞ് മാറി, അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ദക്ഷിണ ധ്രുവം വരും.


ബന്ധന കണ്ണിയുടെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ദക്ഷിണ കോണുകൾ വന്ന് നിൽക്കും. അണിയുടെ ദക്ഷിധ്രുവം നേതാവിന്റെ കാന്തിക വലയത്തിൽനിന്നും തെറിച്ച് മാറിനിൽക്കും.


വാക്ക് കോഡുകളിൽ എന്താണ് മലക്കം മറിച്ചിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് ദൃഷ്ടാന്തീകരിക്കാനായി, ഒരു സംഭവ വിവരണം നൽകാം.


ഏതാണ്ട് 1947. സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ വച്ച്, അവിടുള്ള ഏറ്റവും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഗുരു സ്ഥാനത്ത് ഉള്ള വ്യക്തിയുടെ ഒരു തെറ്റായ നടപടി ആശ്രമത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയായ വ്യക്തി കണ്ടു. സെക്രട്ടറിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ട സംഗതിയെ അങ്ങ് നിസ്സാരമായി തള്ളാമായിരുന്നു. കാരണം, ഇങ്ഗ്ളിഷ് നിയമ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ഒരു ആഭാസത്തരമാണ് ചെയ്യപ്പെട്ടതെങ്കിലും, പ്രാദേശിക സാമൂഹിക സംസ്ക്കാര പ്രകാരം, നിസ്സാരമായ കാര്യമായും പരിഗണിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്.


സെക്രട്ടറി സംഗതിയെ ഒരു ആഭാസമായിത്തന്നെ കാണ്ടു. പിന്നെ ആ ആൾ ആ ആശ്രമത്തിൽ തുടരുന്നതിൽ ആർത്ഥമില്ലതന്നെ.


കാരണം, ഈ വിഷയം മറ്റുള്ളവരോട് ചർച്ചചെയ്യുമ്പോൾ, ഗുരു 'അദ്ദേഹത്തിൽ' നിന്നും 'അയാളായി' മാറും.


കാരണം, 'അദ്ദേഹം ഇങ്ങിനെ ചെയ്തു', എന്ന് പറയുമ്പോൾ, വാക്യ രചനയിൽ കാര്യമായ ഘനമില്ലായ്മ വരും. 'അയാൾ ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു' എന്നാവും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമായിട്ടുള്ള വാക്യമായി വരിക.


മറ്റു വല്ലവരും ആണെങ്കിൽ വാക്യം 'അവൻ ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു' എന്നാവാനും സാധ്യത ഉണ്ട്.


ഗുരുവും ശിക്ഷ്യനും തമ്മിൽ ഒട്ടിനിൽക്കുന്ന ഇടത്ത്, കാന്തിക ദ്രവങ്ങൾ മാറി മറിയുകയാണ്. 'അദ്ദേഹം' എന്നതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് 'അയാൾ' വന്ന് സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നു.


മുകളിൽ ഉള്ള ഗുരുവിന്റെ കാന്തിക ദ്രുവം (magnetic pole) ഈ വിവരം തിരിച്ചറിയും.


ഒട്ടിനിൽക്കുന്നതിന് പകരം ഉന്തിത്തെറിപ്പിക്കുന്ന ദ്രവമാണ് അണിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്.


ആശ്രമ സെക്രട്ടറി ആ സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നത് അപകടമാണ്. അണികളിൽ എല്ലാവരിലും തന്നെ ഒരു വിഷമയം, ആ ആശ്രമത്തിൽ ആ ആൾ പടർത്തും. എല്ലായിടത്തും, 'അദ്ദേഹത്തെ' 'അയാൾ' ആക്കിവിടും ഈ സെക്രട്ടറി.


സെക്രട്ടറിയുടെ പണി പോയി.


ഈ സംഗതിക്ക് പുല്ലിന്റെ വില നൽകിയവർ ആശ്രമത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും, ആശ്രമത്തിലെ പലവിധ ഔപചാരിക സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുക ചെയ്യുന്നത് തുടരുകയും ചെയ്തു.1. വാക്കുകൾക്ക് ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ


2. ഇടുങ്ങിയ ആശയ വിഷയ ലോകത്തിൽ


3. ജനങ്ങളെ മൃഗതുല്യരും അർദ്ധമനുഷ്യരും


4. ബുദ്ധിയും നൈപുണ്യവും സാമൂഹിക


5. നിഴൽപോലും ഇന്ന് ബാക്കിയില്ലാത്ത


6. ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം


7. അദ്ധ്യാപനത്തിന്റെ പരിമിതികൾ


8. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ ഇടുങ്ങിയ വിവരത്തിന്റെ


9. ശുദ്ധ ബോഷ്ക് ത്തരം ഉയർന്ന


10. സർക്കാർ ജോലി ലഭിക്കലാണ് ഉദ്ദേശം


11. പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി, പലപ്രാവശ്യം


12. പരിമിതമായ സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനം


13. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും സംരംഭകത്വവും


14. ഒരു വെളിപാട്


15. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാത്ത


16. യാതോരു പ്രസക്തിയില്ലാത്തതും


17. തരിശായ ബിരുദങ്ങൾ


18. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷയുടെ മഹനീയ


19. ഇങ്ളിക്ഷിനോടും, ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനോടും


20. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയിലെ ശബ്ദരൂപത്തിലല്ലാത്ത


21. നേത്രങ്ങളിലൂടെ വികിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന


22. ഏത് വിവരവും വാചകവും


23. ആഴമില്ലാത്ത വാചക കസർത്തുകൾ


24. വികലമായ ലളിത പെരുമാറ്റങ്ങൾ


25. വിദ്യാർത്ഥികളോട് ബഹുമാനത്തോടുകൂടിയാണോ


26. അടിയളത്തം പ്രകടിപ്പിച്ചാലുളവാകുന്ന


27. വലിയ ആളും അയാളുടെ കീഴിൽ


28. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളുടെ താന്തോനിത്തം


29. അപ്രവേശ്യ സ്വഭാവമുള്ള


30. വ്യത്യസ്ത സാമൂഹിക അറകളിൽ


31. Mr., Mrs, Miss. തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങളുടെ


32. തരംതാണവർ വാക്ക് കോഡുകളിൽ


33. വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്


34. ഓഫിസർ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് അറിവിൽ


35. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലെ സാമൂഹിക വരമ്പുകൾ


36. അസാമാന്യമായ മാനസിക തയ്യാറെടുപ്പ്


37. വെറും പത്ത് മിനിറ്റുകൊണ്ട്


38. ഗുണമേന്മയുള്ള ഇങ്ഗ്ളിഷിലേക്ക്

39. ഹ്രസ്വമായ ദൃശ്യങ്ങൾവരെ വാക്ക്കോഡുകളെ


40. ഒരാളെക്കുറിച്ച് ബഹുമാനിക്കുന്നവർ പറയുന്ന


41. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഫ്യൂഡലിസവും, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയിലെ


42. അദ്ദേഹം, അയാൾ, അവൻ എന്ന


43. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ പദങ്ങൾ ചുഴിക്കുറ്റി


44. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളുടെ പൈശാചിക


45. കാന്ത ദ്രുവങ്ങളുടെ ആകർഷണവും


46. ഭൌതിക ദൃശ്യത്തെ ഒന്നിൽക്കൂടുതലായി


47. ആളെ എടുത്ത് കുടയാനാകുന്ന


48. വൻ വ്യാപ്തിയുള്ള വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച്


49. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ വാക്കുകൾക്ക്


50. പർവ്വതീകരിക്കാനും, ചെറുതാക്കാനും